• 2982 F potravinárska výroba

     Charakteristika: 

     Zručnosti, ktoré si absolvent počas svojho štúdia osvojí sú príprava pracoviska, práca so surovinami a materiálmi, voľba správnych pracovných postupov, používanie príslušných nástrojov, náradia, strojov a zariadení, práca v expedícii, jednoduchá sanitácia príslušných strojov, správne odkladanie a ukladanie výrobkov, nástrojov a náradia, vykonávanie sanitačných opatrení na pracovisku, dodržiavanie zásad hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany.

     Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia, umožňuje im  získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti.

     Absolvent sa uplatní ako pomocná sila v  reštauráciách, vývarovniach, kuchyniach,  obchodoch a v prevádzkach výroby potravín.

     Organizácia, miesto vyučovania

     Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden deň teoretické vyučovanie a 4 dni praktické vyučovanie formou odborného výcviku.
     Teoretické vyučovanie sa realizuje v škole na ulici Osvety 17 v Novej Bani. Praktické vyučovanie sa vykonáva v odborných dielňach formou cvičných prác, alebo formou produktívnych prác na konkrétnych zákazkách.

     Ukončovanie štúdia

     • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
     • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

     Ďalšie štúdium

     Úspešní absolventi/absolventky, ktorí zároveň úspešne ukončia 9. ročník, a tým aj základné vzdelanie, môžu pokračovať  v štúdiu v 3 - ročnom učebnom odbore, kde po absolvovaní záverečnej skúšky získajú výučný list v príslušnom odbore.  

     Počas štúdia majú možnosť súbežne na našej škole ukončiť 9.ročník a tak získať základné vzdelanie.

     Viac informácií

     Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk