• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Projekt „Vianočná pošta úspešne zrealizovaný“

    • 7. 12. 2021
    • Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa naša škola zapojila už piatykrát. Ing. Lenčová a Ing. Struhárová so žiakmi zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť Vianoce starkým a starenkám v CSS v Kysuckom Novom Meste. Dúfame, že ich vianočné pozdravy potešia a prispejú k sviatočnej nálade.

     Túto krásnu myšlienku určite podporíme aj v nasledujúcom roku.

                                                                                               Ing. Erika Struhárová

                                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Dôležitý oznam!!!!!

    • 3. 12. 2021
    • Na základe  rozhodnutie RÚVZ v Žiari nad Hronom prechádza SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  od pondelka 6.12.2021 na dištančné vzdelávanie do odvolania. Ďalšie informácie budú zverejnené na stránke školy.  

     S podmienkami a priebehom dištančného vzdelávania vás oboznámia triedni učitelia, prípadne vyučujúci jednotlivých predmetov.

                                                                                              Ing. Jozef Koperdák,

                                                                                                      riaditeľ školy

    • Učíme sa pre prax

    • 3. 12. 2021
    •  

     Žiačky I. C triedy, učebného odboru čašník, servírka sa v rámci odborného predmetu Stolovanie  učili umeniu skladania servítok, aby si svoje teoretické vedomosti overili v praxi. Zistili, že bez trpezlivosti, fantázie a tvorivosti to však nejde. Naučte sa kreatívne tvoriť spolu s nami, ponúkame Vám malú inšpiráciu. Tieto tvorivé nápady môžete využiť aj  pri výzdobe slávnostného štedrovečerného stola   

     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

      

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 26. 11. 2021
    • Vyhodnotenie

     10. ročníka celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

          Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2021 pre stredné školy 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 170 stredných škôl s celkovým počtom 8 495  žiakov.

          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už  tretíkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

        Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

     http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-10-rocnika-celoslovenskeho-projektu-pre-stredne-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly

      

                          PaedDr. Slavomíra Gáborová

                       koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

    • 23. 11. 2021
    • FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

     V tomto školskom roku  bola naša škola v rámci BBSK vybraná do programu FinQ, ktorý pripravila nadácia SLSP.   

      Program FinQ pomôže žiakom stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

     Vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

     IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

     Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

     Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

     Pre úspech programu FinQ je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Vybraní pedagógovia Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová si budú zvyšovať ich profesijné kompetencie, pomocou komplexnej metodickej podpory v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích modulov. Program prináša kvalitatívne nové didaktické pomôcky vo forme metodických a podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom  osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

     Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov  prispejeme aj v našej škole k tomu, že v budúcnosti budú naši študenti finančne zdatní, budú sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa budú zapájať do ekonomického a spoločenského života.

                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • 17. november - Medzinárodný deň študentstva

    • 18. 11. 2021
    • 17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Nacisti strieľali do davu a zasiahli študenta 4. ročníka medicíny na Karlovej univerzite Jana Opletala a robotníka Václava Sedláčka. Obaja neskôr zraneniam podľahli. Pohreb vysokoškoláka  sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu.

     Dva roky po týchto udalostiach bol vo Veľkej Británii za účasti zástupcov študentov 17.november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

     V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou, vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie“ a umožnili slobodné demokratické voľby. 17. november sa zapísal do dejín ako prelomový deň pre Čechov a Slovákov.

     Súčasní mladí ľudia sa narodili do demokracie a nezažili totalitu. Môžu slobodne cestovať, vyjadrovať svoje názory či surfovať po internete. Môžu si slobodne vybrať školu, či prácu, môžu podnikať...... ale nezabúdajme, sloboda nie je samozrejmosť!

     Vzdelávací portál zmudri.sk pripravil pre školy pri príležitosti výročia 17.novembra „Sériu na tému moderných dejín Slovenska“. V Sérii sa venuje témam, ako nástup komunizmu, Pražská jar 1968, Nežná revolúcia 1989, či vznik samostatnej Slovenskej republiky.  Študenti I. N a II. N triedy absolvovali videá z uvedenej série a po úspešnom zvládnutí kvízov v každej kapitole získali diplom. Aj takouto formou sme si pripomenuli 17. november na našej škole.

                     Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl