• Aktuality

     • Úspech v okresnom kole olympiády

      21. 1. 2023

      Dňa 18.1.2023 sa v Centre voľného času v Žarnovici uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval žiak 2. ročníka učebného odboru kuchár Ján Gonda, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste v kategórii D2.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      12. 1. 2023

              Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, jej cieľom
      je vyhľadávať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich
      podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.
      Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských
      univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré
      Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Naša škola sa aj tento školský rok
      zapojila do ekonomickej olympiády, v decembri prebehli školské kola a 5 našich študentov
      postúpilo do krajského kola, ktoré sa bude konať na Univerzite Mateja Bela v Banskej
      Bystrici dňa 01.02.2023.
      Postupujúci študenti: Mária Lenčová, I. C
      Stela Struhárová, I.C
      Adrián Tisovský, I. N
      Dávid Štrba, II. N
      Patrik Úškrt, II. N
      Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

      Ing. Erika Struhárová
      koordinátor ekonomickej olympiády

     • Vianočná pošta pre seniorov

      14. 12. 2022

       

      Už 6 rokov Vianočná pošta spája dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Cieľom tohto projektu je spríjemniť Vianoce seniorom, ktorí sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy alebo pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

      Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od úplného začiatku, a aj tento rok sme sa rozhodli podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sme sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“. Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku. 

      Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ škola získala certifikát pisateľa Vianočnej pošty. 

      Ďakujem všetkým, ktorí sa do uvedenej aktivity zapojili a rozhodli sa potešiť starkých v domovoch dôchodcov. Verím, že naše vianočné pozdravy vyčaria seniorom úsmev na tvári a radosť v srdiečku.

      Ing. Erika Struhárová. koordinátor Školského parlamentu

     • Vianočný bazár

      14. 12. 2022

      Adventný čas je plný očakávania,  radosti, nádeje a vzájomnej spolupatričnosti.  V tento čas sa priestory školskej knižnice v našej škole premenili na „vianočný bazár“, do ktorého prispeli zamestnanci školy a priniesli oblečenie, obuv, tašky a rôzne spotrebné veci a doplnky. Žiaci tak „ nakupovali“ za symbolický príspevok a mohli si vziať, čo sa im páčilo alebo potrebovali.

      Ani sme netušili, že sa žiakom  vianočný bazár tak zapáči, ale teší nás, že všetky prinesené veci ešte poslúžia. Dobrovoľný finančný príspevok bude použitý v projekte Adopcia srdca, ktorý prebieha u nás už 12 rok.

      Myšlienku adventu sa nám podarilo naplniť, lebo ak konáte dobré skutky, dobro sa vracia späť a energia porozumenia a lásky víťazí  aj v tejto náročnej dobe.

      PaedDr. Slavomíra Gáborová

       koordinátor ľudských práv

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 12. 2022

      Vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 pre stredné školy 11. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“ . Do projektu sa prihlásilo 172 stredných škôl s celkovým počtom 8 792  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu,  ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme s partnerskou školou SSOŠ polytechnická  v Nitre   a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese: 

       https://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-11-rocnika-

       

            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Olympiáda ľudských práv XXV. ročník

      11. 11. 2022

      Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Uskutočňuje sa každoročne a možno ju organizovať na všetkých typoch škôl. Olympiádu ľudských práv odporúča organizovať Sprievodca školským rokom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nosná téma 25. ročníka OĽP je  „ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE.“

      Do školského kola na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojili žiaci nadstavbového štúdia, ktorí na hodinách občianskej náuky napísali vedomostný test zostavený z otázok z predchádzajúcich ročníkov. Najlepším riešiteľom sa stal Anton Kristián Kocík z II.N.  Krajského kola sa však môžu zúčastniť len žiaci štvorročných študijných odborov, ktoré sa v tomto školskom roku neotvorili.  Naša škola  však bola v uplynulých rokoch veľmi úspešná, pretože žiačky študijného odboru Obchod a podnikanie nás reprezentovali na krajskej a celoslovenskej úrovni. Dúfame, že sa k tejto tradícii opäť vrátime.

          PaedDr. Slavomíra Gáborová

            koordinátor ľudských práv

       

     • Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

      10. 10. 2022


      Pracovná pozícia :

      - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika   v kombinácií TSV, Fyz, Che
      - učiteľ odborných predmetov pre odbory kuchár, čašník

      Počet voľných miest: 2
      Termín nástupu do pracovného pomeru: 1.11.2022

      Kvalifikačné predpoklady:

      - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore

      - bezúhonnosť

      - pedagogická prax vítaná

      - zdravotná spôsobilosť

      - ovládanie štátneho jazyka

      Požadované doklady:

      - žiadosť o prijatie do zamestnania

      - profesijný životopis

      - overené kópie dokladu o vzdelaní

      - čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

      - doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

      - súhlas so spracovaním osobných údajov

      Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

      Prijatým uchádzačom ponúkame možnosť ubytovania v školskom byte.

      Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

      sekretariat@sosnb.sk, telefón: 045/6855585, 0947 923 378

       

      Ing. Jozef Koperdák v.r.

              riaditeľ školy

       

     • FINANČNO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ  

      27. 10. 2022

                    

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do  súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA.

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

      Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny.

      Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2023 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

      Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

     • Finančná akadémia

      27. 10. 2022

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Nový ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

      Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

       Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

       Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

      Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  niekoľko lekcií a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                  Ing. Mária Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

     • Svetový deň výživy

      27. 10. 2022

      Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

      V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

      Zdravá výživa na chodbách školy  

      V oddychových zónach v priestoroch školy sme na stolíkoch ponúkali čerstvé ovocie.  Na chodbách vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia a zrelého ovocia.

      Prezentácia 

      Bola zameraná na Svetový deň výživy, ale aj na tému „Jablká“. Študenti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jablkách, odrodách nových i starých, o možnosti ich využitia. Potom absolvovali kvíz na tému – jablká. Za správne odpovede boli odmenení pekným jabĺčkom.

      Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej jedálni

      V priestoroch školskej jedálne pod vedením majstrov  odborného výcviku

      a študentov, bola pripravená ochutnávka  výrobkov z jabĺk. Ponuka bola veľmi zaujímavá – mrkvovo-jablkový koláč, pšenová kaša s jablkovým pyré, jablkové lievance s karamelizovaným jablkom a zapili sme to čerstvou jablkovou šťavou.  Všetkým tieto pochúťky veľmi chutili. Školská jedáleň bola pekne vyzdobená v jesenno- jablkovom štýle.

      Takto prebiehal zaujímavý a netradičný deň na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa do týchto aktivít zapojili.  A nezabúdajme na to že „ V zdravom tele, zdravý duch“, alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.                                                                   

        Ing. Lenčová Mária                                                                                                  

      učiteľka odborných predmetov

       

     • Záložky z partnerskej  školy

      27. 10. 2022

      Dnes sme dostali milý balíček so záložkami z partnerskej školy SSOŠ polytechnickej v Nitre, ktoré sme si vymenili v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.  V balíčku bol aj malý darček a materiály o škole. Ďakujeme a prajeme pekné čítanie našim žiakom!

       PaedDr. Slavomíra Gáborová

       koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Medzinárodný deň školských knižníc

      24. 10. 2022

      Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený v roku 1999 prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne každý štvrtý októbrový pondelok. V roku 2022 tento deň pripadol na 24. októbra.

      Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu,  poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

      Naša škola v tomto školskom roku zmenila miesto školskej knižnice kvôli úsporným energetickým opatreniam, priestory knižnice sme presťahovali a v týždni od 17.10. do 21.10 žiaci knižnicu upratovali, vytvorili nástenku, v knižnici prebehli aj hodiny slovenského jazyka,  pohrali sme sa s vytvorením vtipných kaligramov a zapojili sme sa do Lingua kvízu, ktorý sa začal pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a končí sa 25.októbra.  

      Dúfame, že sa našim žiakom budú priestory páčiť a stanú sa stálymi čitateľmi .

       PaedDr. Slavomíra Gáborová

       koordinátor čitateľskej gramotnosti

                                                      

     • Deň súkromného podnikania

      13. 10. 2022

      Podnikatelia každoročne oslavujú so zákazníkmi svoj deň - Deň súkromného podnikania. Malí podnikatelia pracujú tvrdo, prekonávajú mnoho prekážok a preto si zaslúžia svoj špeciálny deň – je to 11. október. Za myšlienkou Dňa súkromného podnikania stoja Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Zväz hotelov a reštaurácií SR a spoločnosť METRO, ktoré podporí túto udalosť veľkou mediálnou kampaňou.

      Na našej škole sme v tento deň pripravili besedu s našim bývalým študentom Marekom Hajdónim, ktorý je mladým podnikateľom. Len dva roky po skončení školy si Marek založil vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá spracovaním ekonomickej agendy,                                  v ktorej úspešne podniká. Porozprával študentom o svojich začiatkoch, o veľkej zodpovednosti, disciplíne, pracovitosti, úskaliach, ktoré podnikanie prináša.

      V jeho podnikateľskej činnosti mu prajeme veľa úspechov.

                      Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

     • Súťaž Generácia €uro 

      13. 10. 2022

                                                                

      Súťaž v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka. Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska.


      Súťaž je určená pre stredné školy a jej poslaním je priblížiť študentom význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií.

      Harmonogram 12 . ročníka súťaže

      1. kolo: registrácia tímov do súťaže a online kvíz
      2. kolo: vypracovanie zadania od poroty
      3. kolo: prezentácia finalistov pred porotou v ústredí NBS
      4. európske finále

      Do prvého kola súťaže sa z našich študentov zapojí:

      Tím I.N v zložení – René Tomčáni, Adrián Tisovský, Adrián Kocík, Adam Seneši

      Tím II. N v zložení – Patrik Úškrt, Dávid Štrba, Anton Kristián Kocík


      Našim študentom prajeme veľa úspechov a veríme, že získajú nové poznatky zo sveta makroekonómie, financií a Eurosystéme.


                              Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

     • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

      12. 10. 2022

      ​​​​​​​Portál TRANSPAREX našej škole udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.


      Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho mesta v očiach občanov a celého Slovenska.


      Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.

     • ROZBEHNI SA!

      5. 10. 2022

      V dňoch 29. a 30. septembra 2022 sa žiaci II. C a I. N triedy zúčastnili úvodného workshopu programu Rozbehni sa! Ide o praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti na školách. Žiaci majú možnosť získať pomoc pri hľadaní podnikateľského nápadu a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Následne môžu absolvovať podnikateľskú prípravku a urobiť prvé kroky k rozbehnutiu podnikania so štartovacím balíkom od Rozbehni sa! Verím, že podobne ako po minulé školské roky, túto možnosť využijú a aktívne sa do tohto vynoveného programu zapoja, čím získajú cenné praktické skúsenosti.

        Ing. Erika Struhárová - ambasádor programu

      V