• Aktuality

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      18. 10. 2019

      VIII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už osem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 8. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu,“ preto sme si prostredníctvom prezentácií priblížili osobnosti z  histórie, ale aj zo súčasnosti, ktoré stáli za zrodom demokracie v našej krajine. 

         Vyrobené záložky sme poslali  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka sme pribalili propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                                               PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      18. 10. 2019

      Divadelné  predstavenie „ Na konci“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na lyrickú hru Na konci .....  do divadla JGT vo Zvolene.

      Inscenácia mapuje život významného realistického spisovateľa a dramatika Tajovského, osudové chvíle formujúce jeho osobnosť, spomienky na starého otca, prelomové dejinné udalosti aj postavy z jeho hier a poviedok. Jozefa Gregora Tajovského vníma ako človeka akčného a citlivého, zanieteného pre veci národné, podporujúceho vzdelávanie mládeže, šírenie materinskej reči a literatúry. A hlavne ako človeka schopného aj po početných prehrách znovu vstať, človeka verného sebe samému. A s úsmevom tiež ako človeka, ktorý bol zápalistým, i keď nie veľmi úspešným, vinohradníkom a ovocinárom.

      Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940) bol spisovateľ, prozaik, dramatik, redaktor, učiteľ, úradník, politik, najvýraznejšia osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu a od roku 1954 patrón zvolenského divadla. Inscenácia Na konci… je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí sa chcú pútavo zoznámiť s jeho výnimočným životom a nadýchnuť sa nefalšovanej človečiny – „tajovskovčiny“.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                 

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • 26.September - Európsky deň jazykov
     • 26.September - Európsky deň jazykov

      1. 10. 2019

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

      Jazykové vyučovanie na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      • Vyučujú sa SJL, ANJ a NEJ
      • Počas vyučovania sa používajú rôzne formy a metódy vyučovania ako projektová práca, skupinová práca, IKT, digitálne vyučovanie s pomocou i-Tools a digitálneho obsahu EnglishGo, interaktívne učebnice.
      • Vyučuje jazykov, PaedDr. Slavomíra Gáborová, Mgr. Mária Falatová a Ing. Anastázia Mádelová ochotné pomôžu Vám s jazykovými úlohami v rámci krúžkov alebo konzultačných hodín.

                                                                      Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka

      Europsky_Den_jazykov.pdf


    • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!
     • Finálové prezentácie - Rozbehni sa!

      24. 9. 2019

      Banskobystrický samosprávny kraj realizuje program Rozbehni sa! a zostaň v kraji. Cieľom tohto programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri rozbiehaní ich nápadu. Finálové prezentácie 6 najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka, do ktorého sa zapojilo 800 mladých ľudí na 38 školách, sa uskutočnili dňa 16. septembra 2019 v Banskej Bystrici.  Všetci finalisti prešli inkubátorom školy podnikania Rozbehni sa!Academy, za ktorou stojí Juraj Kováč. V rámci projektu sa študenti naučili  vyhľadávať nápady, otestovať ich potenciál, zrealizovať zákaznícky prieskum, prieskum konkurencie, vytvoriť testovací web, pomocou testovacej kampane zistiť záujem o výrobok a získať prvé predobjednávky. Počas celého trvania projektu bol študentom k dispozícii skúsený mentor - Juraj Kováč,  ktorý ich správne motivoval, usmerňoval, viedol v  každej fáze ich práce.  Cieľom projektu je pripraviť študentov pre trh práce, v prípade, keď im nikto neponúkne prácu snov a potrebujú sa naučiť, ako si ju vytvoria sami.

      Naše študentky, Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová pracovali na nápade pod názvom „SOS WC balík“ - antibakteriálna sada pre prežitie  návštevy verejných toaliet, a prebojovali sa medzi šiestich najúspešnejších.

      Ďalšie prezentované nápady:

      • Bikemi - exkluzívny drevený bicykel na mieru
      • Cieľožrút - kreatívna sada pre tvorbu nástenky cieľov a vízií
      • Recykláčik - eko program pre obce zvyšujúci povedomie domácnosti o zerowaste
      • TreeApp - revitalizácia priestoru a komunitné sadenie stromov
      • XXL džemy - manufaktúra 100% ovocných džemov a práca pre ľudí s postihom

      Našim študentkám gratulujeme a držíme im palce, aby získali čo najviac predobjednávok. V prípade záujmu verejnosti plánujú produkt ponúkať v obchodných centrách, v lekárňach ako aj na čerpacích staniciach.

      V rámci uvedeného podujatia sa konala aj panelová diskusia o rozvoji podnikavosti s Andreou Uličnou,  s Viktóriou Kiripolskou a ambasádorkou programu Erikou Struhárovou.  

      Touto cestou by som sa chcela poďakovať Jurajovi Kováčovi, autorovi projektu za možnosť zapojiť sa, za cenné rady, informácie, konzultácie a ochotu pomáhať mladým ľuďom.

                                        Ing. Erika Struhárová, ambasádorka projektu

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2019

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomáha zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Organizátorom tejto zbierky je občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Výnos Bielej pastelky je použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Piatok, 20. september bol tento rok hlavným dňom tejto zbierky a naša škola sa do nej už tradične zapojila. Dievčatá z III. A triedy, Viktória Senešiová a Lea Tokolyová vyrazili v bielych tričkách do ulíc Novej Bane a vďaka podpore žiakov a učiteľov SOŠ obchodu a služieb, ako aj obyvateľov mesta, sa im to podarilo vyzbierať krásnu sumu, ktorá pôjde na ten správny cieľ a pomôže tým, ktorí to potrebujú.

                                                            Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Projekt - „Škola priateľská k deťom“
     • Projekt - „Škola priateľská k deťom“

      24. 9. 2019

       

      SOŠ obchodu a služieb sa  v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu UNICEF - „Škola priateľská k deťom“.  Pre získanie tohto titulu je potrebné, aby škola splnila štyri kritériá:

      • urobiť niektorú z aktivít podľa vlastného výberu pre minimálne 40 detí
      • zapojiť sa do 16.ročníka celoslovenskej zbierky MODRÝ GOMBÍK, ktorá prebieha v máji a vyzbierané peniažky poputujú na pomoc deťom, ktoré sa ocitli v núdzi
      • vyplniť evaluačný formulár, v ktorom sa podelíme  o svoje skúsenosti, nápady
      • zorganizovať na škole akciu (divadelné predstavenie, predaj oblátok, športové podujatie, koncert...). Finančné dary, ktoré sa vďaka tejto akcií získajú budú venované deťom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza a zároveň na podporu programu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

      V rámci projektu sa žiaci dozvedia, ako prebieha humanitárna pomoc a kde našu pomoc deti najviac potrebujú. Cieľom projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Dni finančného spotrebiteľa    
     • Dni finančného spotrebiteľa    

      24. 9. 2019

      Dni finančného spotrebiteľa                      

      Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

      V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

      Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa. Štyri najlepšie triedy budú pozvané do NBS, kde bude pripravený atraktívny program. Študenti sa stretnú s najvyššími predstaviteľmi banky, zúčastnia sa interaktívneho vzdelávania, môžu sa zapojiť do rôznych súťaží a ďalších zaujímavých aktivít. A nakoniec tí najlepší z najlepších si budú môcť potrieť Bratislavu z 31. poschodia ústredia NBS.

      Našim študentom  držíme palce a prajeme veľa úspechov.

                                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020
     • Nový projekt  e Twinning v školskom roku 2019/2020

      24. 9. 2019

      Na základe úspešného e Twinningovania v uplynulom školskom roku sme sa v  školskom roku 2019/2020 zapojili do nového projektu pod názvom „ Keeping traditions all the year round“, čo v preklade znamená Udržiavanie tradícií počas celého roka.

      Projekt bude teda zameraný na priblíženie tradícií a zvykov v našom malom meste počas štyroch ročných období formou prezentácií, článkov, krátkych videí, obrázkov, ako aj výrobou malých darčekových predmetov. Do projektu sa zapojili žiaci 3.A a 4.A triedy pod vedením  PaedDr. Gáborovej a Mgr. Falatovej,  ale projekt je otvorený aj ďalším študentom, ktorých radi uvítame.

      E Twinning je medzinárodný projekt, spoločne s nami budú pracovať žiaci z Rumunska,  zo Španielska a z Turecka. Prostredníctvom žiackych prác sa dozvieme o tradíciách v iných krajinách a vymeníme si aj ručne zhotovené  darčeky, ako sú pohľadnice a rôzne malé suveníry a upomienkové predmety.  O výsledkoch práce budeme pravidelne informovať na stránke školy a v miestnej tlači. Na záver projektu zorganizujeme projektový deň, výstavku žiackych prác  a predstavíme informačný bulletin, ktorý má byť výsledným produktom.

                                                                                                            PaedDr. Slavomíra. Gáborová

    • Zručnosti pre úspech
     • Zručnosti pre úspech

      4. 9. 2019

      Zručnosti pre úspech

      V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do nového vzdelávacieho programu JA Slovensko, n.o., pod názvom Zručnosti pre úspech.

      Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne  oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

       

                                                                                                         Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

    • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb
     • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

      26. 6. 2019

      Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

       

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani poskytuje komplexné odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch. Vyučovanie prebieha v novo-zrekonštruovaných odborných učebniach, klasických triedach, jazykových učebniach, v študentskej knižnici i v netradičnej oddychovo-relaxačnej triede. Taktiež sa prebudovala telocvičňa a stále sa modernizuje kuchyňa, učebne odborného výcviku i naše reštauračné priestory.

      Využívame moderné formy vyučovania odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov – on-line učebnice, interaktívne učebnice, zážitkové učenie priamo v prevádzkach, penziónoch, hoteloch, projektové vyučovanie, ekonomické hry, organizujeme workshopy na zaujímavé témy, odborné exkurzie, študenti pracujú v cvičných firmách. Taktiež sa využívajú inovatívne formy vyučovania jazykov s použitím I-tools, CD-Roms, on-line učebníc, metódu CLIL vo vyučovaní niektorých odborných predmetov.

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych projektov, programov, súťaží a olympiád, v ktorých sme dosiahli veľmi pekné úspechy. Spomenieme aspoň niektoré:

      ► Programy JASR , ktoré poskytujú nadštandardné ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. U nás využívame program Podnikanie v CR, JA učebnica ekonómie a podnikania

      ► Rozbehni sa! Academy – program, ktorý pomáha študentom rozvíjať podnikateľské zručnosti. Študentky pripravili a úspešne zrealizovali vlastný podnikateľský nápad

      ► poznaj svoje peniaze – projekt zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti

      ► Digitálna garáž od Googlu – pomáha študentom získať zručnosti v oblasti on-line marketingu

      ► Social Innovation Relay – projekt zameraný na sociálne podnikanie

      ► Poradca podnikateľa pre školy – prepájame teóriu s praxou

      ►  Adopcia srdca – projekt je zameraný na adopciu a pomoc deťom z afrického kontinentu

      ► súťaže z odborných predmetov – Mladý účtovník, Finančná olympiáda, písanie a úprava textu na počítači, deň kariéry, ekonomická olympiáda v ktorej sme sa prebojovali s 10 študentmi do krajského kola, ktoré sa konalo na UMB v Banskej Bystrici, krajské kolo v písaní na počítači vo Zvolene

      ► olympiády z cudzích jazykov, olympiáda z ľudských práv, Slovenčinárik,

      ► športové súťaže

      ► webináre na témy – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti, Tradičné podnikanie netradične

      ► odborné besedy, workshopy , / cestou necestou po Argentíne, /  kvízy z finančnej gramotnosti /Partners Group/

      ► zorganizovali sme aktivity zamerané na Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň mlieka, Európsky deň jazykov, Haloween, teplákový deň, imatrikulácie, fašiangové zvyky,

      ► odborné exkurzie – Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Trnava, Slovenská Lupča, Banská Štiavnica, Knaufinsulation Nová Baňa, Atlantis Levice, penzión Semmerock Nová Baňa. 

      ► každoročne prezentujeme našu školu a mesto na celoštátnej prezentácii stredných škôl „Mladý tvorca“ v Nitre

      ► študenti sa zapájajú aj do rôznych charitatívnych podujatí – Kvapka krvi, Vianočná a Veľkonočná pošta určená dôchodcom, Deň narcisov, Biela pastelka

      ► študentky cvičnej firmy pripravili – vianočné, valentínske a veľkonočné trhy

      ► odborná prax vo vybraných podnikoch

                  V 3. a 4. ročníku študenti v predmete účtovníctvo využívajú programy od firmy KROS – ALFA plus, OMEGA, OLYMP v ktorých aj vykonávajú maturitnú skúšku. Úspešní riešitelia získavajú certifikáty.

      V tomto školskom roku naši študenti získali certifikáty v nasledovných programoch:

      - Rozbehni sa!Academy – 17 študentov

      - Social Innovation Relay – 20 študentov

      - ekonomická olympiáda – 6 študentov

      - Career Day v Bratislave – 2 študentky

      - Učebnica ekonómie a podnikania - JA Slovensko – 5 študentov

      - Poznaj svoje peniaze – 8 študentov

      Tento školský rok bol naozaj úspešný. Študentom a pedagógom priniesol mnohé ocenenia. Aj v tomto školskom roku boli naše študentky ocenené primátorom mesta. Významné ocenenie získala aj Ing. Mária Lenčová, ktorá si z rúk dekana NHF ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      S hrdosťou môžeme skonštatovať, že naše snaženie nebolo márne a že sme urobili dobré meno nielen našej škole, ale i mestu. Všetkým prajeme zaslúžený oddych a krásne prázdniny.

                                                                                                                    Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

                                                                                                                    učiteľký odborných predmetov

    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania
     • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      26. 6. 2019

      Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      Učebnica ekonómie a podnikania je jedným zo vzdelávacích programov, ktoré poskytuje nezisková organizácia JA Slovensko, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu.   Vzdelávací program poskytuje informácie o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade aj o podnikaní. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

      Program prináša výhody pre študentov:

      • získať základný ekonomický rozhľad
      • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
      • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov
      • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
      • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu
      • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

      V školskom roku 2018/2019 sa do vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania  zapojili študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie.  Po jeho absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečného testu získali certifikát:

      1. Simona Brodzianska
      2. Simona Harabová
      3. Kristína Mištíková
      4. Anežka Šipikalová
      5. Veronika Tencerová

      Študentkám blahoželám a verím, že uvedené vedomosti využijú v ďalšom štúdiu.

                                                                                                            Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    učiteľka odborných predmetov

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

      21. 6. 2019

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

            Dňa 20.6.2019  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2018/2019.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka I. N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách Bianka Ciglanová a žiačka III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Anežka Šipikalová, ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2018/2019.

      Bianka Ciglanová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinning s partnerskou školou z Turecka, v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21. storočí.  V rámci tohto projektu absolvovala inkubačný program Rozbiehátor, zameraný na realizáciu vlastného podnikateľského nápadu. Bianka pracuje na vlastnom podnikateľskom nápade, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom budúceho školského roka. Pracovala aj v projekte Social Innovation Relay, ktorý bol zameraný na sociálne podnikanie. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, ekonomickej olympiády a olympiády ľudských práv. U Bianky oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Anežka Šipikalová - je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Anežka reprezentovala našu školu v krajskom kole Ekonomickej olympiády, ako aj v krajskom kole olympiády ľudských práv. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinnning, ďalej v projekte Social Innovation Relay zameranom na sociálne podnikanie a v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21.storočí. Zúčastnila sa aj finančnej olympiády, zapájala sa aj do charitatívnych projektov -  Vianočná a Veľkonočná pošta, Deň narcisov, Biela pastelka. Anežka je svedomitá, slušná, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      21. 6. 2019

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu  študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie navštívili penzión Semmelrock v Novej Bani. Privítala nás vedúca penziónu pani Kristína Bartošová–Paulíková, ktorá nás oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj s rôznymi úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša.  Študentkám odovzdala veľa skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia, študentky oboznámila aj s množstvom povinností, ktoré s podnikaním v oblasti cestovného ruchu súvisia. Históriu penziónu nám priblížila naša študentka Lenka Bartošová, ktorá v uvedenom penzióne brigáduje.  Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavé a zaujímavé rozprávanie.

                                                                                                    Ing. Erika Struhárová

                                                                                        učiteľka predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

    • Odborná prax našich študentov
     • Odborná prax našich študentov

      21. 6. 2019

      Odborná prax našich študentov

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                       Ing. Erika Struhárová

    • Školský výlet I.C
     • Školský výlet I.C

      21. 6. 2019

      Školský výlet I.C

      Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                     Žiaci I.C triedy

    • Odborná exkurzia – Trnava
     • Odborná exkurzia – Trnava

      17. 6. 2019

      Odborná exkurzia – Trnava

      Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

      Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

       Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • E – TWINNING 2018/2019
     • E – TWINNING 2018/2019

      12. 6. 2019

      E – TWINNING 2018/2019

           SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V NOVEJ BANI

           V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do projektu eTwinning. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou  sa realizujú  inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami- učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Vyučujúce jazykov PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová a Mgr. M. Falatová využili túto možnosť a pracovali v dvoch anglických projektoch a v jednom nemeckom projekte.

           Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 150 žiakov a 15 učiteľov.

              Výsledkom práce na projekte bolo vytvoriť logo projektu pomocou rôznych grafických návrhov, spracovať históriu jazykov, priblížiť najzaujímavejšie a najstaršie písomné pamiatky v jednotlivých krajinách, spracovať históriu internetu, vytvoriť video s ukážkou krátkeho tanca typického pre danú krajinu, ako aj vytvorenie 3D modelov historických pamiatok z jednotlivých krajín a vytvorenie interaktívnej mapy. Najzaujímavejšou aktivitou bolo napísanie ľúbostného príbehu, ktorý je typický pre  danú krajinu a následne spracovanie príbehu z partnerských krajín prostredníctvom krátkeho komiksu. Našich žiakov oslovil príbeh A. Sládkoviča a Maríny, vytvorili projekty a zúčastnili sa aj exkurzie v Banskej Štiavnici, kde je v pôvodnom dome Maríny vybudovaná jedinečná expozícia pod názvom Banka lásky.

         V rámci projektu TIME MACHINE žiaci partnerských krajín využívali projektové vyučovanie, tvorbu videí, komiksov, prezentácie, vymieňali si množstvo obrazového a písomného materiálu, ale pracovali aj s novými nástrojmi, ako sú Padlet, Canva a Tinkercad. Všetky práce žiakov budú sprístupnené na výstavke žiackych prác v partnerských krajinách na konci školského roka.

          Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 učitelia.

           Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým zdokonaliť sa v nemeckom jazyku inovatívnymi formami. Žiaci oboch škôl vytvorili prezentácie v programoch Power point alebo Prezi o tom, ako vyzerá ich týždenný program. Na základe spoločných záujmov a aktivít si každý našiel svojho kamaráta z partnerskej školy a jedenkrát do mesiaca sa stretávali spoločne  v TWINSPACE, virtuálnom priestore, v ktorom si žiaci medzi sebou chatovali. Okrem obohatenia slovnej zásoby z oblasti voľného času a záľub sa žiaci naučili robiť aj v nových počítačových programoch, akými sú Avatar pri tvorbe profilov, Prezi pri tvorbe prezentácií alebo Thinglink pri tvorbe záverečného projektu. Môj obľúbený spevák, speváčka alebo skupina bola téma nášho záverečného projektu, na ktorom žiaci pracovali v skupinách a v ňom prezentovali nielen slovenské,  ale aj zahraničné hviezdy. Všetky materiály, ktoré sme vo výučbe použili alebo vytvorili, sme si vzájomne posielali, a tak si obohatili naše vyučovanie novými aktivitami.    

           Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our Towns!

            V projekte žiaci predstavili svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámili s podobným malým mestečkom Trabzon  z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bol anglický jazyk, čo tiež pomohlo žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci navzájom komunikovali, robili prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bolo  prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci používali  IKT prostriedky, ktoré boli nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci mali  možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk. Administrátormi projektu boli  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá technicky spracovala  informácie ku projektu.

          Aby naše projekty boli vedené a spracované kvalifikovane, vyučujúce cudzích jazykov úspešne absolvovali aktualizačný vzdelávací program Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet, organizovaný pod záštitou NSS – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Vyučujúce získali nové vedomosti a zručnosti v implementácii digitálnych médií vo vyučovaní a najmä v projektovej práci, ktorá je jednou z popredných metód používaných v edukačnom procese.

           Našu prácu v projektoch si môžete podrobne prezrieť na stránkach projektov:

       

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M Falatová. Mgr. M. Plechlová

                                                                           SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“
     • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      6. 6. 2019

      Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      Trojica študentov z II. A triedy sa 3.júna 2019 zúčastnila roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ v Banskej Bystrici.  Na uvedenom podujatí sa študenti naučili, ako objavovať nové podnikateľské nápady a ako rýchlo posudzovať ich potenciál. Dozvedeli sa, ako premyslieť nápad tak, aby ich vedel uživiť od prvých dní, ako aj to, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€.  Študentom bol predstavený aj medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorý podporuje rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a štartovacím kapitálom od 1500€. Naučili sa, ako premýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a enviromentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Dobrý príklad
     • Dobrý príklad

      30. 5. 2019

      Dobrý príklad

      v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý realizuje od roku 2006  CVČ – JUNIOR vo Zvolene sme sa zúčastnili  prezentačno – motivačného stretnutia členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej školskej rade na SŠ a sieťovanie mladých ľudí v regióne.

      Cieľom nášho stretnutia bolo oboznámiť sa s aktivitami ŽŠR na školách v banskobystrickom kraji, vziať si „dobrý príklad“ a načerpať nové inšpirácie. Žiačky našej školy Viktória Senešiová z 2.A a Veronika Tencerová z 3.A si pripravili prezentáciu o činnosti našej ŽŠR v školskom roku 2018/2019 a tak dúfame, že sme aj my mohli inšpirovať našimi aktivitami ďalšie školy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, okrem získavania nových poznatkov sme robili aj rôzne motivačné aktivity.

      Organizátorom ďakujeme za pohostenie a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR