• Projekty

     • Program sociálnych štipendií MŠ SR

     •  

              Projekt sociálnych štipendií

       

              V školskom roku 2009/2010 vláda SR vypísala výzvu na získanie socíálnych štipendií na jednoročné štúdium cudzích jazykov

              v zahraničí v školskom roku 2010/2011. Na výzvu vláday SR zareagovala aj naša škola a vyučujúce anglického a nemeckého

              jazyka PaedDr. S. Gáborová a Mgr. M Vozárová v spolupráci s triednou profesorkou Ing. J. Palajovou vybrali študentky,

              ktoré spĺňali kritériá potrebné na získanie sociálneho štipendia. Podmienkou získania sociálnych štipendií na štúdium cudzích jazykov

              bolo ovládanie jazyka na úrovni B1, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca doloženého potvrdením jazykových znalosti

             zo strany vedenia školy, priemerných prospech za celé predchádzajúce štúdium na strednej škole do 2,00 a spnenie aspoň jedného

             zo sociálnych kritérií. Uvedené kritériá splnili štyri študentky z 3.A triedy SOŠ Obchodu a služieb v Novej Bani. Vyplnené prihlášky

             a potrebné materiály boli zaslané na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý ich poslal na schválenie Ministerstvu

             školstva Slovenskej republiky.MŠ SR akceptovalo všetky štyri študentky a pridelilo im sociálne štipendium vlády SR na jednoročné

             zahraničné štúdium v školskom roku 2010/2011 nasledovne:

             Štúdium anglického jazyka v Írskej republike: Jana Hirschnerová, Petra Kostelanská, Tatiana Morvayová.

             Štúdium nemeckého jazyka v Spolkovej republike Nemecko: Veronika Žemberyová.

             Všetkým študentkám srdečne blahoželáme a želáme im, aby sa zdokonalili v cudzom jazyku, spoznali kultúru krajiny,

             v ktorej študujú, nadviazali nové kontakty a priateľstvá a zažili veľa pekných zážitkov