• Aktuality

     • FiNNkvíz – súťaž z finančnej gramotnosti

      25. 4. 2024

       

      • je celoslovenská vedomostná súťaž zameraná na finančnú gramotnosť organizovaná v mesiaci apríl formou krajského kola, do ktorej sa zapojili študenti I.A, I.N triedy.               

      Čo získam keď sa zapojím?

      • Rozhľad a prehľad v oblasti financií : súťaž je plná zaujímavých otázok.
      •  Logické a analytické myslenie: Schopnosť logicky a racionálne uvažovať, systematicky analyzovať informácie, vyvodzovať závery.
      • Kritické myslenie: Schopnosť nezávisle overovať a hodnotiť informácie a ich zdroje, spoľahlivosť.
      • Túto súťaž pripravila Nadácia NN ľuďom a je určená študentom stredných škôl
      • Získaš nové vedomosti hravou formou
      • Súťaž sa realizuje v aplikácii EduPage
      • Študenti môžu zabojovať o lákavé finančné ceny. V každom z ôsmich krajov sa vyhodnotia traja najlepší, ktorí získajú 200, 100, 50 eur.

           Verím, že táto súťaž bola pre študentov zaujímavá a priniesla im veľa nových poznatkov, ktoré využijú aj v reálnej praxi.

       

                      Ing. Mária Lenčová

                   koordinátor fin. gramotnosti

     • Veľtrh cvičných firiem

      5. 4. 2024

      Dňa 27. marca 2024 sa naši študenti 1. ročníka študijného odboru Škola podnikania zúčastnili v priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom 26. veľtrhu cvičných firiem, keďže v budúcnosti chceme našich študentov do tejto súťaže tiež zapojiť.

      Cieľom podujatia bolo prezentovať podnikateľské zručnosti a kreativitu študentov. Každá zo zúčastnených cvičných firiem chcela zaujať nápaditosťou, originalitou a výtvarným riešením svojho stánku, s cieľom prilákať čo najviac kupujúcich, uzavrieť čo najviac lukratívnych obchodov. Súťažilo 14 cvičných firiem.

      Reprezentanti každej zúčastnenej cvičnej firmy chceli predstaviť svoju cvičnú firmu v čo najlepšom svetle. Všetci sa správali ako skúsení a ostrieľaní obchodníci. Každá cvičná firma mala vytvorený dostatočný priestor na prezentáciu svojej ponuky. Paralelne s tým prebiehala súťaž „66 sekúnd vo výťahu“, kde študenti prezentovali svoje firmy v anglickom jazyku.

      Tak ako každý rok nechýbali na veľtrhu súťaže – o Naj... stánok, Naj... prezentáciu, Naj... veľkonočný leták, Naj... webový banner. Novinkou podujatia bolo hodnotenie Top cvičnej firmy, ktorá v súčte bodov za jednotlivé kategórie súťaží získala najviac bodov.

      Našim študentom sa veľtrh cvičných firiem páčil, získali cenné skúsenosti, ktoré verím v budúcnosti využijú pri svojej prezentácii.

       

                                   Ing. Mária Lenčová

                           učiteľka odborných predmetov

       

     • Ocenenia pre našich pedagógov

      26. 3. 2024

      Marec je mesiac, kedy si o niečo  viac uvedomujeme dôležitosť a  význam pedagogickej práce a ako prejav vďaky mnohí preberajú významné ocenenia za ich prínos pre školstvo. Teší nás, že v tomto školskom roku sa takejto cti dostalo aj našim dvom kolegyniam.

      Banskobystrický samosprávny kraj sa pri príležitosti Dňa učiteľov rozhodol oceniť prácu dvadsiatich stredoškolských pedagógov. Výber ocenených tentokrát vedenie BBSK nechalo na samotných pedagogických zamestnancov  a žiakov, ktorí prostredníctvom dotazníkov hlasovali za najlepšieho pedagóga vo svojej škole.

      Medzi dvadsiatimi najlepšími bola aj naša kolegyňa PaedDr. Slavomíra Gáborová, ktorá si ocenenie za svoju prácu prevzala 21. marca 2024 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

      PaedDr. Slavomíra Gáborová zasvätila celý svoj profesijný život pedagogickej činnosti. Dvadsať rokov  stojí za katedrou  Strednej odbornej školy  obchodu a služieb v Novej Bani a otvára pre žiakov krásy slovenského a anglického jazyka. Okrem vysokých profesionálnych kvalít je pre ňu vlastná ľudskosť, otvorenosť , empatia, čo oceňujú nielen žiaci, rodičia , ale aj kolegovia školy. Našu školu reprezentuje v rôznych projektoch a mimoškolských aktivitách. Bola iniciátorkou projektu „ Adopcia srdca“,  za ktorý sme ako škola získali v decembri 2023 ocenenie za charitatívnu činnosť ,, Srdce na dlani“. A práve so srdcom na dlani odovzdáva svoje odborné zručnosti a skúsenosti aj mladšej generácii pedagogických zamestnancov. 

       

      Dňa 25.3.2024 primátor mesta Nová Baňa pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil najlepších pedagógov novobanských škôl. Ocenenou za našu školu bola Ing. Mária Lenčová, ktorá si spolu s ostatnými prevzala ocenenie v kinosále po šansónovom koncerte Evy Pavlíkovej.

      Ing. Mária Lenčová je dlhoročná učiteľka odborných ekonomických predmetov na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novej Bani. Zároveň vykonáva špecializovanú činnosť triedneho učiteľa a vedúcej predmetovej komisie. Je dlhoročnou koordinátorkou finančnej gramotnosti a podnikateľských zručností. V edukačnom procese aplikuje aktivizujúce metódy a formy vzdelávania praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom, ktoré podporujú u žiakov kreativitu, aktivitu a motiváciu. Svojou profesionalitou a ľudským prístupom si vie získať rešpekt i úctu kolegov i žiakov.

       

      K oceneniu našim kolegyniam srdečne blahoželám a želám nielen im , ale všetkým pedagógom a zamestnancom školy veľa elánu , tvorivosti a  pochopenia do ďalšej práce v školstve. Zároveň vyslovujem srdečné ďakujem za vašu neúnavnú prácu,  pri ktorej odovzdávate svoje vedomosti a skúsenosti, motivujete študentov k zvedavosti a hľadaniu nových poznatkov a formujete zodpovedných a aktívnych občanov.

             

                         Ing. Katarína Garajová

                 riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

       

     • Marec – mesiac knihy

      26. 3. 2024

       

        K marcu knihy neodmysliteľne patria, preto aj naša škola v tomto mesiaci pravidelne realizuje zaujímavé aktivity spojené s čítaním kníh.

         V priestoroch školskej knižnice sme usporiadali burzu kníh, z ktorých si žiaci mohli knihu vybrať a ponechať si ju. Novými titulmi, ale aj staršími kúskami, doplníme školskú databázu kníh a triedne malé knihovničky. 

         Zapojili sme sa tiež  do  projektu „ Vráťme knihy do škôl“, v ktorom sa súťaží o vecné ceny, ako sú čítačky kníh, e – knihy a knižné balíčky.  Starší žiaci písali recenzie v rámci opakovania maturitných tém a mladší žiaci skúšali napísať príbeh na tému „Čo ak?“, v ktorom vysvetlili, čo by sa stalo, ak by na nejaký čas vypadol internet.

         Navštívili sme aj mestskú knižnicu, kde sa prváci oboznámili so systémom fungovania knižnice a čo nás teší, vypožičali si knihy a stali sa platnými členmi.

         Čítanie kníh otvára dvere do nekonečných svetov plných dobrodružstiev, tajomstiev, fantázie a vedomostí. Objavuješ nové krajiny, postavy a stávaš sa súčasťou fascinujúceho príbehu.

         Veľa chuti do čítania prajú vyučujúce slovenského jazyka a literatúry

                 Mgr. Jana Gromanová a PaedDr. Slavomíra Gáborová 

     • Charita nám nie je cudzia

      21. 3. 2024

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Ide o verejnú zbierku, ktorá už 25 rokov nepretržite podporuje projekty zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a rôznych krízových situáciách. Vo svojom 25. ročníku podporí organizácie pomáhajúce jednorodičovským rodinám, rovnako ako aj individuálnych príjemcov z radov samoživiteľov.

      Ďakujem dobrovoľníčkam z III.C triedy, ako aj všetkým darcom.

      Ing. Nikola Babincová

     • Projektové vyučovanie predmetu Technika u nás

      21. 3. 2024

      Žiaci 5. a 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Tekovská Breznica strávili  v našich dielňach učebného odboru mechanik opravár – stroje a zariadenia  predpoludnie v rámci projektového vyučovania predmetu Technika.

      Najskôr boli poučení o tom, ako sa bezpečne správať pri práci. Potom nasledovala krátka prednáška na tému Technické materiály a pozreli si  našu pneuservisnú a kováčsku dielňu.

      Následne sa žiaci premiestnili do  dielní, kde si pod dozorom  majstra odborného výcviku p. Šinkoviča pozreli a vyskúšali mäkké a tvrdé spájkovanie.

       Vyrobili si jednoduchý hlavolam z medeného drôtu, ktorý si odniesli domov.

       Naši druháci mechanici im predviedli prácu na sústruhu. Dúfame, že sa im u nás páčilo a získali aj nové zručnosti. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

     • Odborná exkurzia Tekovskej kúrii

      5. 3. 2024

       

      Dňa 5.3.2024 naši prváci učebných odborov kuchár a čašník, servírka navštívili prevádzku nášho duálneho partnera ,,Tekovskú kúriu"

      Pán Michal Martinec, ktorý je zároveň aj inštruktorom duálneho odborného vzdelávania nás previedol celou prevádzkou, vysvetlil podstatu fungovania kuchyne, odbytového strediska aj skladového hospodárstva.

      V diskusii pri čapovanej kofole zodpovedal na nesmelé otázky žiakov o možnosti duálneho vzdelávania, či budúceho zamestnania.

      V závere všetci dostali chutný darček z ich vlastnej pekárne.

      Ďakujeme

     • Postup do II. kola finančnej olympiády

      28. 2. 2024

       

      Študenti našej školy sa pravidelne každý rok zapájajú do finančnej olympiády, ktorú organizuje nadácia PARTNERS. Účelom súťaže je najmä otestovať a prehĺbiť finančné vedomosti a zároveň je to aj príležitosť porovnať si svoje sily s ostatnými účastníkmi a zároveň možnosť vyhrať finančné výhry od 500 – 1000 eur.

      Do súťaže sa  zapojili triedy I.A, II.C, III.C, I.N a II.N. Tento školský rok bol naozaj veľmi úspešný, pretože do druhého kola v konkurencii škôl z celého Slovenska postupuje až 14 študentov. Sú to nasledovní študenti: Arvajová Saša, Ďurišová Michaela, Gonda Ján, Grec Timotej, Grégerová Sofia, Lenčová Mária, Marková Sabina, Miháliková Adriana, Marko Štefanka, Struhárová Stela, Tisovský Adrián, Vallová Zoja, Zigová Mária.

                  Tieto krásne výsledky svedčia o tom, že na našej škole venujeme finančnej gramotnosti značnú pozornosť. Všetkým študentom prajeme veľa úspechov v II. kole a potom už len šup do celoslovenského finále.

                            Ing. Mária Lenčová

                     koordinátor finančnej gramotnosti

     • VALENTÍNSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ

      16. 2. 2024

      Vo štvrtok 15. februára 2024 naša škola organizovala prvýkrát Valentínsky volejbalový turnaj, na ktorom hostila ďalšie dve novobanské školy, Základnú školu J. Zemana a Gymnázium F. Švantnera. Od začiatku panovala medzi družstvami priateľská atmosféra so zdravou rivalitou. Fakt, že sa žiaci týchto troch novobanských škôl medzi sebou poznajú, vznietil u nich väčšiu chuť vyhrať. Družstvá si zmerali sily v siedmich zápasoch, ktorých výsledky určili nasledovné umiestnenie daných tímov:

      1. miesto: Gymnázium Františka Švantnera
      2. miesto: Základná škola Jána Zemana – DRUŽSTVO 1
      3. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb
      4. miesto: Základná škola Jána Zemana – DRUŽSTVO 2

      Žiakom sa na turnaji páčilo natoľko, že v závere tohto skvelého športového dňa sa odohral ešte priateľský zápas. Žiaci sa v družstvách navzájom povymieňali, vytvorili tak dve zmiešané družstvá a zmerali si sily medzi sebou.

      Sme radi, že turnaj sa uskutočnil bez zranení, že si to žiaci užili a  zabavili sa. Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že sa stretneme opäť v budúcom ročníku turnaja!

      Ing. N. Babincová, Mgr. J. Gromanová, Ing. M. Šályová

     • Spracovanie informácií na počítači

      11. 2. 2024

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt počítačDňa 7. februára 2024 sa na našej škole uskutočnil 58. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 10 študentov zo študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a študijného odboru škola podnikania – I.N, II.N, I.A.  Aj keď sa prváci len tento rok zoznamujú s desaťprstovou hmatovou metódou, niektorí z nich už dosahujú veľmi pekné výsledky.

      Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niekomu sa darilo lepšie, niekomu slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -     Zoja Vallová, I.N / 207 č.ú. za min.,/

                                                    2. miesto -     Timotej Grec,  II.N /192 č.ú. za min., /

                                                    3. miesto -      Martin Maďar I.A  / 187 č.ú. za min.,/

                                                       

       Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                 Ing. Mária Lenčová

              učiteľka odborných predmetov

       

     • Zvyky a tradície fašiangového obdobia

      8. 2. 2024

      Fašiangové obdobie je tu! O zvykoch a tradíciách tohto obdobia mali žiaci, ale i pedagógovia našej školy, možnosť dozvedieť sa trochu viac vďaka lektorke Antónii Pulišovej pod záštitou Pohronského osvetového strediska. Pútavo nám priblížila zaujímavosti o fašiangovom trojdní, sprievode, pochovávaní basy či zaspievala niekoľko tradičných piesní spojených so zvykmi daného obdobia. Vďaka Pohronskému osvetovému stredisku sme mali tiež možnosť pokochať sa nádhernými regionálnymi krojmi. No a aby sa len nerozprávalo o fašiangoch, naši majstri spolu so žiakmi na odbornom výcviku nám tematicky pripravili vynikajúce šišky a fánky, na ktorých sme si na záver pochutili. Mňam! 😊

      Mgr. Jana Gromanová

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      8. 2. 2024

       

      02. februára 2024 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. 72 najúspešnejších olympionikov kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Katarína Ševčíková, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže. Poďakovala sa partnerom olympiády a súťažiacim priblížila benefity, ktoré môžu úspešným zapojením sa získať. Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Adrián Tisovský II. N, Viktória Tužinská I. N a Pavol Vozár I. N trieda.  Najlepších 50 súťažiacich z krajských kôl čaká v máji 2024 celoslovenské kolo, kde sa popasujú s náročnejšími otázkami a dostanú príležitosť zabojovať o postup do medzinárodného finále, ktoré sa tento rok uskutoční v meste fialovej koruny – v gréckych Aténach.

        Ing. Erika Struhárová

      koordinátor ekonomickej olympiády

       

     • Exkurzia Hronský Beňadik

      2. 2. 2024

      Dňa 1. februára 2024  sme sa so študentmi I. A, I. N a II. N triedy vybrali do Hronského Beňadika, kde sme navštívili Baziliku Minor-kostol sv. Benedikta, kaplnku, Opátske sídlo a sýpku. O tomto historickom skvoste  Pohronia nás informovala sprievodkyňa informačného centra. Naša prehliadka začala v bazilike, kde nám priblížila jej históriu, prezreli sme si zachované nástenné fresky, krásne sklenené vitráže a relikviu Kristovej krvi. Potom sme sa presunuli do Opátskeho krídla, ktoré prezentuje zaujímavú expozíciu pod názvom Mníšsky život podľa reguly sv. Benedikta. Prezreli sme si kapitulnú sieň, knižnicu, klenotnicu, lekáreň a pustovňu, v ktorej kedysi žili mnísi niektorých rádov.  V kláštornom skriptóriu si mohli študenti vyskúšať prepisovanie listín použitím stredovekej techniky brkom a atramentom.

      Na ceste z baziliky sme sa zastavili pri replike prvého automobilu vyrobenom na Slovensku. Auto miestni pomenovali Drndička kvôli rachotu, ktoré vydávali jeho štyri drevené kolesá. Jeho zhotoviteľom bol Michal Majer.

      Veríme, že našim študentom sa zážitková hodina cestovného ruchu páčila, odniesli si veľa nových poznatkov z tohto historického skvostu.  Už teraz sa tešíme na ďalší zážitok v rôznych čarokrásnych kútoch Slovenska.

      Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová

      učiteľky odborných predmetov

     • Motivačné štipendiá po prvýkrát na SOŠ obchodu a služieb

      31. 1. 2024

       

      Ďakujeme mestu Nová Baňa za finančnú podporu, vďaka ktorej sme po prvýkrát v histórii udelili motivačné štipendiá.

      V každom odbore bol vyhodnotený ,, Najlepší žiak odboru“  za prvý polrok školského roka 2023/2024, ktorý získal motivačné štipendium vo výške 50€  .

      Žiaci boli hodnotení na základe internej smernice na určenie postupov pri poskytovaní motivačných štipendií, kde sa okrem prospechu  zohľadňovala aj účasť na súťažiach, aktivitách, prezentácii školy a dochádzka.

      Motivačné štipendium a titul ,,Najlepší žiak odboru“ získali:

      Učebné odbory:

      • Kuchár – Ján Gonda  3.C
      • Čašník, servírka -  Laura Brodzianska  1.C
      • Mechanik, opravár – Miroslav Mádel  3.C
      • Potravinárska výroba – Ľubica Santová  2.D 

      Študijné  odbory

      • Škola podnikania – Alexandra Ricottiová 1.A 
      • Podnikanie v remeslách a službách  - Pavol Vozár 1.N

      Úspešným žiakom blahoželáme a prajeme, nech motivačné štipendium je pre nich nielen potešením,  ale aj motiváciou na  udržanie výborných študijných výsledkov.

       

       

     • Biznis fórum

      24. 1. 2024

       

      Vo štvrtok, 11. januára 2024 sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie - Biznis fórum.  Pod vedením lektora  Jozefa Kováča z tímu Rozbehni sa! sa žiaci  učili ako nájsť podnikateľský nápad, vytvárať biznis model, odlišovať nápady od konkurencie, ako nápady otestovať a zrealizovať. Získali mnoho informácií ako zrealizovať prieskum, vytvoriť predajný web a získať prvé objednávky.

      Nasledujú online konzultácie vlastných nápadov s mentorom, ktorý im pomôže nápad vylepšiť, alebo ich usmerní v hľadaní toho nového. Všetkým držíme palce pri rozbiehaní sa. 

      Program Rozbehni sa! je určený pre žiakov so záujmom o podnikanie a je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole už 7 rokov. 

       

      Ing. Erika Struhárová

      ambasádor programu

       

              Rozbiehátor - old - Rozbehni sa!

       

       

     • Vyučovanie cudzích jazykov efektívne a inovatívne

      11. 1. 2024

      V šk.roku 2023/2024 Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu  poskytlo školám finančný príspevok na podporu digitálnej transformácie vzdelávania.  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani časť príspevku využila na zakúpenie kreditu pre aplikáciu WocaBee.

      WocaBee spadá do kategórie edukačných aplikácií, ktorá  žiakom a študentom výrazne pomáha s učením slovnej zásoby cudzích jazykov (vrátane výslovnosti), motivuje ich k učeniu, vďaka čomu dosahujú výrazne lepšie jazykové výsledky.  WocaBee pracuje s každým žiakom individuálne za pomoci umelej inteligencie!

      V mesiaci december sa  žiaci školy zapojili do Vianočnej súťaže v rámci WocaBee a najšikovnejší z nich dostali diplomy za najviac bodov a splnených aplikačných úloh.

      Diplommy získali :

      za  anglický jazyk  - Pavol Vozár - I. N trieda, študijný odbor Podnikanie v remeslách a službách

      za nemecký jazyk – Kristína Krátka, I.A trieda, študijný odbor Škola podnikania.

      Blahoželáme aj ostatným žiakom, ktorí sa aktívne zapojili a precvičili si svoje jazykové zručnosti a slovnú zásobu v cudzom jazyku.

      Vyučujúce cudzích jazykov.

       

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      11. 1. 2024

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, jej cieľom je vzbudiť u mladých ľudí záujem o ekonomické témy, vyhľadávať medzi stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.   Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do ekonomickej olympiády, v decembri prebehli školské kolá a 5 našich študentov postúpilo do krajského kola, ktoré sa bude konať na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 02.02.2024.

      Postupujúci študenti: Alexandra Ricottiová, I. A

                                         Pavol Vozár, I. N

                                         Viktória Tužinská, I. N

                                         Adrián Tisovský, II. N

                                         Mária Lenčová, II. C

      Postupujúcim študentom blahoželám a držím palce v krajskom kole.

      Ing. Erika Struhárová

      koordinátor ekonomickej olympiády

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      21. 12. 2023

      Dňa 14. 12. 2023 sa konalo školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnilo
      spolu 7 žiakov z I. A a I. C. Olympiáda pozostávala z 3 častí. Prvá časť
      obsahovala online test, v druhej časti žiaci pretransformovali súťažný text do
      súčasnej slovenčiny. V poslednej časti mali za úlohu predniesť krátky diskusný
      príspevok. Žiaci sa s úlohami usilovne popasovali.
      Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
      1. miesto – Miriam Firicová, I. C
      2. miesto – Alexandra Ricottiová, 1. A
      3. miesto – Laura Brodzianska, 1. C
      Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za
      účasť!
      Mgr. J. Gromanová, PaedDr. S. Gáborová

     • Súťaž - Generácia €uro

      14. 12. 2023

      Generácia €uro je tímová súťaž pre stredoškolákov, ktorá približuje význam menovej politiky, objasňuje úlohu centrálnej banky a prehlbuje ich poznatky o svete financií. Súťaž organizuje Národná banka Slovenska, pod záštitou Európskej centrálnej banky.

      Naša škola vytvorila dva súťažné tímy:

      Tím I. N triedy –  Zoja Vallová, Pavol Vozár, Martin Lenárt, Viktória Tužinská

      Tím II. N triedy – René Tomčáni, Timotej Grec, Vratko Babiak, Annamária Albert

      Naše súťažné tímy absolvovali prvé kolo medzinárodnej súťaže  Generácia €uro– online kvíz.

      Veríme, že účasťou v I. kole súťaže študenti  získali nové poznatky zo sveta makroekonómie, financií a fungovania Eurosystému.

      Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika  Struhárová

      učiteľky odborných predmetov

      v

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

      14. 12. 2023

      Už 7 rokov Vianočná pošta spája dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domovov dôchodcov. Cieľom tohto projektu je spríjemniť Vianoce seniorom, ktorí sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy alebo pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

      Naša škola je súčasťou projektu „Vianočná pošta“ od úplného začiatku, a aj tento rok sa rozhodla I. A trieda a I. N trieda podporiť túto krásnu myšlienku a zapojili sa do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“. Starkým totiž začínajú Vianoce s prvým pozdravom na stolčeku. 

      Projekt Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším.

      Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“ zapojené triedy získali certifikát pisateľa Vianočnej pošty. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do uvedenej aktivity zapojili a rozhodli sa potešiť starkých v domovoch dôchodcov. Verím, že naše vianočné pozdravy vyčaria seniorom úsmev na tvári a  radosť v srdiečku.

        Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová,

        učiteľky odborných predmetov