• Štipendium

    •          Štipendiá v školskom roku 2019/2020

     Motivačné štipendium  - je len pre učebný odbor 2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia

     Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

     Výška motivačného štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

     1. /   62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného       minima,
     2. /   43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške      45 %      výšky životného minima,
     3. /   23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške    25 %        výšky životného minima.

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení

     neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku

     2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

                           210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

                           146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                             95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

      

      Sociálne štipendium

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je:

      

     a) 47,98 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 33,59 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c) 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2019 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2019/2020 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      

     210,20 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     146,64 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

       95,96 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

      Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.