• 1  Organizácia školského roka 

     (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

     1.1  Obdobie školského vyučovania 

     1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 
     2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok)  a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

     1.2  Školské prázdniny 

     Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2021/2022 sú uvedené  v Tabuľke 1 a termíny školských prázdnin na školské roky 2022/2023 a 2023/2024 sú v Prílohe 1

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2021

     (streda)

     1. október –
     2. október 2021

     2. november 2021

     (utorok)

     vianočné

     22. december 2021

     (streda)

     23. december 2021

     – 7. január 2022

     10. január 2022

     (pondelok)

     polročné

     3. február 2022

     (štvrtok)

     4. február 2022

     (piatok)

     7. február 2022

     (pondelok)

     jarné

     Košický kraj, Prešovský kraj

     18. február 2022

     (piatok)

     21. február –

     25. február 2022

     28. február 2022

     (pondelok)

     Bratislavský kraj,

     Nitriansky kraj

     Trnavský kraj

     25. február 2022

     (piatok)

     28. február –

     4. marec 2022

     7. marec 2022

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj,

     Žilinský kraj,

     Trenčiansky kraj

     4. marec 2022

     (piatok)

     7. marec –

     11. marec 2022

     14. marec 2022

     (pondelok)

     veľkonočné

     13. apríl 2022

     (streda)

     14. apríl –

     19. apríl 2022

     20. apríl 2022

     (streda)

     letné

     30. jún 2022

     (štvrtok)

     1. júl –
     2. september 2022

     5. september 2022

     (pondel

     1.3  Dni voľna 

     Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a

     technických, najviac päť dní voľna v školskom roku

     2  Zasadnutie pedagogických rád 

     Dátum

     Obsah pedagogických rád

     30. 08. 2021

     úvodná pedagogická rada

     16. 11. 2021

     priebežná za 1. štvrťrok

     27. 01. 2022

     klasifikácia za 1. polrok

          21. 04. 2022

     priebežná za 3. štvrťrok,

      12. 05. 2022

     klasifikácia za 2. polrok II.N harmonogram MS

          13.06.  2022

     Klasifikácia za 2. polrok III.C, II.D

     27. 06. 2022

     klasifikácia za 2. polrok

     01. 07. 2021

     hodnotenie školského roka

         2.1  Vydanie vysvedčení 

                   Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka:

     Za 1. polrok v pondelok  31. januára 2022.

     Za 2. polrok vo štvrtok  30. júna 2022.

     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky. 

      3 Výchovno-vzdelávací proces v čase krízovej situácie

            

     Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., predstavuje právny základ pre takmer všetky rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“), ktoré boli vo vzťahu k organizácii školského roka vydané v školskom roku 2019/2020 a školskom roku 2020/2021. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna situácia budú trvať aj v školskom roku 2021/2022, pre jednotlivé rozhodnutia bude tento zákon podstatný aj naďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže minister rozhodnúť o:  

     1.        mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,

     2.        mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,

     3.        iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných   

                termínoch:

     a)      obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,

     b)      klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy      

              vzdelávania  a prijímacích skúšok, 

     c)      vydávania dokladov o získanom vzdelaní,

     d)      podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a     

              konania zápisov,  zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje     

              výchova a vzdelávanie  v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo  o

              týchto rozhodnutiach informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných  

              informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle

      4 Rodičovské aktívy ZR

     1.      Triedne aktívy – v mesiaci október podľa epidemiologickej situácie individuálne alebo      

               on-line spôsobom

     2.      Triedne aktívy –  v mesiaci január 2022 , v mesiaci máj 2022 podľa epidemiologickej     

              situácie individuálne alebo on-line spôsobom

     3.      Triedny aktív – individuálne podľa potrieb 

      5 Maturitné skúšky

                       1.        Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku: do 30. septembra 2022.

     2.      Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

              (ďalej EČ a PFIČ MS) sa uskutoční od 15. marca 2022 (utorok) až 16. marca 2022 (piatok) 

                        15.3.2022 – slovenský jazyk a literatúra

                        16.3.2022 – anglický jazyk

     3.      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.

     4.      Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2021 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr  2. augusta 2021, resp. 2022.

     5.      Praktická časť odbornej zložky MS:

                  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

                 II.N                  12. 4. 20226.      Študijné voľno na prípravu ústnych skúšok  máj  2022

               7.      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej

                         pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.

      6 Záverečné skúšky

     1. Klasifikačná porada pre triedu III.C, II.D -  13. júna 2022

     2. Písomná časť     20. 6. 20223. Praktická časť 21. 6. 2022

     4. Ústna časť          22. 6. 2022

           Študijné voľno 15. – 17. júna 2022

          Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.

       7 Prijímacie skúšky

     Z profilových predmetov:

     1.      termín: máj 2022

     2.      termín: máj 2022