• O nás

    •   Stredná odborná škola sa nachádza v centre mesta Nová Baňa. Mesto leží v malebnom prostredí stredného Pohronia na styku pohorí Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy. Dominantným pohorím tejto oblasti je Pohronský Inovec (901 m n. m.), ktorý sa rozprestiera medzi Tríbečom a Štiavnickými vrchmi. Nadmorská výška mesta je 221 m n. m.. Podnebie v tejto oblasti možno charakterizovať ako mierne teplé. Kataster mesta je veľmi rozsiahly, pretože k nemu patrí aj niekoľko osád a má aj veľký počet pomerne rozľahlých chotárnych častí. Vzhľadom na svoju polohu je Nová Baňa a jej okolie ideálnym prostredím pre turistiku a šport. Krásna prírodná scenéria a okolité lesy lákajú v lete milovníkov pokoja a ticha. Vodná nádrž Tajch a kúpalisko poskytujú možnosť oddychu pri vode. Pre turistov je k dispozícii niekoľko značkovaných turistických trás a náučný chodník Vojšín. Trasa chodníka vedie prevažne lesným prostredím, prekonáva výškový rozdiel 350 m a jeho dĺžka je 10.5 km. Má zriadených osem zastávok, ktoré informujú návštevníkov o faune a flóre miestnej lokality. Prostredie Novej Bane a okolia poskytuje veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku a v neposlednom rade aj pre jazdenie na koni, ktoré ponúka niekoľko chovateľov koní.

     Z letných športov sú vytvorené dobré podmienky pre tenis, rybolov a vodné športy. V zimnom období sú tu vynikajúce možnosti pre lyžovanie, ale aj pre zimnú turistiku na lyžiach. K dispozícii sú tri lyžiarske vleky: ·Nová Baňa – “VOJŠÍN, dĺžka 380 m, kapacita 600 osôb/hod., upravené svahy, parkovisko.·Malá Lehota – “HUBAČOV ŠTÁL”, dĺžka 860 m, kapacita 900 osôb/hod., upravené svahy, parkovisko, skiservis, občerstvenie.·Veľká Lehota – “DROZDOVO”, dĺžka 600 m, kapacita 850 osôb/hod, upravené svahy, parkovisko, občerstvenie. Pre zimnú turistiku na lyžiach sú k dispozícii dve trasy dlhé 21 a 22 km. Región poskytuje široké možnosti ubytovania v chatách a súkromných penziónoch.

     Naša škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti podnikania v obchode, turistike a cestovnom ruchu a gastronomických služieb. Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych gastronomických zariadeniach. Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách ako kuchár, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová.

      

                 Silné stránky školy

     • záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov)
     • komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, športový areál)
     • kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov
     • ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
     • dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (učebne sú využívané v čase mimo vyučovania občanmi Novej Bane)
     • zabezpečenie odborného výcviku vo svojich gastronomických prevádzkach a zmluvných gastronomických zariadeniach
     • vzdelávanie integrovaných žiakov
     • záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru
     • poskytovanie služieb zákazníkom
     • záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom a nemeckom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na letnej praxi študentov v zahraničí Nemecko, Grécko, Kréta, Cyprus)
      
      

                 Príležitosti školy:

     • uplatnenie absolventov školy v gastronomických zariadeniach v našom regióne
     • dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných gastronomických prevádzkach (kontakty sa vytvárajú počas žiackych stáži)
     • otvorenie nových študijných odborov v odbore cestovného ruchu
     • ďalšie vzdelávanie učiteľov
     • zavádzanie vyučovacích metód
     • spolupráca so vzdelávacími inštitúciami
     • dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi.