• Junior Achievement Slovensko

    •    Junior Achievement Slovensko, n.o. (JASR)               

      

                     Junior Achievment Slovensko, n.o. (JASR) je nezávislá nezisková vzdelávacia

         organizácia založená 24. januára 1994. Organizácia je licenčným partnerom Junior Achievement

         Worldwide a členom Junior Achievement-Young Enterprise Europe.Poskytuje mladým ľuďom na

         Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

      

      

     Ekonómia zaujímavo a netradične s on-line učebnicou

                 V súčasnosti sa každá stredná škola snaží aktuálne reagovať na potreby praxe vhodným výberom vzdelávacích programov.

     Hľadajú sa možnosti ako zatraktívniť vyučovací proces v škole, zapojiť do jeho realizácie ľudí z praxe a žiakov správne motivovať.

     Dať svojim žiakom šancu zažiť niečo zaujímavé s priestorom na objavovanie, osvojovanie a precvičovanie poznatkov.

            Na našej škole už niekoľko rokov môžu študenti využívať pri štúdiu ekonómie  tzv. on-line učebnicu ekonómie. 

     Umožňujú nám to vzdelávacie programy a moduly, ktoré školám poskytuje nezisková  organizácia

     JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO -  líder v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku.

           Prostredníctvom Online učebnice ekonómie študenti pochopia základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu.

     Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom

     otvorených otázok a úloh ale aj testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu.

     Namiesto klasických učebníc študenti a učitelia využívajú k výučbe Online učebnicu ekonómie. Všetky texty učebnice sú umiestnené

     na vzdelávacom portáli www.aeucebnica.jasr.sk. Učitelia preberajú teóriu so svojimi študentmi pomocou internetu nielen priamo v triedach.

     Portál umožňuje takisto využiť učebnicu na samoštúdium - študenti učebné texty môžu študovať na internete mimo vyučovacích hodín.

     Zároveň samostatne vypracovávajú úlohy súvisiace s preštudovanými textami a odpovedajú na testové otázky.

     Študenti majú možnosť:

     • získať základný ekonomický rozhľad,
     • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
     • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
     • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
     • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
     • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

     Učitelia majú možnosť:

     • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, číselných údajov, grafov a obrázkov,
     • testovať vedomosti študentov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
     • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami pridávať vlastné otázky do systému,
     • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

     Poznatky, zručnosti a schopnosti, ktoré študenti získajú v programoch JASR n.o. sú neoceniteľným prínosom v  praktickej

     školskej príprave stredoškolákov  a v rozhodujúcej miere zvyšujú podnikateľskú, ekonomickú a finančnú gramotnosť študentov.

      

                                                                                                                                                 Ing. Mária Lenčová