• Aktuality

     • Úspešné I. kolo Finančnej olympiády – pokračujeme

      15. 2. 2023

      ​​​​​​​Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu

      Naša škola sa každoročne do tejto súťaže zapája. Prvé kolo bolo úspešné a tak pokračujeme v boji o vecné i finančné ceny - Apple MacBook , Apple iPa, Apple iPhone, 1000 eur, 750 eur, 500 eur.

      V prvom kole sa nám darilo veľmi dobre a do druhého kola postupuje až

      11 študentov :

      Gonda Ján, Grec Timotej, Harabová Michaela, Kocík Adrián, Miháliková Adriana, Seneši Adam, Štrba David, Tisovský Adrián, Tomčáni René, Úškrt Patrik, Struhárová Stela.

      Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

                                                                                      Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      8. 2. 2023

      Dňa 2. februára 2023 sa na našej škole uskutočnil 57. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 študentov zo študijného odboru podnikanie v remeslách a službách – I.N, II.N. Aj keď sa prváci len tento rok zoznamujú s desaťprstovou hmatovou metódou, niektorí z nich už dosahujú veľmi pekné výsledky.

      Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niekomu sa darilo lepšie, niekomu slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:   

      1. miesto  -   Adrián Kocík  I.N, / 197 čistých úderov za min., /                                     

      2. miesto  -   David Štrba,  II.N, /187 č.ú. za min., /                                         

      3. miesto  -   Adrian Tisovský, I.N / 161 č.ú. za min.,/                                          

       Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                  Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      7. 2. 2023

                Dňa 1.februára 2023 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Takmer 60 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže. Študentom predstavil možnosti štúdia na univerzite Ing. Michal Mešťan, PhD., poverený vykonávaním funkcie prodekana pre rozvoj a digitalizáciu. Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade dobrého umiestnenia v krajskom kole ekonomickej olympiády. Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Adrián Tisovský I. N a Patrik Úškrt, II. N trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca apríl. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v máji 2023 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.                                                                                      

       Ing. Erika Struhárová

      koordinátor ekonomickej olympiády

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

      6. 2. 2023

      Vážení rodičia, priatelia školy!

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % znamenajú pre nás prejavenie dôvery a Vašej podpory na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole a skvalitnenie nášho vybavenia. Využite preto možnosť rozhodnúť sa o Vašich 2%!

      Ďakujeme!

       

      Ako postupovať  ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu? Pripravili sme pre Vás návod, ako na to.
      __________________________________________________________________________________


      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?


      Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

      • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
      • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

       

      Obchodné meno alebo názov:           Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej       

                                                                       strednej školy

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:             Osvety 17, 96801 Nová Baňa

      Právna forma:                                       občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):            37955616

       

      Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
      _____________________________________________________________________________________________


      Podávate si daňové priznanie sami?

       

      Riadne vyplňte daňové priznanie.

      • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Obchodné meno alebo názov:           Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej       

                                                                       strednej školy

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:             Osvety 17, 96801 Nová Baňa

      Právna forma:                                       občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):            37955616

      _______________________________________________________________________________

      Postup pre právnické osoby?

      • Riadne vyplňte daňové priznanie.
      • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       

      Obchodné meno alebo názov:          Združenie na rozvoj a podporu novobanskej združenej       

                                                                      strednej školy

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:            Osvety 17, 96801 Nová Baňa

      Právna forma:                                       občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):            37955616

       

      • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
      • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
     • Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

      5. 2. 2023

      Pracovná pozícia : - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika, slovenský jazyk a lit.

                                            v kombinácií  TSV, Fyz, Che

      Počet voľných miest: 2

      Termín nástupu do pracovného pomeru: 1.9.2023

      Kvalifikačné predpoklady:

      - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore

      - bezúhonnosť

      - pedagogická prax vítaná

      - zdravotná spôsobilosť

      - ovládanie štátneho jazyka

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania

      - profesijný životopis

      - overené kópie dokladu o vzdelaní

      - čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

      - doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

      - súhlas so spracovaním osobných údajov

      Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

      Prijatým uchádzačom ponúkame možnosť ubytovania v školskom byte.

      Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

      sekretariat@sosnb.sk, telefón: 045/6855585, 0947 923 378 , 0940 644 310

       

      Ing. Katarína Garajová, riaditeľka školy

     • ☕️🙂Učíme sa, aby sme učili ☕️🙂

      2. 2. 2023

      Vedieť pripraviť kávu je umenie.

      A preto vyučujúca  odborných predmetov Ing. Erika Struhárová a majsterka OV Bc. Andrea Kvaššayová absolvovali v spolupráci s SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom BARISTICKÝ KURZ. Pod vedením  odborníka Mareka Sviteka sa oboznámili so svetom kávy. Naučili sa, ako správne pripraviť a servírovať rôzne druhy kávy, či ako speniť mlieko. Získali certifikát ,, BARISTA JUNIOR“ . Nadobudnuté vedomosti budú odovzdávať svojim študentom na teoretickom aj praktickom vyučovaní  čo určite v blízkej dobe odcenia aj naši zákazníci.

     • Úspech v okresnom kole olympiády

      21. 1. 2023

      Dňa 18.1.2023 sa v Centre voľného času v Žarnovici uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak 2. ročníka učebného odboru kuchár Ján Gonda, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste v kategórii D2.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      12. 1. 2023

              Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, jej cieľom
      je vyhľadávať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich
      podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.
      Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských
      univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré
      Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Naša škola sa aj tento školský rok
      zapojila do ekonomickej olympiády, v decembri prebehli školské kola a 5 našich študentov
      postúpilo do krajského kola, ktoré sa bude konať na Univerzite Mateja Bela v Banskej
      Bystrici dňa 01.02.2023.
      Postupujúci študenti: Mária Lenčová, I. C
      Stela Struhárová, I.C
      Adrián Tisovský, I. N
      Dávid Štrba, II. N
      Patrik Úškrt, II. N
      Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

      Ing. Erika Struhárová
      koordinátor ekonomickej olympiády

     • Vianočná pošta pre seniorov

      14. 12. 2022

       

      Už 6 rokov Vianočná pošta spája dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Cieľom tohto projektu je spríjemniť Vianoce seniorom, ktorí sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy alebo pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

      Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od úplného začiatku, a aj tento rok sme sa rozhodli podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sme sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“. Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku. 

      Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ škola získala certifikát pisateľa Vianočnej pošty. 

      Ďakujem všetkým, ktorí sa do uvedenej aktivity zapojili a rozhodli sa potešiť starkých v domovoch dôchodcov. Verím, že naše vianočné pozdravy vyčaria seniorom úsmev na tvári a radosť v srdiečku.

      Ing. Erika Struhárová. koordinátor Školského parlamentu

     • Vianočný bazár

      14. 12. 2022

      Adventný čas je plný očakávania,  radosti, nádeje a vzájomnej spolupatričnosti.  V tento čas sa priestory školskej knižnice v našej škole premenili na „vianočný bazár“, do ktorého prispeli zamestnanci školy a priniesli oblečenie, obuv, tašky a rôzne spotrebné veci a doplnky. Žiaci tak „ nakupovali“ za symbolický príspevok a mohli si vziať, čo sa im páčilo alebo potrebovali.

      Ani sme netušili, že sa žiakom  vianočný bazár tak zapáči, ale teší nás, že všetky prinesené veci ešte poslúžia. Dobrovoľný finančný príspevok bude použitý v projekte Adopcia srdca, ktorý prebieha u nás už 12 rok.

      Myšlienku adventu sa nám podarilo naplniť, lebo ak konáte dobré skutky, dobro sa vracia späť a energia porozumenia a lásky víťazí  aj v tejto náročnej dobe.

      PaedDr. Slavomíra Gáborová

       koordinátor ľudských práv

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 12. 2022

      Vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 pre stredné školy 11. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“ . Do projektu sa prihlásilo 172 stredných škôl s celkovým počtom 8 792  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu,  ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme s partnerskou školou SSOŠ polytechnická  v Nitre   a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese: 

       https://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-11-rocnika-

       

            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Olympiáda ľudských práv XXV. ročník

      11. 11. 2022

      Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Uskutočňuje sa každoročne a možno ju organizovať na všetkých typoch škôl. Olympiádu ľudských práv odporúča organizovať Sprievodca školským rokom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nosná téma 25. ročníka OĽP je  „ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE.“

      Do školského kola na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojili žiaci nadstavbového štúdia, ktorí na hodinách občianskej náuky napísali vedomostný test zostavený z otázok z predchádzajúcich ročníkov. Najlepším riešiteľom sa stal Anton Kristián Kocík z II.N.  Krajského kola sa však môžu zúčastniť len žiaci štvorročných študijných odborov, ktoré sa v tomto školskom roku neotvorili.  Naša škola  však bola v uplynulých rokoch veľmi úspešná, pretože žiačky študijného odboru Obchod a podnikanie nás reprezentovali na krajskej a celoslovenskej úrovni. Dúfame, že sa k tejto tradícii opäť vrátime.

          PaedDr. Slavomíra Gáborová

            koordinátor ľudských práv

       

     • Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

      10. 10. 2022


      Pracovná pozícia :

      - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika   v kombinácií TSV, Fyz, Che
      - učiteľ odborných predmetov pre odbory kuchár, čašník

      Počet voľných miest: 2
      Termín nástupu do pracovného pomeru: 1.11.2022

      Kvalifikačné predpoklady:

      - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore

      - bezúhonnosť

      - pedagogická prax vítaná

      - zdravotná spôsobilosť

      - ovládanie štátneho jazyka

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania

      - profesijný životopis

      - overené kópie dokladu o vzdelaní

      - čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

      - doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

      - súhlas so spracovaním osobných údajov

      Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

      Prijatým uchádzačom ponúkame možnosť ubytovania v školskom byte.

      Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

      sekretariat@sosnb.sk, telefón: 045/6855585, 0947 923 378

       

      Ing. Jozef Koperdák v.r.

              riaditeľ školy

       

     • FINANČNO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ  

      27. 10. 2022

                    

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do  súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA.

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny.

      Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2023 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Finančná akadémia

      27. 10. 2022

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Nový ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

      Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  niekoľko lekcií a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                  Ing. Mária Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

     • Svetový deň výživy

      27. 10. 2022

      Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

      V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

      Zdravá výživa na chodbách školy  

      V oddychových zónach v priestoroch školy sme na stolíkoch ponúkali čerstvé ovocie.  Na chodbách vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia a zrelého ovocia.

      Prezentácia 

      Bola zameraná na Svetový deň výživy, ale aj na tému „Jablká“. Študenti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jablkách, odrodách nových i starých, o možnosti ich využitia. Potom absolvovali kvíz na tému – jablká. Za správne odpovede boli odmenení pekným jabĺčkom.

      Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej jedálni

      V priestoroch školskej jedálne pod vedením majstrov  odborného výcviku

      a študentov, bola pripravená ochutnávka  výrobkov z jabĺk. Ponuka bola veľmi zaujímavá – mrkvovo-jablkový koláč, pšenová kaša s jablkovým pyré, jablkové lievance s karamelizovaným jablkom a zapili sme to čerstvou jablkovou šťavou.  Všetkým tieto pochúťky veľmi chutili. Školská jedáleň bola pekne vyzdobená v jesenno- jablkovom štýle.

      Takto prebiehal zaujímavý a netradičný deň na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa do týchto aktivít zapojili.  A nezabúdajme na to že „ V zdravom tele, zdravý duch“, alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.                                                                   

        Ing. Lenčová Mária                                                                                                  

      učiteľka odborných predmetov