• 6445 H kuchár

    Charakteristika:

    Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

    – samostatne zvládnu práce spojené s prípravou pokrmov,
    – vedia pripraviť pracovisko a ovládajú všetky práce spojené s prípravou
    – vedia zostavovať jedálne lístky, ošetrovať a skladovať potraviny.
    – poznajú suroviny a technológiu ich spracovania v zariadeniach spoločného
    – ovládajú zásady vedenia administratívy,
    – ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
    – sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou pokrmov, stravovania pri bežnej prevádzke, aj pri slávnostných príležitostiach, stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie.

    Organizácia, miesto vyučovania

    Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku.
    Teoretické vyučovanie sa realizuje v škole na ulici Osvety 17 v Novej Bani. Praktické vyučovanie na pracoviskách: školská jedáleň, školská reštaurácia, Tekovská kúria Hronský Beňadik

    Ukončovanie štúdia

    Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

    Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

    Ďalšie štúdium

    Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

    Viac informácií

    Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk