• Kód školy: 666 425

     Základné informácie:

     Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 upravuje školský zákon č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. a vyhlášky 113/2015 Z. z.,  zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve.

     • MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 B2  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň
     • Ostatné predmety sa vykonávajú na jednej úrovni. Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
     • Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS sa rozumie iba vykonanie EČ, alebo iba internej časti, alebo oboch častí súčasne.
     • Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30.9.2019 v spolupráci s výchovným poradcom.
     • Hodnotenie EČ, PFIČ - žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 ak v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

     V dňoch 17. – 19. marca 2020 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky z týchto predmetov nasledovne:

     17. marec 2020 (utorok): slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - (EČ + PFIČ - 100'+150')
     18. marec 2020 (streda): anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk , španielsky jazyk, taliansky jazyk - (B2: EČ + PFIČ - 120'+60', B1: EČ + PFIČ - 100'+ 60', C1: EČ+ PFIČ - 150' + 90')
     19. marec 2020 (štvrtok): matematika - (EČ - 150')


     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 3. apríla 2020.
     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. -8. septembra 2020.

     Interná časť MS na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa je plánovaná  od 18. mája do 20. mája 2020.
     Praktická časť odbornej zložky na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa  je plánovaná na 7. a 8. apríla 2020.
     Do 30. 9. 2019 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
     Do 15. októbra 2019 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. NÚCEM na konci októbra 2019 zablokuje elektronický formulár, aby nebol prístupný školám. Po 15.10.2019 sú prihlášky záväzné. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2020.

     Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené 10 dní pred konaním ústnych MS.

     Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nucem.sk.

     Mgr. Jana Káčerová - zástupca riaditeľa (školský koordinátor MS)