• Projekty

     • Leonardo da Vinci

     •        Projekt Leonardo da Vinci Mobility

       

           V školskom roku 2010/2011 sa SOŠ obchodu a služieb zapojila do programu celoživotného vzdelávania

              Leonardo da Vinci Mobility – odborníci v OVP. Projekt je zameraný na inovačné trendy v cestovnom ruchu

              a spoločnom stravovaní. Projektu sa zúčastnia učitelia odborných predmetov Ing. Katarína Garajová,

              Ing. Jana Palajová, učiteľka anglického jazyka Mgr. Mária Falatová a majstri odborného výcviku

              Bc. Andrea Kvaššayová, Bc. Marta Melišová, Michal Tužinský, ktorí vycestujú na dva týždne

         do Veľkej Británie. Projekt by mal byť zameraný na zlepšenie schopností, vedomostí a zručností učiteľov a majstrov v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

         Hlavné ciele projektu:

      • ·         zvýšenie úrovne vzdelávania v odborných predmetoch
      • ·         spoznať inovačné trendy v cestovnom ruchu a spolčnom stravovaní danej krajiny
      • ·         spoznať kultúru, históriu, spôsob života partnerskej krajiny
      • ·         obohatiť tradičné metódy vyučovania o nové informácie
      • ·         aplikovať teoretické poznatky v cestovnom ruchu a spoločnom stravovaní do praxe

          Očakávané výstupy:

      • ·          vypracovanie odborného materiálu – buletinu ako pomôcky pri výučbe odborných predmetov
      •  ·         vypracované prezentácie s obrázkovým materiálom pamätihodností a turistických atrakcií

                         partnerskej krajiny, ktorá bude využitá ako učebná pomôcka pri výučbe odborných predmetov

      • ·          vypracovanie prezentácie s obrázkovým materiálom z oblasti spoločného stravovania a gastronómie

                         partnerskej krajiny

      • ·         spropagovanie projektu na stránke školy, čím sa zatraktívni záujem o štúdium daných odborov
      • ·         začlenenie získaných poznatkov do učebných osnov odborných predmetov ( služby cestovného ruchu,

                        geografia cestovného ruchu, Gastornomy English, technika prevádzky, odborný výcvik )

      • ·         zorganizovanie workshopov pre študentov našej školy, ktoré budú zamerané na spropagovanie partnerskej krajiny
      • ·         informovanie verejnosti o danom projekte formou článku do miestnej a regionálnej tlače.

          Účastníci navštívia inštitúcie a školy zamerané na cestovný ruch a spoločné stravovanie, spoznajú novú kultúru,

          tradície a budú mať možnosť porovnať úroveň rozvoja cestovného ruchu v oboch krajinách. Oboznámia sa s gastronómiou

          partnerskej krajiny a využijú získané poznatky v odbornej príprave. Pred návštevou partnerskej krajiny budú prebiehať

          na škole prípravné jazykové a kultúrne kurzy, kde sa účastníci zdokonalia v cudzom jazyku a oboznámia bližšie

          s kultúrou partnerskej krajiny.