• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 

    Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

    e-mail: sekretariat@sosnb.sk, director@sosnb.sk

    tel.: 045/68 55 585, 0905 493 007 

     

   • Sekretárka – mzdová účtovníčka a ďalšie personálne a administratívne úkony

    • Úväzok:
     plný úväzok
     Dátum nástupu:
     1.7.2021
    • Požiadavky:
     Mzdové podmienky : V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
     zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. , ktorým
     sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o
     ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov v závislosti od splnenia požadovaných podmienok pre zaradenie do platovej tarify podľa odpracovaných rokov,
     osobné hodnotenie.

     Kvalifikačné predpoklady : úplné stredoškolské vzdelanie / ekonomického smeru je výhodou/

     Počet rokov praxe : nie je podmienkou

     Osobnostné predpoklady : bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti,
     ovládanie štátneho jazyka , balík MS Office a internetu na pokročilej úrovni, organizovanie
     a plánovanie práce, kultivovaný písomný a slovný prejav, tímová práca, tvorivosť.

     Zasielanie žiadostí s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní: 11.06.2021

     Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 25.06.2021

     Zamestnávateľ : Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa

     Kontakt : 045 6855585, 0905 493 007, sekretariat@sosnb.sk,