• Aktuality

     • Absolventi motivujú

      13. 9. 2023

      V novom školskom roku radi privítame medzi nami bývalých absolventov školy, ktorí nám porozprávajú o svojom kariérnom raste po skončení školy a zároveň svojich nasledovateľov motivujú,  ako pristupovať k vzdelaniu.

      Ako prvý dnes prijal pozvanie absolvent učebného odboru hostinský a následne aj nadstavbového štúdia JAKUB TITURUS, ktorý pútavo rozprával o svojom povolaní.

      Jakub ešte ako študent brigádoval v miestnej reštaurácii ako čašník. Po ukončení štúdia odišiel do Londýna, kde vystriedal niekoľko reštaurácií  a pozícií, pričom začínal ako zberač riadu kvôli  jazykovej bariére. Postupným zdokonaľovaním  a vlastnou ctižiadostivosťou sa vypracoval na špičkového kuchára a pripravoval anglické špeciality, čo zdokumentoval fotografiami.

      Jeho kariéru prerušilo koronové obdobie, kedy sa vrátil domov. Po korone ho opäť lákalo zahraničie a momentálne pôsobí vo Švajčiarsku ako kuchár v tradičnej švajčiarskej reštaurácii, kde pripravuje typické regionálne špeciality.

      Tento mladý chalan žiakom pútavo a  s humorom  porozprával o svojom odbornom raste v oblasti gastronómie,  pripojil aj zážitky  zo života v Londýne a rady  pre študentov o potrebe vzdelania nielen v oblasti odborných vedomostí a zručností, ale aj v oblasti jazykov či nových trendov.

       Na záver nám  prezradil  aj svoje  ďalšie plány, v ktorých mu držíme palce a prajeme ešte veľa úspechov.   Ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy !

     • Prepájame teóriu s praxou

      13. 9. 2023

      Aj v tomto školskom roku budeme na vyučovaní využívať program „PP Poradca pre školy“ www.pp.sk.  Ide o program prepájania teórie s praxou a je určený pre obchodné akadémie a stredné školy so zameraním na podnikanie.

      V rámci uvedeného programu škola získala prístup na odborné online systémy Daňové centrum a Mzdové centrum, kde majú žiaci možnosť získať aktuálne informácie z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky. Program budeme využívať najmä na odborných ekonomických predmetoch, ako napr. ekonomika, účtovníctvo, podnikanie, odborná prax, so žiakmi študijných odborov 6341 M Škola podnikania a 6403 L Podnikanie v remeslách a službách.  Žiaci sa naučia pracovať s odbornými online systémami, čím získajú hodnotné informácie a zručnosti využiteľné po ukončení štúdia .

      Cieľom programu je dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností.

      Najlepší študenti majú možnosť získať po úspešnom zvládnutí záverečného testu certifikát.

      PP Poradca pre školy je živý program, ktorý školám aj študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce.

      Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

     • Kurz na ochranu života a zdravia

      12. 6. 2023

      Počasie nám síce v ostatných dňoch veľmi neprialo, i napriek tomu naši žiaci z končiacich ročníkov učebných odborov kuchár, čašník - servírka, mechanik, opravár a potravinárska výroba  absolvovali 3- dňový Kurz na ochranu života a zdravia. V provizorných podmienkach absolvovali všetky témy kurzu podľa ŠkVP a popritom si užili posledné chvíle v kolektíve pred záverečnými skúškami. Okrem zdravotnej prípravy, civilnej ochrany, športovej prípravy, či krátkeho pobytu v prírode sa  posledný deň  zúčastnili spolu s ostatnými spolužiakmi školy športového dňa, pričom si zmerali sily v rôznych športových disciplínach. V športovom duchu a v dobrej atmosfére sa skončila púť žiakov v učebných odboroch. Po študijnom voľne ich v najbližších dňoch čakajú závrečné skúšky, pri ktorých im želáme šťastnú ruku, sviežu myseľ, aby s rozvahou preukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti vo svojich profesiách. 

       

     • Dvanásť rokov projektu Adopcia srdca

      29. 5. 2023

      Pred dvanástimi rokmi sa SOŠ obchodu a služieb zapojila do projektu Adopcia srdca, ktorý podporuje Misijné združenie pallotíni so sídlom v Bratislave. Adoptovali sme si  šesťročného černošského chlapca z Rwandy. Jean Baptiste je dnes už dospelý, vyučil sa za holiča a osamostatňuje sa. Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým žiakom, kolegom a obyvateľom Novej Bane za finančnú podporu, ktorá bude použitá na vybudovanie jeho  malého súkromného  holičstva.

      Počas uplynulých rokov pravidelné mesačné príspevky  umožnili chlapcovi vzdelávať sa, rodina mala stravu, oblečenie a zdravotnú starostlivosť. Okrem základných životných potrieb sme rodine pomohli aj dodatočnou materiálnou pomocou, posielali sme písacie a športové potreby, zabezpečili sme  domáce zviera, stavbu skromného príbytku a kúpu menšieho poľa. 

      Práca na projekte mala pre mňa ako učiteľku aj vzdelávací a výchovný rozmer. Spoločne so žiakmi sme organizovali burzy kníh,  drobné zbierky , študentský ples, piekli sme koláče pre školský bufet a takto získané finančné prostriedky sme poukázali na účet dieťaťa v adopcii. Svoje skúsenosti sme šírili ďalej a zapojili sme sa do súťaží, ako boli Oxford University Press, Červené stužky, Sociálne inovácie, Stredoškolská odborná činnosť, kde sme dosiahli popredné umiestnenia na krajskej a celoslovenskej úrovni.

      Adopcia srdca na diaľku sa ma dotkla predovšetkým osobne a ľudsky. Stretnutia s kňazmi z Rwandy a stretnutia s pracovníkmi Misijného združenia pallotini boli pre mňa veľmi obohacujúce a inšpiratívne, rovnako ako korešpondencia s adoptívnym dieťaťom. Videla som, ako chlapec kreslí, nesmelo píše listy vo svojom rodnom jazyku, neskôr pribudli listy  aj  v anglickom  jazyku, pribúdali fotografie ,  chlapec  rástol  a menil  sa na dospelého muža.  Bola som hlboko dojatá, keď ma v listoch nazýval drahá mama. Poslanie matky však dospelosťou dieťaťa nekončí, preto som sa rozhodla v podpore rodiny pokračovať, Jean Baptiste má ešte dvoch bratov, jeden je školopovinný  a druhý handicapovaný, spoločne žijú s matkou bez otca. K ďalšej podpore ma vedie nielen  moje srdce, ale aj  neuveriteľná zhoda písmen v priezviskách. Chlapec sa totiž volá Bagororwa.  

       

                                                                                                                PaedDr. S. Gáborová

     • Exkurzia Penzión Tajch

      24. 5. 2023

      Žiaci prvého a tretieho ročníka učebných odborov kuchár, čašník, servírka navštívili Penzión Tajch v Novej Bani. Privítala nás vždy usmiata majiteľka penziónu Mgr. Ľubica Holá, ktorá nás  oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša. Priblížila nám prácu v penzióne, rezervačný systém hostí, zdôraznila nevyhnutnosť ovládania minimálne jedného cudzieho jazyka, previedla nás reštauračnou i ubytovacou časťou penziónu a zodpovedala na všetky zvedavé otázky našich žiakov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za zaujímavé a pútavé rozprávanie a popriať jej veľa úspechov

       Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

       

       

     • Aktivity karierového poradenstva

      18. 5. 2023

      V priebehu školského roka 2022/2023 prebiehali na našej škole „ aktivity karierového poradenstva“ v spolupráci s Regionálnym centrom kariéry v Žarnovici s Mgr. Michaelou Forgáčovou, ktorá nás pravidelne navštevovala. Prvé posedenie sa konalo v novembri, na ňom sa zúčastnili všetci žiaci. Mgr. Forgáčová vysvetlila význam karierového poradenstva vo vyučovacom procese ako aj pre samotných žiakov. Následne boli žiaci rozdelení do skupín, kde mali spolu riešiť danú úlohu, čo bola práca s kartičkami povolania. Žiaci ku jednotlivým povolaniam priraďovali vlastnosti, aké musí mať človek , aby mohol dané povolanie vykonávať. Potom si z povolaní každý vybral tri také, ktoré by si vedel predstaviť, že by v budúcnosti vykonával a tri také, ktoré by určite nevykonával. Na záver mali žiaci zhodnotiť, ako sa im dané aktivity páčili, prípadne nepáčili.

      Pri druhom stretnutí vo februári sme vybrali aktivitu karierové typy Riasec test . Na začiatku stretnutia im bolo vysvetlené v čom spočíva daná aktivita, čo sú to karierové typy.  Žiaci si vyberali z rôznych skupín činností, čo ich v živote baví robiť. Na základe ich odpovedí potom počítač vyhodnotil a vybral každému žiakovi jeho „ trojkód“ teda tri kariérové typy povolaní, ktoré vyhovujú danému žiakovi.. Na základe tohto trojkódu si každý žiak vedel pozrieť v sústave povolaní, aké povolania sa hodia práve pre neho. Pre tieto aktivity sme už ale vybrali dve triedy I.N a III.C.

      Spolupráca ďalej pokračovala v máji, kde sme opäť pracovali s triedami I.N a III.C. Na tomto stretnutí sme začali formou rozhovoru o hodnotách. Žiaci najskôr sami vysvetľovali, čo si predstavujú pod  pojmom hodnoty. Následne pracovali s kartičkami určenými pre karierové poradenstvo „ svetom hodnôt“, kde si mali vybrať osem hodnôt, ktoré sú pre nich v živote dôležité. Z daného balíka kariet boli zámerne vybrané hodnoty rodina, zdravie a láska. Potom pokračovali aktivitou „ Balón“ kde z daných ôsmych hodnôt žiaci postupne vyhadzovali z balóna,  aby sa mohli vzniesť vyššie. Na konci im mali zostať tri hodnoty, ktoré sú pre nich v tejto etape života dôležité. Pri spätnej väzbe mali zhodnotiť, ako sa im dané hodnoty vyhadzovali a s vyradením ktorej hodnoty mali najväčší problém.

      Žiaci sa takto hravou formou, pomocou vybraných aktivít, dozvedeli o sebe niečo nové, čo im môže pomôcť orientovať sa nielen v živote, ale aj vo svete kariéry. Mgr. Michaele Forgáčovej sa týmto chceme poďakovať za spoluprácu v tomto školskom roku a tešíme sa na ďalšiu.

      Ing. Monika Šályová

      výchovná poradkyňa

       

     • Medzinárodný deň mlieka

      17. 5. 2023

      Medzinárodný deň mlieka  je medzinárodnou každoročnou udalosťou.Oslavuje vždy tretí májový utorok a to od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie a nenahraditeľné zložky plnohodnotnej ľudskej stravy.

      Tento deň sme si pripomenuli so žiakmi I.C triedy v odboroch kuchár a čašník v podobe prezentácie a kvízovej hry, ktoré pripravila Ing. Babincová. Víťazke, Paulínke Šestákovej  gratulujeme 😊

     • Jarná burza

      17. 5. 2023

         V mesiaci máj sa knižnica SOŠ obchodu a služieb premenila na jarnú burzu, ktorá nadviazala na náš vianočný bazár. Na burze si žiaci mohli vziať rôzne druhy oblečenia, topánok, kabeliek, ruksakov a iných drobností. Sme radi, že všetky veci dostali druhú šancu a ešte poslúžia. Tieto podujatia spĺňajú nielen charitatívny rozmer, ale pomáhajú budovať u žiakov aj ekologické cítenie a pocit spolupatričnosti.

     • Zážitkové dopoludnie o škodlivosti patologických javov mládeže

      8. 5. 2023

      Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom pod vedením preventistky npor. JUDr. Anny Holečkovej v spolupráci s koordinátorkou ochrany detí pred násilím a odborníkmi na prevenciu zrealizovali pre našich žiakov edukačno – zážitkové  podujatie vo forme workshopu  s názvom:           ,, Fakty a mýty“.

      Na základe našich požiadaviek bol workshop zameraný na témy:

      • bezpečne na internete
      • šikanovanie
      • duševné zdravie
      • zdravý a nezdravý vzťah – fakty a mýty o násilí páchanom v partnerských vzťahoch.

      Prioritou podujatia bola sociálna prevencia vybraných sociálno – patologických javov u mladých ľudí, ktorí sa s nimi môžu stretnúť a byť nimi priamo ohroznení.  Žiaci boli v priebehu vzájomných interakcií v skupine vedení k vlastnej činnosti a k aktívnemu učeniu sa,  pod odborným dohľadom lektora. Cieľ  workshopu – sprostredkovanie informácií študentom lektormi – odborníkmi za účelom nadobudnutia vedomostí zážitkovou formou bol  splnený a žiaci prežili zaujímavé a poučné dopoludnie.  Ďakujeme zúčastneným lektorom za ich osvetovú aktivitu a odovzdanie vedomostí zážitkovou formou.

     • Projektový deň FinQ

      2. 5. 2023

      SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do vzdelávacieho  programu FinQ.   Je to inovatívny program Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Jeho úlohou je rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na školách. Problematika financií a rozvoja finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov.

      FinQ učí rozmýšľať, podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií.

      Pre žiakov sme pripravili Projektový deň, kde riešili zaujímavé úlohy, diskutovali na témy z oblasti financií, pozreli si vzdelávacie videá,  na základe ktorých mali vyriešiť problémové situácie a začali pracovať s novým študijným materiálom – Moje portfólio FinQ.

      Veríme, že tento deň sa študentom páčil, dozvedeli sa nové informácie z oblasti financií a budú ich vedieť využiť v praktickom živote. Tento projektový deň nebol posledný a budeme sa tešiť na ďalšie, ktoré nás ešte čakajú.

       

        Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

           koordinátorky programu FinQ

     • Učíme sa modernej gastronómii

      19. 4. 2023

      Dňa 18.4.2024  majster OV Bc. Michal Tužinský predviedol zážitkové vyučovanie odborného výcviku, keď žiakom vysvetlil a predviedol prípravu jedál metódou Sous- Vide.

      Sous-Vide je moderná francúzska metóda varenia, pri ktorej sa potravina zavákuje do teploodolného sáčku a varí sa pri konštantne nízkej teplote určitý čas, čo umožňuje účinný prestup tepelnej energie z vody do potraviny. Pri varení vo vákuu sa dosahuje  rovnomerná tepelná úprava suroviny, neuniká žiadna šťava a tým neuniká ani chuť. Vynikne prirodzená chuť varenej suroviny. Pridaním rôznych marinád a korenín do vákuových vreciek, v ktorých sa surovina pripravuje sa získajú iným spôsobom často nedosiahnuteľné chute. 

      Touto metódou majster OV predviedol úpravu rôznych druhov mäsa a žiaci mali možnosť prakticky porovnať výhody tejto úpravy. Moderná gastronómia však nie je len o moderných tepelných úpravách ale aj o servírovaní. Preto pripravené druhy mäsa metódou Sous – Vide boli doplnené o moderné prílohy a naservírované podľa najnovších trendov.

      Takto pripravili:

      1. Kuracie prsia s omáčkou z modrého syra a kuskus
      2. Bravčová panenka, šampiňónové ragú, gratinované zemiaky
      3.  Steak z hovädzej roštenky, grilovaná zelenina

      Pripravené jedlá boli nielen moderné, ale aj chutné, zdravé a oku lahodiace a žiakov to inšpirovalo k poznávaniu modrenej gastronómie.

       

     • Syry v našej strave

      12. 4. 2023

      Veľa ľudí si život bez syra nedokáže predstaviť. Konzumujú ho každý deň, pretože im chutí a veria, že je prospešný pre ich zdravie. Nie je však syr ako syr. Pre mnohých ľudí sú syry hlavným zdrojom bielkovín a vápnika. Bielkoviny zo syra ľahko stráviteľné a účinné. Už počas doby jeho zrenia dochádza k určitému druhu „trávenia“ aminokyselín a ľudský organizmus následne dokáže bielkoviny lepšie zužitkovať. Aj preto možno zaradiť syr medzi najlepšie potraviny na dostatočné zásobenie vápnikom. Táto minerálna látka nespevňuje len kosti a zuby. Podieľa sa aj na riadení dôležitých funkcií v nervstve, svalstve i na zrážaní krvi.

      Žiaci 2. ročníka učebného odboru kuchár, čašník predviedli svoje praktické zručnosti pri príprave ochutnávky syrov a teoretické vedomosti o syroch v našej strave formou zážitkového učenia.

       Ing. Nikola Babincová - učiteľka odborných predmetov

       

       

       

       

     • Kniha stále žije

      28. 3. 2023

      Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.

      História kníh ide ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Knihy v sebe skrývali príbehy o láske, nenávisti, vojnách, trápeniach i radostiach knižných hrdinov.

      V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľudom (zvyčajne mužov). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vekových skupín, bez ohľadu na pohlavie či politické názory

      Prečo je marec mesiacom kníh?

       Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

      Počas hodiny slovenského jazyka a literatúry sa žiaci I. C triedy vybrali do našej útulnej knižnice, kde si každý vybral knihu, usadil sa pohodlne na vaku a v pokojnej atmosfére sa oboznamoval s daným dielom. Niektorí nám zarecitovali aj zopár veršov autora Janka Kráľa. Žiaci si mohli knihy vypožičať, alebo kúpiť za symbolický poplatok, ktorý putoval na projekt „Adopcia srdca“, ktorý zastrešuje pani učiteľka PaedDr. Slavomíra Gáborová.

      Aby si žiaci ešte viac rozšírili svoje obzory, zavítali sme aj do  Pohronského múzea v Novej Bani, kde si prezreli stále expozície.

      Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou!

      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

      Aj známy pedagóg J.A. Komenský povedal: "Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom."

                                                    

                                                                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

     • Marec – mesiac knihy

      23. 3. 2023

      Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Ideálne je, keď  žiaci vnímajú knihy ako svojich priateľov.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pre svojich žiakov pripravila niekoľko aktivít v priebehu tohto mesiaca. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu „ Vráťme knihy do škôl“, ktorý je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám. Žiaci môžu získať hodnotné ceny, projekt trvá do 4.7.2023.

      V školskej knižnici sme pripravili tradičnú burzu kníh, výťažok z nej venujeme černošskému chlapcovi v projekte Adopcia srdca. V priestoroch školskej knižnice prebiehali aj hodiny slovenského jazyka a literatúry, kde sme vytvorili  projekt „160 rokov Matice slovenskej.

      Navštívili sme aj priestory Mestskej knižnice v Novej Bani a po návšteve knižnice sme hodinu slovenského jazyka zavŕšili sladkou bodkou v cukrárni.

      Prajem Vám pekné čitateľské zážitky!

       PaedDr. Slavomíra Gáborová

      koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Barmanský kurz prináša ovocie

      15. 3. 2023

      Žiačky učebných odborov čašník, servírka a kuchár  ešte začiatkom februára  absolvovali   barmanský kurz pod vedením skvelého inštruktora Slovenskej barmanskej asociácie Ing. Jozefa Rotha. Kurz prebiehal  priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom a žiačkam ho v plnej miere  uhradila  naša škola. Absolventky kurzu okrem nových vedomostí, zručností a skúseností získali po absolvovaní záverečnej skúšky certifikát SkBA platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA.

      Svojimi novými zručnosťami sa žiačky predviedli v dňoch 14. a 15. marca 2023, kedy počas podávania obedov v školskej jedálni stravníkom ponúkali a pred ich očami pripravovali rôznymi spôsobmi nealkoholické miešané nápoje sviežich  chutí a farieb.

      Nápoje boli nielen oku lahodné ale najmä osviežujúca a chutné, preto veríme, že takúto prezentáciu si zopakujú, čím budú neustále zlepšovať svoje zručnosti v príprave miešaných nápojov. ​​​​​​​


     • Príprava múčnikov z kysnutého cesta

      10. 3. 2023

      Múčniky  z kysnutého cesta sú to tradičné múčniky  slovenskej kuchyne, ktoré  sú  obľúbené a najmä chutné. Avšak ich príprava je náročná, nakoľko si vyžaduje dodržanie správneho technologického postupu i správnej teploty pri príprave kvásku, kysnutí aj pečení. 

      Žiaci 2. ročníka  učebného odboru kuchár predviedli svoje praktické zručnosti v súťaži na tému:

      Príprava múčnikov z kysnutého cesta.

      Každý pripravoval iný múčnik, podľa vopred vyžrebovaného receptu. Ale výsledok sa vydaril a hlavne chutil.

     • Nový, modernejší pomocník v kuchyni

      17. 2. 2023

      Dňa 17.2.2023 sa v priestoroch školskej jedálne SOŠ obchodu a služieb konalo školenie na používanie nového konvektomatu Retigo. Zástupca firmy Retigo Rořnov  pod Radhoštěm, pán Jaroslav Mikoška predstavil kovektomat pracovnému kolektívu ŠJ. Jeho rady, upozornenia a vychytávky určite využijeme v ďalšej práci v školskej kuchyni. Zakúpený konvektomat, je podľa jeho slov Ferrari, čiže my sa tešíme, že ho máme a že nám uľahčí našu prácu.Ďakujeme!!

      Kolektív ŠJ

     • Exkurzia - Baristická súťaž Baileys coffe cup 2023

      16. 2. 2023

      Dňa 14. februára 2023 sa v Divadelnej kaviarni vo Zvolene konala baristická súťaž Baileys coffe cup. Na súťaž sa boli pozrieť aj študenti II. C triedy našej školy. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť 2 espressá, 2 cappuccina a 2 voľné kávové nápoje s použitím liehoviny Baileys. Členovia poroty hodnotili techniku prípravy kávy, jej chuť, spôsob servisu a celkovú estetickú úroveň. Okrem toho sa komisia zamerala aj na presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygienu a komunikáciu súťažiacich s komisármi.

      Pre našich žiakov bola táto exkurzia inšpiratívna, zaujímavá. Dúfame, že budúci ročník baristickej súťaže Baileys coffe cup už navštívime ako súťažiaci.

        Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov