• Členovia školského parlamentu

     Koordinátor:         Ing. Nikola Babincová

     Predseda:             Sofia Grégerová

     Podpredseda:       Eva Mikulášková

     Zástupcovia tried:

     I. A        Sabina Marková

     I. C        Laura Brodzianska

     I. D        Tomáš Molnár

     I. N        Zoja Vallová

     II.C        Karin Tekeliová

     II. D       Ľubica Santová

     II. N       René Tomčáni

     III. C      Eva Mikulíšková, Sofia Grégerová

        Plán práce školského parlamentu na školský rok 2023/2024

     Mesiac

     Názov akcie

     Zodpovední

     September

     Voľby predsedu a zástupcov žiakov prvých ročníkov do ŠP

     Ing. Babincová

     Vypracovanie a schválenie plánu práce ŠP

     členovia ŠP

     Projekt Škola priateľská k deťom - UNICEF

     členovia ŠP

     Október

     Nástenka školského parlamentu

     členovia ŠP

     Mesiac úcty k starším – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     November

     Medzinárodný deň študentstva – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     Imatrikulácie pre žiakov prvých ročníkov

     členovia ŠP

     December

     Pomoc pri organizovaní DOD

     členovia ŠP

     Vianočná pošta

     členovia ŠP

     Mikuláš na škole

     členovia ŠP

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

     členovia ŠP

     Január

     Medzitriedny turnaj vo vybíjanej

     členovia ŠP

     Február

     Valentín – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     Zimná vychádzka, turistika

     členovia ŠP

     Marec

     Svetový deň divadla

     členovia ŠP

     Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie

     členovia ŠP

     Apríl

     Deň Zeme – aktivity, vedomostné kvízy

     členovia ŠP

     Deň narcisov – verejná zbierka

     členovia ŠP

     Máj

     Vyhodnotenie projektu "Škola prieteľská k deťom"

     členovia ŠP

     Rozlúčka s maturantami

     členovia ŠP

     Jún

     Zhodnotenie činnosti

     členovia ŠP

     Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.