• Štipendium

    •  Sociálne štipendium

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

      

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

      

     a) 61,39 - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 42,97-pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c) 30,70- pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

      

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

      

     268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

     122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

      Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.