• Aktuality

     • Očkovanie v škole

      24. 9. 2021

      Milí študenti!

       

      Chcete získať deň voľna navyše? A zároveň chrániť svoje zdravie a zdravie vašich blízkych??

                      Zaočkujte sa priamo v našej škole proti Covid 19. Zoberte so  sebou aj svojich príbuzných a priateľov a navyše môžete získať sprostredkovateľský bonus až do výšky 90 eur.

      Kedy?? 28.9.2021   - Očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen

      Svoj záujem nahláste u triednych učiteľov alebo priamo na sekretariáte školy do pondelka 27.9.2021 do 8,30.

      Ďakujeme, že sa chránime navzájom.

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      23. 9. 2021

      ​​​​​​​26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

      V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
      • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
      •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      V školskom roku 2021/2022  Stredná odborná škola obchodu a služieb  prostredníctvom príspevku Ministerstva  školstva SR  nakúpila nové učebnice Headway Pre Intermediate a Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford University Press. Ku týmto učebniciam sme z vydavateľstva  HeHhEOxford University Press dostali  aj interaktívne  programy, ktoré budeme využívať vo vynovenej učebni cudzích jazykov. V učebni cudzích jazykov pribudla nová podlaha, vkusne omaľované steny a moderná interaktívna technika.


       V  ponuke krúžkov   v tomto školskom  roku môžu žiaci  nájsť nasledovné krúžky, kde sa zdokonalia v jazykoch.

      - Anglicky s úsmevom: Mgr. Falatová

      -  Mediálny krúžok : PaedDr. Gáborová

      Ďalšie informácie žiaci  získajú  u vyučujúcich Slovenského a Anglického jazyka.  


                                                                                      Mgr. Mária Falatová, PaedDr.Gáborová

     • Nový školský rok 2021 /2022  na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

      23. 9. 2021

           Nový školský rok 2021 /2022  klopal na dvere v našej škole už o čosi skôr, lebo počas letných prázdnin sa v škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa na vynovení a modernizácii priestorov školy a školskej jedálne.

            Na začiatku školského roka 2021/2022 sme našich žiakov preto  mohli privítať  vo vynovených priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované, zmodernizované triedy , niektoré s novými podlahami  a výpočtovou technikou.

           Po jarnej a  letnej modernizácii priestorov kuchyne a jedálne  sa spoločenské priestory stali reprezentatívnejšie a modernejšie. Po ukončení prác sa z celej budovy stalo  moderné výcvikové stravovacie centrum nielen pre študentov spoločného stravovania a  učebných  odborov kuchár,  čašník, ale aj pre širokú verejnosť.  Steny sú omietnuté novými stierkami a obložené vkusnými obkladmi, jedáleň sa rozšírila o vnútorný priestor , vybudovali sa nové sociálne zariadenia a priestor jedálne spĺňa moderné štandardy pre uskutočnenie spoločenských a rodinných podujatí aj väčšieho charakteru.

           Svoje podnikateľské zručnosti si v našej škole  osvojujú študenti učebných odborov, ale aj študenti nového študijného odboru  Škola podnikania, ktorý máme v ponuke pre uchádzačov o štúdium. Tento študijný odbor je nový a nahrádza pôvodný odbor Obchod a podnikanie, ktorý mal na škole dlhodobú tradíciu. Dúfame, že aj odbor Škola podnikania osloví žiakov základných škôl v našom regióne. 

            Veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie a poskytovanie gastronomických služieb  študentom a verejnosti.

           V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký kus práce, nakoľko sme začali nový projekt modernizácie priestorov administratívnej a prevádzkovej budovy školy, ktorý sa v rámci energetickej úspornosti zateplí a zmení svoju fasádu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prijímateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.

           Prajeme všetkým študentom, zamestnancom a priateľom školy úspešný nový školský rok 2021/2022.

                                      

                                                                                         Ing. Katarína Garajová,  SOŠ OaS Nová Baňa

     • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

      27. 8. 2021

      Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

       

      Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

      Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Inštrukcie ako objednať testy dostanú školy mailom.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Ministerstvo školstva tiež poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu. Ostatné školy dostanú 5 eurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky a využiť ich môžu na zabezpečenie dezinfekcie, ochranných pomôcok či na iné náklady spojené s vytvorením bezpečného prostredia na školách.

      Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      20487-Priloha-2-Oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx

      20558_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.docx

      Skolsky_semafor_2021_2022.pdf

     • Pokyny pre stravníkov

      26. 8. 2021

           Všetci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

      1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ
      2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ a postupovať podľa jej pokynov.
      3. Prihlásiť sa na obedy cez www.sosnb.sk, alebo v školskej jedálni.

                                                                                         Jarmila Hoghová, vedúca školskej jedálne

      ​​​​​​​

            Zapisny_listok_na_skolske_stravovanie_2021(1).pdf


     • Nový projekt pre školu

      9. 8. 2021

      Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2


      Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

      Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

      Začiatok realizácie: 1.7.2021

      Ukončenie realizácie: 30.6.2022

      Výška NFP: 55 439,91 EUR

      Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou tejto aktivity:

       Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

      Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

      Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra


      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

      Rozvoj_energetickych_sluzieb_plagat.pdf

     • Maturita u nás aj pre starších

      24. 5. 2021

      Chceli by ste si doplniť vzdelanie popri zamestnaní?

      Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

      Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

      Informácie: sekretariat@sosnb.sk, 045/ 68 55 585, 0905 493 007

      Prihláška: prihlaskananadsavbovestudium.doc​​​​​​​

     • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

      2. 7. 2021

      Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. Ku kritériám patrila realizácia vzdelávacej aktivity, ďalej realizácia  fundraisingovej aktivity a vyplnenie evaluačného formulára. Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa  môže opäť pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                                           Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2020/2021

      2. 7. 2021

      Dňa 29.6.2021  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2020/2021.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka IV.A triedy študijného odboru - obchod a podnikanie Viktória Senešiová a  žiak II.C triedy učebného odboru- kuchár René Tomčáni, ktorí patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2020/2021.

      Viktória Senešiová

      Bola všestranne nadaná študentka IV. ročníka, študijného odboru obchod a podnikanie.  Počas štúdia dosahovala  výborné študijné výsledky, zapájala sa do všetkých aktivít organizovaných školou,  reprezentovala školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov, pracovala v projektoch z cudzích jazykov, zúčastňovala sa športových súťaží. Zapojila sa do nasledovných aktivít:

      Ekonomická olympiáda

      Finančná olympiáda

      Poznaj svoje peniaze – projekt, v rámci ktorého získala certifikát, ktorý potvrdzuje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti

      Olympiády z cudzích jazykov

      Pracovala v medzinárodnom projekte  e-Twinnig v rámci anglického jazyka

      Absolvovala barmanský kurz

      Bola aktívna  aj v charitatívnych projektoch:

      Vianočná pošta a Veľkonočná pošta – ručná výroba pohľadníc pre seniorov v Domovoch dôchodcov

      Deň narcisov

      Biela pastelka

      Oceňujeme aj jej povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, aktivitu a  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole

      René Tomčáni

      žiak II. ročníka učebného odboru kuchár. V školskom roku 2020/2021 dosahoval výborné študijné výsledky . Počas dištančného aj prezenčného vyučovania sa vyznačoval mimoriadnou aktivitou, ochotou a znalosťami. Jeho pozitívny vzťah k budúcej profesii sa odzrkadľuje  aj v práci na odbornom výcviku. Je snaživý, ochotný, spoľahlivý  a často sa zúčastňuje  spoločenských akcií organizovaných odborným výcvikom, kde zdokonaľuje  svoje odborné zručnosti. Počas štúdia absolvoval barmanský kurz a jeho záujem učiť sa niečo nové zvyšuje  jeho budúcu kulinársku odbornosť.

      Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                         Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • V novom školskom roku 2021/2022 pre našich študentov pripravujeme:

      2. 7. 2021

      PROJEKT „Zmudri do škôl“   

      Ide o novú formu vzdelávania, ktorá je pre  mladých blízka a atraktívna. Online platforma Zmudri.sk vytvára vzdelávacie videá na občianske a praktické témy, ako aj vzdelávacie materiály, aktivity k video kurzom, ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom vzdelávaní. Sme jedna z 15 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do uvedeného projektu.  Zapojením sa do projektu sa podieľame na vytváraní nového inovatívneho systému vyučovania, pretože nám záleží na kvalitnom vzdelávaní našich žiakov.

       

      Zručnosti pre úspech       

      V nasledujúcom školskom roku budeme pokračovať v programe  Zručnosti pre úspech, ktorý realizuje nezisková organizácia JA Slovensko.  Tento program rozvíja u žiakov základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

                                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Športový deň

      2. 7. 2021

      Krásny slnečný deň, 28. jún 2021 využili triedy I. C a I. N  na vychádzku do prírody. Vychádzku sme spojili s rôznymi športovými aktivitami. Našou prvou zastávkou bol Bike & Freerun park Nová Baňa na sídlisku Pod Sekvojou, kde si žiaci vyskúšali dostupné športové vybavenie. Pokračovali sme na multifunkčné ihrisko, kde si zahrali loptové hry a zacvičili na švihadle.  V neďalekom altánku sme si oddýchli a občerstvili sa a príjemne unavení sme sa vrátili späť do školy.

                                                                              Ing. Erika Struhárová, Mgr. Mária Falatová, triedne učiteľky


     • Rozlúčka so školou

      23. 6. 2021

      Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie roky  patria aj tie ktoré sme strávili na strednej škole.  O chvíľu sa však  jej brány zatvoria a my vstúpime do sveta dospelých.

      Učili ste nás zodpovednosti, samostatnosti, disciplíne, ale ďakujeme aj za chvíle dobrej pohody, zábavy. Čaká nás ešte veľa, veľa práce, námahy, aby sme dokázali zúročiť všetko to, čo ste nás naučili .


      Už nastal čas, ten jediný zastaviť sa nedá,

      Chveje sa hlas, ako kŕdeľ rozpŕchne sa trieda,

      Ešte skôr však vďačne chceme, povedať Vám 

      ď a k u j e m e ......

      Kým iní po nás prídu, v tejto vzácnej chvíli,

      radi by sme našu cestu v škole  touto vetou ukončili -  všetkým  Vám patrí veľké  -   ď a k u j e m.

      žiaci IV. A triedy

     • Do nového školského roka s novým programom - FinQ

      23. 6. 2021

      Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť študentov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií.

      Tento program pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť študentov, môže sa využívať v rámci výučby  odborných predmetov na našej škole. Tejto problematike venujeme značnú pozornosť aj v rámci predmetu Manažment osobných financií, ale aj každoročnou účasťou našich študentov na finančnej a ekonomickej olympiáde.

                                                                                                Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Projekt „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“

      28. 5. 2021

      Študenti maturitných ročníkov mali možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, ktorý organizovala spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Išlo o vzdelávací cyklus 4 webinárov, ktorých cieľom bolo predstaviť a sprostredkovať konkrétne informácie o tom, ako sa uplatniť na trhu práce.

      Študenti získali vedomosti z nasledovných oblastí:

      • Obchodné vzdelávanie
      • Finančné vzdelávanie
      • Manažérske vzdelávanie
      • Podnikateľské vzdelávanie

      Cyklus vzdelávania bol ukončený online vedomostným testom realizovaný manažérmi projektu.  Po jeho úspešnom absolvovaní študenti získali cenný certifikát.

      K dosiahnutým vedomostiam a k získaným certifikátom blahoželáme.

                                                                                           Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      17. 12. 2020

      Vyhodnotenie

      9. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už druhýkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1608115790335476/view/hodnotenie_9_rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_slovenske_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=62f858559308&data-external=yes&token=1039c7b5836d4532c726532b188a8b2

                                     

       PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Projekt Vianočná pošta   

      4. 12. 2020

      Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už štvrtý rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí. Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domove dôchodcov v Kružlove. Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentkami starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade.  Okrem vianočných pozdravov sme vyjadrili vďaku všetkým pracovníkom zariadenia za ich namáhavú a obetavú prácu a popriali sme aj im príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný Nový rok 2021.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

      Do tohto krásneho projektu sa určite zapojíme aj o rok.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

      10. 11. 2020

      ​​​​​​​Aj v tomto školskom roku, aj keď prebieha dištančné vzdelávanie sa naša škola zapojila do 9. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Časový harmonogram súťaže:

      I. otvorené kolo súťaže

      – 02. 11. 2020 o 12.00 hod. – 02. 02. 2021 o 23.59 hod.

      II. uzavreté kolo súťaže

      – 23. 02. 2021 o 00.00 hod. – 06. 04. 2021 o 23.59 hod.

      III. finálové kolo súťaže

      – koniec mesiaca apríl 2021, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

      V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.
      Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

      Pre tých najlepších sú určené pekné ceny:

      1. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
      2. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
      3. miesto – vecná cena Apple Watch Series 3 pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                              Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

      10. 11. 2020

      Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.

        Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

     • Ekonomická olympiáda štartuje

      10. 11. 2020

      Naša škola je súčasťou Ekonomickej olympiády od úplného začiatku, teda už štvrtý rok.

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola. Minulý rok sa po prvýkrát  realizovalo aj medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Tak neváhajte a zapojte sa!

                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

     • Oznam

      13. 10. 2020

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Vám oznamuje, že na základe Usmernenia Úradu banskobystrického samosprávneho kraja sú od 12.10.2020 priestory telocvične UZATVORENÉ.

                                                                                         Ing. Jozef Koperdák v.r.

                                                                                               riaditeľ školy

     • Oznam

      11. 10. 2020

      Na základe opatrenia MŠVVaŠ prechádza naša škola od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu zverejníme 12.10. 2020.

      Ďakujeme za spoluprácu!

      Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      8. 10. 2020

      IX. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

         SOŠ obchodu a služieb sa  deviatykrát  zapojila do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy  z  učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky žiaci vyrábali na hodinách slovenského jazyka v rúškach, keďže tento rok vyučovanie poznačila pandémia Covid -19.  Téma 9. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).“

         Vyrobené záložky pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka  pribalíme aj propagačné materiály školy a nášho mesta.  Veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

              

                                                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                              koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • Získanie titulu Škola priateľská k deťom

      1. 10. 2020

      Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. V dôsledku pandémie COVID-19 bolo nutné kritériá upraviť.  Jedným z kritérií bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom sme informovali o realizácii aktivít, ako aj o vzdelávaní  žiakov počas pandémie COVID-19.  Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa teda môže pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                               Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

       

     • Biela pastelka

      1. 10. 2020

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 18. september 2020 bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z IV. A triedy, Viktória Senešiová a Michaela Hollá vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                                                             Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      23. 9. 2020

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

      V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
      • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
      •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.​​​​​​​

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

      Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť  kultúrne rozdiely rôznych krajín.

                                                                   Mgr. Mária Falatová, vyučujúca CJ

      Presentation_Dublin.pdf

     • Pokyny k stravovaniu v školskej jedálni

      27. 8. 2020

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

       

      POKYNY  

      k stravovaniu v školskej jedálni (ŠJ)

       

       

      Zápisný lístok na stravovanie  v ŠJ SOŠ  obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa pre žiakov SOŠ a GFŠ  nájdete na stránke SOŠ v  sekcii pre žiakov a rodičov-  stravovanie. Žiaci I. ročníkov , ktorí majú záujem o stravovanie si môžu stiahnuť   zápisný lístok na stravovanie , po vyplnení doniesť vedúcej ŠJ. Vedúca ŠJ vystaví šek na stravovanie. Stravníci, ktorí mali stravu predplatenú z 03/2020 budú platiť nižšiu sumu.

      Číslo účtu školskej jedálne:     SK63 8180 0000 0070 0039 4275

       

      POKYNY

      pre  opatrenia v súvislosti s ochorením COVID- 19 pre stravovanie

      v ŠJ SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

       

      Pri vstupe do priestorov budovy ŠJ je potrebné dodržiavať:

      - DEZINFEKCIU RÚK

      -  používať rúško

      -  pri kašlaní a kýchaní  zakryť ústa a nos jednorazovou    vreckovkou

      -  dodržiavať odstupy

       

      Objednávanie  obedov:

      Vzhľadom na predpisy a opatrenia k pandémii je objednávanie obedov  cez internet alebo telefonicky na telef.č. 045/ 6856 903 príp. na odkazovači deň vopred do 13, 00 hodiny.

      Výdaj obedov v ŠJ je časovo oddelený , záväzný  a s pedagogickým dozorom:

      od 11,00 do 11,50 hod.  žiaci SOŠ odborného výcviku+ zamestnanci

      od 11.55 do 12.20 hod  žiaci  SOŠ teoretické vyučovanie

      od 12,00 do 12,30 hod. cudzí stravníci

      od 12,40 do  14,00 hod.  žiaci GFŠ + zamestnanci

       

      Obedy pripravené v ŠJ je nutné skonzumovať v ŠJ !!

      / stravu nevydáme do vlastných prinesených nádob/

      Stravník si obed (hlavné jedlo + polievka) prevezme pri okienku prekrytom plexisklom na tácke s príborom a nápojom.

      Tieto nariadenia pre ŠJ sú prepracované na základe pokynov Hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa par.24 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (SOPZŠČ/4317/98672/2020).

      Pokyn vypracovala: Jarmila Hoghová, vedúca ŠJ

      Dátum 25.08.2020

       

                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák

                                                                                                             riaditeľ školy

     • Pokyny pri nástupe do školy.

      25. 8. 2020

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

      RODIČIA A INÉ OSOBY MAJÚ ZAKAZ VSTUPU DO BUDOVY!!!

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_nove.docx

      Zdravotny_dotaznik_pre_ziaka_nove.docx
     • Začiatok školského roka

      25. 8. 2020

      Milí žiaci,

      nový školský rok 2020/2021 sa v našej SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani začína dňa 2. septembra 2020 o 8,30 hod. v jednotlivých triedach školy pod vedením pedagogických zamestnancov. Žiaci prvých ročníkov prídu na sekretariát školy, kde si ich prevezmú triedni učitelia.

      Tešíme sa na Vás.

     • Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

      25. 8. 2020

      Štvrtá časť projektu e Twinning 2019/2020

           Leto sa končí  a spolu s ním sa  skončila  aj štvrtá časť projektu e Twinning s rovnakým názvom LETO.  V medzinárodnom projekte, ktorého cieľom bolo priblížiť tradície svojho mesta počas štyroch ročných období,  pracovali školy zo Slovenska, Rumunska, Španielska a štyri školy z Turecka, pričom naša škola bola zostavovateľom a koordinátorom celého  projektu.  Posledná časť bola žiaľ poznačená opatreniami, ktoré mali spomaliť šírenie vírusu Covid -19, takže mnohé tradičné podujatia a letné festivaly sa v daných krajinách nemohli uskutočniť. Napriek nepriaznivej situácii priniesli letné mesiace niekoľko zaujímavých podujatí.

            Naši študenti pripravili pre svojich partnerov prezentáciu o tradičnom baníckom fakľovom sprievode a Anna bále na Zvoničke. Súčasťou prezentácie sú aj informácie o histórii baníctva v Novej Bani, o náučnom baníckom chodníku a o archeologickom  objave Potterovej strojovne.

            Rumunskí študenti informovali o oslavách Dňa detí, ktorého  cieľom je pripomenúť si, že deti majú svoje práva. Pred dvomi rokmi bol v Rumunsku tento deň uznaný ako štátny sviatok, takže deti môžu celý deň stráviť so svojimi rodičmi.  Zaujímavý sviatok v Rumunsku je sviatok Sanzienele , ktorý sa oslavuje 24. júna. Sanziele sú  podľa starodávnej tradície vlastne dobré víly, ktoré sa za nepriaznivých podmienok môžu meniť na nebezpečné rusalky. V tento deň dievčatá stretávajú svojich vyvolených,  ľudia vijú vence  a umiestňujú  ich na strechy domu, ak veniec zostane na streche a neskĺzne,  znamená to šťastie a  dobrý rok.

          Španielski študenti  priniesli recept koláča sv. Jána, ktorý sa pečie v Španielsku  24. júna. Je to kysnutý sladký koláč ozdobený orieškami a čerešňami  a nechýba ani v jednej domácnosti.

          Tureckí partneri nám  priblížili  festival nábytku v Burse,  koná sa  dvakrát za rok a má medzinárodnú platnosť. Pod jednou strechou sa vystavujú moderné, klasické, avantgardné a rustikálne nábytky.  V Turecku sa v lete organizuje  pre nás netradičný  festival vo wrestlingu. Je  to typický turecký sviatok s bohatou tradíciou a  zúčastňujú sa ho  tisícky wrestlerov po celej krajine. Festival je kombináciou moslimskej kultúry a tureckej tradície. Súčasťou festivalu v Izmire  sú aj bohaté sprievodné podujatia.

         Projekt e Twinning bol časovo náročný a veľmi obsažný, trval celý uplynulý  školský rok.  Priestor TwinSpace sa zaplnil množstvom prezentácií, obrázkov, dokumentov, článkov a videí, s partnermi sme si vymenili aj pekné ručne vyrobené darčeky.  Po uplynutí projektu jednotlivé krajiny spracujú daný materiál vo forme tlačených kníh, e kníh, bulletinov, CD, DVD, ktoré sa budú môcť využívať vo výučbe cudzích jazykov, dejepisu alebo geografie. Výsledky projektu budú poskytnuté aj informačným centrám v jednotlivých mestách.

        Prácu na projekte doposiaľ  ocenili národné agentúry na Slovensku a v Španielsku. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a Strednej odbornej škole v Manrese boli udelené Národné certifikáty kvality ( NQL ).

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor projektu

     • Oznam

      18. 8. 2020

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o nadstavbové štúdium v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách, že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedený odbor. V prípade záujmu je potrebné poslať prihlášku na nadstavbové štúdium a doložiť kópiu výučného listu na e-mailovú adresu sekretariat@sosnb.sk.

     • Oznam

      18. 8. 2020

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje záujemcom o  štúdium v učebných odboroch 6444 H čašník, servírka , 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia a 2982 F potravinárska výroba,  že od 17.8. do 31.8.2020 pokračuje prijímacie konanie na uvedené odbory. V prípade potreby nás kontaktujte na telef. číslo  : 0905 493 007 alebo e-mail:  sekretariat@sosnb.sk

       

     • Príkaz riaditeľa školy

      8. 7. 2020

      Dobrý deň,

      na základe Pokynov  č.10/2020 a č. 11/2020 Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

      k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením COVID – 19 ,  Vám v prílohe zasielam Príkazný list č. 1

      riaditeľa školy a upozorňujem Vás na jeho dodržiavanie.

      Každý zamestnanec je povinný do 10.7.2020 potvrdiť prijatie a preštudovanie uvedeného príkazu

      na emailovej adrese koperdak56@gmail.com

      V prípade nových pokynov zašlem ďalšie informácie.​​​​​​​

      V Novej Bani  8.7.2020

      Ing.Jozef Koperdák, riaditeľ školy

      Prikazny_list_riaditela_skoly__2020.pdf

     • Oznam

      7. 7. 2020

      Počas školských prázdnin, v čase čerpania dovoleniek  sú stanovené

      úradné hodiny  školy  v pracovných dňoch od 7.00 do 11.00 hod.

      V prípade potreby telef. číslo  : 0905 493 007

                                           e-mail : koperdak56@gmail.com

     • Nadstavbové štúdium

      10. 6. 2020

      Máte výučný list a potrebovali by ste maturitu?  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani otvára pre školský rok 2020/2021 dvojročné nadstavbové štúdium v odbore Podnikanie v remeslách a službách. Prihlášky je možné podávať do 25.6.2020. NEČAKAJTE, PRÍĎTE MEDZI NÁS.

     • Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

      5. 6. 2020

      Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

       

      Kód odboru               Názov odboru                Dĺžka štúdia         Voľné miesta

      2466 H 02                   mechanik opravár

                                         – stroje a zariadenia                  3                            3

      2982 F                        potravinárska výroba                 2                            9

      3686 F                        stavebná výroba                        2                           15

      6444 H                        čašník, servírka                         3                            8

      6445 H                        kuchár                                       3                            4

       Nečakajte, príďte medzi nás.

     • Certifikáty pre úspešných študentov

      1. 6. 2020

      Certifikáty pre úspešných študentov

      Firma KROS, a.s. každoročne udeľuje  za vynikajúce výsledky žiakom certifikáty.  Žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie počas školského roka pracovali v rámci predmetu Seminár z účtovníctva v účtovných programoch ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OMEGA – podvojné účtovníctvo  a OLYMP – mzdy a personalistika. Tí najlepší, po splnení stanovených podmienok získali certifikáty.  Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ vie program ovládať a pracovať s ním. Je známkou prestíže a zlepšuje pozíciu študentov na trhu práce.  V tomto školskom roku certifikáty za úspešné zvládnutie programov získava:

      Anežka Šipikalová

      Kristína Mištíková

      Simona Brodzianska

      Dievčatám srdečne blahoželám a verím, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú v ďalšom štúdiu na vysokých školách.               

                                                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Poďakovanie maturantov II.N

      28. 5. 2020

      Poďakovanie

      Vážený pán riaditeľ, vážená pani zástupkyňa, drahí učitelia, zamestnanci školy, milí spolužiaci.

      Stretávame sa v tento slávnostný okamih, aby sme sa rozlúčili. Bok po boku sme strávili dva roky, niektorí päť, naše cesty  sa rozchádzajú, aby sme brázdili nekonečný priestor sveta každý sám.

      V mene svojich spolužiakov by som sa chcela poďakovať naším drahým triednym učiteľom. Za ich dobré rady, za ochrannú ruku, ktorú nad nami držali, za kilometre, ktoré kvôli nám nabehali. Drahí učitelia, neplačte. Veď nie sme na pohrebe. Nevidíme sa naposledy. Len prechádzame do ďalšej etapy nášho života, aby sme naštartovali náš dospelácky život, naše ďalšie štúdium alebo kariéru.

      A vy tu musíte zostať, aby sme mali koho navštevovať a tiež, aby ste vychovali ďalšiu generáciu kuchárov, čašníkov, mechanikov a odbor ako sme boli my obchod a podnikanie v remeslách a službách s rovnakou láskou, akú ste dopriali nám.

      Chcela by som sa takto v mene všetkých mojich spolužiakov poďakovať jednotlivo našim učiteľom.

      Pani učiteľka PaedDr. Slavomíra Gáborová vždy keď ste nám vysvetľovali novu latku literárneho diela nebrali sme to ako nové učivo ale rozprávku ktorú ste nám prerozprávali a my sme si ju na koniec hodiny hneď zapamätali. Váš smiech nám vždy zlepšil deň. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Mgr. Mária Falatová nie vždy to bolo s nami ľahké, ale okrem angličtiny sme sa trochu priučili aj iných dôležitých ku životu veci. Vždy ste tu pre nás boli, keď sme niečo potrebovali zato vám. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Gabriela Ivaničová, hodiny s vami boli jedným slovom užasne. Veľa krát ste nám dávali aj príklady zo života čo nám pomáhalo lepšie si zapamätať učivo. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Erika Struhárová, keď ste prišli do triedy vždy ste zažiarili ako slniečko, vaša pozitívna energia a úsmev  nás hnali vypočítať par príkladíkov. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Mária Lenčová, s vami sme sa nikdy nenudili, zo všetkým nám pomáhali a snažili sa nás pripraviť na život po skole a vaše drahocenné rady sme si zobrali k srdcu. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Mgr. Jana Káčerová, matematika ani chémia neboli naše silné stránky, ťahalo sa to z nás ako chlpatej deky, ale spoločnými silami sme to zvládli. Ďakujeme.

      Pani učiteľka Ing. Ingrid Barancová, ďakujeme vám za trpezlivosť na hodinách informatiky, manažmentu a marketingu.  

      Triedny učiteľ Mgr. Pavol Lipták, vám ďakujeme hlavne za trpezlivosť, ktorú ste s nami mali, nebolo to vždy ružové, ale stále ste stali pri nás pomáhali nám zo všetkým  a veľa kráť sme sa spolu aj všetci zasmiali. Ďakujeme, že sme to spolu dobojovali až do konca.

      Samozrejme, nesmieme zabudnúť na Pána riaditeľa, Ing. Koperdáka. Pán riaditeľ, chceme vám poďakovať za študijné podmienky, ktoré na tejto škole vytvárate a tiež za dobré meno, ktoré si táto škola aj vďaka vám zachováva.

      V neposlednom rade chcem poďakovať aj ostatným zamestnancom školy. Aj keď sme sa nestretávali tak často, vieme, že bez Vás by to tu nemohlo fungovať. Veď, nech je mechanizmus akokoľvek veľký, obsahuje maličké nity, bez ktorých by sa veľmi rýchlo rozpadol. A práve tie určujú jeho efektivitu.

      Na záver sa chcem rozlúčiť aj s vami, milí spolužiaci. Aj keď nie vždy sme nažívali v symbióze a občas sa objavila aj istá forma parazitizmu, radšej spomínajme na časy, kedy nám bolo spolu dobre…

      Takto sa končí naša spoločná púť a začína sa púť jednotlivca.

                                                                Žiaci II.N triedy, Podnikanie v remeslách a službách

     • Poďakovanie maturantov IV.A

      28. 5. 2020

      Poďakovanie

      Milý pán riaditeľ, milí učitelia,

                  dnes je deň, keď si každý z nás povie: ,,To naozaj tak rýchlo ubehlo?" Len nedávno sme v jedno septembrové ráno neisto prišli do novej školy a hľadali známu tvár. Všetko bolo pre nás nové, ale tešili sme sa na naše nové životné obdobie.

                  Naši učitelia boli počas nášho štúdia našimi druhými rodičmi. Od prvých dní, keď sme nesmelo prekročili prah našej triedy. Práve oni boli tí, ktorí nás viedli a odovzdávali nám svoje vedomosti. Určite to nebolo ľahké, ale to že tu dnes stojíme svedčí, že ich práca a snaženie neboli zbytočné.

      Zažili ste s nami ťažké chvíle, ale nedovolili ste nám poľaviť. Za to by sme sa vám chceli poďakovať, vedeli ste sa s nami zabávať, smiať, ale pre všetkých ste chceli byť hlavne vzorom.

      Veľká vďaka patrí hlavne našej triednej pani učiteľke Falatovej, že to s nami vydržala 4 roky a držala nad nami ochrannú ruku. Prežili ste si  s nami aj ťažké chvíle, chvíle našej ,,vzbury" ale teraz už vieme, že všetko ste to s nami mysleli dobre, len my sme to vtedy ešte nechápali. Potom prišli tie pekne chvíle, kedy ste nám boli ako kamarátka, vždy sme sa na vás mohli spoľahnúť, pretože sme vedeli, že sa nám pokúsite pomôcť. Nad veľa vecami ste zatvárali oči a všetky naše problémy ste nám pomáhali riešiť. Vedeli ste sa s nami zasmiať, aj ste nás veľa naučili ale rovnako ste nám vedeli odpustiť zabudnuté úlohy. Za všetko vám patrí obrovské ĎAKUJEM!​​​​​​​

      Nesmiem zabudnúť aj na druhých učiteľov...

      Pani učiteľka Ing. Struhárová, v našej triede ste trávili asi najviac času, ale dobre Vám u nás bolo... Ďakujeme za Vašu nekonečnú trpezlivosť, s ktorou ste nám vysvetľovali účtovníctvo a iné predmety, s Vami sme sa naučili aj to, čo sme si mysleli že nikdy vedieť nebudeme. Vždy ste boli na nás pripravená či už s písomkami alebo novým učivom. Vám patrí tiež Veľké ďakujem!

      Pani učiteľka Ing. Lenčová, vy ste boli vždy vysmiata ako slniečko, dobrá nálada išla vás sprevádzala všade a pomáhali ste nám s každou prekážkou ktorú sme nevedeli prekonať. Ďakujeme vám za zaujímavé a vtipné vysvetľovanie učiva.

      Pani učiteľka PaedDr. Gáborová, Vám ďakujeme za vtipné hodiny slovenčiny a tiež za historky, ktoré ste nám rozprávali, Vaše hodiny môžeme nazvať tými najkrajšími hlavne kvôli tomu, že s Vami bola každá hodina iná. Často ste nás trápili so slohmi ale vieme, že to bolo pre naše dobro.

      Pán učiteľ Mgr. Lipták, vždy ste nám vedeli odpustiť zabudnuté úbory alebo našu lenivosť a nikdy ste nebrali vážne naše šomranie na behanie. Ďakujeme!

      Pani učiteľka Ing. Ivaničová, vy ste nám vždy do triedy doniesli nejakú novinku, ďakujeme vám za odpustené písomky alebo odpovede, keď sme sa nenaučili.

      Pani učiteľka Ing. Garajová, vám ďakujeme za vždy pripravenú desiatu, voňavé a chutné toasty a hot-dogy.

      Pani učiteľka Mgr. Káčerová, vám tiež patrí vďaka za trpezlivosť na matematike aj za nové príklady pri ktorých sme sa vždy zapotili, ale niekedy to bolo naozaj ťažké.

      Pani učiteľka Ing. Barancová, ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a dobrú náladu na našich hodinách a za všetko čo ste nás naučili.

      Pani učiteľka Ing. Mádelová, neboli ste s nami dlho ale aj tak vám ďakujeme za všetky veci, ktoré ste nám odpustili a za vašu snahu nás naučiť nemčinu.

                  Zažili sme s vami pekné chvíle, na ktoré budeme všetci spomínať. V mene všetkých maturantov vám ĎAKUJEME takouto cestou!

     • Certifikát kvality za realizáciu projektu eTwinning 2019/2020

      25. 5. 2020

      Certifikát kvality za realizáciu projektu eTwinning 2019/2020

      V školskom roku 2019/2020 realizujeme projekt e Twinning pod názvom  „Udržujme tradície počas celého roka“.  Máme za sebou tri fázy ako tri ročné obdobia Jeseň, Zima, Jar a  naše úsilie bolo dňa 19.5.2020 odmenené Národným certifikátom kvality ( QL ), ktorý nám udelila Slovenská národná podporná agentúra. Certifikát kvality sa udeľuje projektom, ktoré dosiahli  národnú úroveň.

      Sme veľmi radi, pretože povzbudíme svojich partnerov z Turecka, Rumunska a Španielska, aby požiadali o certifikát kvality v ich krajinách a spoločne sa pustíme do poslednej letnej časti projektu. Najviac náš teší, že projekt žije aj napriek zatvoreným školám v tomto náročnom období!

                                                        PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor projektu eTwinning

     • Tretia časť projektu eTwinning 2019/2020

      18. 5. 2020

      Tretia časť projektu eTwinning 2019/2020

           Tretia časť projektu eTwinning „Udržujme tradície počas celého roka“ pod názvom JAR prebiehala v mesiacoch marec, apríl a máj. V marci sme si vymenili s partnerskými školami darčeky, naše darčeky putovali do Turecka, Rumunska a Španielska a my sme dostali balík so suvenírmi z Turecka z oblasti Ordu. V tom istom týždni sa v dôsledku pandémie Covid -19  brány škôl zatvorili nielen na Slovensku, ale postupne aj v partnerských krajinách. Aktivity spojené s projektom však nezastali a pokračovali sme spoločne naďalej v internetovom prostredí.

         Študenti z Rumunska priblížili partnerským krajinám festival Martisor, čo znamená začiatok jari. 1. marca  sa nosia  červené a biele náramky, ktoré majú zabezpečiť zdravie a prosperitu počas celého roka. Španielski žiaci  poslali zaujímavú prezentáciu o Dni sv. Juraja 23. apríla. Podľa legendy princ Juraj premohol draka a na znak úcty daroval svojej vyvolenej ružu. V tento deň je preto typické, že muži kupujú pre svoje manželky a priateľky ruže, ktoré sa predávajú v stánkoch na námestiach.

         Najkrajšími jarnými sviatkami sú v európskych krajinách  veľkonočné sviatky. Rumunskí študenti nám ukázali, ako sa pripravujú tradičné veľkonočné jedlá, my sme vytvorili prezentácie o  ľudových zvykoch počas veľkonočného obdobia, ako aj prezentáciu o rôznych druhoch tradičných techník, ktorými sa vyzdobujú slovenské kraslice. Našich partnerov tiež zaujali aj zvyklosti pri stavaní májov v minulosti a v súčasnosti a ukážky ľudových tancov.

         Tureckí študenti  natočili video o jarnom festivale Nowruz, v preklade nový život, ktorý sa oslavuje v deň jarnej rovnodennosti. Azda najsmutnejšie bolo video o oslavách Dňa detí v Turecku, kedy vládne v školách a na námestiach slávnostná atmosfére sprevádzaná bohatým programom. V tomto roku v dôsledku pandémie Covid – 19 boli ulice a školy prázdne, okná a balkóny si obyvatelia vyzdobili vlajkami a balónmi a sviatok detí sa oslavoval v domácnostiach.

         Projekt eTwinning sa pomaly chýli k záveru, ešte máme pred sebou jedno ročné obdobie a po lete projekt vyhodnotíme. Nevieme, kedy budú školy opäť otvorené a žiaci budú môcť pracovať so svojimi vyučujúcimi. Sme radi, že aj napriek ťažkej situácii sme nepoľavili a navzájom sme sa povzbudzovali. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí  projekt úspešne dokončiť.

                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Upozornenie pre žiakov

      4. 5. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci, dôrazne vás upozorňujeme, že v našej škole prebieha dištančná forma vzdelávania - štúdium z domu. Učitelia žiakom postupne zasielajú zadania, úlohy, projekty a pracovné listy. Žiadame žiakov o  dôsledné a priebežné plnenie zadávaných úloh, ktoré bude zhodnotené k 29.5.2020.

      V prípade, že jednotliví vyučujúci zhodnotia spätnú väzbu u žiaka po tomto termíne ako nedostatočnú, po prerokovaní v pedagogickej rade v týchto prípadoch budú žiaci pozvaní na komisionálnu skúšku.

     • Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      13. 3. 2020

      Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní

      Erasmus+ je programom Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktorý sa realizuje v rokoch 2014 – 2020. Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora politík na základe medzisektorového prístupu, pričom je zameraná na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých).

      V období 23.02.2020 do 07.03.2020 vyučujúca cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Mgr. Mária Falatová sa zúčastnila štruktúrovaných kurzov CLIL in Dublin a Intensive English and CLIL v rámci programu Erasmus+, KA1 - Mobilita pracovníkov v školskom vzdelávaní. Obsah kurzov bol zameraný nie len na implementáciu metódy CLIL vo vyučovaní, ale aj na zvýšenie profesionálneho rozvoja účastníkov, získavania nových zručnosti v oblasti školského vzdelávania a výmenu skúseností s učiteľmi z rôznych EU krajín.

      Bohatý bol aj kultúrny a sociálny program, počas ktorého účastníci mali možnosť spoznať históriu, kultúru a tradície hosťujúcej krajiny, Írskej republiky a taktiež predstaviť svoju vysielajúcu organizáciu a krajinu.

      Chcela by som poďakovať za pomoc a podporu pri organizácii a uskutočnení mobility  študentom a kolegom z SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, MsÚ v Novej Bani,  prednostke MsÚ Mgr. Ľudmile Rajnohovej, vedúcej oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania  Mgr. Ivete Lukáčovej a pracovníčkam informačného centra za poskytnutie propagačného materiálu na  prezentáciu mesta a krajiny a RODINE. 

                                                          Vyučujúca  cudzích jazykov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani,

                                                          Mgr. Mária Falatová

     • Finančná akadémia

      10. 3. 2020

      ​​​​​​​Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Štvrtý ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

      Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  prvé dve lekcie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      5. 3. 2020

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 12. februára 2020 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci tretieho ročníka a žiaci štvrtého ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Viktória Senešiová           
      2. miesto       Michaela Hollá      
      3. miesto       Daniela Ridajová        

      Kategória: IV. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme a štvrtáčkam držíme palce na maturitných skúškach, ktoré ich o chvíľku čakajú.

                                                                   Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

     • Finančná olympiáda

      5. 3. 2020

      Študenti našej školy sa každý rok zapájajú do tejto finančno-vedomostnej súťaže, v ktorej dosahujú veľmi pekné výsledky.

      Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti.

      Motiváciou pre študentov i učiteľov sú aj zaujímavé výhry. Súťaž má tri kolá. Do druhého kola z našej školy úspešne postupujú:

      Lenka Bartošová, Bianka Ciglanová, Karin Gažiová, Sofia Gažiová, Filip Hudec, Henrieta Kocáková,  Zuzana Kováčová, Matej Alex Kurinec, Kristína Mištíková, Marek Pittner, Daniela Ridajová.

      Všetkým gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce v druhom kole.

                                                Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej  gramotnosti

     • Druhá časť projektu e Twinning 2019/2020 - ZIMA

      18. 2. 2020

      Druhá časť projektu e Twinning pod názvom „Udržujme tradície počas celého roka“ sa týkala zimných mesiacov december, január a február, preto podstránka projektu  dostala pomenovanie ZIMA. Cieľom tejto časti projektu bolo priblíženie tradícií jednotlivých krajín počas zimného obdobia.

      Žiaci z našej školy prostredníctvom projektov a fotografií predstavili svojim kamarátom tradičné ľudové zvykoslovie na Slovensku, ktoré sa dodržiavalo  počas adventného času a v čase vianočných sviatkov. Formou prezentácie spracovali aj obdobie fašiangových zábav  na Slovensku, v našom meste a v našej škole.

      Žiaci z Rumunska vytvorili prezentáciu o typických vianočných zvykoch v Rumunsku v súčasnosti a v minulosti  a žiaci zo Španielska v prezentácii zachytili prekrásnu atmosféru Vianoc v Barcelone, ako aj výrobu vianočných pohľadníc v škole.  

      V projekte pracujú aj štyri školy z Turecka z oblastí Ordu, Hatay, Burzy a Izmiru. Turecko ako moslimská krajina oslavuje najmä sviatky Nového roka, kedy sa spoločne stretnú  v kruhu svojej rodiny a hrajú rôzne spoločenské hry. Typickým zimným sviatkom je pre Turkov sviatok Dervišov a oslavy na počesť básnika Rumiho,  s ktorými sme sa oboznámili formou videí, prezentácií a fotografií.

      Súčasťou projektu je aj výmena malých darčekov. Naše darčeky putovali do Turecka a Španielska a my sme dostali prekrásny kalendár z Manresy zo Španielska. Priestor Twinspace sa tak zaplnil množstvom fotografií, pozdravov, poďakovaní a prianí všetkého dobrého počas celého roka. 

                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová.  koordinátorka projektu e Twinning

                                                                 SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      17. 2. 2020

      Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      13. februára 2020 sa v SOŠ obchodu a služieb v Krupine konal 54. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači. Víťazi školských kôl si zmerali sily v troch disciplínach:

      ► písanie na počítači – podmienkou účasti je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/. Za každú chybu je penalizácia 50 trestných bodov.

      úprava textu na počítači

      ►wordprocessing – profesionálne spracovanie textu

      Súťaž bola zorganizovaná na vysokej úrovni. Našu školu reprezentovala študentka IV. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie Kristína Mištíková, za čo jej ďakujeme.

                                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Fašiangy a Valentín v škole

      4. 2. 2020

      Vítame záujemcov o štúdium, rodičov, výchovných poradcov a učiteľov. Predstavíme možnosti štúdia u nás. Dozviete sa všetko potrebné o štúdiu a zistíte, čím naša škola žije. Tešíme sa na Vás.

                                                   14.2.2020 od 8,00  do 14,00 hod.

      Tešíme sa na Vás.

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      6. 2. 2020

      31. januára 2020 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici.  Najúspešnejší študenti banskobystrického kraja sa stretli v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov stredných škôl privítal a možnosti štúdia na univerzite predstavil prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále ekonomickej olympiády. Ďalej sa študentom prihovorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac ako 6 500 stredoškolákov z celého Slovenska. Riaditeľka Ekonomickej olympiády ocenila dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji, odovzdala im diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka pod názvom Pokrok bez povolenia. Sme hrdí na to, že jednou zo študentiek bola naša Daniela Ridajová, žiačka III. A triedy.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková IV. A, Viktória Senešiová III. A, Michaela Hollá III. A, Bianka Ciglanová II. N a Henrieta Kocáková II. N trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 28.apríla 2020 v Bratislave, za účasti organizátorov INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

     • EXPERT Geniality Show

      6. 2. 2020

      EXPERT Geniality Show

      V šk.roku 2019/2020 SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do súťaže Expert Geniality Show.  Je to celoslovenská súťaž, ktorá podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Žiaci majú možnosť využiť informácie získane nielen v škole, ale aj z iných mimoškolských aktivít. Po zhodnotení  výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež aj motiváciu získavať ďalšie informácie  a vzdelávať sa.

       Dňa 28.11.2019 žiaci III.A, IN a II.N tried si mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo 6 tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstva prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. Každý žiak si vybral 2 súťažné témy a pracoval počas 60 minút.

      Výsledky sú nasledovne:

      Diplom účastníka získali:

      Henrieta Kocáková – II.N, Bianka Ciglanová – II.N, Sofia Gažiová – I.N, Annamária Kosejová – III.A, Viktória Senešiová – III.A, Lea Tokolyová – III.A, Daniela    Ridajová – III.A

      EXPERT na Góly, body sekundy :

      Lenka Bartošová – III.A, Miroslav Ižold – II.C

      EXPERT na Od Dunaja k Tatrám:

      Filip Hudec – I.N, Ľuboš Škvarka – I.N

      EXPERT na Tajomstvá prírody:

      Lucia Blizňaková – III.A

       

      Všetkým účastníkom blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť aj  v budúcom školskom roku.

                                                             PK Všeobecnovzdelávacích predmetov: Mgr. Káčerová, Mgr. Falatová

                                                             PK Odborných predmetov: Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

     • Súťaž – spracovanie informácií na počítači

      24. 1. 2020

       Dňa 21. januára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – spracovanie informácií na počítači.

      Zúčastnili sa ho študentky III.A, IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie. Po rozcvičke nasledoval 10. minútový odpis.

      Podmienkou postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v SOŠ obchodu a služieb v Krupine je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu, pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto – Kristína Mištíková IV. A

      2. miesto – Michaela Hollá III. A

      3. miesto – Anežka Šipikalová IV. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a držíme palce Kristíne Mištíkovej, ktorá nás bude reprezentovať v  krajskom kole.

                                                                          Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Vianočná akadémia

      8. 1. 2020

      Vianočná akadémia

      V tomto predvianočnom období členovia Žiackej školskej rady pripravili pre študentov a pedagógov vianočnú akadémiu. Prostredníctvom prezentácie im študentka  tretieho ročníka, Viktória Senešiová, priblížila vianočné zvyky a tradície. Súčasťou posedenia bolo aj vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu, v ktorej 1. miesto získala III. A trieda, na druhom mieste sa umiestnila IV. A trieda a tretie miesto obsadili triedy III. C a I. C.  Víťazné triedy získali sladkú odmenu. Posedenie pokračovalo ochutnávkou vianočného punču a vianočných koláčikov, ktoré študenti priniesli. Stretnutie spríjemnili vianočné melódie a rozprávky.

       

                                                                 Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      8. 1. 2020

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

      Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.


      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.  Ide o postupovú súťaž, súťažiaci začína v školskom  kole, ak je úspešný, postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a  otvorenými otázkami. V dňoch 10. až 14. 12. 2019 prebiehali školské kolá ekonomickej olympiády. V rámci Slovenska sa zapojilo viac ako 6 500 študentov a 696 z nich postúpilo do krajského kola.  Naša škola je už tradične súčasťou tejto súťaže a naši študenti boli znovu úspešní. Do krajského kola postupuje 9 študentov našej školy.   Študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať v termíne od 30.1.2020 do 28.02.2020. Každá škola, ktorej študenti postúpili do krajského kola získala zaujímavú učebnicu Ekonómia v 31 hodinách. 

                                                                                               Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    koordinátorka Ekonomickej olympiády

     • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      17. 12. 2019

      Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov študentov  zapojili aj tento rok.  Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov v Galante a v Bratislave.  Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentmi starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade. Pretože pre starčekov je rukou písané prianie naozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí a že nie sú na svete sami.

      Je to krásny projekt, do ktorého sa určite zapojíme aj o rok.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Absolventi barmanského kurzu

      17. 12. 2019

      Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA

      Kurzu sa zúčastňujú prevažne študenti hotelových akadémií alebo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, spoločné stravovanie alebo  cestovný ruch. Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie obdržia študenti až po absolvovaní záverečnej skúšky.

      Práve takýto základný barmanský kurz absolvovali  v dňoch 2. – 5. 12.2019 naši žiaci SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  - Karin Rafaelová, Viktória Senešiová, René Tomčáni a Timotej Grec  v rámci dobrej spolupráce na pôde SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

      Celý kurz bol rozdelený do štyroch dní.

      Prvý deň prebiehal v teoretickej rovine, kde sa preberali témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.

      Ďalšie dni boli určené na praktickú prípravu nápojov, počas ktorej si vyskúšali prípravu koktailov zo zoznamu IBA.

      V posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

       Naši žiaci úspešne absolvovali celý kurz, vyhoveli požadovaným kritériám a získali certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA , spolu s podpisom Ing. Jozefa Rotha, odborného lektora, ktorý viedol barmanský kurz.

       Študentom srdečne blahoželáme a veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú naďalej rozvíjať vo svojom profesionálnom živote.

       

                                                                 Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

     • Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry

      13. 12. 2019

      CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici vyhlásilo súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali za úlohu vypracovať test a zaslať ho do Centra voľného času v Banskej Bystrici. Súťaž sa uzavrie v mesiaci máj, kedy budú vyhlásené výsledky.

      Našu školu reprezentovali žiačky:

      Simona Brodzianska

      Sofia Gažiová

      Kristína Mištíková

      Simona Harabová

      Michaela Hollá

      Lucia Blizňáková

      Lea Tokolyová

      Lenka Bartošová

      Zúčastneným ďakujeme a prajeme aby boli úspešné riešiteľky !

                                                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Advent v Banskej Bystrici

      11. 12. 2019

      V tento vzácny adventný čas sme sa so študentmi našej školy vybrali nadýchať krásnej vianočnej atmosféry na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Prešli sme sa nádherne vyzdobeným mestom a všade okolo nás sa šírila príjemná vôňa vianočného punču , rôznych dobrôt i vianočných melódií.  Zabehli sme aj do nádherne vyzdobeného nákupného centra. Keďže táto exkurzia bola z predmetu cestovný ruch zavítali sme aj do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 7. júla 2008. Zastavili sme sa aj pri najstaršej stavbe v obci Hronsek , ktorou je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 tzv. „ Vodný hrad“. 

      Príjemne unavení, s peknými zážitkami sme sa tak, ako vždy vrátili vlakom domov.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                           učiteľka odborných predmetov

     • Mikuláš

      11. 12. 2019

      Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa čoraz častejšie začína objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš prichádza 6. decembra  snáď do každej domácnosti, na všetky námestia. Neobišiel ani našu školu. So svojimi pomocníkmi navštívili všetky triedy a študentom porozdávali darčeky. Žiaci ich za to odmenili vtipnou vianočnou básničkou, či pesničkou. Celý deň na škole vládla príjemná predvianočná atmosféra. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie. 

       

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová

                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Kariérne poradenstvo

      3. 12. 2019

      Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva, ktoré pre našu školu zabezpečovalo CPPPaP v Žarnovici. Túto možnosť využilo 9 študentov našej školy.  Výsledky  by im mali pomôcť orientovať sa  pri výbere vysokej školy.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Stredoškolák 2019

      3. 12. 2019

      Dňa 26. novembra 2019 sa v Žiari nad Hronom konal  23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu pod názvom STREDOŠKOLÁK. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách a aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2020/2021. Naša škola si pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravila ochutnávku koláčikov ako aj toastov, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov. Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a zároveň aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave, najmä však prezentujúcim žiakom Viktórii Senešiovej, Vladimírovi Oláhovi a Renému Tomčánimu.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Navždy sa zachová v pamäti naša stužková.....

      2. 12. 2019

      Deň 29.11.2019 navždy zostane v pamäti pre žiakov 4.A triedy odboru Obchod a podnikanie a 2.N triedy Podnikanie v remeslách a službách SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, kedy oslávili svoju stužkovú slávnosť, ktorá ich priblížila opäť o krok bližšie k prahu dospelosti.

      V slávnostnom príhovore žiaci poďakovali rodičom a príbuzným za krásne strávene detstvo a pedagógom školy za výnimočný čas dospievania. Po dekorovaní symbolickými zelenými stužkami, riaditeľ školy Ing. Jozef Koperdak a triedny učiteľ 2.N triedy Mgr. Pavol Lipták sa obrátili s prejavom na žiakov a tiež rodičov, v ktorom zaželali úspešné zvládnutie maturitných skúšok a štart do života dospelých. 

      Počas programu žiaci pripravili prezentácie o svojom živote počas štúdia na škole, rodičia museli absolvovať kvíz „Čí poznám školu a štúdium môjho dieťaťa“ a taktiež zaujímavú predvianočnú tombolu.

      O občerstvenie počas stužkovej slávnosti sa postarali majstri odborného výcviku Bc. Michal  Tužinský, Bc. Andrea Kvaššayová a žiaci učebného  odboru kuchár, čašník.

      Do budúcnosti želáme maturantom veľa šťastia do života a výber tých najlepších otázok počas maturitných skúšok.

                                                                 Triedna učiteľka 4.A triedy Mgr. Mária Falatová

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      29. 11. 2019

      Vyhodnotenie

      8. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.  Do projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom 9 397  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu spoločne s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  nám Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave udelila diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1574933363358279/view/hodnotenie_8._rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=16cc163a9d08&data-external=yes&token=78403b0c4b0d9b36604f9c40edb532ad_1574967771

                                      

                                                                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                         koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      21. 11. 2019

      e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      JESEŇ

      V školskom roku 2019/2020 sa triedy III.A  IV.A študijného odboru Obchod a podnikanie  pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej zapojili do projektu e Twinning  pod názvom „Keeping traditions all the year round“, v preklade „Udržiavame tradície počas celého roka“. Projekt má štyri hlavné časti rovnako ako štyri ročné obdobia.  Spoločne s nami pracujú  školy z Turecka, Španielska a Rumunska.

      Máme za sebou jednu časť projektu -  JESEŇ. Počas jesenných mesiacov sme si navzájom predstavili svoje tímy formou padletu, prezentácií, fotografií a videí. Na stránky škôl pribudli aj informácie o školách a ich aktivitách a krátke propagačné videá škôl.

      Hlavná činnosť projektu je zameraná na priblíženie tradícií v mestách, dedinách alebo regiónoch, v ktorých sa školy nachádzajú.  Žiaci zo Španielska spracovali formou prezentácií typický  jesenný festival v meste Manresa, ktorý je podobný nášmu novobanskému jarmoku. Žiaci z Rumunska nás oboznámili s  festivalom kvetov v meste Braila. Žiaci z Turecka z oblastí Ordu a Bursa  spracovali jesenný festival Ashura alebo Noemov puding, čo znamená, že v tento deň sa na základe tradície o Neomovej arche varí špeciálny puding, ktorý potom rozdávajú chudobným a akcia nadobúda charitatívny rozmer.  Žiaci z Tureckého mesta Izmir nám priblížili medzinárodný festival remesiel a tradičnej kuchyne. Naši žiaci spracovali novobanský jarmok, výstavu plodov zeme v rámci tradície Roľnícka nedeľa a spôsob oslavovania sviatku Dušičky versus Halloween.

      V každej škole pribudli nástenky prác žiakov z iných krajín a  priestor TwinSpace v projekte sa zaplnil fotografiami, prezentáciami, článkami a krátkymi videami. Všetky materiály navzájom zdieľame a oboznamujeme sa s tradíciami iných kultúr na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase.

                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka projektu e Twinning

     • Zavítali sme do Štátnej opery v Banskej Bystrici

      21. 11. 2019

      Chodiť do opery je vymoženosť. Práve Banská  Bystrica je tým miestom, ktoré svoj operný dom má. Opera patrí moderným ľuďom, ktorí majú radi kvalitné umenie, silné emócie a neobyčajný estetický zážitok.

      Žiaci našej školy navštívili  Štátnu operu v Banskej Bystrici niekoľkokrát.  Videli sme už muzikál Cigánske korenie, hudobno –tanečné predstavenie Carmen a scénické tanečné predstavenie Nemé tváre.  V tomto školskom roku  žiaci IV.A, II.N a I.N sledovali  operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta.  Opera ako spojenie hudby, spevu, herectva, tanečného a výtvarného umenia je najkomplexnejším divadelným útvarom.  Dielo Čarovná flauta spĺňa všetky atribúty čarovného rozprávkového príbehu a filozofického odkazu, ktorý zostáva nadčasový.

      My sme mali možnosť počas štúdia na našej škole nadobudnúť známosť s operou a vytvoriť si trvalé hudobné priateľstvo. Kto mu raz prepadne, obyčajne ho drží navždy.                                                                              

                                                                                                                      PaedDr. S. Gáborová a Mgr. M. Falatová

     • XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      21. 11. 2019

      Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

      Dňa 19.11.2019 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič, Karin Gažiová, Adam Švec – II.N, Anežka Šipikalová, Simona Harabová, Simona Brodzianská  - IV.A

      III. Miesto  -     Kristína Mištiková, IV.A

      II. Miesto   -     Lucia Blizňaková, III.A

      I.Miesto     -     Martina Nagyová, III.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom  kole.

      Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.   

                                                                          Mgr. Mária Falatová, vyučujúca ANJ

     • Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Mesto  Žarnovica zorganizovalo pre  žiakov 8. a 9 ročníkov ako aj pre ich rodičov prezentáciu stredných škôl okresu pod názvom „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“.  Naša škola si pripravila pre žiakov základných škôl ochutnávku sladkých a slaných koláčikov, ale aj zdravých nátierok.  Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a samozrejme aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 11. decembra 2019.  Poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí majstrom odborného výcviku, ktorí pripravili so žiakmi chutné občerstvenie, ako aj našim prezentujúcim študentom – Lenke Bartošovej, René Tomčánimu, Vladimírovi Oláhovi a Martinovi Hudecovi.

                                          Ing. Erika Struhárová

     • Hodina deťom 2019

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom  na celom Slovensku. Každý rok spájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Zbierka Hodina deťom na Slovensku funguje nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

      Aj dnešný rok sa naša škola SOŠ obchodu a služieb zapojila do 21. ročníka tejto  zbierky dňa 14. 11. 2019. Zorganizovali sme tím dobrovoľníčok žiačok III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Leu Tökölyovú a Viktóriu Senešiovú, ktoré dostali pokladničku a boli vyberať dobrovoľné príspevky  v uliciach  nášho  mesta. Do pokladničky vyzbierali celkovú sumu 64,78€, ktoré sme vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska.

                                                                                 Ing. Gabriela Ivaničová, koordinátorka zbierky

     • „SOŠ obchodu a služieb pomáha“     

      19. 11. 2019

          

           Aj naša škola sa pripojila k charitatívnej zbierke  organizovanej Mládežníckym parlamentom  mesta Nová Baňa pod názvom „Každé kilo pomôže“,  určenej pre novobanské rodiny v núdzi v predvianočnom období. V priebehu uplynulého týždňa študenti, ako aj zamestnanci školy priniesli do školy trvanlivé potraviny,  ktoré v piatok, predseda žiackej školskej rady Filip Hudec, spolu s jej  koordinátorkou, Ing. Struhárovou, odovzdali v stánku  pri Lidli.  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a ukázali tak, že im osud iných nie je ľahostajný.

                                                     Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

     • XXII. ročník Olympiády ľudských práv

      14. 11. 2019

           Dňa 13.11. 2019 sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo

       XXII. ročníka Olympiády ľudských práv.

      Školské kolo zorganizovali  PaedDr. Gáborová a Mgr. Pavol Lipták  na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 12 žiaci z  III.A, IV.A,  I.N a II. N  triedy.   

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 20.   

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. Anežka Šipikalová  -  IV. A – 18/20
      2. Simona Harabová – IV.A – 14/20
      3. Lucia Blizňáková – III.A   Adam Švec  – II.N – 12/20
      4. Veronika Tencerová- IV.A, Kristína Mištíková – IV.A , Karin Gažiová – I.N, Annamária  Kosejová – III.A – 10/20
      5. Lea Tokolyová- III.A, Lenka Bartošová – III.A – 8/20
      6. Tatiana Mikulášková II.N, Viktória Senešiová- III.A – 6/20

           Školské kolá mali  prebehnúť do 6.12.2019 a prihláška do krajského kola sa posiela do 13.12.2019. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2020 v centre voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici, sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavol Liptáka.  

         Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!!!                              


                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

     • Výstava ,,Mladý tvorca 2019“

      12. 11. 2019

                  V dňoch  5.- 6.11.2019 sa v Nitre konal 27. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl ,, Mladý tvorca 2019“.

       Je  to najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku. Pomáha rozvíjať potenciál segmentu odborného školstva a firiem nielen vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ale aj k novým trendom súvisiacim s témou digitálnych zručností a inteligentného priemyslu. Cieľom výstavy je zviditeľniť alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl  poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl a napomáha ich nasmerovať  na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

      Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.

      Výstava bola tentokrát  spojená s kontraktačno predajným  veľtrhom zameraným na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl- GASTRA & KULINÁRIA 2019 a s Európskym  veľtrhom pomaturitného a celoživotného vzdelávania -  GAUDEAMUS NITRA 2019 .

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa i tento rok  zúčastnila výstavy  „Mladý tvorca“ so svojím prezenčným stánkom. Pod vedením Ing. Ivaničovej a Ing. Garajovej žiačky  študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách   Zuzana Kovácsová a Monika Vallová spolu s žiakom učebného odboru kuchár – Renné Tomčánim dôstojne reprezentovali školu i mesto Nová Baňa.

      V pútavo pripravenom výstavnom stánku, ktorý nám pomohla zrealizovať majsterka odborného výcviku Bc.  Andrea Kvaššayová,  sme priblížili hosťom život v škole pomocou stále bežiacej prezentácie a pútačov. Návštevníkov k nášmu  stánku  prilákala vôňa francúzskych palaciniek so šľahačkou a ovocím, ktoré študenti pripravovali priamo pred zrakmi okoloidúcich. Okrem palaciniek sme ponúkali aj  tradičné domáce tvarohové koláče z kysnutého cesta. Svojou návštevou nás poctili aj zástupcovia BBSK Ing. Miroslav Martiš a Ing. Jana Slačková,  ale i kolegovia a spolužiaci, ktorí v rámci exkurzie navštívili aj ostatné sprievodné akcie a výstavy.

      Touto cestou chceme poďakovať mestu Nová Baňa za finančnú podporu, zúčastneným žiakom za  ich zodpovedný a profesionálny prístup a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli zrealizovať účasť a prezentáciu našej školy a nášho mesta.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

                                                                                            učiteľka odborných predmetov

     • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

      12. 11. 2019

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších siedmich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 32 000 študentov z celého Slovenska.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:

      1. miesto – iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
      2. miesto – iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu
      3. miesto – iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu

      Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2020 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Odborná exkurzia v Nitre

      12. 11. 2019

      Odborná exkurzia v Nitre

      V jeden pekný novembrový deň  sa naša škola vybrala na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Program bol veľmi bohatý. Navštívili sme výstavu „Mladý Tvorca“, kde mala propagačný stánok aj naša škola.

      Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

      Ďalej sme si prezreli súťažné stánky v rámci „Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem“, ktorého sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia napr. Talianska, Českej republiky, Poľska. Úlohou zúčastnených bolo prezentovať na pódiu svoju činnosť, pripraviť si propagačné materiály, pripraviť stánok.

      V ďalšom pavilóne na nás čakal veľtrh „Gaudeamus“, ktorý bol zameraný na možnosti štúdia. Ponuka vzdelávania bola sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňalo všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia, vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

      Ďalšou zastávkou bola výstava „ Gastra&Kulinária“ , ktorá bola zameraná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Predstavili sa inovácie v technológiách a vybavení pre potravinárky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia. Hlavným cieľom tejto výstavy však bolo podporenie trendu návratu k lokálnym tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia.

      Verím, že študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré budú môcť využiť aj v škole.

                                                                                                      Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie  

      12. 11. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie                     

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa.

      Do tejto súťaže sa zapojili triedy III.A, IV.A, I.N, II.N. Trieda  III.A dosiahla v tomto kvíze priemernú úspešnosť 97,5% a trieda IV.A  80% úspešnosť, trieda II.N 90% úspešnosť.

      Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • „Teraz dajte slovo nám“

      12. 11. 2019

           Dňa 7. novembra 2019  sme sa zúčastnili zaujímavého workshopu pod názvom „Teraz dajte slovo nám“, ktorý sa konal v ZŠ s MŠ v Brehoch pod záštitou Komenského inštitútu. Jeho cieľom bola výmena skúseností  medzi členmi žiackych školských rád jednotlivých zúčastnených škôl.  Účastníkmi workshopu boli koordinátori a členovia žiackych školských rád zo ZŠ s MŠ Pliešovce, ZŠ Komárno,  ZŠ Lužianky, ZŠ s MŠ Brehy, ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, GFŠ Františka Švantnera Nová Baňa, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, Súkromná umelecká škola Hodruša-Hámre a iné.  Workshopu sa zúčastnila aj Mgr. Gabriela Selecká z CVČ Junior Banská Bystrica, ktoré sa venuje podpore žiackych školských rád na stredných školách od roku 2005.

      Toto stretnutie bolo podnetné a zaujímavé, prinieslo nové nápady a príležitosti a jednou z nich je pre nás aj spolupráca našej žiackej školskej rady so žiackymi radami základných škôl.

                                                                        Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Medzinárodný deň účtovníctva

      12. 11. 2019

      Korene účtovníctva siahajú až do starovekého Egypta, je to jedno z najstarších povolaní vôbec. Stranu MD a D ako ich poznáme dnes, nám priniesol v roku 1494 taliansky mních Luca Bartolemes Pacioli. Z krajiny olivového oleja, vína a úzkych uličiek – priamo z Benátok. Pacioli bol považovaný za otca účtovníctva.

      10. november je medzinárodný deň účtovníkov. Dátum bol vybratý práve na počesť talianskeho mnícha Luca Pacioleho a vydania jeho knihy, ktorá je považovaná za bibliu účtovníctva.  Pri tejto príležitosti firma Kros, a.s. vyhlásila súťaž o atraktívne ceny.  Do tejto súťaže sa ako správne účtovníčky zapojili aj študentky štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Študentky každý deň od 5-eho do 10-eho novembra riešili kvíz so zadanými úlohami, ktoré boli zverejňované na facebooku. Dievčatám držíme palce pri maturite, na ktorej preukážu svoje zručnosti a schopnosti v oblasti účtovníctva.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

     • Návšteva divadla J.G Tajovského vo Zvolene

      12. 11. 2019

      V roku 2019 si pripomíname 145. výročie narodenia J.G. Tajovského. Pri tejto príležitosti žiaci II.C a I.N  SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 8.11.2019  divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, kde si pozreli divadelné predstavenie „ Do konca“.

      Divadelné predstavenie priblížilo žiakom prierez života a diela spisovateľa, ktorý prispel k rozvoju divadelného umenia v období realizmu. Pred našimi očami ožili známe postavy nielen z divadelných hier, ale aj z poviedkovej tvorby. Názov Do konca symbolizuje Tajovského pracovitosť, usilovnosť a životné hodnoty, ktorým bol verný až do konca svojho života.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      5. 11. 2019

      „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už tretí rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. V roku 2018 sa Vianočná pošta dostala medzi finalistov Detského činu roka. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar - rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Vianočná pošta je jedným z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy.  Pridajte sa aj vy k tohtoročným dobrovoľníkom a potešte seniorov v domovoch dôchodcov. Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku.  

       

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

       

                                                       Ing. Erika Struhárová, koordinátorka žiackej školskej rady

     • Medzinárodný deň kávy, Svetový deň jablka

      5. 11. 2019

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa kávy a Svetového dňa jablka Žiacka školská rada v spolupráci s predmetovou komisiou obchod a podnikanie pripravila pre študentov ako aj pre pedagógov zaujímavé podujatie. Začali sme prezentáciou o káve, ďalej nasledoval kvíz o káve, v ktorom si žiaci mali možnosť preveriť  svoje vedomosti. Pokračovali sme pútavým videom, v ktorom sme sledovali prácu baristov a prezentáciou o jablku, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o tomto ovocí a o jeho význame v ľudskej výžive. V priestoroch školského bufetu sa konala ochutnávka kávy a jablkových koláčikov, ktoré pripravili  naši žiaci. Týmto  sa im chcem poďakovať za ochotu a spoluprácu pri organizovaní  podujatia.

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

     • ÚSPECH V PROJEKTE E TWINNING

      4. 11. 2019

      V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do  projektu

       e Twinning pod názvom TIME MACHINE.  e Twinning je projekt zameraný na podporu moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. E je skratka pre elektronický a Twinning  znamená partnerstvo alebo družba.

        V projekte pracovali žiaci II. A triedy študijného  odboru Obchod a podnikanie pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej spoločne so školami z Portugalska, Španielska a Chorvátska.  Pracovným jazykom bola angličtina  a priestorom pre spoluprácu bol TwinSpace, kde sme zverejňovali svoje prezentácie, fotografie, videá a články na aktuálnu tému. Našou úlohou bolo spracovať históriu slovenského jazyka, internetu, slovenského tanca, príbeh lásky, ktorý je známy z histórie a priblížiť zaujímavú historickú pamiatku. Po splnení všetkých úloh nám boli udelené dve ceny.

       Slovenský Certifikát Kvality – QL za realizáciu projektu nám udelila NSS -  Národná podporná služba Slovensko so sídlom v Žilinskej  univerzite v  Žiline dňa 2.9.2019.  Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol určitú národnú úroveň a môže byť nominovaný na udelenie európskeho certifikátu.

      Európsky certifikát kvality – EQL nám udelila CSS – Central Support Service - Centrálna podporná služba v Bruseli  dňa 30.10.2019. CSS je súčasťou európskej siete škôl European Schoolnet ( EUN ). Získanie európskeho certifikátu znamená, že projekt dosiahol európsku úroveň a certifikát kvality sa udelil učiteľovi, ktorý projekt viedol, ako aj škole. Zoznam škôl je prístupný na adrese:

      https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm

      Z úspechu sa veľmi tešíme a v projekte e Twinning  pokračujeme aj v tomto školskom roku!

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      28. 10. 2019

      Medzinárodný deň školských knižníc

      Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2019/2020  15. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Medzinárodný deň školských knižníc  sa  koná každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  pripravila pre svojich žiakov burzu kníh a  čítanie z poviedok J.G.Tajovského. Na základe poznatkov o jeho živote a diele žiaci vytvorili projekt pod názvom " Tajní boháči". Tajní boháči boli podľa Tajovského obyčajní jednoduchí ľudia, ktorí boli bohatí svojou skromnosťou, pracovitosťou a pokorou.  Výťažok z burzy bude poukázaný na charitatívny projekt Adopcia srdca.

                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      18. 10. 2019

      VIII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už osem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 8. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu,“ preto sme si prostredníctvom prezentácií priblížili osobnosti z  histórie, ale aj zo súčasnosti, ktoré stáli za zrodom demokracie v našej krajine. 

         Vyrobené záložky sme poslali  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka sme pribalili propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                                               PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      18. 10. 2019

      Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na lyrickú hru Na konci .....  do divadla JGT vo Zvolene.

      Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. A s úsmevom tiež ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom.

      Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. Inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                 

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • 26.September - Európsky deň jazykov
     • 26.September - Európsky deň jazykov

      1. 10. 2019

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

      Jazykové vyučovanie na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      • Vyučujú sa SJL, ANJ a NEJ
      • Počas vyučovania sa používajú rôzne formy a metódy vyučovania ako projektová práca, skupinová práca, IKT, digitálne vyučovanie s pomocou i-Tools a digitálneho obsahu EnglishGo, interaktívne učebnice.
      • Vyučuje jazykov, PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová a Ing. Anastázia Mádelová ochotné pomôžu Vám s jazykovými úlohami v rámci krúžkov alebo konzultačných hodín.

                                                                      Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka

      Europsky_Den_jazykov.pdf


    • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
     • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!

      24. 9. 2019

      Banskobystrický samosprávny kraj realizuje program Rozbehni sa! a zostaň v kraji. Cieľom tohto programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich nápadu. Finálové prezentácie 6 najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka, do ktorého sa zapojilo 800 mladých ľudí na 38 školách, sa uskutočnili dňa 16. septembra 2019 v Banskej Bystrici.  Všetci finalisti prešli inkubátorom školy podnikania Rozbehni sa!Academy, za ktorou stojí Juraj Kováč. V rámci projektu sa študenti naučili  vyhľadávať nápady, otestovať ich potenciál, zrealizovať zákaznícky prieskum, prieskum konkurencie, vytvoriť testovací web, pomocou testovacej kampane zistiť záujem o výrobok a získať prvé predobjednávky. Počas celého trvania projektu bol študentom k dispozícii skúsený mentor - Juraj Kováč,  ktorý ich správne motivoval, usmerňoval, viedol v  každej fáze ich práce.  Cieľom projektu je pripraviť študentov pre trh práce, v prípade, keď im nikto neponúkne prácu snov a potrebujú sa naučiť, ako si ju vytvoria sami.

      Naše študentky, Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová pracovali na nápade pod názvom „SOS WC balík“ - antibakteriálna sada pre prežitie  návštevy verejných toaliet, a prebojovali sa medzi šiestich najúspešnejších.

      Ďalšie prezentované nápady:

      • Bikemi - exkluzívny drevený bicykel na mieru
      • Cieľožrút - kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízií
      • Recykláčik - eko program pre obce zvyšujúci povedomie domácnosti o zerowaste
      • TreeApp - revitalizácia priestoru a komunitné sadenie stromov
      • XXL džemy - manufaktúra 100% ovocných džemov a práca pre ľudí s postihom

      Našim študentkám gratulujeme a držíme im palce, aby získali čo najviac predobjednávok. V prípade záujmu verejnosti plánujú produkt ponúkať v obchodných centrách, v lekárňach ako aj na čerpacích staniciach.

      V rámci uvedeného podujatia sa konala aj panelová diskusia o rozvoji podnikavosti s Andreou Uličnou,  s Viktóriou Kiripolskou a ambasádorkou programu Erikou Struhárovou.  

      Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jurajovi Kováčovi, autorovi projektu za možnosť zapojiť sa, za cenné rady, informácie, konzultácie a ochotu pomáhať mladým ľuďom.

                                        Ing. Erika Struhárová, ambasádorka projektu

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2019

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 20. september bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z III. A triedy, Viktória Senešiová a Lea Tokolyová vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
     • Projekt - „Škola priateľská k deťom“

      24. 9. 2019

       

      SOŠ obchodu a služieb sa  v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“.  Pre získanie tohto titulu je potrebné, aby škola splnila štyri kritériá:

      • urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
      • zapojiť sa do 16.ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky poputujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi
      • vyplniť evaluačný formulár, v ktorom sa podelíme  o svoje skúsenosti, nápady
      • zorganizovať na škole akciu (divadelné predstavenie, predaj oblátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcií získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

      V rámci projektu sa žiaci dozvedia, ako prebieha humanitárna pomoc a kde našu pomoc deti najviac potrebujú. Cieľom projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Dni finančného spotrebiteľa    
     • Dni finančného spotrebiteľa    

      24. 9. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa                      

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Štyri najlepšie triedy budú pozvané do NBS, kde bude pripravený atraktívny program. Študenti sa stretnú s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnia sa interaktívneho vzdelávania, môžu sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších si budú môcť potrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia NBS.

      Našim študentom  držíme palce a prajeme veľa úspechov.

                                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020
     • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020

      24. 9. 2019

      Na základe úspešného e Twinningovania v uplynulom školskom roku sme sa v  školskom roku 2019/2020 zapojili do nového projektu pod názvom „ Keeping traditions all the year round“, čo v preklade znamená Udržiavanie tradícií počas celého roka.

      Projekt bude teda zameraný na priblíženie tradícií a zvykov v našom malom meste počas štyroch ročných období formou prezentácií, článkov, krátkych videí, obrázkov, ako aj výrobou malých darčekových predmetov. Do projektu sa zapojili žiaci 3.A a 4.A triedy pod vedením  PaedDr. Gáborovej a Mgr. Falatovej,  ale projekt je otvorený aj ďalším študentom, ktorých radi uvítame.

      E Twinning je medzinárodný projekt, spoločne s nami budú pracovať žiaci z Rumunska,  zo Španielska a z Turecka. Prostredníctvom žiackych prác sa dozvieme o tradíciách v iných krajinách a vymeníme si aj ručne zhotovené  darčeky, ako sú pohľadnice a rôzne malé suveníry a upomienkové predmety.  O výsledkoch práce budeme pravidelne informovať na stránke školy a v miestnej tlači. Na záver projektu zorganizujeme projektový deň, výstavku žiackych prác  a predstavíme informačný bulletin, ktorý má byť výsledným produktom.

                                                                                                            PaedDr. Slavomíra. Gáborová

    • Zručnosti pre úspech
     • Zručnosti pre úspech

      4. 9. 2019

      Zručnosti pre úspech

      V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do nového vzdelávacieho programu JA Slovensko, n.o., pod názvom Zručnosti pre úspech.

      Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne  oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

       

                                                                                                         Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

    • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb
     • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

      26. 6. 2019

      Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

       

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani poskytuje komplexné odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch. Vyučovanie prebieha v novo-zrekonštruovaných odborných učebniach, klasických triedach, jazykových učebniach, v študentskej knižnici i v netradičnej oddychovo-relaxačnej triede. Taktiež sa prebudovala telocvičňa a stále sa modernizuje kuchyňa, učebne odborného výcviku i naše reštauračné priestory.

      Využívame moderné formy vyučovania odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov – on-line učebnice, interaktívne učebnice, zážitkové učenie priamo v prevádzkach, penziónoch, hoteloch, projektové vyučovanie, ekonomické hry, organizujeme workshopy na zaujímavé témy, odborné exkurzie, študenti pracujú v cvičných firmách. Taktiež sa využívajú inovatívne formy vyučovania jazykov s použitím I-tools, CD-Roms, on-line učebníc, metódu CLIL vo vyučovaní niektorých odborných predmetov.

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych projektov, programov, súťaží a olympiád, v ktorých sme dosiahli veľmi pekné úspechy. Spomenieme aspoň niektoré:

      ► Programy JASR , ktoré poskytujú nadštandardné ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. U nás využívame program Podnikanie v CR, JA učebnica ekonómie a podnikania

      ► Rozbehni sa! Academy – program, ktorý pomáha študentom rozvíjať podnikateľské zručnosti. Študentky pripravili a úspešne zrealizovali vlastný podnikateľský nápad

      ► poznaj svoje peniaze – projekt zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti

      ► Digitálna garáž od Googlu – pomáha študentom získať zručnosti v oblasti on-line marketingu

      ► Social Innovation Relay – projekt zameraný na sociálne podnikanie

      ► Poradca podnikateľa pre školy – prepájame teóriu s praxou

      ►  Adopcia srdca – projekt je zameraný na adopciu a pomoc deťom z afrického kontinentu

      ► súťaže z odborných predmetov – Mladý účtovník, Finančná olympiáda, písanie a úprava textu na počítači, deň kariéry, ekonomická olympiáda v ktorej sme sa prebojovali s 10 študentmi do krajského kola, ktoré sa konalo na UMB v Banskej Bystrici, krajské kolo v písaní na počítači vo Zvolene

      ► olympiády z cudzích jazykov, olympiáda z ľudských práv, Slovenčinárik,

      ► športové súťaže

      ► webináre na témy – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti, Tradičné podnikanie netradične

      ► odborné besedy, workshopy , / cestou necestou po Argentíne, /  kvízy z finančnej gramotnosti /Partners Group/

      ► zorganizovali sme aktivity zamerané na Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň mlieka, Európsky deň jazykov, Haloween, teplákový deň, imatrikulácie, fašiangové zvyky,

      ► odborné exkurzie – Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Trnava, Slovenská Lupča, Banská Štiavnica, Knaufinsulation Nová Baňa, Atlantis Levice, penzión Semmerock Nová Baňa. 

      ► každoročne prezentujeme našu školu a mesto na celoštátnej prezentácii stredných škôl „Mladý tvorca“ v Nitre

      ► študenti sa zapájajú aj do rôznych charitatívnych podujatí – Kvapka krvi, Vianočná a Veľkonočná pošta určená dôchodcom, Deň narcisov, Biela pastelka

      ► študentky cvičnej firmy pripravili – vianočné, valentínske a veľkonočné trhy

      ► odborná prax vo vybraných podnikoch

                  V 3. a 4. ročníku študenti v predmete účtovníctvo využívajú programy od firmy KROS – ALFA plus, OMEGA, OLYMP v ktorých aj vykonávajú maturitnú skúšku. Úspešní riešitelia získavajú certifikáty.

      V tomto školskom roku naši študenti získali certifikáty v nasledovných programoch:

      - Rozbehni sa!Academy – 17 študentov

      - Social Innovation Relay – 20 študentov

      - ekonomická olympiáda – 6 študentov

      - Career Day v Bratislave – 2 študentky

      - Učebnica ekonómie a podnikania - JA Slovensko – 5 študentov

      - Poznaj svoje peniaze – 8 študentov

      Tento školský rok bol naozaj úspešný. Študentom a pedagógom priniesol mnohé ocenenia. Aj v tomto školskom roku boli naše študentky ocenené primátorom mesta. Významné ocenenie získala aj Ing. Mária Lenčová, ktorá si z rúk dekana NHF ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      S hrdosťou môžeme skonštatovať, že naše snaženie nebolo márne a že sme urobili dobré meno nielen našej škole, ale i mestu. Všetkým prajeme zaslúžený oddych a krásne prázdniny.

                                                                                                                    Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

                                                                                                                    učiteľký odborných predmetov

    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania
     • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      26. 6. 2019

      Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      Učebnica ekonómie a podnikania je jedným zo vzdelávacích programov, ktoré poskytuje nezisková organizácia JA Slovensko, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu.   Vzdelávací program poskytuje informácie o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade aj o podnikaní. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

      Program prináša výhody pre študentov:

      • získať základný ekonomický rozhľad
      • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
      • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov
      • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
      • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu
      • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

      V školskom roku 2018/2019 sa do vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania  zapojili študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie.  Po jeho absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečného testu získali certifikát:

      1. Simona Brodzianska
      2. Simona Harabová
      3. Kristína Mištíková
      4. Anežka Šipikalová
      5. Veronika Tencerová

      Študentkám blahoželám a verím, že uvedené vedomosti využijú v ďalšom štúdiu.

                                                                                                            Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    učiteľka odborných predmetov

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

      21. 6. 2019

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

            Dňa 20.6.2019  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2018/2019.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka I. N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách Bianka Ciglanová a žiačka III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Anežka Šipikalová, ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2018/2019.

      Bianka Ciglanová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinning s partnerskou školou z Turecka, v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21. storočí.  V rámci tohto projektu absolvovala inkubačný program Rozbiehátor, zameraný na realizáciu vlastného podnikateľského nápadu. Bianka pracuje na vlastnom podnikateľskom nápade, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom budúceho školského roka. Pracovala aj v projekte Social Innovation Relay, ktorý bol zameraný na sociálne podnikanie. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, ekonomickej olympiády a olympiády ľudských práv. U Bianky oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Anežka Šipikalová - je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Anežka reprezentovala našu školu v krajskom kole Ekonomickej olympiády, ako aj v krajskom kole olympiády ľudských práv. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinnning, ďalej v projekte Social Innovation Relay zameranom na sociálne podnikanie a v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21.storočí. Zúčastnila sa aj finančnej olympiády, zapájala sa aj do charitatívnych projektov -  Vianočná a Veľkonočná pošta, Deň narcisov, Biela pastelka. Anežka je svedomitá, slušná, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      21. 6. 2019

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu  študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie navštívili penzión Semmelrock v Novej Bani. Privítala nás vedúca penziónu pani Kristína Bartošová–Paulíková, ktorá nás oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj s rôznymi úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša.  Študentkám odovzdala veľa skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia, študentky oboznámila aj s množstvom povinností, ktoré s podnikaním v oblasti cestovného ruchu súvisia. Históriu penziónu nám priblížila naša študentka Lenka Bartošová, ktorá v uvedenom penzióne brigáduje.  Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavé a zaujímavé rozprávanie.

                                                                                                    Ing. Erika Struhárová

                                                                                        učiteľka predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

    • Odborná prax našich študentov
     • Odborná prax našich študentov

      21. 6. 2019

      Odborná prax našich študentov

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                       Ing. Erika Struhárová

    • Školský výlet I.C
     • Školský výlet I.C

      21. 6. 2019

      Školský výlet I.C

      Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                     Žiaci I.C triedy

    • Odborná exkurzia – Trnava
     • Odborná exkurzia – Trnava

      17. 6. 2019

      Odborná exkurzia – Trnava

      Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

      Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

       Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • E – TWINNING 2018/2019
     • E – TWINNING 2018/2019

      12. 6. 2019

      E – TWINNING 2018/2019

           SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V NOVEJ BANI

           V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do projektu eTwinning. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou  sa realizujú  inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami- učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Vyučujúce jazykov PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová a Mgr. M. Falatová využili túto možnosť a pracovali v dvoch anglických projektoch a v jednom nemeckom projekte.

           Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 150 žiakov a 15 učiteľov.

              Výsledkom práce na projekte bolo vytvoriť logo projektu pomocou rôznych grafických návrhov, spracovať históriu jazykov, priblížiť najzaujímavejšie a najstaršie písomné pamiatky v jednotlivých krajinách, spracovať históriu internetu, vytvoriť video s ukážkou krátkeho tanca typického pre danú krajinu, ako aj vytvorenie 3D modelov historických pamiatok z jednotlivých krajín a vytvorenie interaktívnej mapy. Najzaujímavejšou aktivitou bolo napísanie ľúbostného príbehu, ktorý je typický pre  danú krajinu a následne spracovanie príbehu z partnerských krajín prostredníctvom krátkeho komiksu. Našich žiakov oslovil príbeh A. Sládkoviča a Maríny, vytvorili projekty a zúčastnili sa aj exkurzie v Banskej Štiavnici, kde je v pôvodnom dome Maríny vybudovaná jedinečná expozícia pod názvom Banka lásky.

         V rámci projektu TIME MACHINE žiaci partnerských krajín využívali projektové vyučovanie, tvorbu videí, komiksov, prezentácie, vymieňali si množstvo obrazového a písomného materiálu, ale pracovali aj s novými nástrojmi, ako sú Padlet, Canva a Tinkercad. Všetky práce žiakov budú sprístupnené na výstavke žiackych prác v partnerských krajinách na konci školského roka.

          Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 učitelia.

           Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým zdokonaliť sa v nemeckom jazyku inovatívnymi formami. Žiaci oboch škôl vytvorili prezentácie v programoch Power point alebo Prezi o tom, ako vyzerá ich týždenný program. Na základe spoločných záujmov a aktivít si každý našiel svojho kamaráta z partnerskej školy a jedenkrát do mesiaca sa stretávali spoločne  v TWINSPACE, virtuálnom priestore, v ktorom si žiaci medzi sebou chatovali. Okrem obohatenia slovnej zásoby z oblasti voľného času a záľub sa žiaci naučili robiť aj v nových počítačových programoch, akými sú Avatar pri tvorbe profilov, Prezi pri tvorbe prezentácií alebo Thinglink pri tvorbe záverečného projektu. Môj obľúbený spevák, speváčka alebo skupina bola téma nášho záverečného projektu, na ktorom žiaci pracovali v skupinách a v ňom prezentovali nielen slovenské,  ale aj zahraničné hviezdy. Všetky materiály, ktoré sme vo výučbe použili alebo vytvorili, sme si vzájomne posielali, a tak si obohatili naše vyučovanie novými aktivitami.    

           Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our Towns!

            V projekte žiaci predstavili svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámili s podobným malým mestečkom Trabzon  z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bol anglický jazyk, čo tiež pomohlo žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci navzájom komunikovali, robili prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bolo  prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci používali  IKT prostriedky, ktoré boli nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci mali  možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk. Administrátormi projektu boli  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá technicky spracovala  informácie ku projektu.

          Aby naše projekty boli vedené a spracované kvalifikovane, vyučujúce cudzích jazykov úspešne absolvovali aktualizačný vzdelávací program Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet, organizovaný pod záštitou NSS – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Vyučujúce získali nové vedomosti a zručnosti v implementácii digitálnych médií vo vyučovaní a najmä v projektovej práci, ktorá je jednou z popredných metód používaných v edukačnom procese.

           Našu prácu v projektoch si môžete podrobne prezrieť na stránkach projektov:

       

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M Falatová. Mgr. M. Plechlová

                                                                           SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“
     • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      6. 6. 2019

      Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      Trojica študentov z II. A triedy sa 3.júna 2019 zúčastnila roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ v Banskej Bystrici.  Na uvedenom podujatí sa študenti naučili, ako objavovať nové podnikateľské nápady a ako rýchlo posudzovať ich potenciál. Dozvedeli sa, ako premyslieť nápad tak, aby ich vedel uživiť od prvých dní, ako aj to, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€.  Študentom bol predstavený aj medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorý podporuje rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a štartovacím kapitálom od 1500€. Naučili sa, ako premýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a enviromentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Dobrý príklad
     • Dobrý príklad

      30. 5. 2019

      Dobrý príklad

      v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý realizuje od roku 2006  CVČ – JUNIOR vo Zvolene sme sa zúčastnili  prezentačno – motivačného stretnutia členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej školskej rade na SŠ a sieťovanie mladých ľudí v regióne.

      Cieľom nášho stretnutia bolo oboznámiť sa s aktivitami ŽŠR na školách v banskobystrickom kraji, vziať si „dobrý príklad“ a načerpať nové inšpirácie. Žiačky našej školy Viktória Senešiová z 2.A a Veronika Tencerová z 3.A si pripravili prezentáciu o činnosti našej ŽŠR v školskom roku 2018/2019 a tak dúfame, že sme aj my mohli inšpirovať našimi aktivitami ďalšie školy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, okrem získavania nových poznatkov sme robili aj rôzne motivačné aktivity.

      Organizátorom ďakujeme za pohostenie a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR 

    • Príprava bezmäsitých jedál
     • Príprava bezmäsitých jedál

      15. 5. 2019

      Príprava bezmäsitých jedál

      Dňa 9.5.2019  žiaci 2.ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v školskom kole súťaže na tému: ,, Príprava bezmäsitých jedál“

      Ich úlohou bolo pripraviť kompletné bezmäsité jedlo podľa vlastného výberu. Žiaci mali možnosť okrem zručností predviesť aj kreativitu a fantáziu s využitím vedomostí z modernej gastronómie.  Hodnotiaca komisia ich sledovala počas celej práce, pričom okrem chuti a vzhľadu jedla sa hodnotila aj technologická príprava, hygiena práce a dodržanie časového limitu.

      Po celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené tieto práce:

      1.miesto: Monika Búryová – Brokolicové karbonátky so zemiakovou kašou

      2.miesto: Martina Pavlíková – Jablková žemľovka

      3.miesto: Alžbeta Goralová – Zemiakové šúľance s opraženou strúhankou

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné práce napriek malým chybičkám boli chutné, čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku.

                                                                                        Ing. Katarína Garajová

    • Odborná exkurzia na Horehroní
     • Odborná exkurzia na Horehroní

      10. 5. 2019

      Odborná exkurzia na Horehroní

      V jeden krásny májový slnečný deň sme sa vybrali na Horehronie. Odborná exkurzia bola zameraná na cestovný ruch, ale i ostatné odborné predmety. Naša cesta viedla na  stredoveký hrad Slovenská Lupča, ktorý je od roku 2002 Národnou kultúrnou pamiatkou. Od tohto roku má aj nového majiteľa, ktorým sú železiarne Podbrezová a tak začína písať novú zaujímavú kapitolu svojej histórie. K hradu sme sa dostali kľukatou cestičkou, okolité výhľady boli nádherné. Aj história a súčasnosť hradu nás zaujala. Každoročne sa tam koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.  Potom sme si prezreli dedinu Slovenská Lupča s jej  pamiatkami. Ďalej nás cesta viedla do Banskej Bystrice, kde sme sa zastavili pri pamätníku SNP, prešli do historického centra mesta k pamätníku osloboditeľov, pripomenuli si štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom a potom sme sa túlali uličkami mesta.

      Domov sme sa vracali spokojní s krásnym pocitom dobre využitého a zmysluplného dňa.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová, študentky II. A

    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici
     • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

      6. 5. 2019

      Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

       

      Banská  Štiavnica je jediné miesto na svete, ktoré sa môže pochváliť epicentrom  lásky každoročne navštevovaným tisíckami turistov z celého sveta.

      Ani my sme neodolali a navštívili sme Banskú Štiavnicu dňa  3.5.2019. Máj je lásky čas, preto naše kroky pochopiteľne smerovali do Banky lásky, ktoré je vytvorené v pôvodom  meštiackom dome Pischlovcov, kde žila väčšinu svojho života Marína - múza A. Sládkoviča. Aby sa zachovalo genuis loci tohto neopakovateľného miesta, skupinka nadšencov investovala vlastné prostriedky, aby dom opravili a vytvorili v ňom interaktívnu zážitkovú  expozíciu nehynúcej lásky Sládkoviča a Maríny.

      Návštevníci sa dozvedia o živote Maríny Pischlovej prostredníctvom videoprojekcie, uvidia vzácne historické artefakty, vypočujú si prekrásne verše z najdlhšej ľúbostnej skladby na svete a uvidia epicentrum lásky, kde sú v schránkach uložené príbehy lásky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci  návštevníci odchádzajú nadšení a naplnení prekrásnym zážitkom.

      O našej exkurzii budeme informovať aj partnerské školy v rámci projektu e Twinning, ktorého súčasťou bolo vytvorenie príbehu o nehynúcej láske. Príbeh Sládkoviča a Maríny je práve taký.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej  gramotnosti

                                                                                a študentky III.A triedy

    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani
     • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      30. 4. 2019

      Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      Dňa 26. 4.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka. ,,Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, ktoré  sa zorganizovalo Mesto Nová Baňa a Novobanský banícky spolok.

      Tohto slávnostného otvorenia sme sa zúčastnili aj my, konkrétne trieda III.C s triednou učiteľkou Ing. Garajovou. Na mestkej tržnici, kde sa konalo slávnostné otvorenie, naši žiaci prítomným ponúkali malé sladké občerstvenie, ktoré pripravili majstri OV.

      Po odhalení ústrednej tabule chodníka sme  absolvovali prehliadku náučného chodníka s jednotlivými zastávkami.

      Náučný chodník poskytuje  návštevníkom zaujímavé výhľady na okolitú prírodu a zachovalé historické banské pamiatky, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta Nová Baňa.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      29. 4. 2019

      DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

      Keďže tento rok sme mali v tento deň prázdniny, rozhodli sme sa zapojiť neskôr, a to v piatok 26.4.2019. Členovia žiackej rady (Viktória Senešiová z 2.A a Stanislava Gregorová z 2.N) si pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavú prednášku s názvom „Putovanie odpadov“. Žiaci sa dozvedeli o znečisťovaní planéty, „putovaní odpadov“, triedení odpadu a pozreli si film o tom, ako naša planéta trpí obrovským množstvom plastov v moriach a ako by sme jej mohli pomôcť. Do školy boli zakúpené koše na triedenie odpadu, a tak sme žiakov poprosili, aby aspoň takouto malou aktivitou pomohli našej planéte.

      Po prednáške sa žiaci spoločne s vyučujúcimi rozhodli poupratovať okolie školy. Vzali sme si metly, hrable, motyky, kosačky a pustili sme sa do toho. Za pár hodín sme vyčistili dvor, trávniky a chodníky a s dobrým pocitom sme sa rozpŕchli domov.

      Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí žiakom II.N, ktorí boli veľmi snaživí.

      Ďakujeme J                                                            Mgr. Mirka Plechlová koordinátor ŽR

                                                                                       Mgr. Jana Káčerová zástupkyňa RŠ

    • Welcome to Our Towns!
     • Welcome to Our Towns!

      24. 4. 2019

      Welcome to Our Towns!

      Projektové vyučovanie je jedná z metód , ktorá aktívne sa používa nie len na hodinách cudzieho jazyka. V tomto školskom roku žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning a s partnerskou školou z Turecka pracujú nad projektom Welcome to Our Towns!

       V projekte žiaci SOŠ obchodu a služieb predstavia svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámiť s podobným malým mestečkom z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bude anglický jazyk, ktorý tiež pomôže žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci budú navzájom komunikovať, robiť prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bude prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci budeme používať IKT prostriedky, ktoré tiež budú nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci máju možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk.

      Ciele projektu Welcome to our town! sú nasledovné:


      - zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku,
      - rozšíriť vedomosti o histórii , zvykoch a tradíciách mestečka Nová Baňa, kde sa nachádza škola,
      - spracovať získané informácie a prezentovať svoju krajinu, mesto a školu rovesníkom z inej krajiny,
      - aktívne používať IKT prostriedky pri prezentácii a komunikácii s partnerskou školou,
      - oboznámiť sa s iným mestom, krajinou a školou zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z partnerskej školy.

      Projekt Welcome to our towns! bude trvať od februára do júna 2019. V úvode projektu žiaci predstavili  svoje tímy, školu a krajinu. V ďalšej časti vytvorili logo projektu a budú postupne prezentovať svoje mestečko. Spracujú informácie o histórii mesta, nafotia zaujímavé pamätihodnosti a miesta v meste, kam by pozvali svojich rovesníkov. Taktiež predstavia tradične Fašiangové a Veľkonočné oslavy v meste, ktoré prebiehajú v období trvania projektu. Informácie sa budú spracovávať a komunikácia s partnerskou školou bude prebiehať minimálne 1 krát týždenne, prípadne podľa dohody.

      Administrátormi projektu sú Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá vyučuje dejepis, marketing a manažment v triede I.N a taktiež pomáha technicky spracovávať informácie ku projektu.

      Ak by ste mali záujem pozrieť našu prácu na projekte, to sú linky:

                                                                                                                         Mgr. Mária Falatová a žiaci I.N triedy

    • Cestou - necestou po Argentíne
     • Cestou - necestou po Argentíne

      17. 4. 2019

      Cestou - necestou po Argentíne

      Ďalšou zaujímavou aktivitou týkajúcou sa cestovného ruchu, bola beseda o Argentíne.  Našimi hosťami bol Branislav Tužinský s manželkou Ceciliou, ktorá pochádza z Argentíny. Beseda začala prezentáciou o Argentíne, ktorú si pripravili naši študenti. Naši hostia nadviazali na prezentáciu, priblížili nám život, zvyky, tradície, gastronómiu, cestovný ruch, možnosti štúdia a podnikania v tejto zaujímavej krajine, ako aj súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Študenti sa pýtali, ako sa mladý Slovák dostal do Argentíny. Dozvedeli sa, že sa tam vybral za prácou. Počas štvorročného pobytu v tejto krajine navštívil  mnohé turisticky zaujímavé destinácie i okolité krajiny. Nezabudol našim študentom zdôrazniť, aké dôležité je pri vycestovaní do zahraničia ovládať cudzie jazyky. Táto devíza im umožňuje získať lepšie postavenie na trhu práce. Študentov zaujímalo porovnanie životnej úrovne v Argentíne a na Slovensku, i to, ako si Cecilia zvykala na život u nás, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov od jej rodiska. Študentom sa táto beseda veľmi páčila, pretože bola autentická a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z pravej ruky

                                                   Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Veľkonočné trhy
     • Veľkonočné trhy

      17. 4. 2019

      Veľkonočné trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ zorganizovala 16.apríla 2019 veľkonočné trhy.  Ponuka bola pestrá, študentky pripravili množstvo sladkých dobrôt. Atmosféru dotvárala typická veľkonočná výzdoba - kraslice zdobené rôznou technikou, bahniatka a rôzne dekorácie súvisiace s prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami a jarou.

                                                                                              Ing. Erika Struhárov,učiteľka odborných predmetov

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      17. 4. 2019

      Veľkonočná pošta

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ sa  popri svojej hlavnej činnosti venuje aj tej charitatívnej. Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“ sa študentky rozhodli, že potešia starkých v domovoch dôchodcov aj  „Veľkonočnou poštou“.  Pripravili kolekciu veľkonočných pozdravov, ktoré sú určené seniorom z Michalovského domova seniorov. Záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným nás veľmi teší a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.           

                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Deň narcisov- 11.4.2019
     • Deň narcisov- 11.4.2019

      12. 4. 2019

      Deň narcisov- 11.4.2019

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok zaplavili ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11.apríla –žlté narcisy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnili realizáciu projektov a programov smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Finančné prostriedky vyzbierané počas tohtoročného Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii projektov.

      Aj naša škola sa zúčastnila tejto krásnej udalosti. Žiačky 3.A- Anežka Šipikalová a Simona Harabová vyrazili v žltých tričkách do ulíc Novej Bane a vyzbierali krásnu sumu- 126,66 eur. Dievčatám z veľkého srdca ďakujeme.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady

    • „Talianske pekárske umenie“
     • „Talianske pekárske umenie“

      2. 4. 2019

             „Talianske pekárske umenie“

      V priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Krupine sa pod záštitou ŠIOV-u a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. konal zaujímavý workshop pod názvom „Talianske pekárske umenie“. Našu školu na workshope zastupovali Ing. Katarína Garajová a Ing. Erika Struhárová.  

      Umenie talianskych pekárov nám predstavil pán Mário Maurizi, z firmy Forno Maurizi Roma. Na uvedenom workshope sme sa naučili piecť typické veľkonočné talianske pečivo COLOMBA a ďalšie sladké dobroty – castagnole, frappe, ako aj pripravovať pravú taliansku pizzu.

      O kvalite múky nám svojou prednáškou rozšíril vedomosti pán Paolo Montalto, ktorý zastupoval mlyn Farchioli.

      Zo stretnutia sme si okrem receptov a pracovných postupov odniesli aj množstvo gastronomických poznatkov a nových kontaktov, ktoré využijeme pri svojej ďalšej práci.

       

                                                                                                           Ing. Erika Struhárová

                                                                                                  učiteľka odborných predmetov

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      27. 3. 2019

      MAREC – MESIAC KNIHY

         Mesiac marec je neodmysliteľne spájaný s knihou a so zvýšeným záujmom o návštevu školskej knižnice. Vyučujúce slovenského jazyka sa snažia žiakom pripraviť zaujímavé aktivity, ktoré u žiakov podporia túžbu siahnuť po dobrej knihe.

         V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu e Twinning pod názvom Time machine, v mesiaci marec sme mali vytvoriť príbeh lásky zo slovenskej  literatúry, o ktorý by sme sa podelili s našimi partnermi. Opísali sme príbeh nehynúcej lásky Andreja Sládkoviča a Maríny Pischlovej v anglickom jazyku  a podľa ohlasov z iných krajín sa žiakom aj ich učiteľom páčil.

          Príbehu večnej lásky Sládkoviča  a Maríny  sme prispôsobili aj iné aktivity na podporu čítania v školskej knižnici – vytvorili sme projekt s názvom História lásky, čítali sme si úryvky z Maríny, ilustrovali sme známe verše,  testovali sme  si vedomosti v literárnom kvíze a usporiadali sme burzu kníh.   Budeme sa tešiť, keď do knižnice prídete častejšie!

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor  čitateľskej gramotnosti 

    • Rozbehni sa! Academy
     • Rozbehni sa! Academy

      27. 3. 2019

      Rozbehni sa! Academy

      Projekt Rozbehni sa!Academy učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie. Autorom projektu je Juraj Kováč, ktorý je expertom na testovanie nápadov. Naša škola je súčasťou tohto projektu už druhý rok. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý vedie workshopy a žiakom predstaví Rozbehni sa!Academy. V priebehu mesiacov december - január prebehli na škole premietania, ktorých zámerom bolo zábavnou formou ukázať žiakom, že si môžu vyskúšať podnikanie v malom popri škole. Žiaci, ktorých to zaujalo, majú možnosť sa registrovať a získavajú R!ťahák. Okrem toho žiaci majú možnosť absolvovať rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí, obsahujúci štyri videolekcie, ktoré žiakov naučia:

      • ako otestovať kvalitu nápadu do 100€
      • ako rozpoznávať nové biznis nápady
      • ako premyslieť biznis model
      • ako získať nové objednávky

      Rýchlokurz je ukončený testom a úspešní absolventi získajú certifikát o jeho absolvovaní.

      K dnešnému dňu získali certifikáty títo študenti:  

       

      Annamária Kosejová - II. A

      Lea Tokolyová - II. A

      Michaela Hollá - II. A

      Erik Tomčáni - II. A

      Lenka Bartošová - II. A

      Lucia Blizňáková - II. A

      Daniela Ridajová - II. A

      Viktória Senešiová - II. A

      Simona Brodzianska - III. A

      Kristína Mištíková - III. A

      Simona Harabová - III. A

      Anežka Šipikalová - III. A

      Adam Švec - I. N

      Bianka Ciglanová - I. N

      Henrieta Kocáková - I. N

      Karin Gažiová - I. N

      Michal Šimkovič - I. N

       

                                                                              Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Pozvánka do Rozbiehátora!
     • Pozvánka do Rozbiehátora!

      27. 3. 2019

      Pozvánka do Rozbiehátora!

      Na základe účasti na interaktívnom workshope pod názvom „Vymysli nápad“, ktorého sa naši študenti zúčastnili 27.februára v Banskej Bystrici, im bola po konzultáciách ponúknutá miestenka do inkubačného programu „Rozbiehátor“.  21.marca sa Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová  zúčastnili úvodného bootcampu,  kde sa naučili ako otestovať potenciál  nápadu, organizátori im pomohli  premyslieť biznis model  nápadu a ukázali im, ako na zákaznícky prieskum.

      Študentky majú teraz 4 týždne na to,  aby  zrealizovali zákaznícky prieskum a zapracovali jeho zistenia.  Ďalej budú nasledovať konzultácie, kde budú zhodnotené výstupy každého prihláseného tímu. Cieľom inkubačného tímu je zostrojiť prototyp, vytvoriť testovací web a pomocou testovacej kampane získať prvých zákazníkov alebo predobjednávky.

      Vyhodnotenie Rozbiehátora  bude v júni 2019, študentky budú mať možnosť prezentovať svoj nápad a dosiahnuté výsledky pred pozvanými mentormi, investormi a biznis anjelmi. Ak ich nápad a výsledky zaujmú, môžu získať mikroinvestíciu pre rozbehnutie svojho nápadu a stáž v inovatívnom startupe alebo firme.  Držme našim študentkám palce!

                                                                                                                Ing. Erika Struhárová,  ambasádor projektu

    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník
     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      22. 3. 2019

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 20. februára 2019 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci druhého ročníka a žiaci tretieho ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: II. ročník

      1. miesto       Michaela Hollá           
      2. miesto       Daniela Ridajová        
      3. miesto       Lenka Bartošová        

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                           Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

    • Exkurzia - Atlantis center Levice
     • Exkurzia - Atlantis center Levice

      15. 3. 2019

      Exkurzia - Atlantis center Levice

       

      Dňa 12.3.2019 sa študenti 1.N a 3.C zúčastnili vedeckej exkurzie v Leviciach. Dozvedeli sa nové poznatky o vynálezov nielen 21. storočia, skúsili si lietať s dronom, či jazdiť na hoverboarde. 

      Okrem toho mali žiaci možnosť presvedčiť sa o neomylnosti fungovania zákonov fyziky prostredníctvom využitia interaktívnych exponátov. V Atlantis centre si študenti mohli  zdokonaliť svoje vedomosti z mechaniky, statiky či magnetických pólov a logiky, čím si mali možnosť overiť, ako fungujú matematické a fyzikálne javy v každodennom živote.

      No a najzaujímavejšie bolo pre našich žiakov bublinkové laboratórium, v ktorom sa vrátili do svojich detských čias. Adrenalín nám zdvihol 9D simulátor, ktorý nás vytrhol z reality do Psycho sveta. 

      Ďakujeme žiakom za vzorné správanie počas exkurzie a veríme, že pre všetkých z nich bol tento deň príjemný a zároveň aj poučný. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu príležitosť, ako si atraktívnou, hravou a interaktívnou formou precvičiť a zdokonaliť naše vedomosti a zručnosti.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Exkurzia do Knaufinsulation
     • Exkurzia do Knaufinsulation

      15. 3. 2019

      Exkurzia do Knaufinsulation

      13.3.2019 sme sa so študentmi 2.A, 3.A a 1.N zúčastnili veľmi zaujímavej a prínosnej exkurzie v závode Knaufinsulation v Novej Bani. Je to  jediný závod na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. A preto sme sa chceli aj my dozvedieť niečo viac o tejto úspešnej firme, nazrieť do jej „útrob“ a vidieť ako sa tu pracuje. Veď ktovie, možno aj naši žiaci si tu raz nájdu uplatnenie. 

      Vedúca personálneho oddelenia nás hneď v úvode milo privítala a usadila do zasadačky. Tu nás poučili techničky HSE o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli závodu. Potom nás oboznámili so všeobecnými informáciami týkajúcimi sa firmy, naši žiaci si precvičili aj svoje zručnosti v anglickom jazyku. Po nasadení bezpečnostných prílb a viest sme sa v 2 skupinách vybrali na exkurziu.

      Na začiatku nás techničky HSE previedli procesom výroby na hlavných výrobných linkách, následne sme sa presunuli do  priestorov automatickej baliacej linky  a prehliadku sme ukončili na nakládke hotovej výroby, odkiaľ sa minerálna vata expeduje zákazníkom.

      Ďakujeme zástupcom firmy Knaufinsulation za ústretovosť a možnosť nahliadnuť do prevádzky závodu.

       Naši žiaci boli veľmi disciplinovaní, exkurzia ich zaujala, a preto sa tešíme na ďalšie podobné akcie.  

                                                                             Mgr. Miroslava Plechlová

    • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá
     • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      28. 2. 2019

      Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      Fašiangové obdobie. Obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti. V tomto duchu sme si aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani opäť pripomenuli zvyky, tradície a jedlá fašiangov.

      Dňa 20.2. 2019 zo školskej kuchyne bolo cítiť okrem pripravovaného obeda aj vôňu kapustnice, šišiek, fánok, tlačenky, huspeniny a škvarkov. To sú typické jedlá, ktoré neodmysliteľne patria  k tomuto obdobiu hodovania.

      Skôr ako sme sa pustili do hodovania, v jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy. K fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka, a tak sa prítomní dozvedeli o jej spoločensko - komunikačnom význame v minulosti a typických  zabíjačkových špecialitách. A potom sa už pustili do ochutnávky fašiangových špecialít. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, škvarky, huspenina, tlačenka.....Vynikajúce špeciality pripravili na odbornom výcviku žiaci pod vedením majstrov OV.

      Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli do stratena. Nastáva čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                       

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Vymysli nápad!
     • Vymysli nápad!

      28. 2. 2019

      Vymysli nápad!

      Sedem študentov našej školy sa 27.februára 2019 zúčastnilo interaktívneho workshopu Vymysli nápad, konaného v rámci projektu Rozbehni sa, v Banskej Bystrici. Workshop bol určený pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o podnikanie, no nemajú nápad alebo si svojim nápadom nie sú istí. Na workshope sa naučili ako vyhľadávať a vylepšovať podnikateľské nápady a dostali šancu svoj nápad konzultovať so skúsenými mentormi. Workshop viedol projektový manažér Juraj Kováč, ktorý študentom odovzdal cenné rady a skúsenosti.  Študenti môžu svoj nápad prihlásiť do letného kola inkubačného programu  Rozbiehátor.

                                                                               Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Rozbehli sme projekt e Twinning
     • Rozbehli sme projekt e Twinning

      27. 2. 2019

      Rozbehli sme projekt e  Twinning

      V mesiaci január sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do medzinárodného projektu na internetovom portáli e Twinning.  Keďže partnerské školy pracovali už od septembra tohto školského roka, museli sme sa poponáhľať, aby sme všetky aktivity stihli do termínu urobiť. Žiaci II.A  sú však šikovní a nám sa podarilo urobiť kus práce.

          Erik Tomčáni sa podujal nakresliť logo projektu pod názvom TIME MACHINE. Na hodine slovenského jazyka sme vytvorili projekt o histórii nášho jazyka pod názvom HISTORY OF LANGUAGES. Priblížili sme najstaršie jazykové pamiatky v staroslovienčine a pridali sme ukážky písmen z hlaholiky a zvukovú ukážku z diela Proglas.

         Ďalšou aktivitou podľa požiadaviek  projektu bolo nacvičiť slovenský národný tanec a priblížiť ho partnerským krajinám. Dievčatá  sa obliekli  do krojov, spolu s Mgr. M. Plechlovou zatancovali ukážku  slovenského tanca čardáš   a  RNDr. M. Kostelanská nám pomohla s videom.

         Vo februári sme vytvorili projekt o histórii internetu a počítačov pod názvom HISTORY OF INTERNET. V nasledujúcich mesiacoch máme vytvoriť kreslený príbeh o večnej láske z literatúry niektorých partnerských krajín a 3D model zaujímavej historickej pamiatky z týchto krajín. V mesiaci jún sa projekt končí priblížením výsledkov projektu prezentáciou na konci školského roka.

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová, Mgr. M. Falatová

                                                                                 vyučujúce jazykov

     • Finančná olympiáda –  postup do II. kola

      26. 2. 2019

      https://www.nadaciapartners.sk/themes/nadacia-partners/assets/images/logo-foundation-partners.png                  Finančná olympiáda –  postup do II. kola

      Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už siedmy ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“. Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov.

      Táto súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl. Našim študentom sa  v silnej konkurencii podarilo postúpiť do II. kola, ktoré začína 19. februára 2019.

      Sú to nasledovní študenti:  Brodzianska Simona, Harabová Simona,Korbeľ Martin, Šimkovič Michal, Tokolyová Lea, Horváthová Jesica.

      Študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

                                                                                      Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      26. 2. 2019

      Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      18. februára 2019 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo takmer 5 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom predstavil možnosti štúdia na univerzite prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo.  Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále Ekonomickej olympiády.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali:  Simona Brodzianska III. A, Anežka Šipikalová III. A, Adam Švec I. N, Karin Gažiová I. N, Tobias Šarkozi II. N, Viktória Senešiová II. A, Lenka Bartošová II. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec.  Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                                                   Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

    • Prepájame teóriu s praxou
     • Prepájame teóriu s praxou

      26. 2. 2019

      Prepájame teóriu s praxou

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie sa v piatok, 22. februára 2019 ocitli v pozícii uchádzačov o pracovnú pozíciu asistentky riaditeľa.

      Študentky sa oboznámili  s voľným pracovným miestom prostredníctvom inzerátu umiestneného na nástenke školy. Následne si  vypracovali   životopis  a motivačný list na uvedenú pozíciu a pripravili sa na výberový rozhovor.

      Výberová komisia si preštudovala požadované dokumenty a pozvala uchádzačov na výberový rozhovor. Členovia výberovej komisie kládli študentkám otázky týkajúce sa pracovnej oblasti (vzdelanie, prax, školenia), ďalším okruhom boli otázky na sebahodnotenie kandidáta (silné a slabé stránky) a poslednou oblasťou boli otázky týkajúce sa samotného správania uchádzača (reakcia na konkrétnu situáciu). Veľmi dôležitou súčasťou výberového rozhovoru bola aj komunikácia v cudzom jazyku.

      Študentky prostredníctvom tejto modelovej situácie získali cenné skúsenosti, ktoré využijú v praktickom živote. Veľmi dôležité je vypracovanie životopisu a motivačného listu, samotná príprava na výberový rozhovor, ako aj správanie a vystupovanie uchádzača.

       

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

      vyučujúce odborných predmetov

    • Valentínske trhy
     • Valentínske trhy

      26. 2. 2019

      Valentínske trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“, ktorú vedú žiačky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ani tento rok nezabudla na sviatok sv. Valentína a pripravila na deň zamilovaných Valentínske trhy. Konanie trhov spropagovali prostredníctvom letákov umiestnených na chodbách školy. Pre učiteľov a ostatných spolužiakov pripravili pestrú ponuku výrobkov. Ponúkali vlastnoručne vyrobené valentínske pozdravy, háčkované srdiečka plnené levanduľou, medovníkové srdiečka, muffiny a dekoratívne predmety.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
     • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

      25. 2. 2019

      FAREBNÝ TÝŽDEŇ

      V školskom roku 2018-2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Hrdá škola, ktorý nám ponúka rôzne formy spestrenia vyučovania. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa v rámci projektu zapojili, bol FAREBNÝ TÝŽDEŇ.

      Od 11.2.- 15.2.2019  mali každý deň študenti aj učitelia prísť oblečení v inej farbe. Všetci sme prehrabali svoje šatníky, spravili predjarné upratovanie a našli sme z každej farby kúsok oblečenia. Našou školou sa v tomto týždni niesol  nielen pocit spolupatričnosti, ale aj príjemná farebná atmosféra.   

      Každý si našiel tú svoju farbu, v ktorej sa cíti dobre, veď psychológia farieb je už dávno známa vec J

      Pondelok- BIELA farba- symbolizuje začiatok. Posilňuje tvorivosť, dodáva silu a tým uzdravuje telo. Je to farba vyrovnaných, úprimných, a sebavedomých ľudí.

      Utorok - ŽLTÁ - je to farba imunity, vitality, optimizmu a chuti do života. Dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.. Obľubujú ju cieľavedomí a živelní ľudia.

      Streda- MODRÁ - je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj a dôveru. Obľubujú ju ľudia romantickí a introvertní.

      Štvrtok- ČERVENÁ - je farba silných, pozitívnych emócií. Je farbou energie a života. Prebúdza životnú energiu a priťahuje úspech. Podnecuje vášeň, vôľu a pôsobí proti únave. Obľubujú ju kreatívny a sebavedomí ľudia.

      Piatok- ZELENÁ -  Podnecuje mier a kamarátstvo a pozitívne vplýva na vzťahy. Obľubujú ju ľudia kreatívni, emotívni, samostatní, s vlastnou hlavou a gurážou a s organizačnými schopnosťami.

                                                                                           Koordinátorka ŽŠR, Mgr. Miroslava Plechlová

    • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
     • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      25. 2. 2019

      53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      14. februára 2019 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Podmienkou účasti na súťaži bolo splnenie limitu 270 úderov za 1 min.

      Našu školu reprezentovala žiačka III.A - Kristína Mištíková. V jej kategórií Písanie na počítači (odpis na rýchlosť za 10 minút) sa zúčastnilo 20 žiakov z celého banskobystrického kraja.

      Kristínke ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie ročníky.

                                                                                                              Ing. Gabriela Ivaničová  

    • Valentínske tvorivé dielne
     • Valentínske tvorivé dielne

      25. 2. 2019

      Valentínske tvorivé dielne

      Valentín, Svätý Valentín... Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

      Žiacka školská rada sa preto rozhodla aj do našej školy vniesť valentínsku atmosféru prostredníctvom tvorivých dielní. Študenti si mohli pod vededím členov ŽŠR- Filipa Hudeca, Viktórie Senešiovej, Veroniky Tencerovej, Kataríne Feriancovej, Stanislavy Gregorovej vyrobiť valentínske prekvapenie pre svoje polovičky, kamarátov či rodičov. Naši žiaci ukázali svoju kreativitu a v priebehu dvoch hodín vznikli krásne svietniky, krabičky s prekvapením, obrazy či ozdoby v červenom tóne.

      Za aktívnu účasť získali žiaci nielen darčeky pre svoje lásky, ale aj kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu. Aj takto netradične sme si spestrili vyučovanie na strednej škole, atmosféra bola skvelá, a preto už teraz plánujeme ďalšie podobné aktivity pre našich spolužiakov.

       

      Žiacka školská rada a koordinátorka Mgr. Miroslava Plechlová  

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      11. 2. 2019

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv

         Dňa 7. 2. 2019 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je: 30 výročie Nežnej revolúcie.

         Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

         SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka III.A triedy Anežka Šipikalová, ktorá sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 27  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

                                                                   Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku
     • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

      24. 1. 2019

      Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

      V dňoch 16.01 -17.01.2019 sa uskutočnili okresné kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

      SOŠ obchodu a služieb úspešne reprezentovali žiačky II.A triedy odboru obchod a podnikanie

      Martina Nagyová – Anglický jazyk, kategória 2.D – obsadila II. miesto v okresnom kole

      Michaela HoláDaniela Ridajová – Nemecký jazyk, kategória 2.D. – D. Ridajová získala 1. miesto

      Všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na budúci rok.

                                                                                                       Vyučujúce cudzích jazykov.

    • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
     • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      24. 1. 2019

      Projekt e Twinning  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

         V mesiaci január v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  e Twinning spoločne s kolegami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, Gruzínska a Portugalska.

        V projekte  pod názvom TIME MACHINE  sa študenti oboznámia s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín prostredníctvom IKT nástrojov. Pracovným jazykom je anglický jazyk a inými komunikačnými jazykmi sú nemčina, ruština, španielčina.

         Naši žiaci z II. A triedy počas tohto školského roku vytvoria logo projektu, oboznámia kamarátov s históriou nášho jazyka a s históriou internetu,  naučia ich náš národný tanec, vytvoria kreslený príbeh lásky z partnerskej krajiny a 3D model historických pamiatok z partnerských krajín. Na záver projektu budú žiaci prezentovať svoje práce a zatancujú tanec z partnerskej krajiny. Všetky očakávané výstupy ako sú logá, fotky, videá, komiksy, 3D modely budú zverejnené v e Twinningovom priestore  počas celého školského roka.

         Vyučujúce jazykov PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová a Mgr. Plechlová sa zúčastnia aj akreditovaných školení v priebehu mesiacov február, marec a apríl na SOŠ K. Kittenberga v Leviciach pod vedením ambasádorky projektu e Twinning.

      Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                           PaedDr. S. Gáborová , M. Falatová, M. Plechlová

                                                                                              vyučujúce jazykov

    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach
     • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

      17. 1. 2019

      Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

      Je to už takmer päť mesiacov čo, rady našich študentov rozšírili ďalší študenti učebného odboru kuchár. Okrem získavania teoretických vedomostí naberajú budúci kuchári zručnosti  v školskej kuchyni. Podieľajú sa na príprave obedov, i keď často vykonávajú nemenej dôležité prípravné práce.

      A ako si osvojili práve tieto zručnosti, preukázali v súťaži: ,, Predbežná úprava zeleniny.“

      Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať na požadovanú veľkosť 2 mrkvy a 2 cibule za súčasného merania času.

      Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku hodnotila kvalitu očistenia a rovnomernosť nakrájaných častí, pričom výsledné hodnotenie ovplyvnila aj rýchlosť.

       Po zhodnotení týchto kritérií sa najlepšie  umiestnili:

      1. Dávid Štrba
      2. Samuel Podrásky
      3. Klaudia Tokolyová

      Víťazom blahoželáme a zároveň môžeme skonštatovať, že žiaci aj za pár mesiacov nadobudli zručnosti hodné kuchárov, ktoré budú neustále rozvíjať.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Teplákový deň v našej škole
     • Teplákový deň v našej škole

      17. 1. 2019

      Teplákový deň v našej škole

      Žiacka rada si pripravila pre spolužiakov tematický deň- dňa 16.1.2019 si mohli študenti plniť svoje povinnosti v pohodlnom domácom oblečení. Spestrili sme si každodenné obliekanie na našej škole a prišli sme do školy v teplákoch. Veď škola je náš druhý domov a čo je pohodlnejšie ako tepláky? A nesklamali ani učitelia- tepláky predsa nosí každý rád J

      Vaša žiacka rada

    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
     • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      16. 1. 2019

      Spracovanie informácií na počítači – súťaž

       

      Dňa 11. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie,  odboru podnikanie v remeslách a službách a odboru spoločné stravovanie. Boli to študenti druhého, tretieho ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -    Viktória Senešiová,  II. A

                                                    2. miesto -    Michaela Hollá,  II. A

                                                    3. miesto -    Kristína Mištíková, III. A

                                                    4.miesto -     Anežka Šipikalová, III. A                            

      Krajské kolo súťaže sa bude konať v SOŠ hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. 

       

                  Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                             učiteľka odborných predmetov

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      14. 1. 2019

      Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      V termíne od 10. do 14. decembra 2018 prebehli školské kolá Ekonomickej olympiády. Celkovo vyplnilo test školského kola na Slovensku viac ako 5300 študentov (oproti minulému roku je to nárast o 1300 študentov). Do krajského kola sa prebojovalo 436 najúspešnejších študentov.  Test školského kola prebiehal online formou, úlohou študentov bolo vypracovať zadané otázky v stanovenom časovom limite. Otázky pozostávali z nasledovných tematických oblastí:

      • Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia
      • Mikroekonómia
      • Makroekonómia
      • Medzinárodná ekonómia
      • Aktuality, hospodárska politika, EÚ
      • Finančná gramotnosť

      Z každej školy postúpil do krajského kola Ekonomickej olympiády minimálne jeden študent, ktorý získal aspoň 60% z testu školského kola. Súťažiaci boli následne vyberaní podľa celkovej úspešnosti a celkového počtu zapojených študentov v kraji. Z jednej školy tak môže postúpiť maximálne 10 študentov. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

      1. Blizňáková Lucia, II. A
      2. Šarkozi Tobias, II. N
      3. Gažiová Karin, I. N
      4. Horváthová Jessica Kitti, I. N
      5. Gregorová Stanislava, II. N
      6. Senešiová Viktória, II.A
      7. Šipikalová Anežka, III. A
      8. Švec Adam, I. N
      9. Bartošová Lenka, II. A
      10. Brodzianska Simona, III. A

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať v priebehu mesiaca február 2019  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

      Naša škola v rámci Banskobystrického kraja dosiahla najlepšie výsledky. Študentov na školské kolo pripravovali vyučujúce odborných predmetov Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová.

      Úplnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na www.ekonomickaolympiada.sk

                                                                                          Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka
     • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

      21. 12. 2018

      Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

      V mesiaci december sme si spestrili hodiny nemeckého jazyka projektovým vyučovaním. Žiaci 2.A a 3.A si vyskúšali prácu v skupinách na projektoch s tematickým zameraním Vianoce. Žiaci 2.A si vytvorili „Wunschbaum“ alebo „Strom prianí“, kde si každý študent našiel svoje miesto a napísal svoje želanie.

      Žiačky 3.A zas prepojili cudzí jazyk s cestovným ruchom a pripravili projekt „First minute Urlaub“. Vybrali zaujímavé hotely, so zaujímavými, ale cenovo  prijateľnými ponukami. Ak ešte nemáte zabezpečenú dovolenku na leto, radi Vám s tým pomôžu.

      Študenti si projektovým vyučovaním prehlbujú a rozširujú  poznanie a slovnú zásobu,  rozvíjajú tvorivé myslenie a uvedomujú si zmysel poznávania, učia sa pracovať skupinovo.  Nám sa to podarilo, a preto  spoločne sa tešíme na ďalšie projekty.

                                                                                                          Mgr. Miroslava Plechlová

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      20. 12. 2018

      Deň otvorených dverí

      Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre žiakov deviatych ročníkov, ich  učiteľov a výchovných poradcov z okolitých škôl sme pripravili bohatý program. Novinkou bola možnosť zúčastniť sa tvorivých dielničiek, workshopov  v odborných učebniach a zapojiť sa do aktivít na pracoviskách odborného výcviku.

                  Vo vstupných priestoroch školy žiaci získali  informačné bulletiny a výchovná poradkyňa  RNDr. Kostelanská  informovala žiakov o možnostiach štúdia na našej škole. Naše tretiačky sprevádzali deviatakov priestormi školy a odborných učební, v ktorých  sa žiaci  podrobne oboznámili so študijným odborom obchod a podnikanie, s učebnými  odbormi  kuchár, mechanik opravár  a získali  informácie  o možnostiach  nadstavbového štúdia.

                  Počas Dňa otvorených dverí sa otvorili naozaj všetky učebne a priestory školy.   Vyučujúce anglického, nemeckého a slovenského jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. Falátová a Mgr. Plechlová pripravili pre žiakov projekt Multikultúrne Vianoce a tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vianočné svietniky, zapojiť sa do práce na projekte, či získať nové vedomosti o Vianociach v iných krajinách. Vyučujúce odborných predmetov Ing. Lenčová a Ing. Struhárová pripravili ukážky práce s interaktívnymi perami a modernými učebnicami, žiaci si vyskúšali prácu na počítači v ATF programe a vyskúšali svoje vedomosti  s cestovnými kvízmi. V našej cvičnej firme si deviataci  vytvorili pohľadnice v projekte Vianočná pošta a zdobili si perníky, ktoré si mohli odniesť domov.

                   Ďalšou  zastávkou bola návšteva jedálne školy a pracoviska odborného výcviku , kde žiaci pod vedením Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajovej  a  Ing. Barancovej vyhotovili  vkusné ukážky slávnostného stolovania, skúsili si skladanie obrúskov  a pochutnali si na palacinkách a vianočných oplátkach, na príprave ktorých sa sami podieľali.  Žiaci navštívili aj kováčsku dielňu, v ktorej sa mohli zapojiť do prípravy kovania, prezreli si pracovisko odborného výcviku a autodielňu. Najväčšou atrakciou bola jazda na minitraktore pod vedením majstra A. Víglaského. Poslednou zastávkou bola klubovňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať spoločenské hry spolu s Ing. Ivaničovou.  Dvere našej školy boli otvorené pre všetkých a svojou návštevou nás poctili aj starostovia okolitých obcí a  novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

                  Do všetkých tvorivých aktivít boli zapojení naši žiaci, a za ich aktivitu a tvorivosť im patrí veľká vďaka.

      Veríme, že sa naši návštevníci u nás cítili príjemne a dúfame, že sa s mnohými opäť uvidíme.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici
     • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

      20. 12. 2018

      Vianočné trhy v Banskej Bystrici

      Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivaničovej vybrali na vianočné trhy do nášho krajského mesta Banskej Bystrice. V rámci predmetov Cestovný ruch a Podnikanie sme si reálne pozreli nádherné banskobystrické vianočné trhy. Pri stánkoch s občerstvením sme museli ekonomicky rozmýšľať, či si kúpime niečo na jedenie alebo zahriatie (čaj).

      Boli sme veľmi prekvapení, ako krásne je vyzdobené mesto a pod nádychom tejto vianočnej atmosféry sme si zaspievali pri vianočnom stromčeku koledy. Zastavili sme sa aj v Európe- nákupnom centre, ktoré bolo už v tomto čase preplnené nakupujúcimi ľuďmi.

      Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa skúseností a poznatkov, ktoré využijeme. Tešíme sa na ďalšie.

      Ing. Ivaničová, učiteľka odborných predmetov

    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!
     • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!

      20. 12. 2018

      Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!                     

      Rozbehni sa academy! spúšťa v roku 2019 inkubačný program Rozbiehátor:

      • zapojiť sa môže každý žiak strednej školy z celého Slovenska
      • prihlášku do jarného kola je potrebné poslať do 20.februára 2019, letné kolo do 24.apríla
      • žiaci môžu získať 100€ pre nápad + 25 hodín vzdelávačiek o biznise, financiách, manažmente a marketingu
      • tí najlepší investíciu a mentoring / stáž v úspešných startupoch

      Podrobnejšie informácie nájdete na academy.rozbehnisa.sk/rozbehni-napad

      Tak neváhajte, zapojte sa!

                                                             Ing. Erika Struhárová, ambasádor  projektu

    • Social Innovation Relay
     • Social Innovation Relay

      18. 12. 2018

      Social Innovation Relay

      Naša škola sa zapojila do projektu Social Innovation Relay, cieľom ktorého je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

      Projekt študentom ponúka:

      • Webinár na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti (ktorý sme už úspešne absolvovali)
      • Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

      Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku. Študenti si vytvoria tímy (2 až 4 členné), zaregistrujú sa a absolvujú kvíz o sociálnom podnikaní. Po úspešnom absolvovaní získavajú certifikát.

      K dnešnému dňu získali certifikát títo študenti:

      Lea Tokolyová – II. A

      Lucia Blizňáková – II. A

      Viktória Senešiová – II. A

      Annamária Kosejová – II. A

      Erik Tomčáni – II. A

      Michaela Hollá – II. A

      Daniela Ridajová – II. A

      Lenka Bartošová – II. A

      Kristína Mištíková – III. A

      Simona Brodzianska – III. A

      Veronika Tencerová – III. A

      Anežka Šipikalová – III. A

      Adam Švec – I. N

      Bianka Ciglanová – I. N

      Henrieta Kocáková – I. N

      Michal Šimkovič – I. N

      Karin Gažiová – I. N

      Martin Korbeľ – II. N

      Martin Forgáč – II. N

      Stanislava Gregorová – II.

      Ďalej nasleduje prvotný podnikateľský nápad z oblasti sociálneho podnikania, ktorý študenti  nahrajú na platformu SIR v termíne do 4. apríla 2019.  10 najlepších tímov postúpi do národného finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2019 v Bratislave. Vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27.júna 2019. Študentom prajeme veľa dobrých podnikateľských nápadov, ktoré riešia sociálne problémy v spoločnosti.

                                                                     Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

    • FinQ
     • FinQ

      18. 12. 2018

       

      Nadácia Slovenskej sporiteľne ako dlhodobý podporovateľ finančného vzdelávania pripravil spolu s odborníkmi nový komplexný program v oblasti finančnej gramotnosti FinQ.

      Čo je program FinQ?

      Jeho cieľom je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov. Program je určený žiakom, učiteľom a riaditeľom škôl. Cieľovým skupinám pomôže rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií. Unikátny program Nadácie Slovenskej sporiteľne sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí. Pre jeho úspech je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Ďalším cieľom je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti.

      Poznáte finančnú rovnicu?

      IQ + EQ + FINQ = 3Q pre život

      Aj naša škola sa prihlásila do realizácie pilotného overovania jednotlivých vzdelávacích modulov a chceli by sme sa stať ambasádormi kvalitného finančného vzdelávania.

      Veríme, že naša škola bude vybratá do tohto pilotného overovania a budeme tak môcť zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

       

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                    koordinátor finančnej gramotnosti

    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný
     • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      17. 12. 2018

      Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov učiteľov RNDr. Michaela Kostelanská, Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová  zapojili aj tento rok.  Začiatkom mesiaca december nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov. Spolu so študentmi sme zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a zároveň spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak na jednej strane krásna kolekcia Vianočnej pošty, no na druhej strane aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným -  pretože starkým začínajú Vianoce  s prvým pozdravom na stolčeku. Je to krásna myšlienka, ktorú sme sa rozhodli podporiť aj tento rok.

      Škola získala aj certifikát pisateľa vianočnej pošty.

                                                                                              Ing. Erika Struhárová

    • Naše šikovné čašníčky
     • Naše šikovné čašníčky

      13. 12. 2018

      Naše šikovné čašníčky

      Žiačky prvého ročníka učebného odboru čašník, si vyskúšali svoje zručnosti pri skladaní servítok. Pre spolužiakov a zamestnancov školy pripravili ukážku skladania servítok na rôzne spôsoby.   

                                                                   Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

      13. 12. 2018

      Divadelné predstavenie

      Jeden krásny zasnežený, decembrový deň sme sa vybrali s triedou II.A – obchod a podnikanie na divadelné predstavenie do DJGT vo Zvolene.

      Slávna česká komédia „Škola základ života“ prináša humorné príhody z nostalgických školských čias, ktoré sú prepojené originálnymi piesňami a kultovými výrokmi.  Dej sa odohráva v období prvej Československej republiky, tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Retro komédia ukazuje, že v školskom systéme budú isté typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech, niekedy môže maličkosť ovplyvniť celý osud človeka.

      Inscenácia Škola základ života prináša nespútanú živelnú energiu žiakov, ktorá je často v kolízii s rôznorodými povahami kantorov a snahou aspoň niečo tým deckám odovzdať.  Tá je korunovaná naživo hranými a interpretovanými piesňami, ktoré dotvárajú dianie v školských laviciach a sú aranžované v retro štýle.

      Celé predstavenie bolo dynamické, plné smiechu a dobrej nálady. Koniec nám síce pripomenul čas druhej svetovej vojny a ťažké vojnové časy. Preto by sme na históriu nemali zabúdať a byť vďačný za to, že žijeme v mierovom svete.

      Poprechádzali sme sa vianočne vyzdobeným Zvolenom, zabehli na nákupy do Európy a potom pekne ako vždy našim obľúbeným vláčikom domov.

                                                                            Ing. Lenčová Mária, triedna učiteľka  II.A

    • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
     • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

      11. 12. 2018

      Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

               10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

               Práve v tento deň sa Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene rozhodlo uviesť divadelnú hru Denník Anny Frankovej, ktorá spracováva tému holokaustu a upieranie základných ľudských práv židovskému obyvateľstvu. K nadčasovosti diela prispel fakt, že sa jedná o autenticky zachovaný denník mladého trinásťročného dievčaťa, ktoré sa spolu s dvoma židovskými rodinami skrývali v úkryte v rokoch 1942-1944. Jej denníkové zápisky náhle končia a my sa z historických materiálov dozvedáme, že skončila v koncentračnom tábore.

                Príbeh vzbudzuje mnohé filozofické otázky a témy na zamyslenie; akí by sme boli my v hraničných situáciách či ako by sa mohol vyvíjať život hrdinky v paralelnej realite. Inscenácia je určená  predovšetkým  pre  študentov a rovesníkov Anny , preto zaujala aj žiakov I.C triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, ktorí navštívili divadelné predstavenie spoločne so svojimi  vyučujúcimi.

                                                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

    • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne
     • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

      10. 12. 2018

      Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

      Predvianočné obdobie je v poslednom čase označované za hektické, všetci sa niekam a za ničím ponáhľajú a zabúdajú na pravé čaro Vianoc. Preto sa aj naša žiacka rada rozhodla študentom školy spríjemniť tento čas a spoločne sme si pripomenuli a okúsili čaro Vianoc.

      7.12.2018 k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi (ďakujem žiakom 2.A – Lenka Bartošová a 3.C- Filip Hudec, Zdenko Tomčáni, Ľuboš Suchý, Ľuboš Škvarka) a všetkým dobrým študentom a zamestnancom školy rozdal malé sladké balíčky.

      Po odchode Mikuláša sa všetci žiaci zúčastnili tvorivých dielničiek, ktoré pripravili členovia žiackej rady- študenti si pri príjemnej hudbe mohli vytvoriť darčeky pre svojich blízkych, či vyzdobiť triedu. Všetci boli naozaj kreatívni a výsledok stál za to- krásne ianočné ozdoby z cestovín či starých CD, svietniky zo závaraninových pohárov, stromček zo šišiek, či krásne anjelské ozdoby zo stužiek.

      Členom žiackej rady ďakujem za prípravu a tvorivosť (Katarína Feriancová, Viktória Senešiová, Veronika Tencerová, Filip Hudec a Stanislava Gregorová) a teším sa na ďalšie spoločné akcie.

                                                                                         Miroslava Plechlová, koordinátorka ŽŠR

    • Charitatívna burza vecí v našej škole
     • Charitatívna burza vecí v našej škole

      6. 12. 2018

      Charitatívna burza vecí v našej škole

      Dňa 30.11.2018 sa na našej škole konala burza vecí a doplnkov. Poupratovali sme pred sviatkami svoje skrine, pretriedili veci a tie čo boli stále v peknom stave sme doniesli na burzu.  Žiaci si  na nej mohli povyberať vianočné darčeky pre seba či svojich blízkych, potešiť seba alebo obmeniť svoj šatník za symbolické ceny.  Výťažok z burzy poputuje nášmu adoptívnemu chlapčekovi do Afriky.

      Veci, ktoré nám ostali, sme venovali DSS Hrabiny. Detičky sa potešili a my sme mali hrejivý pocit v srdci, že sme urobili dobrý skutok 2x. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či už vecne alebo finančne a dúfame, že o rok sa nám podarí túto charitatívnu akciu zopakovať.

                                                                                                                                    Žiacka školská rada

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      4. 12. 2018

      Vianočné trhy

      Dňa 29.novembra 2018 študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ pripravila  pre študentov, ako aj zamestnancov školy vianočné trhy. Študentky vyrobili netradičné adventné vence, mikulášske vrecká, voňavé vianočné vrecúška,  ozdoby na vianočný stromček a samozrejme nechýbali ani voňavé sladké koláčiky. Vianočná výzdoba umocňovala atmosféru blížiacich sa sviatočných dní. Do Vianoc  plánujeme takéto trhy zrealizovať znova s ponukou tradičných vianočných výrobkov.  

                                                                                          Ing. Erika Struhárová

      učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      3. 12. 2018

      Vyhodnotenie

      7. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 pre stredné školy 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Do projektu sa prihlásilo 174 stredných škôl s celkovým počtom 8 859 žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu sme spoločne s partnerskou školou SOŠ dopravnou v Žiline boli ohodnotení diplomom Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      http://www.spgk.sk/swift_data/source/2018/Hodnotenie%20celoslovensky%20projekt.pdf

                                    

                                                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • STREDOŠKOLÁK 2018
     • STREDOŠKOLÁK 2018

      3. 12. 2018

      STREDOŠKOLÁK  2018

      Dňa 20. novembra 2018 sa v Žiari nad Hronom konal už 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu. Tento rok prišlo predstaviť svoju školu 38 stredných škôl. Jednou z nich bola aj naša škola, ktorá si pripravila pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl ochutnávku sladkých palaciniek s ovocím a šľahačkou, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho  návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov a záujemci o našu školu dostali propagačné materiáli. Pre tento rok sme prišli s novinkou a propagačný materiál mal tvar kocky, v ktorej sa ukrývali sladkosti. Tento nápad sa žiakom veľmi páčil a dúfame, že niektorí z nich budú od budúceho školského roka našimi žiakmi.

      Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí pani majsterke Kvaššayovej, ktorá pripravila slávnostné prestieranie a napiekla spolu s I. D triedou chutné čokoládové pečivo, žiakom  II. A triedy Michaele Hollej a Erikovi Tomčánimu, ktorí poskytovali informácie o našej škole, žiakom III. C triedy Zuzane Kováczovej a Matejovi Alexandrovi Kurinecovi, ktorí piekli palacinky a všetkým žiakom, ktorí  vyrábali propagačné kocky.

      RNDr. Michaela Kostelanská, výchovná poradkyňa

    • „ Putovanie odpadov“
     • „ Putovanie odpadov“

      28. 11. 2018

      „ Putovanie odpadov“

      Ľudstvo má niekoľko výnimočných vlastností, hoci nie všetky sú prospešné pre našu planétu. Ľudia dokážu vybudovať ohromné mestá za relatívne krátky čas, zmeniť krajinu k nášmu obrazu, regulovať rieky… no taktiež dokážu znečistiť prostredie, vyhubiť celé druhy zvierat alebo zlikvidovať celé pralesy. Vedci sa najnovšie pozreli práve na ľudský odpad, ktorý je obrovským problémom pre životné prostredie a nie je ľahké ho odstrániť. Celkovo vyčíslili váhu odpadu, ktorý je roztrúsený po celom svete, na viac ako 100 000 násobok váhy všetkých ľudí na zemi.

      Toto bola jedna z mnohých zaujímavých informácií, ktorú sme sa dozvedeli na seminári v Banskej Bystrici s názvom „Putovanie odpadov“. Členovia žiackej rady ( Katarína Feriancová, Simon Šarkozi, Viktória Senešiová, Veronika Tencerová a Stanislava Gregorová) sa dňa 27.11.2018 zúčastnili prednášky k téme, ktorá je v dnešnej dobe skloňovaná vo všetkých oblastiach. Prednášajúci  nás zaujímavými príspevkami vtiahli do problematiky a odniesli sme si veľa nových poznatkov – ako vyzerá naša  planéta v súčasnosti, aké odpadky produkujeme, čo sa s nimi deje, a ako by sme my ako študenti mohli prispieť k zlepšeniu stavu našej planéty.

      Organizátorom ďakujeme za príjemný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady 

    • Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov
     • Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov

      27. 11. 2018

      Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov

      Pri príležitosti 65.výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa naša kolegyňa Ing. Mária Lenčová zúčastnila na workshope a jubilejnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 15.- 16.novembra 2018 v priestoroch fakulty.  V rámci workshopu boli prezentované vybrané nové prístupy v pedagogike, odborovej didaktike i predmetových didaktikách, zameraných na aplikáciu projektového vyučovania v ekonomických predmetoch na stredných školách. Súčasťou workshopu bola aj prednáška z praxe orientovaná najmä na inovatívne a kreatívne zručnosti učiteľov.

      V závere konferencie si z rúk dekana NHF prebrala Čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      Kolegyni gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

                                                                                     Mgr. Káčerová Jana, zástupkyňa riaditeľa školy

    • XXI. ročník Olympiády ľudských práv
     • XXI. ročník Olympiády ľudských práv

      27. 11. 2018

      XXI. ročník Olympiády ľudských práv

       

           Dňa 26.11. 2018  o 11.00. hod. sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv – 10.12. 2018

      Školské kolo zorganizovala  PaedDr. Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 14 žiaci.

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 35.

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Martin Korbeľ  z II. N dosiahol najvyšší počet 29 bodov z 35 bodov, do Krajského kola OĽP  však študenti nadstavbového štúdia nepostupujú, preto mu patrí čestné uznanie.

      1. Anežka Šipikalová   26/35
      2. Michaela Hollá, Simona Hrabová  25/35
      3. Daniela Ridajová  24/35
      4. Kristína Mištíková  22/35
      5. Anna Mária Kosejová  21/35
      6. Adam Švec  20/35
      7. Henrieta Kocáková 15/35
      8. Jessica Horváthová 14/35
      9. Simona Brodzianska  13/35
      10. Stanislava Gregorová, Lea Tokolyová   12/35
      11. Bianka Ciglanová   10/35

           Školské kolá mali  prebehnúť do 14.12.2018 a prihláška do krajského kola sa posiela do14.12.2018. Prihláška sa vypisuje pre víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2019  sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavla Liptáka.

       

                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy ľudských práv

                                            Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci ONB

    • XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku
     • XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku

      27. 11. 2018

      XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

       

      Olympiáda v anglickom v nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

      Jej cieľom je:

      • prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v cudom jazyku ,
      • rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť ,
      • zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,
      • umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

       Dňa 21.11.2018 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a 22.11.2018 v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov za nemecký jazyk a 7 za anglický jazyk, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Nemecký jazyk:

      I.Miesto  –  Daniela Ridajová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

      II. Miesto -   Michaela Hollá – II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

      III. Miesto  -     Marek Pittner -   II.A

      Anglický jazyk:

      I.Miesto  –  Martina Nagyová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom

      II. Miesto -   Anežka Šipikalová  – III.A

      III. Miesto  -     Kristína Mištiková -III.A, Adam Švec – I.N

      Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič  – I.N, Erik Tomčáni – II.A, Daniela Ridajová – II.A

      kole.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, želáme veľa úspechov v štúdiu cudzích jazykov a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku. 

      Mgr. Mária Falatová, Mgr. Miroslava Plechlová  

     • Podnikateľský plán

      21. 11. 2018

      https://zmps.sk/images/web/projects/7738806002.png

       

      Projekt „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“

       

      Združenie mladých podnikateľov Slovenska zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt, ktorý je pilotnou časťou vzdelávacích aktivít na stredných školách v oblasti podnikateľského vzdelávania. Projektom „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“ Združenie mladých podnikateľov Slovenska reaguje na potrebu zvyšovania kvality podnikateľského vzdelávania mladých ľudí. Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo atraktívne vzdelávacie  materiály – publikácie, prezentácie, pracovné zošity ako aj  cyklus prednášok pre stredné školy. V budúcnosti plánujú spoluprácu so školami rozšíriť aj o pravidelné workshopy a inšpiratívne prednášky s úspešnými členmi ZMPS.  Aj toto je jeden zo spôsobov prepájania školy s praxou.

      Projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Tieto materiály sú dostupné pre všetkých vyučujúcich odborných predmetov v odborných učebniach INF1, INF2.

       

                                                                                 Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

     • Finančná olympiáda štartuje

      21. 11. 2018

      https://www.nadaciapartners.sk/themes/nadacia-partners/assets/images/logo-foundation-partners.png                 Finančná olympiáda štartuje

      Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už siedmy ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ a to 19. novembra 2018 . Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov a medzi nimi i študenti našej školy.

                  Súťaž bude prebiehať i tento rok v troch kolách. Prvé dve prebehnú formou online testu, tretie bude organizované prezenčnou formou. Finálové kolo bude koncom apríla 2019, kde si 20 najúspešnejších riešiteľov zmeria svoje sily. Bude sa konať v priestoroch nadácie PARTNERS v Bratislave.  Traja najlepší riešitelia finálového kola získajú:

      1. miesto – MaBook pre študenta a 2000 euro pre školu
      2. miesto – iPad Mini pre študenta a 1000 euro pre školu
      3. miesto – iPod Nano pre študenta a 500 euro pre školu

      Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej školy na Slovensku a otestovať si tak úroveň svojich finančných vedomostí. FINANČNÁ OLYMPIÁDA je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je zvyšovať finančné povedomie Slovákov. Je  veľmi dôležité podchytiť finančné vzdelávanie už u mladých ľudí, aby sa naučili robiť správne finančné rozhodnutia pri riadení svojich financií.

      Tak, ako minulý školský rok, aj teraz sa  naši študenti  pridajú k tejto zaujímavej iniciatíve a overia si svoju finančnú gramotnosť.

                                               Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Vyučovacia hodina v teréne
     • Vyučovacia hodina v teréne

      20. 11. 2018

      Vyučovacia hodina v teréne

      V rámci premetu tovaroznalectvo, študentky študijného odboru obchod a podnikanie navštívili  pekáreň DUMAS PLUS s.r.o. v Hronskom Beňadiku. Prezreli sme si prevádzku pekárne, oboznámili sa s výrobným procesom a sortimentom pekárskych výrobkov, ktorý je naozaj veľmi široký. Zaujalo nás aj okolie pekárne, ktoré je veľmi pekne upravené, s malou mini ZOO, hojdačkami pre deti. Počas celej exkurzie nás sprevádzala krásna vôňa chleba.

                      Na záver sme si prezreli  výnimočnú stavbu Beňadického kláštora.

       

                                                                                                                                          Ing. Mária Lenčová

    • Webinár „Tradičné podnikanie netradične“
     • Webinár „Tradičné podnikanie netradične“

      19. 11. 2018

      Webinár „Tradičné podnikanie netradične“                                          

      JA Slovensko, n.o. v spolupráci s partnermi pripravila pre študentov webinár pod názvom „Tradičné podnikanie netradične“.  Webinár sa realizoval v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní. Uvítali sme túto formu online interaktívneho vzdelávania, študenti sa dozvedeli o inšpiratívnych a netradičných konceptoch, ktoré im priblížili priamo podnikatelia z praxe.

      Speakrami webinára boli:

      BEZOBALiS, Trenčín – projekt, za ktorým stojí mladá dvojica Martina a Martin. Zatiaľ vo forme kamennej predajne sa s víziou „Spotrebuj len potrebné“ snažia ľudí krok po kroku viesť k udržateľnejšiemu, zodpovednejšiemu a šetrnejšiemu správaniu voči planéte, vlastnej spotrebe a aj sebe.

      Nie je túra bez Štúra – blog Rada Hoppeja. Snaží sa ukázať, že aj Slovensko má čo ponúknuť a výlet či dovolenka nemusia byť vždy len o pláži a mori.

       

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“
     • Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“

      19. 11. 2018

      Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“

       Junior Achievement Slovensko, n.o. v spolupráci so spoločnosťou Accace pripravili pre študentov zaujímavý webinár pod názvom “Ako na marketing s nízkym budgetom“. Spoločnosť Accace patrí medzi popredných poskytovateľov služieb spracovania účtovníctva, miezd, daňového a právneho poradenstva v 13 krajinách Európy.  Napriek tomu, že Accace je pomerne veľká a etablovaná spoločnosť, všetok marketing si zastrešuje vlastnými zdrojmi.  Pracovníčka marketingového oddelenia nám poskytla veľa užitočných informácií z praxe a tipov ako efektívne riadiť marketingové kampane aj s malým rozpočtom.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!
     • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      19. 11. 2018

      „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

       

      Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do projektu Vianočná pošta. Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov.  V roku 2017 Vianočná pošta doručila seniorom 22 000 želaní a nadchla 11 100 dobrovoľníkov.  Vianočná pošta bola nominovaná na detský čin roka v kategórii dobrý nápad.  Keďže v minulom školskom roku tento projekt nadchol aj nás, zapojili sme aj do 2.ročníka Vianočnej pošty. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Vianočná pošta je jedným z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy.  Práve preto sme sa znova zaregistrovali, začiatkom decembra nám budú doručené adresy seniorov, ktorých potešíme ručne písanou pohľadnicou.  

                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici
     • Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

      7. 11. 2018

      Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

                  Žiaci  tretích ročníkov SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 6. 11.2018 Štátnu operu v Banskej  Bystrici.  Každý rok sa tešíme, aké zaujímavé predstavenie uvidíme a aký umelecký zážitok si odnesieme.

                  V tomto roku sme sa rozhodli pre dielo Dany Dinkovej  pod  názvom Nemé tváre / Výkriky do ticha, ktoré prináša príbeh  o šikanovaní – fyzickom a virtuálnom. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života mladých ľudí a jeho posolstvom je, aby sme si všímali prejavy šikanovania okolo nás, aby  sme na ne vedeli poukázať,  nenechali sa  šikanovať od iných a aby sme sa učili vzájomnej tolerancii a úcte.

         Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia oslovuje predovšetkým mladú generáciu, takže predstavenie má aj vzdelávací a výchovný charakter.  Po skončení sme odchádzali obohatení  o umelecký, ale  predovšetkým o  silný emotívny zážitok, ktorý  nás všetkých prinútil zamyslieť sa nad nastoleným problémom.

                                                                 Mgr. M.  Falatová , triedna učiteľka III.A

                                                          PaedDr. S.  Gáborová , koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Halloweenska súťaž
     • Halloweenska súťaž

      6. 11. 2018

      Halloweenska súťaž

      V mesiaci október prebiehala na našej škole súťaž o najlepšie halloweensky vyzdobenú triedu. 26.10.2018 hneď po imatrikulácii žiakov 1. ročníka sme sa stretli spoločne všetci v 2. A triede, vyhodnotili si súťaž o najkrajšiu triedu a pokračovali v zábave s vynikajúcim jedlom a hudbou.  2.A, 3.A a 2. N získali za ich kreativitu a snahu kupóny na neskúšanie a vecné ceny. Mnoho žiakov prišlo v maskách, a preto halloweenska súťaž pokračovala.  Žiaci si sami odhlasovali masky, ktoré sa im najviac páčili- 3. miesto získala Stanislava Gregorová s maskou Minnie, na 2. mieste sa umiestnila Simona Brodzianska s maskou „Umrnčaná Myrtha“ a 1. miesto získal Filip Hudec a jeho „Indiánska Anička“.    

                  Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom ( Cukráreň Alžbetka, Doven), žiakom 2.A triedy za občerstvenie, krásne priestory a našim majstrom za vynikajúce pagáčiky.

                                                                 Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Imatrikulácie našich prvákov
     • Imatrikulácie našich prvákov

      6. 11. 2018

      Imatrikulácie našich prvákov

      Tento rok nám Pani jeseň dopriala krásne počasie. My sme sa rozhodli si ju ešte spestriť študentskými aktivitami- krst našich nových študentov.

      Dňa 26.10.2018 sa na našej škole v réžii III.C uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Najmladší adepti študentského cechu spolu s ostatnými študentmi školy sa zhromaždili v triede a plní napätia a nervozity čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. Po privítaní museli žiaci plniť rôzne zaujímavé  úlohy, ako napríklad lovenie jabĺk bez pomoci rúk, hľadanie cukríkov v rôznych bližšie neurčených „hmotách“, vzájomné kŕmenie sa  so zaviazanými očami a mnoho iných. Po skončení všetkých disciplín museli prváci zložiť slávnostný sľub,  a tým sa stali členmi študentského cechu našej školy a môžu sa už bezpečne pohybovať  po chodbách J

       
                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Šikovné ruky drotárky Anny
     • Šikovné ruky drotárky Anny

      6. 11. 2018

      Šikovné ruky drotárky Anny

      Touto cestou sa chceme poďakovať našej bývalej študentke Anke Budovej za unikátny, výnimočný  dar – Erb mesta Nová Baňa, ktorý bude mať čestné miesto v budove SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a bude nám pripomínať našu talentovanú, nadanú, úspešnú absolventku.

      Tento dar nám bol slávnostne odovzdaný počas vernisáže výstavy „Tvorenie drotárky Anny“ v Pohronskom múzeu, pri príležitosti 70. výročia založenia odborného  školstva v Novej Bani.  Hosťujúcimi autormi výstavy boli Henrich Kamody a Zuzana Necpálová.  Návštevníci výstavy môžu vidieť  krásne dekoratívne predmety, šperky, úžitkové predmety, nástenné dekorácie.  Najväčším umeleckým zážitkom  tejto výstavy bolo netradičné tablo, do ktorého Anka pretavila svoju nevšednú záľubu.  Toto tablo nám bude určite dlho pripomínať  túto triedu a v nej „našu drotárku Anku“.  Ďakujeme!

      Ing. Struhárová Erika, Ing. Lenčová Mária

    • Finančná gramotnosť trochu inak
     • Finančná gramotnosť trochu inak

      26. 10. 2018

      Finančná gramotnosť trochu inak

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Zameriava sa na mladých ľudí, aby sa so základmi efektívneho finančného hospodárenia oboznámili ešte predtým, ako dostanú prvú výplatu. Nadácia pripravila pre študentov tiež vedomostnú súťaž Finančná olympiáda.

      Nadácia PARTNERS môže svoje aktivity rozvíjať aj vďaka spolupracovníkom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti nadväzuje na vysoké etické štandardy spoločnosti, zakotvené v etickom kódexe. Spoločnosť aktívne riadi vzťahy s obchodnými partnermi a komunitou, v ktorej pôsobí.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Ing. Zuzane Fides zo spoločnosti Partners Group SK za zaujímavú prednášku zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Verím, že naša spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať a stretneme sa pri ďalších nových aktivitách.

                                                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Súťaž – jesenný klobúk
     • Súťaž – jesenný klobúk

      26. 10. 2018

      Súťaž – jesenný klobúk

      Krásne jesenné počasie nás motivovalo a preto sme na našej škole vyhlásili súťaž o najkrajší klobúk s jesennou tématikou. Do súťaže sa zapojili študentky II.A a III. A triedy – Simona Harabová, Simona Brodzianska, Lea Tokolyová. Klobúky boli vystavené na chodbe školy, kde prebiehala akcia ku dňu zdravej výživy.

      Zúčastneným študentkám ďakujeme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí viac študentov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      26. 10. 2018

      Medzinárodný deň školských knižníc

                  Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2018/2019  14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ ku Medzinárodnému dňu knižníc dňa 22.10.2018.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

                  Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Cieľom  celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,  k čítaniu a  poznávaniu nového.

                  SOŠ obchodu a služieb zorganizovala v týždni od 22.10.208 do 26.10.2018 zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice, ktorých sa zúčastnili žiaci študijných a učebných odborov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si prezreli nástenky, výstavku českej literatúry, čítali  si z českých kníh, spoznávali rozdiely slovenčiny a češtiny, riešili zábavné kvízy a gramatické cvičenia a kúpili si knihy z burzy, čím prispeli na projekt Adopcia srdca. Najúspešnejšie riešiteľky kvízov Anežka Šipikalová, Kristína Kocáková a Viktória Senešiová boli odmenené malým knižným darčekom.

                            PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • „Gruntovačka“ v regióne GRON
     • „Gruntovačka“ v regióne GRON

      26. 10. 2018

      „Gruntovačka“ v regióne GRON

      V dňoch 18. a 19.októbra 2018 sa v našom regióne uskutočnil nultý ročník akcie s názvom „Gruntovačka 2018“- čistenie lesných chodníkov po sezóne.

      Vo štvrtok 18.10.2018 sa aj naši žiaci zapojili do tejto záslužnej akcie. 22 žiakov našej školy s 2 vyučujúcimi  si urobili jesennú prechádzku a vyčistili trasu Zvonička- Červenka- Havranka- Háj.  Odpad, ktorí zanechali v lese „turisti“,  sa na mieste triedil do vriec .

      Aby žiaci vládali, naši študenti na odbornom výcviku im pripravili občerstvenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Učíme sa podnikať
     • Učíme sa podnikať

      23. 10. 2018

      Učíme sa podnikať

      Prvou aktivitou študentskej spoločnosti „Obchoďáčky“, založenej v rámci predmetu Výchova k podnikaniu, bola aktivita venovaná Týždňu zdravej výživy.

      Študentky pripravili a ponúkali ovocné poháre, ovocné špízy, cuketové koláčiky, mrkvové tyčinky, zdravé nátierky,  jednohubky, z plných košíkov rozdávali jablká, hrušky, hrozno. Na chodbách školy vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

    • Novinky v Ekonomickej olympiáde
     • Novinky v Ekonomickej olympiáde

      16. 10. 2018

      Novinky v  Ekonomickej olympiáde

      Naša škola sa minulý rok zapojila do prvého ročníka Ekonomickej olympiády.  Našim študentom sme dali možnosť otestovať svoje ekonomické vedomosti a podporujeme ich v ďalšom štúdiu ekonómie.

      INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spustil prihlasovanie do druhého ročníka Ekonomickej olympiády. Cieľom olympiády je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne  ich podporovať v rozvoji. 

      Nový ročník olympiády prinesie niekoľko noviniek. Zmenil sa časový harmonogram školských kôl - tie budú prebiehať už v decembri 2018, výsledky sa tak študenti dozvedia ešte pred vianočnými prázdninami.

      Študenti sa môžu tešiť aj na prvé medzinárodné kolo súťaže. Najlepší finalisti zo Slovenska sa stretnú s finalistami z Česka a Maďarska vo veľkom medzinárodnom finále. Ekonomickú olympiádu sa tento rok rozhodla podporiť aj Slovenská asociácia poisťovní.

      Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, základné metodologické postupy a ďalšie. Prebieha v štyroch kolách:  školské, krajské, celoslovenské a medzinárodné finále, v časovom horizonte od decembra 2018 do septembra 2019.  Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných  otázok dohliada Odborná rada súťaže, ktorej členom je viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

      Školské kolá budú prebiehať elektronicky, test má časový limit 40 minút a po odoslaní sa automaticky vyhodnotí.

      Krajské kolá sú organizované v spolupráci s univerzitami v danom  kraji a prebiehajú  písomne. Celoslovenské finále bude v Bratislave, kde po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien nasleduje slávnostný večer, na ktorom sa účastníci budú môcť stretnúť s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády.

      Minulý rok  sa Ekonomická olympiáda organizovala na Slovensku po prvýkrát. Do školského kola sa zapojilo neuveriteľných 4 000 študentov. Z takmer 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

      Ekonomická olympiáda zanechala veľký  dojem na spolupracujúce univerzity, ktoré sa rozhodli účasť na súťaži zapracovať do prijímacieho konania.  Účastníci krajského a celoslovenského kola tak budú mať možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných univerzít bez prijímacích skúšok.

                                                            Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

    • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti
     • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

      16. 10. 2018

      Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti         

      Prepájame školu s praxou!  Dôkazom  toho je aj webinár pod názvom  Sociálne podnikaniepodnikanie budúcnosti.  Študenti sa prostredníctvom webinára dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.  Webinár je súčasťou projektu Social Innovation  Relay – je to unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.  Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

                                                                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

       

    • Jesenná Bratislava
     • Jesenná Bratislava

      15. 10. 2018

      Jesenná Bratislava

      V jeden krásny jesenný deň sme s našimi študentmi opäť navštívili Bratislavu. Tentokrát to boli žiaci II. N triedy, študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie.  Našu exkurziu sme začali  jednou z najznámejších pamiatok hlavného mesta - Bratislavským hradom. Prezreli sme si aj hradné nádvorie, z ktorého bol nádherný výhľad,  študentov zaujala aj nádherná baroková záhrada vybudovaná v roku 2016. 

      Ďalšou zastávkou bola Michalská brána, ktorá predstavuje jeden z neodmysliteľných symbolov Bratislavy. Pod Michalskou vežou je umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítava vzdialenosť vybraných svetových miest od Bratislavy. Pokračovali sme na Hlavné námestie, ktoré láka návštevníkov na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, či na lavičke s francúzskym vojakom.  

      Neobišli sme ani sochu Čumila, vypočuli sme si pouličných hudobníkov, pokračovali  sme malebnými uličkami Starého mesta až na Hviezdoslavovo námestie, ktoré patrí k najkrajším a najživším v meste. Jeho najreprezentatívnejšou budovou je Slovenské národné divadlo, symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton. Odtiaľ sme prešli na nábrežie Dunaja, kde sme si prezreli osobný prístav a popri Dunaji sme prešli až k obchodnému centru Eurovea. Našu exkurziu sme ukončili príjemnou prechádzkou okolo známeho jazera Kuchajda.  Bol to príjemne prežitý deň, domov sme sa síce vracali unavení, no plní zážitkov.

                                                Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Career day v Bratislave
     • Career day v Bratislave

      15. 10. 2018

      Career day v Bratislave

      Dňa 11. októbra 2018 sa študentky II. N triedy Radka Holienčinová a Stanislava Gregorová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day v Bratislave.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére.  Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“
     • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“

      15. 10. 2018

      Divadelné  predstavenie „Orol Tatranský“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na poeticko-dramatickú kompozíciu Juraja Sarvaša „Orol Tatranský“ do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadlo pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu.

      Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov, ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      15. 10. 2018

      Finančná gramotnosť

      Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

      Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

      Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

      Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

      Negramotnosť v oblasti financií je jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      V rámci dňa finančnej gramotnosti si aj naši študenti otestovali  svoj finančný kvocient – FQ. Do tejto aktivity sa zapojili študenti II.A, III.A, I.N, II.N triedy.

      Výsledky boli nasledovné:

      Extra trieda – finančný génius – 2 študenti

      Veľmi dobrý – hotový minister financií – 16 študentov

      Priemerný – finančný normál – 14 študentov

      Podpriemerný – finančný bohém -5 študenti

      Je čo zlepšovať – finančný analfabet- 5 študentov

       

      Deň finančnej gramotnosti má teda za cieľ rozpútať celospoločenskú diskusiu o problematike finančnej gramotnosti a o problémoch, ktoré jej nízka úroveň spôsobuje. Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

      Aj táto aktivita nám potvrdila, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a je potrebné sa stále v tejto oblasti zdokonalovať.

       

                                                                                                  Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Roľnícka nedeľa
     • Roľnícka nedeľa

      5. 10. 2018

      Roľnícka nedeľa

       Roľníckou nedeľou je Nová Baňa známa široko ďaleko. Výzdobu kostola chystajú dobrovoľníci niekoľko dní.

       Ani tento rok nebude vo farskom kostole Narodenia Panny Márie chýbať bohatá a originálna výzdoba na znak vďaky za tohtoročnú úrodu. Novobanskí veriaci si tento rok dokonca pripomenú okrúhle výročie tejto zvyklosti. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby si prezreli naozaj krásne až umelecké diela.

      V každej farnosti sa na jeseň ďakuje Pánu Bohu za úrodu. V Novej Bani sa to robí takým slávnostným spôsobom, že oltáre trojloďového kostola sa vyzdobia ovocím a zeleninou a dnes už aj rôznymi obrazmi.  Roľnícka nedeľa v Novej Bani vznikla v roku 1954 a s touto výzdobou začala jednoduchá žena. Vtedajší kanonik jej dal k tomu priestor a došlo to do takýchto rozmerov, aké poznáme dnes,  hovorí novobanský dekan Peter Mišík. Dnes chodia výzdobu novobanského kostola obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.

      Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tento rok zapojila do tohto podujatia. Naše študentky pekne vystrojené v krojoch rozdávali účastníkom krásne maľované medové srdiečka. Pekné počasie len umocňovalo neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej udalosti.

       

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Svetový deň mlieka v školách – 26.september
     • Svetový deň mlieka v školách – 26.september

      5. 10. 2018

      Svetový deň mlieka v školách – 26.september

       

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

       

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, mládeži , zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti a mládež.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

      Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pre študentov sme pripravili rozhlasovú reláciu na túto tému, prezentáciu, krátky kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti a potom ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov.

      Verím, že táto aktivita sa študentom páčila a že si ju na budúci rok zopakujeme.

                                                                             Ing. Lenčová,  Ing. Struhárová

                                                                              učiteľky odborných predmetov

    • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku
     • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

      5. 10. 2018

      Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

         Zážitkové učenie je v súčasnosti veľmi obľúbené. Žiaci sa neučia v priestoroch svojej triedy, ale na úplne iných miestach, ktoré im poskytujú aj celkom iný zážitok.

         Žiaci I.C triedy sa rozhodli zavítať do Mestského múzea v Novej Bani, aby si spestrili hodinu slovenského jazyka a pozreli si výstavu „drotárky Anky“, ktorá študovala na našej škole. Pani Anna Budová sa venuje tradičnej remeselnej technike drôtovania už niekoľko rokov a svojimi šikovnými rukami vytvára pozoruhodné umelecké diela. Žiakom sa výstava jej prác mimoriadne páčila a ocenili aj edukačné video, v ktorom pani Budová  vysvetľuje, ako sa s touto technikou narába a čo všetko je možné vytvoriť.  Súčasťou hodiny bola aj prehliadka priestorov múzea a odborný výklad o expozíciách múzea. Už teraz sa tešíme na ďalšie výstavy, ktoré v tomto školskom roku navštívime.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 10. 2018

      VII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už sedem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu bola „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“,  preto sme si prostredníctvom prezentácie o M. R. Štefánikovi priblížili jeho dobrodružný život, vedeckú, pracovnú a diplomatickú kariéru.

         Vyrobené záložky pošleme  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ dopravná v Žiline , do bal