• Študijné odbory

    • 6327 M   ekonomické a administratívne služby

                    v  podnikaní

     Doba prípravy: 4 roky

     Určené pre: chlapcov a dievčatá

     Podmienky prijatia:

     • úspešné ukončenie ZŠ
     • zdravotná spôsobilosť - posúdi lekár
     • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

     Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné s maturitou

     Študijný odbor škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi získajú dobrú jazykovú i odbornú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva.

     Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka v snahe vychovávať kompetentných a spôsobilých občanov  21. storočia. Všeobecnovzdelávacie predmety poskytnú žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré si vyžaduje dnešná moderná doba, široký rozhľad, schopnosť komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, spôsobilosť správneho usudzovania, informatickú gramotnosť, orientáciu v národných i svetových dejinách, kultúre, morálke i v otázkach podnikateľskej etiky.

     Odborné predmety ponúkajú žiakom široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania a uplatňovania ekonomických javov a procesov v podmienkach trhového hospodárstva a konkurencie.

     Praktická forma prípravy je založená na cvičeniach, práci v cvičnej firme a odbornej praxi vo vybraných firmách.

     Úspešné absolvovanie štúdia otvára žiakom možnosť pokračovať v štúdiu na vybraných vysokých školách a univerzitách, alebo prevádzkovať malé a stredné podniky v rôznych odvetviach národného hospodárstva.

     Uplatnenie:

     Štúdium na vysokej škole:

     A. Vysoké školy ekonomického zamerania

     B. Vysoké školy právneho zamerania

     C. Vysoké školy podľa vlastného výberu

     Oblasť podnikania:

     živnostník, podnikateľ - vlastník/manažér a podobne

     Zamestnanec:

     A. štátna správa

     štátne inštitúcie, miestne, mestské úrady, daňové úrady - kontrolór, inšpektor, asistent, referent, administratívny pracovník, vedúci pracovník miestnych, mestských úradov

     právo - samostatný asistent v advokátskych, notárskych a exekútorských kanceláriách, asistent súdu

     B. súkromná sféra

     bankovníctvo - klientsky pracovník, privátny bankár, osobný bankár, referent platobných kariet

     poisťovníctvo, pošta, telekomunikácie, - klientsky pracovník, pokladník, administratívny pracovník, manažér, asistent manažéra

     ekonomika, financie, účtovníctvo - fakturant, ekonóm, finančný agent, finančný poradca, mzdový účtovník, pokladník, účtovník, manažér, marketingový pracovník,             

     asistent podnikateľa - vedenie účtovnej agendy, ekonomicko-právne činnosti

     ľudské zdroje -  personalista

     obchod - nákupca, obchodný zástupca, vedúci úseku predajne, vedúci skladu, administratívny a obchodný pracovník

     zákaznícka podpora - špecialista podpory zákazníkov

     pracovník cestovných kancelárií, cestovných agentúr, informačných stredísk

     hotely a reštaurácie - recepčný, prevádzkový pracovník, manažér