• 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Charakteristika:

     Štúdium je 2-ročné, ukončené maturitnou skúškou, je určené pre absolventov/absolventky 3-ročných učebných odborov.

     Študijný odbor podnikanie v remeslách a službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách.

     Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania.

     Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti všeobecného a odborného vzdelania, hlavne v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, informatika v podnikaní a v oblasti odborného vzdelávania v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, marketing, manažment, právna náuka, technika administratívy a v ďalších povinne voliteľných predmetoch zameraných na oblasť služieb v cestovnom ruchu a služieb v obchodnej prevádzke.

     Uplatnenie absolventov:

     Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný založiť a prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poradenskej a rozborovej služby. Absolvent sa môže uchádzať o pomaturitné štúdium alebo o štúdium na vysokej škole.

      Organizácia, miesto vyučovania

     Dvojročné štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

     Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy, praktické vyučovanie na pracoviskách u zmluvných partnerov.

     Ukončovanie štúdia

     Dvojročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

     Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

     Ďalšie štúdium

     Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

     Viac informácií

     Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk