• Učebné odbory 3-ročné

     • mechanik, opravár stroje a zariadenia

     •         2466 H  02   mechanik,  opravár stroje a zariadenia   

      Doba prípravy: 3 roky

      Určené pre: chlapcov a dievčatá

      Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ

      Poskytnuté vzdelanie: stredné odborné, výučný list

      Možnosť pokračovať v štúdiu v SOŠ: denná forma nadstavbového štúdia  získanie maturitného vysvedčenia

      Uplatnenie:

      Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník pri výrobe, montáži, kontrole, údržbe a opravách strojov a zariadení. Má základné teoretické a praktické vedomosti v oblasti ručných a strojových operácie pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov.

      Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia výroby, v rôznych podnikoch a firmách.

      So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako zvárač.

      Po dvoch rokoch zamestnania možnosť podnikania založením a prevádzkovaním autoservisu, drobnej výrobnej prevádzky na zhotovovanie rôznych výrobkov a pod.

      Motivačné štipendium

                      V školskom   roku 2017/2018  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo učebný odbor  2466 H 02  mechanik opravár – stroje a zariadenia   medzi odbory s nedostatočným  počtom absolventov  na trhu  práce.  Poskytovanie  motivačného  štipendia  sa  realizuje  podľa  zákona      č.  61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní.

                       Z uvedeného dôvodu sa žiakom poskytuje motivačné štipendium na základe predloženého

      koncoročného vysvedčenia  z 9. ročníka základnej školy .

       

      Štipendium sa poskytuje podľa dosiahnutého priemeru nasledovne:

      • pri priemernom prospechu žiaka do   1,8                                        59,19 €  
      • pri  priemernom  prospechu žiaka  horšom ako 1,8  do 2,4         40,98 €
      • pri  priemernom  prospechu žiaka  horšom ako 2,4  do 3,0         22,77 €

       

                       Štipendium sa poskytuje mesačne počas školského vyučovania. Výška štipendia závisí od

      sumy životného minima, preto sa môže meniť keď sa zmení suma životného minima.