• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Maturita u nás aj pre starších

    • 24. 5. 2021
    • Chceli by ste si doplniť vzdelanie popri zamestnaní?

     Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

     Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

     Informácie: sekretariat@sosnb.sk, 045/ 68 55 585, 0905 493 007

     Prihláška: prihlaskananadsavbovestudium.doc​​​​​​​

    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

    • 2. 7. 2021
    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. Ku kritériám patrila realizácia vzdelávacej aktivity, ďalej realizácia  fundraisingovej aktivity a vyplnenie evaluačného formulára. Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa  môže opäť pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

     Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                                          Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2020/2021

    • 2. 7. 2021
    • Dňa 29.6.2021  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2020/2021.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka IV.A triedy študijného odboru - obchod a podnikanie Viktória Senešiová a  žiak II.C triedy učebného odboru- kuchár René Tomčáni, ktorí patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2020/2021.

     Viktória Senešiová

     Bola všestranne nadaná študentka IV. ročníka, študijného odboru obchod a podnikanie.  Počas štúdia dosahovala  výborné študijné výsledky, zapájala sa do všetkých aktivít organizovaných školou,  reprezentovala školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov, pracovala v projektoch z cudzích jazykov, zúčastňovala sa športových súťaží. Zapojila sa do nasledovných aktivít:

     Ekonomická olympiáda

     Finančná olympiáda

     Poznaj svoje peniaze – projekt, v rámci ktorého získala certifikát, ktorý potvrdzuje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti

     Olympiády z cudzích jazykov

     Pracovala v medzinárodnom projekte  e-Twinnig v rámci anglického jazyka

     Absolvovala barmanský kurz

     Bola aktívna  aj v charitatívnych projektoch:

     Vianočná pošta a Veľkonočná pošta – ručná výroba pohľadníc pre seniorov v Domovoch dôchodcov

     Deň narcisov

     Biela pastelka

     Oceňujeme aj jej povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, aktivitu a  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

     Prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole

     René Tomčáni

     žiak II. ročníka učebného odboru kuchár. V školskom roku 2020/2021 dosahoval výborné študijné výsledky . Počas dištančného aj prezenčného vyučovania sa vyznačoval mimoriadnou aktivitou, ochotou a znalosťami. Jeho pozitívny vzťah k budúcej profesii sa odzrkadľuje  aj v práci na odbornom výcviku. Je snaživý, ochotný, spoľahlivý  a často sa zúčastňuje  spoločenských akcií organizovaných odborným výcvikom, kde zdokonaľuje  svoje odborné zručnosti. Počas štúdia absolvoval barmanský kurz a jeho záujem učiť sa niečo nové zvyšuje  jeho budúcu kulinársku odbornosť.

     Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                        Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • V novom školskom roku 2021/2022 pre našich študentov pripravujeme:

    • 2. 7. 2021
    • PROJEKT „Zmudri do škôl“   

     Ide o novú formu vzdelávania, ktorá je pre  mladých blízka a atraktívna. Online platforma Zmudri.sk vytvára vzdelávacie videá na občianske a praktické témy, ako aj vzdelávacie materiály, aktivity k video kurzom, ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom vzdelávaní. Sme jedna z 15 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do uvedeného projektu.  Zapojením sa do projektu sa podieľame na vytváraní nového inovatívneho systému vyučovania, pretože nám záleží na kvalitnom vzdelávaní našich žiakov.

      

     Zručnosti pre úspech       

     V nasledujúcom školskom roku budeme pokračovať v programe  Zručnosti pre úspech, ktorý realizuje nezisková organizácia JA Slovensko.  Tento program rozvíja u žiakov základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

      

    • Športový deň

    • 2. 7. 2021
    • Krásny slnečný deň, 28. jún 2021 využili triedy I. C a I. N  na vychádzku do prírody. Vychádzku sme spojili s rôznymi športovými aktivitami. Našou prvou zastávkou bol Bike & Freerun park Nová Baňa na sídlisku Pod Sekvojou, kde si žiaci vyskúšali dostupné športové vybavenie. Pokračovali sme na multifunkčné ihrisko, kde si zahrali loptové hry a zacvičili na švihadle.  V neďalekom altánku sme si oddýchli a občerstvili sa a príjemne unavení sme sa vrátili späť do školy.

                                                                             Ing. Erika Struhárová, Mgr. Mária Falatová, triedne učiteľky


    • Rozlúčka so školou

    • 23. 6. 2021
    • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie roky  patria aj tie ktoré sme strávili na strednej škole.  O chvíľu sa však  jej brány zatvoria a my vstúpime do sveta dospelých.

     Učili ste nás zodpovednosti, samostatnosti, disciplíne, ale ďakujeme aj za chvíle dobrej pohody, zábavy. Čaká nás ešte veľa, veľa práce, námahy, aby sme dokázali zúročiť všetko to, čo ste nás naučili .


     Už nastal čas, ten jediný zastaviť sa nedá,

     Chveje sa hlas, ako kŕdeľ rozpŕchne sa trieda,

     Ešte skôr však vďačne chceme, povedať Vám 

     ď a k u j e m e ......

     Kým iní po nás prídu, v tejto vzácnej chvíli,

     radi by sme našu cestu v škole  touto vetou ukončili -  všetkým  Vám patrí veľké  -   ď a k u j e m.

     žiaci IV. A triedy

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa