• podnikanie v remeslách a službách

    •  

      

                  6403 L  podnikanie v remeslách a službách

      

                 dĺžka prípravy:            2 roky
                 ukončenie štúdia:        maturitná skúška, maturitné vysvedčenie

                 Absolvent študijného odboru má teoretické a praktické vedomosti o celej šírke podnikateľskej problematiky.

                 Pozná riziká podnikania, je schopný posudzovať podnikateľské aktivity, zostaviť podnikateľský plán a zabezpečiť

                 jeho realizáciu v praxi. Vie tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi a pozná metódy pracovnej motivácie.

                 Absolvent je pripravený na vysokoškolské štúdium.