• Organizácia školského roka 2019/2020

    • Vypracované v súlade s Pedagogicko – ogranizačnými pokynmi pre školy na školský rok 2019/2020 vydanými MŠ SR a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z.  z 3. júna 2009  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových  školách sa určuje:


     Vyučovanie
      

     Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra

     2019 (pondelok).

     Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

     Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (utorok) a končí

     sa 30. júna 2020 (utorok).

      

     Otvorenie školského roka

     slávnostné otvorenie školského roka  sa začína 2. septembra 2019 (pondelok)  o 8,30 hod. v areály školy.

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     29. október 2019

     (utorok)

     30. október –

     31. október 2019

     4. november 2019

     (pondelok)

     vianoč

     20. december 2019

     (piatok)

     23. december 2019

     – 7. január 2020

     8. január 2020

     (streda)

     polročné

     31. január 2020

     (piatok)

     3. február 2020

     (pondelok)

     4. február 2020

     utorok)

     jar

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

      

     14. február 2020

     (piatok)

     17. február –

     21. február 2020

     24. február 2020

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     21. február 2020

     (piatok)

     24. február –

     28. február 2020

     2. marec 2020

     (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj

     28. február 2020 (piatok)

     2. marec –

     6. marec 2020

     9. marec 2020

     (pondelok)

     veľkonoč

     8. apríl 2020

     (streda)

     9. apríl –

     14. apríl 2020

     15. apríl 2020

     (streda)

     letné

     30. jún 2020

     (utorok)

     1. júl –

     31. august 2020

     2. september 2020

     (streda)

      

      

     Dni voľn

     Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a technických, najviac päť dní voľna v školskom roku

      

     Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
     1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
     2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
     3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch

     Zasadnutia pedagogických rád

      

     Dátum

     Obsah pedagogických rád

     28. 08. 2019

     úvodná pedagogická rada

     19. 11. 2019

     priebežná za 1. štvrťrok

     29. 01. 2020

     klasifikácia za 1. polrok

          20. 04. 2020

     priebežná za 3. štvrťrok,

      06. 05. 2020

     klasifikácia za 2. polrok IV.A, II.N harmonogram MS

          11.06.  2020

     Klasifikácia za 2. polrok III.C

     24. 06. 2020

     klasifikácia za 2. polrok

     02. 07. 2020

     hodnotenie školského roka

      

     Vydanie vysvedčení
     Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka:

     Za 1. polrok vo  piatok  31. januára 2020.
     Za 2. polrok v  utorok  30. júna 2020.

     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky.

     Rodičovské aktívy ZR

     1. Triedne aktívy – v mesiaci október v  jednotlivých triedach.
     2. Triedne aktívy –  v mesiaci január 2020 , v mesiaci máj 2020 v jednotlivých triedach.
     3. Triedny aktív – jeden krát v termíne podľa požiadaviek rodičov a triedneho učiteľa.

     Prax žiakov:

        3. ročník.-  počas  ústnych MS

      

     Exkurzie žiakov
     Podľa plánu exkurzií a akcií, časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov, plánov predmetových komisií a plánov triednych učiteľov

     Maturitné skúšky

     1.         Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku: do 30. septembra 2019.

     2.         Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 

     17.marca – 18. marca  2020 .

      Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 31.3. – 3. apríla 2020  v školách, ktoré určia krajské školské úrady.

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019  sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020  sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2020

      

     3.         Praktická časť odbornej zložky v týždni od 7. a 8.4. 2020

     4.         Študijné voľno na prípravu ústnych skúšok  máj  2020
     5.         Interná časť  maturitnej skúšky  prebehne v čase máj  2020

     Predmety externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

     slovenský jazyk a literatúra   17. 3. 2020
     anglický jazyk                           18. 3. 2020

      nemecký jazyk                        18 .3. 2020
      

     Praktické maturitné skúšky

                 IV.A                 7. 4. 2020

                 II.N                  8. 4. 2020

      

     Záverečné skúšky

     1. Klasifikačná porada pre triedu III.C, -  11. júna 2020

     2. Písomná časť         17. 6. 2020
     3. Praktická časť        18.6.2020

     4. Ústna časť              19. 6. 2020
     5.
     Študijné voľno       12. – 16. júna 2020

     Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.

     Prijímacie skúšky                    
     Z profilových predmetov:

     1. termín: máj 2020
     2. termín: máj 2020

     Kurz pohybových aktivít

     Pre žiakov 1. ročníkov sa uskutoční v trvaní 3 dní  (15 hodín) zimné športy (január, február), a v 2. ročníku letné športy (jún) podľa priaznivých poveternostných podmienok a podľa záujmu

      

     Kurz na  ochranu života a zdravia  

     Uskutoční  sa v trvaní 3  dní po 6 hodín pre žiakov  3. ročníkov v študijných odboroch a 2. ročníkov v učebných odboroch.

      

     Účelové cvičenie - ochrana života a zdravia

     Pre žiakov 1 a 2 - ročníkov sa uskutoční v trvaní 1 deň, v každom polroku.