• 3686 F stavebná výroba

     Charakteristika: 

     Absolvent je kvalifikovaný ako pomocný stavebný robotník schopný:

     - vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií stavieb,            

     - používať vhodné stavebné materiály, pracovné náradie a technologické postupy,

     - uskutočňovať jednoduché stavebné úpravy v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade,

     - zrealizovať pomocné technologické postupy murárskych, maliarskych, tesárskych a inštalatérskych technológií, prípravné    a dokončovacie stavebné práce.

     Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia, im umožňuje  získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti.

     Absolvent sa uplatní v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb ako pomocný stavebný robotník.

      

     Organizácia, miesto vyučovania

     Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden deň teoretické vyučovanie a 4 dni praktické vyučovanie formou odborného výcviku.
     Teoretické vyučovanie sa realizuje v škole na ulici Osvety 17 v Novej Bani. Praktické vyučovanie sa vykonáva v odborných dielňach formou cvičných prác, alebo formou produktívnych prác na konkrétnych zákazkách.

     Ukončovanie štúdia

     • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
     • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

     Ďalšie štúdium

     Úspešní absolventi/absolventky, ktorí zároveň úspešne ukončia 9. ročník a tým aj základné vzdelanie, môžu pokračovať  v štúdiu v 3- ročnom učebnom odbore, kde po absolvovaní záverečnej skúšky získajú výučný list v príslušnom odbore.  

     Počas štúdia majú možnosť súbežne na našej škole ukončiť 9.ročník a tak získať základné vzdelanie.

     Viac informácií

     Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: sekretariat@sosnb.sk