• Aktuality

     • Rozumieť financiám je IN!

      12. 10. 2021

      Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      Na našej škole sme vyskúšali študentov nadstavbového štúdia. Prvým krokom bolo otestovať si svoje finančné vedomosti v FQ teste. Výsledky si každý mohol porovnať s indexom reprezentujúcim priemer pre územie Slovenska.

      Záber projektu ide však omnoho ďalej. Cieľom je úroveň finančnej gramotnosti nielen konštatovať. Zámerom Nadácie Partners je aktívne sa podieľať na jej zvyšovaní. Významnou súčasťou aktivít bude aj séria vzdelávacích cyklov, prednášok, školení či príprava vzdelávacích pomôcok, vďaka ktorým sa budú mať možnosť finančne vzdelávať rôzne skupiny obyvateľstva – či už žiaci, študenti alebo dospelí či seniori, ale i sociálne slabšie skupiny, na ktoré Nadácia zameria aktivity špeciálne prispôsobené ich potrebám.

       S nadáciou Partners spolupracujeme v rámci  vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia a máme za sebou už zrealizované veľmi zaujímavé workshopy. Ak nám to dovolí pandemická situácia, veľmi radi by sme v tejto spolupráci pokračovali aj v tomto školskom roku.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • X. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

      3. 10. 2021

         SOŠ obchodu a služieb sa  každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku je to už desiaty ročník a   do projektu  sa zapojilo 40 žiakov školy z učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 10. ročníka celoslovenského projektu bola „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“ Počas mesiaca október si prostredníctvom prezentácií a filmov priblížime našich najznámejších spisovateľov a ich diela, v priestoroch školskej knižnice vytvoríme  projekt o živote a diele týchto slovenských velikánov.  

         Vyrobené záložky  pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je už tretíkrát   SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka pribalíme aktuálne propagačné materiály školy a mesta a budeme čakať na zásielku od partnerskej školy.  

       

           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      23. 9. 2021

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

      V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
      • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
      •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      V školskom roku 2021/2022  Stredná odborná škola obchodu a služieb  prostredníctvom príspevku Ministerstva  školstva SR  nakúpila nové učebnice Headway Pre Intermediate a Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford University Press. Ku týmto učebniciam sme z vydavateľstva  Oxford University Press dostali  aj interaktívne  programy, ktoré budeme využívať vo vynovenej učebni cudzích jazykov. V učebni cudzích jazykov pribudla nová podlaha, vkusne omaľované steny a moderná interaktívna technika.

       

       V  ponuke krúžkov   v tomto školskom  roku môžu žiaci  nájsť nasledovné krúžky, kde sa zdokonalia v jazykoch.

      - Anglicky s úsmevom: Mgr. Falatová

      -  Mediálny krúžok : PaedDr. Gáborová

      Ďalšie informácie žiaci  získajú  u vyučujúcich Slovenského a Anglického jazyka.  

       

                                                                                      Mgr. Mária Falatová, PaedDr.Gáborová

     • Nový školský rok 2021 /2022  na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

      23. 9. 2021

           Nový školský rok 2021 /2022  klopal na dvere v našej škole už o čosi skôr, lebo počas letných prázdnin sa v škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa na vynovení a modernizácii priestorov školy a školskej jedálne.

            Na začiatku školského roka 2021/2022 sme našich žiakov preto  mohli privítať  vo vynovených priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované, zmodernizované triedy , niektoré s novými podlahami  a výpočtovou technikou.

           Po jarnej a  letnej modernizácii priestorov kuchyne a jedálne  sa spoločenské priestory stali reprezentatívnejšie a modernejšie. Po ukončení prác sa z celej budovy stalo  moderné výcvikové stravovacie centrum nielen pre študentov spoločného stravovania a  učebných  odborov kuchár,  čašník, ale aj pre širokú verejnosť.  Steny sú omietnuté novými stierkami a obložené vkusnými obkladmi, jedáleň sa rozšírila o vnútorný priestor , vybudovali sa nové sociálne zariadenia a priestor jedálne spĺňa moderné štandardy pre uskutočnenie spoločenských a rodinných podujatí aj väčšieho charakteru.

           Svoje podnikateľské zručnosti si v našej škole  osvojujú študenti učebných odborov, ale aj študenti nového študijného odboru  Škola podnikania, ktorý máme v ponuke pre uchádzačov o štúdium. Tento študijný odbor je nový a nahrádza pôvodný odbor Obchod a podnikanie, ktorý mal na škole dlhodobú tradíciu. Dúfame, že aj odbor Škola podnikania osloví žiakov základných škôl v našom regióne. 

            Veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie a poskytovanie gastronomických služieb  študentom a verejnosti.

           V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký kus práce, nakoľko sme začali nový projekt modernizácie priestorov administratívnej a prevádzkovej budovy školy, ktorý sa v rámci energetickej úspornosti zateplí a zmení svoju fasádu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prijímateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.

           Prajeme všetkým študentom, zamestnancom a priateľom školy úspešný nový školský rok 2021/2022.

                                      

                                                                                         Ing. Katarína Garajová,  SOŠ OaS Nová Baňa

     • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

      27. 8. 2021

      Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

       

      Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

      Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Inštrukcie ako objednať testy dostanú školy mailom.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Ministerstvo školstva tiež poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu. Ostatné školy dostanú 5 eurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky a využiť ich môžu na zabezpečenie dezinfekcie, ochranných pomôcok či na iné náklady spojené s vytvorením bezpečného prostredia na školách.

      Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

      Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      20487-Priloha-2-Oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx

      20558_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.docx

      Skolsky_semafor_2021_2022.pdf

     • Pokyny pre stravníkov

      26. 8. 2021

           Všetci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

      1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ
      2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ a postupovať podľa jej pokynov.
      3. Prihlásiť sa na obedy cez www.sosnb.sk, alebo v školskej jedálni.

                                                                                         Jarmila Hoghová, vedúca školskej jedálne

      ​​​​​​​

            Zapisny_listok_na_skolske_stravovanie_2021(1).pdf


     • Nový projekt pre školu

      9. 8. 2021

      Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2


      Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

      Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

      Začiatok realizácie: 1.7.2021

      Ukončenie realizácie: 30.6.2022

      Výška NFP: 55 439,91 EUR

      Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou tejto aktivity:

       Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

      Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

      Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra


      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

      Rozvoj_energetickych_sluzieb_plagat.pdf

     • Maturita u nás aj pre starších

      24. 5. 2021

      Chceli by ste si doplniť vzdelanie popri zamestnaní?

      Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

      Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

      Informácie: sekretariat@sosnb.sk, 045/ 68 55 585, 0905 493 007

      Prihláška: prihlaskananadsavbovestudium.doc​​​​​​​

     • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

      2. 7. 2021

      Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. Ku kritériám patrila realizácia vzdelávacej aktivity, ďalej realizácia  fundraisingovej aktivity a vyplnenie evaluačného formulára. Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa  môže opäť pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

      Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                                           Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2020/2021

      2. 7. 2021

      Dňa 29.6.2021  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2020/2021.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka IV.A triedy študijného odboru - obchod a podnikanie Viktória Senešiová a  žiak II.C triedy učebného odboru- kuchár René Tomčáni, ktorí patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2020/2021.

      Viktória Senešiová

      Bola všestranne nadaná študentka IV. ročníka, študijného odboru obchod a podnikanie.  Počas štúdia dosahovala  výborné študijné výsledky, zapájala sa do všetkých aktivít organizovaných školou,  reprezentovala školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov, pracovala v projektoch z cudzích jazykov, zúčastňovala sa športových súťaží. Zapojila sa do nasledovných aktivít:

      Ekonomická olympiáda

      Finančná olympiáda

      Poznaj svoje peniaze – projekt, v rámci ktorého získala certifikát, ktorý potvrdzuje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti

      Olympiády z cudzích jazykov

      Pracovala v medzinárodnom projekte  e-Twinnig v rámci anglického jazyka

      Absolvovala barmanský kurz

      Bola aktívna  aj v charitatívnych projektoch:

      Vianočná pošta a Veľkonočná pošta – ručná výroba pohľadníc pre seniorov v Domovoch dôchodcov

      Deň narcisov

      Biela pastelka

      Oceňujeme aj jej povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, aktivitu a  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole

      René Tomčáni

      žiak II. ročníka učebného odboru kuchár. V školskom roku 2020/2021 dosahoval výborné študijné výsledky . Počas dištančného aj prezenčného vyučovania sa vyznačoval mimoriadnou aktivitou, ochotou a znalosťami. Jeho pozitívny vzťah k budúcej profesii sa odzrkadľuje  aj v práci na odbornom výcviku. Je snaživý, ochotný, spoľahlivý  a často sa zúčastňuje  spoločenských akcií organizovaných odborným výcvikom, kde zdokonaľuje  svoje odborné zručnosti. Počas štúdia absolvoval barmanský kurz a jeho záujem učiť sa niečo nové zvyšuje  jeho budúcu kulinársku odbornosť.

      Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                         Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • V novom školskom roku 2021/2022 pre našich študentov pripravujeme:

      2. 7. 2021

      PROJEKT „Zmudri do škôl“   

      Ide o novú formu vzdelávania, ktorá je pre  mladých blízka a atraktívna. Online platforma Zmudri.sk vytvára vzdelávacie videá na občianske a praktické témy, ako aj vzdelávacie materiály, aktivity k video kurzom, ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom vzdelávaní. Sme jedna z 15 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do uvedeného projektu.  Zapojením sa do projektu sa podieľame na vytváraní nového inovatívneho systému vyučovania, pretože nám záleží na kvalitnom vzdelávaní našich žiakov.

       

      Zručnosti pre úspech       

      V nasledujúcom školskom roku budeme pokračovať v programe  Zručnosti pre úspech, ktorý realizuje nezisková organizácia JA Slovensko.  Tento program rozvíja u žiakov základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

                                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

     • Športový deň

      2. 7. 2021

      Krásny slnečný deň, 28. jún 2021 využili triedy I. C a I. N  na vychádzku do prírody. Vychádzku sme spojili s rôznymi športovými aktivitami. Našou prvou zastávkou bol Bike & Freerun park Nová Baňa na sídlisku Pod Sekvojou, kde si žiaci vyskúšali dostupné športové vybavenie. Pokračovali sme na multifunkčné ihrisko, kde si zahrali loptové hry a zacvičili na švihadle.  V neďalekom altánku sme si oddýchli a občerstvili sa a príjemne unavení sme sa vrátili späť do školy.

                                                                              Ing. Erika Struhárová, Mgr. Mária Falatová, triedne učiteľky


     • Rozlúčka so školou

      23. 6. 2021

      Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie roky  patria aj tie ktoré sme strávili na strednej škole.  O chvíľu sa však  jej brány zatvoria a my vstúpime do sveta dospelých.

      Učili ste nás zodpovednosti, samostatnosti, disciplíne, ale ďakujeme aj za chvíle dobrej pohody, zábavy. Čaká nás ešte veľa, veľa práce, námahy, aby sme dokázali zúročiť všetko to, čo ste nás naučili .


      Už nastal čas, ten jediný zastaviť sa nedá,

      Chveje sa hlas, ako kŕdeľ rozpŕchne sa trieda,

      Ešte skôr však vďačne chceme, povedať Vám 

      ď a k u j e m e ......

      Kým iní po nás prídu, v tejto vzácnej chvíli,

      radi by sme našu cestu v škole  touto vetou ukončili -  všetkým  Vám patrí veľké  -   ď a k u j e m.

      žiaci IV. A triedy

     • Do nového školského roka s novým programom - FinQ

      23. 6. 2021

      Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť študentov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií.

      Tento program pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť študentov, môže sa využívať v rámci výučby  odborných predmetov na našej škole. Tejto problematike venujeme značnú pozornosť aj v rámci predmetu Manažment osobných financií, ale aj každoročnou účasťou našich študentov na finančnej a ekonomickej olympiáde.

                                                                                                Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Projekt „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“

      28. 5. 2021

      Študenti maturitných ročníkov mali možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, ktorý organizovala spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Išlo o vzdelávací cyklus 4 webinárov, ktorých cieľom bolo predstaviť a sprostredkovať konkrétne informácie o tom, ako sa uplatniť na trhu práce.

      Študenti získali vedomosti z nasledovných oblastí:

      • Obchodné vzdelávanie
      • Finančné vzdelávanie
      • Manažérske vzdelávanie
      • Podnikateľské vzdelávanie

      Cyklus vzdelávania bol ukončený online vedomostným testom realizovaný manažérmi projektu.  Po jeho úspešnom absolvovaní študenti získali cenný certifikát.

      K dosiahnutým vedomostiam a k získaným certifikátom blahoželáme.

                                                                                           Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov