• 6444 H čašník, servírka

     Charakteristika:

     Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

     – ovládajú práce spojené s technikou obsluhy,
     – vedia odborne komunikovať so zákazníkom,
     – poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, ovládajú základné receptúry,
     – v praxi uplatňujú gastronomické pravidlá,
     – vedia  pracovať  s registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie,
     – majú kultivované a spoločenské správanie,  
     – ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
     – ovládajú zásady vedenia administratívy, sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie.

     Organizácia, miesto vyučovania

     Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku. Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy  na ulici Osvety 17 v Novej Bani. Praktické vyučovanie na pracoviskách v školskej jedálni, školskej reštaurácii a u zmluvných parnerov.

     Ukončovanie štúdia

     Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

     Ďalšie štúdium

     Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

      

     Viac informácií

     Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk