• Študijné odbory

     •  6341 M   škola podnikania

     • Doba prípravy: 4 roky

      Určené pre: chlapcov a dievčatá

      Podmienky prijatia:

      • úspešné ukončenie ZŠ
      • zdravotná spôsobilosť - posúdi lekár
      • úspešné zvládnutie prijímacieho pokračovania

      Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné s maturitou

      Študijný odbor škola podnikania poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolventi získajú dobrú jazykovú i odbornú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva.

      Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka v snahe vychovávať kompetentných a spôsobilých občanov  21. storočia. Všeobecnovzdelávacie predmety poskytnú žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré si vyžaduje dnešná moderná doba, široký rozhľad, schopnosť komunikácie v slovenskom a cudzom jazyku, spôsobilosť správneho usudzovania, informatickú gramotnosť, orientáciu v národných i svetových dejinách, kultúre, morálke i v otázkach podnikateľskej etiky.

      Odborné predmety ponúkajú žiakom široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania a uplatňovania ekonomických javov a procesov v podmienkach trhového hospodárstva a konkurencie.

      Praktická forma prípravy je založená na cvičeniach, práci v cvičnej firme a odbornej praxi vo vybraných firmách.

      Úspešné absolvovanie štúdia otvára žiakom možnosť pokračovať v štúdiu na vybraných vysokých školách a univerzitách, alebo prevádzkovať malé a stredné podniky v rôznych odvetviach národného hospodárstva.

      Uplatnenie:

      Štúdium na vysokej škole:

      A. Vysoké školy ekonomického zamerania

      B. Vysoké školy právneho zamerania

      C. Vysoké školy podľa vlastného výberu

      Oblasť podnikania:

      živnostník, podnikateľ - vlastník/manažér a pod.

      Zamestnanec:

      A. štátna správa

      štátne inštitúcie, miestne, mestské úrady, daňové úrady - kontrolór, inšpektor, asistent, referent, administratívny pracovník, vedúci pracovník miestnych, mestských úradov

      právo - samostatný asistent v advokátskych, notárskych a exekútorských kanceláriách, asistent súdu

      B. súkromná sféra

      bankovníctvo - klientsky pracovník, privátny bankár, osobný bankár, referent platobných kariet

      poisťovníctvo, pošta, telekomunikácie, - klientsky pracovník, pokladník, administratívny pracovník, manažér, asistent manažéra

      ekonomika, financie, účtovníctvo - fakturant, ekonóm, finančný agent, finančný poradca, mzdový účtovník, pokladník, účtovník, manažér, marketingový pracovník,             

      asistent podnikateľa - vedenie účtovnej agendy, ekonomicko-právne činnosti

      ľudské zdroje -  personalista

      obchod - nákupca, obchodný zástupca, vedúci úseku predajne, vedúci skladu, administratívny a obchodný pracovník

      zákaznícka podpora - špecialista podpory zákazníkov

      pracovník cestovných kancelárií, cestovných agentúr, informačných stredísk

      hotely a reštaurácie - recepčný, prevádzkový pracovník, manažér