• 1  Organizácia školského roka 

     (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

     1.1  Obdobie školského vyučovania 

     1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). 
     2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda)  a končí sa 30. júna 2023 (piatok). 

     1.2  Školské prázdniny 

     Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2022/2023 sú uvedené  v Tabuľke 1 a termíny školských prázdnin na školské roky 2022/2023  v Prílohe 1

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

      

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

      

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

      

      

     jesenné

     27. október 2022

     (štvrtok)

     28. október

     31. október 2022

     2. november

     2022

     (streda)

      

      

     vianočné

     22. december 2022 (štvrtok)

     23. december

     2022

     7. január 2023

     9. január 2023 (pondelok)

      

      

      

      

     jarné

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

     17. február 2023 (piatok)

     20. február

     24. február 2023

     27. február 2023 (pondelok)

      

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     24. február 2023 (piatok)

     27. február

     3. marec 2023

     6. marec 2023 (pondelok)

      

     Košický kraj, Prešovský kraj

     3. marec 2023 (piatok)

     6. marec

     10. marec 2023

     13. marec 2023 (pondelok)

     veľkonočné

     5. apríl 2023 (streda)

     6. apríl

     11. apríl 2023

     12. apríl 2023

     (streda)

      

      

     Letné

     30. jún 2023

     (piatok)

     1. júl

     31. august 2023

     4. september

     2023

     (pondelok)

      

      

     1.3  Dni voľna 

     Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a

     technických, najviac päť dní voľna v školskom roku

     2  Zasadnutie pedagogických rád 

     Dátum

     Obsah pedagogických rád

     31.08.2022

     úvodná pedagogická rada

     15.11.2022

     priebežná za 1. štvrťrok

     26.01.2023

     klasifikácia za 1. polrok

     20.04.2023

     priebežná za 3. štvrťrok,

     11.05.2023

     klasifikácia za 2. polrok II.N harmonogram MS

     08.06.2023

     Klasifikácia za 2. polrok III.C, II.D

     27.06.2023

     klasifikácia za 2. polrok

     03.07.2023

     hodnotenie školského roka

         2.1  Vydanie vysvedčení 

                   Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka:

     Za 1. polrok v pondelok  31. januára 2023.

     Za 2. polrok vo štvrtok  30. júna 2023.

     V záverečných ročníkoch SŠ sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni posledného týždňa pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky. 

      3 Výchovno-vzdelávací proces v čase krízovej situácie

            

     Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., predstavuje právny základ pre takmer všetky rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“), ktoré boli vo vzťahu k organizácii školského roka vydané v školskom roku 2019/2020 a školskom roku 2020/2021. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna situácia budú trvať aj v školskom roku 2022/2023, pre jednotlivé rozhodnutia bude tento zákon podstatný aj naďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže minister rozhodnúť o:  

     1.        mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách,

     2.        mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,

     3.        iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných   

                termínoch:

     a)      obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,

     b)      klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy      

              vzdelávania  a prijímacích skúšok, 

     c)      vydávania dokladov o získanom vzdelaní,

     d)      podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a     

              konania zápisov,  zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje     

              výchova a vzdelávanie  v strednej škole, v príslušnom školskom roku alebo  o

              týchto rozhodnutiach informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných  

              informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle

      4 Rodičovské aktívy ZR

     1.      Triedne aktívy – v mesiaci október 2022

     2.      Triedne aktívy –  v mesiaci január 2023 , v mesiaci máj 2023

     3.      Triedny aktív – individuálne podľa potrieb 

      5 Maturitné skúšky

                       1.        Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku: do 30. septembra 2023.

     2.      Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

              (ďalej EČ a PFIČ MS) sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 15. marca 2023 (piatok) 

                        14.3.2023 – slovenský jazyk a literatúra

                        15.3.2023 – anglický jazyk

     3.      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl 2023.

     4.      Opravný termín EČ a PFIČ MS  pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr  2. augusta 2023.

     5.      Praktická časť odbornej zložky MS:

                  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:

                 II.N                  18. 4. 2023.      Študijné voľno na prípravu ústnych skúšok  máj  2023

               7.      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej

                         pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2023 do 10. júna 2023.

      6 Záverečné skúšky

     1. Klasifikačná porada pre triedu III.C, II.D -  8. júna 2023

     2. Praktická časť    15. 6. 2023

     3. Ústna časť          16. 6. 2023

           Študijné voľno 12. – 14. júna 2023

          Zmena termínov vyhradená na návrh KŠÚ Banská Bystrica.

       7 Prijímacie skúšky

     Z profilových predmetov:

     1.      termín: máj 2023

     2.      termín: máj 2023