• 2466 H 02  mechanik opravár stroje a zariadenia

     Charakteristika:

     Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru ovládajú:

     -   vlastnosti technických materiálov používaných v strojárstve, orientuje sa v príslušných technických normách         a technických predpisoch

     -   čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti

     zvárať v určenom rozsahu, dokáže reprodukovať platné predpisy pri práci so zváracími zariadeniami, zvoliť vhodné zásady ochrany osôb pri zváraní, určiť zloženie a konštrukciu zváracích zariadení

     -   správne používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné postupy. Upravuje pracovné pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny. Vie opravovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy

     -   ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi Pri práci s náradím pozná jeho správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku

     -   dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

     Organizácia, miesto vyučovania

     Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku v školských priestoroch a u zmluvných partnerov.

     Ukončovanie štúdia

     Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

     Ďalšie štúdium

     Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

     Viac informácií

     Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk