• Kód školy: 666 425

     MATURITA 2023/2024

     Informácie k MS 2023/2024

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

     EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

     Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch 

     • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 6. septembra 2024.

     Informácie o organizácii maturitnej skúšky

     Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje www.nivam.sk -  Maturita 2023/2024.

     Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

     Ďalšie informácie môžete získať na stránke www.nivam.sk.

     Ing. Erika Struhárová,  školský koordinátor MS