• Aktuality

     • ROZBEHNI SA!

      5. 10. 2022

      V dňoch 29. a 30. septembra 2022 sa žiaci II. C a I. N triedy zúčastnili úvodného workshopu programu Rozbehni sa! Ide o praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti na školách. Žiaci majú možnosť získať pomoc pri hľadaní podnikateľského nápadu a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Následne môžu absolvovať podnikateľskú prípravku a urobiť prvé kroky k rozbehnutiu podnikania so štartovacím balíkom od Rozbehni sa! Verím, že podobne ako po minulé školské roky, túto možnosť využijú a aktívne sa do tohto vynoveného programu zapoja, čím získajú cenné praktické skúsenosti.

        Ing. Erika Struhárová - ambasádor programu

      V

       

     • Svetový deň mlieka v školách

      4. 10. 2022

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

      Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin. Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať aj problémy, pretože ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. Títo ľudia musia, bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou môžeme piť.

      Pre našich študentov sme na hodine potraviny a výživa  pripravili prezentácie, kvízy, filmy a ochutnávku mliečnych výrobkov.

      Veríme, že táto aktivita sa študentom páčila a niečo nové sa dozvedeli.

          Ing. Lenčová Mária, Ing. Struhárová Erika

                učiteľky odborných predmetov

       

                                                              

     • Záložka do knihy spája slovenské školy 2022

      3. 10. 2022

      SOŠ obchodu a služieb sa  každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  

       V školskom  roku 2022/23 vstupujeme do druhej dekády projektu,  pretože  Slovenská pedagogická knižnica odštartovala už jedenásty ročník tohto ušľachtilého a zaujímavého projektu. Za našu školu  sme vyrobili 30 kusov záložiek na tému:  „ Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“

         Vyrobené záložky  pošleme svojej partnerskej škole,  ktorou je SSOŠ polytechnická Nitra do balíka pribalíme aktuálne propagačné materiály školy a mesta.

          PaedDr. Slavomíra Gáborová

      koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • 26.September - Európsky deň jazykov

      26. 9. 2022

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

      Pri tejto príležitosti   žiaci  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani na hodinách jazykov mali možnosť sa oboznámiť s rôznymi Európskymi jazykmi a porovnať ich . Žiaci sa prezentovali svojimi poznatkami z iných jazykov, ktoré získali na zahraničných dovolenkách, od rovesníkov, rodičov alebo samoštúdiom. Aktivity boli  zamerané na poznanie základných fráz  jednotlivých jazykov s cieľom podporiť rozvoj viacjazyčnosti a upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov.

                        Mgr. Mária Falatová,

                          vyučujuca AJ

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

      30. 8. 2022

      Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

      slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 8.30 hod.v aule na prízemí školy.


      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa §150 ods. 8 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022 je žiak povinný pri nástupe do školy a školských zariadení predložiť predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti.

      U žiakov vyšších ročníkov, môže zákonný zástupca žiaka tak urobiť aj prostredníctvom Edupage zaslaním vyplneného tlačiva.

      Tešíme sa na Vás!     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2021/22

      1. 7. 2022

      Dňa 23.6.2022  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo

                                          slávnostné podujatie pod názvom 

      „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl.“ 

       

       Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali  svoje školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupoval žiak  David Štrba, ktorý patrí k najlepším študentom našej školy v školskom roku 2021/2022.

       

      David je študentom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani.

      Už počas štúdia na učebnom odbore mal veľmi dobré študijné výsledky, bol snaživý a zodpovedný a preto sa rozhodol pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

      Je to všestranne nadaný študent, ktorý  dosahuje vynikajúce študijné výsledky a vyznačuje sa vzornou dochádzkou. Reprezentoval školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov.

      Zapojil sa do nasledovných olympiád a projektov:

      • Ekonomická olympiáda
      • Finančná olympiáda
      • Rozbehni sa academy! – projekt zameraný na podnikanie v 21. storočí
      • aktívne pracoval v oblasti Jazyk a komunikácia, spolupracoval na tvorbe a implementácii digitálnych úloh , pripravil tematické prezentácie ku Dňu jazykov a iných udalosti.
      • Aktívne sa zapájal aj do mimoškolskej činnosti

      Oceňujeme aj jeho povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, spoľahlivosť,  ochotu pomôcť spolužiakom,  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

       

      Prajeme mu veľa úspechov v novom školskom roku.

       

                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Prvá lastovička v duálnom vzdelávaní.

      15. 6. 2022

       

      Pre SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa 3. jún 2022 stal pamätným dňom. Podpísaním zmluvy  začíname novú etapu, etapu duálneho vzdelávania. Našim prvým zamestnávateľským partnerom sa stala firma AGROJÁN s.r.o., prevádzka Tekovská Kúria.  Od budúceho školského roka žiaci učebných odborov kuchár a čašník, servírka, tak budú môcť získať praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa na odbornom vyučovaní.

      Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

      Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa na základe učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a žiakom resp. zákonným zástupcom  a zamestnávateľom a školou. Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Súčasťou  zmluvy sú aj podmienky hmotného a finančného zabezpečenia, pretože žiaci  dostávajú finančný príspevok vo forme podnikového štipendia a  odmeny za produktívnu prácu.

      Veríme, že táto spolupráca sa v budúcnosti rozvinie aj pre študijný odbor škola podnikania a naši študenti tak získajú kvalitné vzdelanie a zručnosti priamo v prevádzke pre úspešnú profesijnú kariéru.

      Firme AGROJÁN s.r.o. prevádzke Tekovská Kúria v zastúpení p. Radovana Gondu ďakujeme za dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

      Ing. Katarína Garajová

       

       

     • Zručnosti našich prvákov

      9. 6. 2022

      Prváci  učebných odborov kuchár a čašník, servírka  majú skoro za sebou prvý ročník na strednej škole a tak prostredníctvom triednych kôl súťaží predviedli svoje nadobudnuté vedomosti a najmä zručnosti vo svojich zameraniach.

      ,,Príprava slávnostnej tabule pre dve osoby" - na ľubovoľnú príležitosť. To bola téma súťaže  učebného odboru čašník. Žiačky zapojili nápaditosť, kreativitu a výsledkom boli krásne prestreté stoly, za ktorými by chcel slávnostne stolovať hádam každý z nás. Pri hodnotení zavážili len maličkosti a výsledky sú takéto:

      1. miesto - Valentínska večera so zásnubami - Eva Mikulášková

      2.miesto Slávnostný obed ku Dňu matiek - Rebeca Tencerová

      3. miesto Výročie sobáša - Erika Repiská

      ,,Príprava jednoduchého sladkého nepečeného dezertu“- to bola téma pre  prvákov učebného odboru kuchár. Na ich prípravu mali obmedzený čas, pretože na odbornom výcviku sa podieľajú hlavne na chode školskej kuchyne  pri príprave obedov. Ich výrobky boli nielen pekné, ale aj nebezpečne chutné s množstvom ovocia, čo zvýšilo ich biologickú hodnotu.

      Po zhodnotení všetkých kritérií  na najlepšie umiestnili:

      1.miesto – Oreo pohár – Monika Valkovičová

      2. miesto – jahodový cheescake – Anna Kristína Novosadová

      3. miesto  - Čokoládový puding s ovocím – Terézia Tomášová

      Aj prostredníctvom takýchto malých súťaží, vidíme, že naša práca má zmysel a žiaci majú záľubu v tom čo študujú a neustále sa posúvajú vpred vo svojom profesijnom živote.

      Ing. Katarína Garajová

     • Ľahkoatletický míting

      9. 6. 2022

       

      Dňa 7. júna 2022 mesto Nová Baňa, novobanské školy a Centrum voľného času usporiadali pre deti 9. ročník Ľahkoatletického mítingu.

      Míting sa uskutočnil v areáli ihriska ZŠ Jána Zemana, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením Ing. Moniky Šályovej .

      V kategórii dorastenci uspeli:

      1.miesto Peter Benčat - vrh guľou

      1. miesto Terézia Tomášová -beh na 60m

      3.miesto Viktória Michalová - vrh guľou

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy

       

     • Maturitné skúšky

      9. 6. 2022

      Študenti nadstavbového štúdia študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách, už majú maturitné vysvedčenie v rukách.  Popasovali sa s externou časťou a písomnou formou internej časti MS zo slovenského jazyka a anglického jazyka . Potom ich čakala praktická časť odbornej zložky MS a nakoniec  ústna maturitná skúška. Môžeme skonštatovať, že ju zvládli a obhájili si svoje znalosti, ktoré získali počas štúdia na našej škole.

      Všetkým úspešným maturantom prajeme do novej etapy ich života všetko len to najlepšie, veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote, aby vedeli získané poznatky zúročiť v praxi.

                        Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • 2. kolo prijímacieho konania

      31. 5. 2022

      Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Osvety 17, 96801 Nová Baňa oznamuje, že prihlášky do I. ročníka v školskom roku 2022/2023  

      v 2. kole prijímacieho konania je možné podať do 16. júna 2022

      písomnou alebo elektronickou formou.

      Kritériá sú rovnaké ako v 1. kole a po ich splnení budú žiaci prijatí bez  prijímacích skúšok.

      Voľné miesta v 3 – ročných učebných odboroch:

      • 6445 H kuchár
      • 6444 H čašník, servírka
      • 2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia

      Voľné miesta v 2 – ročných učebných odboroch:

      • 2982 F potravinárska výroba

      Prihlášky do 2- ročného študijného nadstavbového štúdia   6403 L podnikanie v remeslách a službách je možné posielať do 30.6.2022.

      Viac informácií : www.sosnb.sk v sekcii pre: Pre záujemcov o štúdium

       

       

     • Exkurzia na Fourfeste v Rimavskej Sobote

      12. 5. 2022

       Dňa 10.5.2022  sa opäť po dvoch rokoch konal festival odborných zručností FourFest  v Rimavskej Sobote. Bol to v poradí 13. ročník festivalu škôl krajín V4. Hlavnými myšlienkami festivalu boli konfrontácia zručností, výmena skúseností a nadväzovanie priateľstiev škôl, ktoré patria do Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.

      FourFest mal  tradičný formát, kde sa súťažilo  v kategóriách kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik a obchodný pracovník. Celá súťaž sa niesla v téme :

      Jar – obdobie farieb, vôní a chutí

      Tohto festivalu sa zúčastnili majstri odborného výcviku a žiačky prvého ročníka odboru kuchár a odboru čašník – servírka , aby sa v budúcom ročníku aj naša škola mohla zapojiť do jednotlivých súťaží.

      Fourfest prebiehal v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a v Hoteli „ Zlatý býk“

      Žiačkam sa veľmi páčilo, sledovali jednotlivé súťaže, hlavne kuchársku súťaž, kde povinnou surovinou bol vyfiletovaný pstruh. Tu mali možnosť vidieť na koľko spôsobov sa dá pstruh pripraviť.

      Čašníčky zaujala hlavne barmanská súťaž, v ktorej mali súťažiaci pripraviť : Bartender´s choice drink - ľubovoľný druh nápoja /short drink - before dinner, after dinner, long drink/, kde povinnou surovinou bola Vodka Nicolas, extra jemná.

      Tiež sme si prezreli súťaž vo vytvorení slávnostnej tabule k danej  téme. Táto súťažná úloha bola pre dvojčlenné družstvá, kde súťažiaci pripravili  slávnostnú tabuľu.  

      Súčasťou Fourfestu bola aj súťaž kaderníčok a vizážistiek a pre obchodníkov bola vytvorená súťaž , kde mali zabaliť darček a fľašu k danej téme.

      V neďalekom Hoteli Zlatý býk sa zasa konali súťaže pre baristov a someliérov. Baristi mali v priebehu 10 minút pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espressá, 2 cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu. Nápoje mohli byť alkoholické, alebo nealkoholické. Povinou ingredienciou bolo  espresso.

      Súťaž someliérov pebiehala v troch častiach. Prvá časť pozostávala z odborného písomného testu, kde otázky sa týkali oblastí: vinohradníctva a vinárstva Slovenskej republiky, kategorizácie vína, profesie someliera, servisu vína, vínnej etikety, vínneho lístku, senzorického hodnotenia vína. Ďalšou časťou súťaže bola dekantácia červeného vína a poslednou časťou bol servis šumivého vína.

      Pre našich žiakov bola táto exkurzia inšpiratívna, zaujímavá. Dúfame, že budúci ročník Fourfestu už navštívime ako súťažiaci.

      Bc.Kvaššayová

     • Slávnostné ocenenie

      11. 4. 2022

      „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“        J. A. Komenský

      Banskobystrický samosprávny kraj v zastúpení predsedu Jána Luntera dňa 7.4.2022 ocenil pedagogických zamestnancov v svojej pôsobnosti pri príležitosti Dňa učiteľov.

      Plaketu J. A. Komenského za prínos a aktívnu prácu v oblasti výchovy a vzdelávania prevzala naša kolegyňa Ing. Erika Struhárová. Želáme jej do ďalších rokov veľa elánu a mnoho pracovných a osobných úspechov!

     • Program FinQ – inovácia vo finančnom vzdelávaní

      11. 4. 2022

      Program FinQ – inovácia vo finančnom vzdelávaní           

      V dňoch 6.4 – 8.4. 2022 sa vyučujúce našej školy Ing. Struhárová Erika, Ing. Lenčová Mária, Ing. Garajová Katarína zúčastnili na prezenčnej časti vzdelávania učiteľov, riaditeľov a koordinátorov inovačného vzdelávania pre 21. storočie v programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne a v programe EUQ Erasmus + Jean Monnet v Hornom Smokovci.

      Prezenčné vzdelávanie bolo zamerané na inováciu vyučovacieho procesu, metodiku programu, prácu s pracovnými listami, o tom ako začleniť program FinQ do vyučovania.

      Keďže úroveň finančnej gramotnosti slovenských žiakov je podľa medzinárodného testovania PISA stále na pomerne nízkej úrovni je tento program pre súčasnú dobu nenahraditeľný.

      Odborníci varujú, že krajiny bez finančnej kultúry stagnujú. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa preto rozhodla, že sa tejto téme začne detailne dlhodobo a systematicky venovať, aby sa stav finančnej kultúry u mladých ľudí na Slovensku zlepšil.

      V nadväznosti na zistenia analýzy pripravila Nadácia Slovenskej sporiteľne v spolupráci s odborníkmi jedinečný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia v kontexte financií a celkovej finančnej kultúry u žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. „Ide doposiaľ o jedinečný program nielen v rámci našej bankovej skupiny, ale aj v rámci krajín OECDuviedlaDanica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

      V praxi to bude znamenať, že žiaci sa budú učiť o financiách nielen v matematike a odborných predmetoch, ale  napríklad aj na dejepise, literatúre, či občianskej náuke. Učitelia im budú v rámci aktuálne preberaného učiva zadávať úlohy rôznej náročnosti, ktoré budú zároveň prirodzene rozvíjať ich kritické myslenie vo finančnej oblasti. Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál s metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk.

      Veríme, že našich študentov tento nový program zaujme, ale hlavne ide o to, aby sa zvýšila ich finančná gramotnosť a aby získané vedomosti využili v budúcnosti v praktickom živote.

                              Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Marec – mesiac knihy

      29. 3. 2022

      Tretí mesiac v roku sa dlhé roky spája s knihami a čítaním. Marec – mesiac knihy si pamätáme už zo školských lavíc, no podpora záujmu o knihy je dnes rovnako dôležitá, ako v minulosti.

      Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás, je tiež veľkou zábavou.  No nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Práve v tom období vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

      Historicky najstaršou dochovanou knihou na území Slovenska je Bardejovský katechizmus z roku 1581. Napísaný bol v slovakizovanej češtine. Tak ako v celej Európe, aj u nás slúžili prvé knihy na šírenie náboženského myslenia. V priebehu niekoľkých storočí sa stali symbolom vzdelania a kultúry.

      Časom menili svoj tvar aj obsah. Postupne sa stávali dostupnejšími a vďaka národným obroditeľom, akým bol aj Hebreda, stúpal záujem o čítanie medzi širokou verejnosťou. Dnes máme na Slovensku viac než 1 500 vydavateľstiev a zhruba 40 % populácie patrí medzi aktívnych čitateľov.

      Dňa 28. marca skupinka žiakov II.C triedy  SOŠ obchodu a služieb s  Mgr. Falátovou navštívil Mestskú knižnicu v Novej Bani. Vedúca knižnice p. Eva Čaklošová   ochotne venovala nám chvíľku času a porozprávala o knižnom fonde, organizácií práce knižnice a aj on-line katalógu a ako s ním správne pracovať.

      Dúfam, že pri štúdiu budú  žiaci častejšie  využívať aj služby Mestskej knižnice.

                                                       Mgr. Mária Falatová,  vyučujúca jazykov