• Aktuality

    • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb
     • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

      26. 6. 2019

      Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

       

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani poskytuje komplexné odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch. Vyučovanie prebieha v novo-zrekonštruovaných odborných učebniach, klasických triedach, jazykových učebniach, v študentskej knižnici i v netradičnej oddychovo-relaxačnej triede. Taktiež sa prebudovala telocvičňa a stále sa modernizuje kuchyňa, učebne odborného výcviku i naše reštauračné priestory.

      Využívame moderné formy vyučovania odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov – on-line učebnice, interaktívne učebnice, zážitkové učenie priamo v prevádzkach, penziónoch, hoteloch, projektové vyučovanie, ekonomické hry, organizujeme workshopy na zaujímavé témy, odborné exkurzie, študenti pracujú v cvičných firmách. Taktiež sa využívajú inovatívne formy vyučovania jazykov s použitím I-tools, CD-Roms, on-line učebníc, metódu CLIL vo vyučovaní niektorých odborných predmetov.

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych projektov, programov, súťaží a olympiád, v ktorých sme dosiahli veľmi pekné úspechy. Spomenieme aspoň niektoré:

      ► Programy JASR , ktoré poskytujú nadštandardné ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. U nás využívame program Podnikanie v CR, JA učebnica ekonómie a podnikania

      ► Rozbehni sa! Academy – program, ktorý pomáha študentom rozvíjať podnikateľské zručnosti. Študentky pripravili a úspešne zrealizovali vlastný podnikateľský nápad

      ► poznaj svoje peniaze – projekt zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti

      ► Digitálna garáž od Googlu – pomáha študentom získať zručnosti v oblasti on-line marketingu

      ► Social Innovation Relay – projekt zameraný na sociálne podnikanie

      ► Poradca podnikateľa pre školy – prepájame teóriu s praxou

      ►  Adopcia srdca – projekt je zameraný na adopciu a pomoc deťom z afrického kontinentu

      ► súťaže z odborných predmetov – Mladý účtovník, Finančná olympiáda, písanie a úprava textu na počítači, deň kariéry, ekonomická olympiáda v ktorej sme sa prebojovali s 10 študentmi do krajského kola, ktoré sa konalo na UMB v Banskej Bystrici, krajské kolo v písaní na počítači vo Zvolene

      ► olympiády z cudzích jazykov, olympiáda z ľudských práv, Slovenčinárik,

      ► športové súťaže

      ► webináre na témy – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti, Tradičné podnikanie netradične

      ► odborné besedy, workshopy , / cestou necestou po Argentíne, /  kvízy z finančnej gramotnosti /Partners Group/

      ► zorganizovali sme aktivity zamerané na Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň mlieka, Európsky deň jazykov, Haloween, teplákový deň, imatrikulácie, fašiangové zvyky,

      ► odborné exkurzie – Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Trnava, Slovenská Lupča, Banská Štiavnica, Knaufinsulation Nová Baňa, Atlantis Levice, penzión Semmerock Nová Baňa. 

      ► každoročne prezentujeme našu školu a mesto na celoštátnej prezentácii stredných škôl „Mladý tvorca“ v Nitre

      ► študenti sa zapájajú aj do rôznych charitatívnych podujatí – Kvapka krvi, Vianočná a Veľkonočná pošta určená dôchodcom, Deň narcisov, Biela pastelka

      ► študentky cvičnej firmy pripravili – vianočné, valentínske a veľkonočné trhy

      ► odborná prax vo vybraných podnikoch

                  V 3. a 4. ročníku študenti v predmete účtovníctvo využívajú programy od firmy KROS – ALFA plus, OMEGA, OLYMP v ktorých aj vykonávajú maturitnú skúšku. Úspešní riešitelia získavajú certifikáty.

      V tomto školskom roku naši študenti získali certifikáty v nasledovných programoch:

      - Rozbehni sa!Academy – 17 študentov

      - Social Innovation Relay – 20 študentov

      - ekonomická olympiáda – 6 študentov

      - Career Day v Bratislave – 2 študentky

      - Učebnica ekonómie a podnikania - JA Slovensko – 5 študentov

      - Poznaj svoje peniaze – 8 študentov

      Tento školský rok bol naozaj úspešný. Študentom a pedagógom priniesol mnohé ocenenia. Aj v tomto školskom roku boli naše študentky ocenené primátorom mesta. Významné ocenenie získala aj Ing. Mária Lenčová, ktorá si z rúk dekana NHF ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      S hrdosťou môžeme skonštatovať, že naše snaženie nebolo márne a že sme urobili dobré meno nielen našej škole, ale i mestu. Všetkým prajeme zaslúžený oddych a krásne prázdniny.

                                                                                                                    Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

                                                                                                                    učiteľký odborných predmetov

    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania
     • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      26. 6. 2019

      Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      Učebnica ekonómie a podnikania je jedným zo vzdelávacích programov, ktoré poskytuje nezisková organizácia JA Slovensko, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu.   Vzdelávací program poskytuje informácie o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade aj o podnikaní. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

      Program prináša výhody pre študentov:

      • získať základný ekonomický rozhľad
      • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
      • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov
      • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
      • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu
      • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

      V školskom roku 2018/2019 sa do vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania  zapojili študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie.  Po jeho absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečného testu získali certifikát:

      1. Simona Brodzianska
      2. Simona Harabová
      3. Kristína Mištíková
      4. Anežka Šipikalová
      5. Veronika Tencerová

      Študentkám blahoželám a verím, že uvedené vedomosti využijú v ďalšom štúdiu.

                                                                                                            Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    učiteľka odborných predmetov

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

      21. 6. 2019

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

            Dňa 20.6.2019  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2018/2019.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka I. N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách Bianka Ciglanová a žiačka III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Anežka Šipikalová, ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2018/2019.

      Bianka Ciglanová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinning s partnerskou školou z Turecka, v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21. storočí.  V rámci tohto projektu absolvovala inkubačný program Rozbiehátor, zameraný na realizáciu vlastného podnikateľského nápadu. Bianka pracuje na vlastnom podnikateľskom nápade, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom budúceho školského roka. Pracovala aj v projekte Social Innovation Relay, ktorý bol zameraný na sociálne podnikanie. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, ekonomickej olympiády a olympiády ľudských práv. U Bianky oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Anežka Šipikalová - je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Anežka reprezentovala našu školu v krajskom kole Ekonomickej olympiády, ako aj v krajskom kole olympiády ľudských práv. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinnning, ďalej v projekte Social Innovation Relay zameranom na sociálne podnikanie a v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21.storočí. Zúčastnila sa aj finančnej olympiády, zapájala sa aj do charitatívnych projektov -  Vianočná a Veľkonočná pošta, Deň narcisov, Biela pastelka. Anežka je svedomitá, slušná, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      21. 6. 2019

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu  študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie navštívili penzión Semmelrock v Novej Bani. Privítala nás vedúca penziónu pani Kristína Bartošová–Paulíková, ktorá nás oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj s rôznymi úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša.  Študentkám odovzdala veľa skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia, študentky oboznámila aj s množstvom povinností, ktoré s podnikaním v oblasti cestovného ruchu súvisia. Históriu penziónu nám priblížila naša študentka Lenka Bartošová, ktorá v uvedenom penzióne brigáduje.  Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavé a zaujímavé rozprávanie.

                                                                                                    Ing. Erika Struhárová

                                                                                        učiteľka predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

    • Odborná prax našich študentov
     • Odborná prax našich študentov

      21. 6. 2019

      Odborná prax našich študentov

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                       Ing. Erika Struhárová

    • Školský výlet I.C
     • Školský výlet I.C

      21. 6. 2019

      Školský výlet I.C

      Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                     Žiaci I.C triedy

    • Odborná exkurzia – Trnava
     • Odborná exkurzia – Trnava

      17. 6. 2019

      Odborná exkurzia – Trnava

      Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

      Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

       Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • E – TWINNING 2018/2019
     • E – TWINNING 2018/2019

      12. 6. 2019

      E – TWINNING 2018/2019

           SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V NOVEJ BANI

           V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do projektu eTwinning. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou  sa realizujú  inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami- učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Vyučujúce jazykov PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová a Mgr. M. Falatová využili túto možnosť a pracovali v dvoch anglických projektoch a v jednom nemeckom projekte.

           Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 150 žiakov a 15 učiteľov.

              Výsledkom práce na projekte bolo vytvoriť logo projektu pomocou rôznych grafických návrhov, spracovať históriu jazykov, priblížiť najzaujímavejšie a najstaršie písomné pamiatky v jednotlivých krajinách, spracovať históriu internetu, vytvoriť video s ukážkou krátkeho tanca typického pre danú krajinu, ako aj vytvorenie 3D modelov historických pamiatok z jednotlivých krajín a vytvorenie interaktívnej mapy. Najzaujímavejšou aktivitou bolo napísanie ľúbostného príbehu, ktorý je typický pre  danú krajinu a následne spracovanie príbehu z partnerských krajín prostredníctvom krátkeho komiksu. Našich žiakov oslovil príbeh A. Sládkoviča a Maríny, vytvorili projekty a zúčastnili sa aj exkurzie v Banskej Štiavnici, kde je v pôvodnom dome Maríny vybudovaná jedinečná expozícia pod názvom Banka lásky.

         V rámci projektu TIME MACHINE žiaci partnerských krajín využívali projektové vyučovanie, tvorbu videí, komiksov, prezentácie, vymieňali si množstvo obrazového a písomného materiálu, ale pracovali aj s novými nástrojmi, ako sú Padlet, Canva a Tinkercad. Všetky práce žiakov budú sprístupnené na výstavke žiackych prác v partnerských krajinách na konci školského roka.

          Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 učitelia.

           Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým zdokonaliť sa v nemeckom jazyku inovatívnymi formami. Žiaci oboch škôl vytvorili prezentácie v programoch Power point alebo Prezi o tom, ako vyzerá ich týždenný program. Na základe spoločných záujmov a aktivít si každý našiel svojho kamaráta z partnerskej školy a jedenkrát do mesiaca sa stretávali spoločne  v TWINSPACE, virtuálnom priestore, v ktorom si žiaci medzi sebou chatovali. Okrem obohatenia slovnej zásoby z oblasti voľného času a záľub sa žiaci naučili robiť aj v nových počítačových programoch, akými sú Avatar pri tvorbe profilov, Prezi pri tvorbe prezentácií alebo Thinglink pri tvorbe záverečného projektu. Môj obľúbený spevák, speváčka alebo skupina bola téma nášho záverečného projektu, na ktorom žiaci pracovali v skupinách a v ňom prezentovali nielen slovenské,  ale aj zahraničné hviezdy. Všetky materiály, ktoré sme vo výučbe použili alebo vytvorili, sme si vzájomne posielali, a tak si obohatili naše vyučovanie novými aktivitami.    

           Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our Towns!

            V projekte žiaci predstavili svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámili s podobným malým mestečkom Trabzon  z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bol anglický jazyk, čo tiež pomohlo žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci navzájom komunikovali, robili prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bolo  prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci používali  IKT prostriedky, ktoré boli nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci mali  možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk. Administrátormi projektu boli  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá technicky spracovala  informácie ku projektu.

          Aby naše projekty boli vedené a spracované kvalifikovane, vyučujúce cudzích jazykov úspešne absolvovali aktualizačný vzdelávací program Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet, organizovaný pod záštitou NSS – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Vyučujúce získali nové vedomosti a zručnosti v implementácii digitálnych médií vo vyučovaní a najmä v projektovej práci, ktorá je jednou z popredných metód používaných v edukačnom procese.

           Našu prácu v projektoch si môžete podrobne prezrieť na stránkach projektov:

       

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M Falatová. Mgr. M. Plechlová

                                                                           SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“
     • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      6. 6. 2019

      Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      Trojica študentov z II. A triedy sa 3.júna 2019 zúčastnila roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ v Banskej Bystrici.  Na uvedenom podujatí sa študenti naučili, ako objavovať nové podnikateľské nápady a ako rýchlo posudzovať ich potenciál. Dozvedeli sa, ako premyslieť nápad tak, aby ich vedel uživiť od prvých dní, ako aj to, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€.  Študentom bol predstavený aj medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorý podporuje rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a štartovacím kapitálom od 1500€. Naučili sa, ako premýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a enviromentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Dobrý príklad
     • Dobrý príklad

      30. 5. 2019

      Dobrý príklad

      v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý realizuje od roku 2006  CVČ – JUNIOR vo Zvolene sme sa zúčastnili  prezentačno – motivačného stretnutia členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej školskej rade na SŠ a sieťovanie mladých ľudí v regióne.

      Cieľom nášho stretnutia bolo oboznámiť sa s aktivitami ŽŠR na školách v banskobystrickom kraji, vziať si „dobrý príklad“ a načerpať nové inšpirácie. Žiačky našej školy Viktória Senešiová z 2.A a Veronika Tencerová z 3.A si pripravili prezentáciu o činnosti našej ŽŠR v školskom roku 2018/2019 a tak dúfame, že sme aj my mohli inšpirovať našimi aktivitami ďalšie školy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, okrem získavania nových poznatkov sme robili aj rôzne motivačné aktivity.

      Organizátorom ďakujeme za pohostenie a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR 

    • Príprava bezmäsitých jedál
     • Príprava bezmäsitých jedál

      15. 5. 2019

      Príprava bezmäsitých jedál

      Dňa 9.5.2019  žiaci 2.ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v školskom kole súťaže na tému: ,, Príprava bezmäsitých jedál“

      Ich úlohou bolo pripraviť kompletné bezmäsité jedlo podľa vlastného výberu. Žiaci mali možnosť okrem zručností predviesť aj kreativitu a fantáziu s využitím vedomostí z modernej gastronómie.  Hodnotiaca komisia ich sledovala počas celej práce, pričom okrem chuti a vzhľadu jedla sa hodnotila aj technologická príprava, hygiena práce a dodržanie časového limitu.

      Po celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené tieto práce:

      1.miesto: Monika Búryová – Brokolicové karbonátky so zemiakovou kašou

      2.miesto: Martina Pavlíková – Jablková žemľovka

      3.miesto: Alžbeta Goralová – Zemiakové šúľance s opraženou strúhankou

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné práce napriek malým chybičkám boli chutné, čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku.

                                                                                        Ing. Katarína Garajová

    • Odborná exkurzia na Horehroní
     • Odborná exkurzia na Horehroní

      10. 5. 2019

      Odborná exkurzia na Horehroní

      V jeden krásny májový slnečný deň sme sa vybrali na Horehronie. Odborná exkurzia bola zameraná na cestovný ruch, ale i ostatné odborné predmety. Naša cesta viedla na  stredoveký hrad Slovenská Lupča, ktorý je od roku 2002 Národnou kultúrnou pamiatkou. Od tohto roku má aj nového majiteľa, ktorým sú železiarne Podbrezová a tak začína písať novú zaujímavú kapitolu svojej histórie. K hradu sme sa dostali kľukatou cestičkou, okolité výhľady boli nádherné. Aj história a súčasnosť hradu nás zaujala. Každoročne sa tam koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.  Potom sme si prezreli dedinu Slovenská Lupča s jej  pamiatkami. Ďalej nás cesta viedla do Banskej Bystrice, kde sme sa zastavili pri pamätníku SNP, prešli do historického centra mesta k pamätníku osloboditeľov, pripomenuli si štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom a potom sme sa túlali uličkami mesta.

      Domov sme sa vracali spokojní s krásnym pocitom dobre využitého a zmysluplného dňa.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová, študentky II. A

    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici
     • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

      6. 5. 2019

      Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

       

      Banská  Štiavnica je jediné miesto na svete, ktoré sa môže pochváliť epicentrom  lásky každoročne navštevovaným tisíckami turistov z celého sveta.

      Ani my sme neodolali a navštívili sme Banskú Štiavnicu dňa  3.5.2019. Máj je lásky čas, preto naše kroky pochopiteľne smerovali do Banky lásky, ktoré je vytvorené v pôvodom  meštiackom dome Pischlovcov, kde žila väčšinu svojho života Marína - múza A. Sládkoviča. Aby sa zachovalo genuis loci tohto neopakovateľného miesta, skupinka nadšencov investovala vlastné prostriedky, aby dom opravili a vytvorili v ňom interaktívnu zážitkovú  expozíciu nehynúcej lásky Sládkoviča a Maríny.

      Návštevníci sa dozvedia o živote Maríny Pischlovej prostredníctvom videoprojekcie, uvidia vzácne historické artefakty, vypočujú si prekrásne verše z najdlhšej ľúbostnej skladby na svete a uvidia epicentrum lásky, kde sú v schránkach uložené príbehy lásky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci  návštevníci odchádzajú nadšení a naplnení prekrásnym zážitkom.

      O našej exkurzii budeme informovať aj partnerské školy v rámci projektu e Twinning, ktorého súčasťou bolo vytvorenie príbehu o nehynúcej láske. Príbeh Sládkoviča a Maríny je práve taký.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej  gramotnosti

                                                                                a študentky III.A triedy

    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani
     • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      30. 4. 2019

      Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      Dňa 26. 4.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka. ,,Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, ktoré  sa zorganizovalo Mesto Nová Baňa a Novobanský banícky spolok.

      Tohto slávnostného otvorenia sme sa zúčastnili aj my, konkrétne trieda III.C s triednou učiteľkou Ing. Garajovou. Na mestkej tržnici, kde sa konalo slávnostné otvorenie, naši žiaci prítomným ponúkali malé sladké občerstvenie, ktoré pripravili majstri OV.

      Po odhalení ústrednej tabule chodníka sme  absolvovali prehliadku náučného chodníka s jednotlivými zastávkami.

      Náučný chodník poskytuje  návštevníkom zaujímavé výhľady na okolitú prírodu a zachovalé historické banské pamiatky, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta Nová Baňa.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      29. 4. 2019

      DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

      Keďže tento rok sme mali v tento deň prázdniny, rozhodli sme sa zapojiť neskôr, a to v piatok 26.4.2019. Členovia žiackej rady (Viktória Senešiová z 2.A a Stanislava Gregorová z 2.N) si pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavú prednášku s názvom „Putovanie odpadov“. Žiaci sa dozvedeli o znečisťovaní planéty, „putovaní odpadov“, triedení odpadu a pozreli si film o tom, ako naša planéta trpí obrovským množstvom plastov v moriach a ako by sme jej mohli pomôcť. Do školy boli zakúpené koše na triedenie odpadu, a tak sme žiakov poprosili, aby aspoň takouto malou aktivitou pomohli našej planéte.

      Po prednáške sa žiaci spoločne s vyučujúcimi rozhodli poupratovať okolie školy. Vzali sme si metly, hrable, motyky, kosačky a pustili sme sa do toho. Za pár hodín sme vyčistili dvor, trávniky a chodníky a s dobrým pocitom sme sa rozpŕchli domov.

      Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí žiakom II.N, ktorí boli veľmi snaživí.

      Ďakujeme J                                                            Mgr. Mirka Plechlová koordinátor ŽR

                                                                                       Mgr. Jana Káčerová zástupkyňa RŠ

    • Welcome to Our Towns!
     • Welcome to Our Towns!

      24. 4. 2019

      Welcome to Our Towns!

      Projektové vyučovanie je jedná z metód , ktorá aktívne sa používa nie len na hodinách cudzieho jazyka. V tomto školskom roku žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning a s partnerskou školou z Turecka pracujú nad projektom Welcome to Our Towns!

       V projekte žiaci SOŠ obchodu a služieb predstavia svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámiť s podobným malým mestečkom z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bude anglický jazyk, ktorý tiež pomôže žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci budú navzájom komunikovať, robiť prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bude prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci budeme používať IKT prostriedky, ktoré tiež budú nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci máju možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk.

      Ciele projektu Welcome to our town! sú nasledovné:


      - zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku,
      - rozšíriť vedomosti o histórii , zvykoch a tradíciách mestečka Nová Baňa, kde sa nachádza škola,
      - spracovať získané informácie a prezentovať svoju krajinu, mesto a školu rovesníkom z inej krajiny,
      - aktívne používať IKT prostriedky pri prezentácii a komunikácii s partnerskou školou,
      - oboznámiť sa s iným mestom, krajinou a školou zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z partnerskej školy.

      Projekt Welcome to our towns! bude trvať od februára do júna 2019. V úvode projektu žiaci predstavili  svoje tímy, školu a krajinu. V ďalšej časti vytvorili logo projektu a budú postupne prezentovať svoje mestečko. Spracujú informácie o histórii mesta, nafotia zaujímavé pamätihodnosti a miesta v meste, kam by pozvali svojich rovesníkov. Taktiež predstavia tradične Fašiangové a Veľkonočné oslavy v meste, ktoré prebiehajú v období trvania projektu. Informácie sa budú spracovávať a komunikácia s partnerskou školou bude prebiehať minimálne 1 krát týždenne, prípadne podľa dohody.

      Administrátormi projektu sú Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá vyučuje dejepis, marketing a manažment v triede I.N a taktiež pomáha technicky spracovávať informácie ku projektu.

      Ak by ste mali záujem pozrieť našu prácu na projekte, to sú linky:

                                                                                                                         Mgr. Mária Falatová a žiaci I.N triedy

    • Cestou - necestou po Argentíne
     • Cestou - necestou po Argentíne

      17. 4. 2019

      Cestou - necestou po Argentíne

      Ďalšou zaujímavou aktivitou týkajúcou sa cestovného ruchu, bola beseda o Argentíne.  Našimi hosťami bol Branislav Tužinský s manželkou Ceciliou, ktorá pochádza z Argentíny. Beseda začala prezentáciou o Argentíne, ktorú si pripravili naši študenti. Naši hostia nadviazali na prezentáciu, priblížili nám život, zvyky, tradície, gastronómiu, cestovný ruch, možnosti štúdia a podnikania v tejto zaujímavej krajine, ako aj súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Študenti sa pýtali, ako sa mladý Slovák dostal do Argentíny. Dozvedeli sa, že sa tam vybral za prácou. Počas štvorročného pobytu v tejto krajine navštívil  mnohé turisticky zaujímavé destinácie i okolité krajiny. Nezabudol našim študentom zdôrazniť, aké dôležité je pri vycestovaní do zahraničia ovládať cudzie jazyky. Táto devíza im umožňuje získať lepšie postavenie na trhu práce. Študentov zaujímalo porovnanie životnej úrovne v Argentíne a na Slovensku, i to, ako si Cecilia zvykala na život u nás, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov od jej rodiska. Študentom sa táto beseda veľmi páčila, pretože bola autentická a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z pravej ruky

                                                   Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Veľkonočné trhy
     • Veľkonočné trhy

      17. 4. 2019

      Veľkonočné trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ zorganizovala 16.apríla 2019 veľkonočné trhy.  Ponuka bola pestrá, študentky pripravili množstvo sladkých dobrôt. Atmosféru dotvárala typická veľkonočná výzdoba - kraslice zdobené rôznou technikou, bahniatka a rôzne dekorácie súvisiace s prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami a jarou.

                                                                                              Ing. Erika Struhárov,učiteľka odborných predmetov

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      17. 4. 2019

      Veľkonočná pošta

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ sa  popri svojej hlavnej činnosti venuje aj tej charitatívnej. Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“ sa študentky rozhodli, že potešia starkých v domovoch dôchodcov aj  „Veľkonočnou poštou“.  Pripravili kolekciu veľkonočných pozdravov, ktoré sú určené seniorom z Michalovského domova seniorov. Záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným nás veľmi teší a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.           

                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Deň narcisov- 11.4.2019
     • Deň narcisov- 11.4.2019

      12. 4. 2019

      Deň narcisov- 11.4.2019

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok zaplavili ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11.apríla –žlté narcisy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnili realizáciu projektov a programov smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Finančné prostriedky vyzbierané počas tohtoročného Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii projektov.

      Aj naša škola sa zúčastnila tejto krásnej udalosti. Žiačky 3.A- Anežka Šipikalová a Simona Harabová vyrazili v žltých tričkách do ulíc Novej Bane a vyzbierali krásnu sumu- 126,66 eur. Dievčatám z veľkého srdca ďakujeme.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady