• Učebné odbory 4-ročné

     • mäsiar, kuchár

     •  

                                    2956 H mäsiar, kuchár

       

            dĺžka prípravy:          4 roky

          ukončenie štúdia:        vyučný list v dvoch učeb.odboroch. Možnosť pokračovať v NŠ.

          Učebný odbor mäsiar kuchár je široko koncipovaným učebným odborom, ktorý umožňuje  absolventom základných škôl

           získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami

          a praktickými zručnosťami  tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy,  výroby, manažovania

                                                    a kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie.