• Aktuality

    • Ekonomická olympiáda štartuje
     • Ekonomická olympiáda štartuje

      8. 1. 2018

      Ekonomická olympiáda štartuje

      Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.

      Školské kolo prebehne formou online testu, v krajskom kole budú študenti testovaní formou písomného testu, ktorý je zložený z otvorených a uzavretých otázok.   Finále ekonomickej olympiády prebehne v Bratislave formou písomnej a následne ústnej skúšky. Zo 40 finalistov postúpi do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. 

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Na Slovensku ide o prvý ročník tejto olympiády, využili sme túto príležitosť a zapojili sme sa do tejto zaujímavej aktivity aj my.

      Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Najvianočnejšia trieda školy
     • Najvianočnejšia trieda školy

      8. 1. 2018

      Najvianočnejšia trieda školy

         Každoročnou aktivitou Žiackej študentskej rady na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je vyhlásenie súťaže „ Najvianočnejšia trieda školy“.

            Aj tento školský rok sa s príchodom zimy začali  triedy meniť zo dňa na deň , pribúdali vianočné nástenky, výzdoba na oknách, adventné vence,  stromčeky a pestrofarebné svetielka.  Niektorí žiaci si triedu vyzdobili menej, iní viac, podaktorí žiaci boli nesmerne kreatívni a aktívni. V záverečnom hodnotení sme ocenili nielen estetickú stránku, ale ja úsilie a ochotu .

            Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto: I.N
      2. miesto : I.A
      3. miesto: II.N

      čestné uznanie: II.A

           Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa  nových nápadov!                                                                    

                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor ŽŠR

    • Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen
     • Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

      21. 12. 2017

      Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

      Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnom podniku METRO Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, pani Beata Naščáková, ktorá nás oboznámila s históriou veľkoobchodu METRO, s jeho organizáciou, jednotlivými oddeleniami a ich činnosťou.  Žiaci získali informácie o službách poskytovaných jednotlivým skupinám zákazníkov, ako aj o starostlivosti o zákazníka, o marketingovej činnosti firmy a v neposlednom rade i o personálnej politike spoločnosti.

      Na predajnej ploche 7 500 m2  mali žiaci možnosť vidieť široký sortiment potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru (cca 33 000 položiek) a priestory expedície, odkiaľ tovar odchádza tisíckam zákazníkov.  Každý žiak dostal po ukončení exkurzie balík propagačných materiálov METRA, Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen a možnosť stať sa jeho zákazníkom.   

      Za možnosť vidieť priestory veľkoobchodu, za zaujímavé informácie,  za čas venovaný našim žiakom, ako aj za zaslanie METRO kariet, METRU Cash  & Carry SR  s r. o. Zvolen veľmi pekne ďakujeme.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“
     • „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

      21. 12. 2017

      „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

      15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výnimočným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zábavy.

      Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si neželal aby skončila... a nedalo sa nespomenúť na slová známej piesne: „A predsa, minúty, nikdy tak nebežia....“

      Stužková, to bola pre nás zábava, spomienky, jedinečné chvíle, radosť, jednoducho tie najkrajšie okamihy, ktoré si odnášame a na ktoré nikdy nezabudneme. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti, ktorá nás čaká.

      II. N trieda

    • Projekt Vianočná pošta zrealizovaný
     • Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

      20. 12. 2017

      Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa zapojila naša škola ešte koncom mesiaca november. Triedne učiteľky I. A, I. C a II. N  zaregistrovali svoje triedy a začiatkom decembra im boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak nielen krásna kolekcia Vianočnej pošty, ale aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným.  Táto krásna myšlienka nás veľmi oslovila a určite sa do tejto výzvy zapojíme aj o rok.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Beseda o regióne GRON
     • Beseda o regióne GRON

      15. 12. 2017

      Beseda o regióne GRON

      V rámci predmetov cestovný ruch a podnikanie v cestovnom ruchu sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o regióne GRON. Privítali sme Mgr. Žofiu Hanusovú, výkonnú riaditeľku oblastnej organizácie CR Región GRON, ktorá nám odprezentovala daný región,  vznik OOCR,  logo, poskytla informácie o činnosti a aktivitách. Odporučila študentom najnavštevovanejšie lokality, porozprávala o podujatiach, ktoré OOCR zorganizovala.

      Pozreli sme si aj stránku https://www.facebook.com/regiongron. Môžeme skonštatovať, že aj v našom malom regióne sú krásne a zaujímavé miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

      Touto cestou sa chceme Mgr. Žofii Hanusovej poďakovať za  ochotu a čas, ktorý strávila s našimi študentmi na tejto netradičnej hodine cestovného ruchu.                                                      

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.
     • XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.

      15. 12. 2017

      XXVIII. ročník Olympiády  v nemeckom jazyku.

       

                  Dňa 14. 11. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch učebne nemeckého jazyka konalo  školské kolo XXVIII.  ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

       

      Školské kolo zorganizovala  Mgr. Marta Bagalová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 9 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády počúvanie s porozumením (max. počet bodov 10), čítanie s porozumením (max. počet bodov 10) a gramatický test (max. počet bodov 30). Okrem toho sa zúčastnili aj ústnej interakcie, a to voľného rozhovoru (max. počet bodov 25) a opisu obrázka (max. počet bodov 25).

       

                  Výsledky školského kola sú nasledovné:

       

      1. Simona Brodzianska -  II. A – 58 b
      2. Martin Korbeľ- I.N – 565 b
      3. Erik Tomčáni – I.A 47 b
      4. Bronislava Beniaková IV.A – 40 b
      5. Viktória Senešiová – I.A -35 b
      6. Lenka Bartošová – I.A 34b
      7. Lucia Blizňáková, I.A 33b, Lea Tokolyová – I.A 33b
      8. Michaela Hollá, I.A 32b

       

         Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!

                       

                                       Mgr. Marta Bagalová, vyučujúca nemeckého jazyka

    •      10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
     • 10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      11. 12. 2017

      10 . ročník Olympiády  zo slovenského  jazyka a literatúry.

       

      Dňa 5. 12. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch multimediálnej učebne  konalo  školské kolo školské klo 10.  ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

       

      Školské kolo zorganizovali učiteľky slovenského jazyka a literatúry  Mgr. Marta Bagalová a PaedDr. Slavomíra Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 15 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády test, zameraný na gramatické javy, sloh, čítanie s porozumením a literatúru.      

                  Výsledky školského kola sú nasledovné:

       

      Kategória A:  maximálny počet bodov 25

                               Holienčinová Radka trieda I.N – 6b  - 1. miesto

                               Kosejová Veronika trieda IV.A – 5b – 2. miesto

                               Korbeľ Martin trieda I.N – 2b- 3. miesto

       

      Kategória B: maximálny počet bodov 25

                                Blizňáková Lucia trieda I.A –8 b – 1. miesto

                                Tomčáni Erik trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Tokolyová Lea  trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Hollá Michaela trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Šipikalová Anežka trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Harabová Simona trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Mištíková Kristína trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Ridajová Daniela trieda I.A – 4 b

                                Senešiová Viktória trieda I.A – 2 b

                                Haringová Lea trieda IV.A – 2b

                                Kosejová Annamária trieda  I.A – 2b

                                Bartošová Lenka trieda I.A – 1b

                          

       

         Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!                                 

       

                                                                       Mgr. Marta Bagalová, PaedDr. Slavomíra Gáborová

    • Hodina ekonomiky netradične
     • Hodina ekonomiky netradične

      11. 12. 2017

      Hodina ekonomiky netradične

      Študenti druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie  v rámci predmetu ekonomika  navštívili novootvorenú predajňu Soffien v Novej Bani.  Majiteľka predajne pani Martina Mišurová študentom ochotne porozprávala o motívoch jej podnikania ako aj o povinnostiach, ktoré sa s podnikaním spájajú. Vysvetlila študentom, ako vznikol názov predajne, ukázala im prácu s registračnou pokladnicou a informovala ich aj o marketingových aktivitách firmy.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za zaujímavé informácie a popriať jej veľa úspechov.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika
     • Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

      11. 12. 2017

      Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

       

      Dňa 22. novembra sa študenti II. N triedy zúčastnili návštevy 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Túto návštevu nám organizačne zabezpečili príslušníci danej letky.

      V úvode nám náčelník štábu 1.taktickej letky major Ľubomír TATARKA formou prezentácie predstavil Taktické krídlo generálmajora Otta Smika. Priblížil nám históriu a súčasnosť sliačskej leteckej základne, oboznámil nás s poslaním a hlavnými úlohami taktického krídla, ako aj s leteckou technikou, ktorou krídlo disponuje. Po pútavej prezentácii sme sa presunuli do priestorov  trenažéra lietadla L-39 Albatros a následne trenažéra lietadla MiG-29, kde nám piloti vysvetlili a názorne ukázali možnosti oboch trenažérov.  Potom sme si prezreli vonkajšie  priestory leteckej základne. Súčasťou prehliadky bola aj kynologická ukážka a ukážka vojenskej hasičskej jednotky. Keďže vonku už bolo poriadne zima, v závere nám veľmi dobre padol teplý čaj, ktorým nás príslušníci letky pohostili. Nasledovala prehliadka priestorov 1. taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Mali sme možnosť vidieť ako  prebieha príprava pilotov pred samotným letom, ako aj oddychovú miestnosť.

      Posledným navštíveným miestom bola tzv. „bojová miestnosť letky“, kde sme mali možnosť okrem iného vidieť aj znak letky, ktorý vytvorila  žiačka II.N triedy Anna Budová. Tento znak vytvorený klasickou drotárskou technikou tam zaujíma čestné miesto.

      Na záver by som sa chcela poďakovať v mene všetkých za možnosť navštíviť takéto miesto, za milý prístup a ústretovosť príslušníkov 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika a za ich ochotu odpovedať na naše zvedavé otázky. Za tento nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si budeme veľmi radi spomínať ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
     • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      7. 12. 2017

      Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      Dňa 7. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil 52. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie a odboru podnikanie v remeslách a službách. Boli to študenti druhého, štvrtého ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu               z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:       1. miesto – Ján Hudec IV.A      301 čú/za min., 0,19%

                                                     2. miesto -  Patrik Podrásky  IV. A  

                                                     3. miesto -  Erik Nemec IV. A

                                                     4. miesto -   Bronislava Beniaková  IV. A

                                                     5. miesto -   Kristína Mištíková  II. A

       

      Krajské kolo súťaže sa bude konať na Obchodnej akadémii v Brezne v mesiaci február. Našu školu bude reprezentovať Ján Hudec študent štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Prajeme mu, aby ho prsty poslúchali a dosiahol čo najlepšie umiestnenie.

       

                  Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                             učiteľka odborných predmetov

    • Červené stužky 2017
     • Červené stužky 2017

      7. 12. 2017

      Červené stužky 2017

            Jedenásty ročník celoslovenskej kampane  Červené stužky zorganizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina a Okresný úrad – odbor školstva v Žiline.

           Kampaň sa začala 1.septembra 2017 a vyvrcholila 1.decembra 2017. Cieľom kampane  bolo  poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí u mladých  ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS.

           Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, pričom sa zamerala  najmä  na školy a školské zariadenia na Slovensku. Počas kampane boli všetky informácie dostupné na webovej stránke kampane www.cervenestuzky.sk.

           SOŠ Obchodu a služieb v Novej Bani  sa  do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky zapojila aktivitami, ktoré zorganizovala Ing. G. Ivaničová ako koordinátorka  protidrogovej prevencie v spolupráci s triednymi učiteľmi.  V mesiacoch september a október bola v priestoroch školy  umiestnená  nástenná  tabuľa  s tematikou HIV/ AIDS  a na nástenkách v každej triede boli umiestené propagačné materiály kampane.  V období od 27.11.2017 do 1. 12. 2017  boli žiakom  v rámci triednických hodín a na hodinách občianskej výchovy premietané DVD filmy s tematikou HIV / AIDS  „ In your face“ a   „Anjeli.“

           Trieda I.A sa podieľala na výrobe červených stužiek, ktoré žiaci nosili počas týždňa na znak solidarity s obeťami choroby AIDS.  Okrem tejto  aktivity  žiaci vytvorili pohľadnice pod názvom „Pohľadnica pre červené stužky“, z ktorých tri najkrajšie boli 2.11.2017 zaslané do súťaže. Pohľadnice vytvorili žiačky Lea Haringová a Simona Brodzianska z II.A triedy a Lenka Bartošová z I. A triedy. Dňa 14.11 .2017 prebehol medzitriedny turnaj  vo Futsale pod názvom „Športom pre červené stužky“, ktorého sa zúčastnili všetky družstvá chlapcov z našej školy. Ďalšou aktivitou bola „Olympiáda zdravia a bezpečnosti v školách 2017“, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci 1. ročníkov. Olympiáda sa skladala z testu a výroby červenej 2,5 m stuhy ako symbolu prevencie HIV. Za našu školu súťažili dve družstvá z I. A triedy.

           Všetky výsledné produkty aktivít našich žiakov boli zaslané na Gymnázium Sv. Františka z Assisi v Žiline do jednotlivých súťaží, ktoré boli sprievodnými aktivitami kampane Červené stužky. Ak naši žiaci uspejú, môžu dostať hodnotné ceny.

           Kampaň Červené stužky vrcholila dňa  1. decembra 2017 , ktorý je považovaný za  Svetový deň boja proti AIDS nosením  červených stužiek, ktoré  si  žiaci  sami  vyrobili ako posolstvo porozumenia, súcitu, solidarity a nádeje v otázke AIDS.

                                                               Ing. G. Ivaničová, koordinátorka protidrogovej prevencie

                                                                          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • MIKULÁŠ v našej škole
     • MIKULÁŠ v našej škole

      6. 12. 2017

      MIKULÁŠ  v našej škole

           Presné informácie o tom, kedy sa svätý Mikuláš narodil, nevieme. Udáva sa, že to bolo niekedy v rokoch 260-270 nášho letopočtu, pravdepodobne v meste Patare na južnom pobreží Malej Ázie. Bol synom bohatých rodičov. Už počas svojej mladosti vynikal a bol známy pre svoju dobročinnosť. Neskôr sa stal biskupom. Ako kresťan bol prenasledovaný a väznený, neskôr bol však oslobodený vďaka Milánskemu ediktu. Svätý Mikuláš má rôzne mená. V Severnej Amerike sa mu hovorí Santa Claus, v Holandsku Sinterklaas, Anglicko má svojho Father Christmas, vo Francúzsku je to Saint Nicolas atď.

           Taktiež zvyky na sviatok svätého Mikuláša sú rôzne. Na Slovensku si  deti zvyknú v predvečer tohto sviatku vyložiť do okna čižmičku, aby si tam našli mikulášsku nádielku. V našej škole chodí Mikuláš vždy 6. decembra. Mikuláš Vilinko, ako stihol niektorý zo žiakov napísať na oznam na dverách, chodil o desiatej  s plnými košíkmi sladkostí.  S ním chodili dievčatá ako čertice, sobík a anjelik. Nádielka je rozdaná, sladkosti zjedené.  Užívame si adventný čas a tešíme sa na Vianoce. Prajeme všetkým láskyplný čas a dobrotu v srdci.

                                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová  a ŽŠR             

    • Okresné kolo vo futsale žiakov
     • Okresné kolo vo futsale žiakov

      4. 12. 2017

      Centrum voľného času Žarnovica

      --------------------------------------------

      V Y H O D N O T E N I E  okresného kola vo futsale žiakov SŠ

      v školskom roku 2017/2018

       

      Okresné  kolo vo futsale žiakov SŠ  sa odohralo 5.12.2017 v Žarnovici / telocvičňa SOŠ/  za účasti štyroch stredných škôl z okresu.

      Zo strany vedúcich nebol podaný žiadny protest. Víťaz turnaja postupuje do regionálneho kola.

       

      Technické výsledky :  

      SSUŠ Hodruša - Hámre – SOŠOaS Nová Baňa   4:4    

      SOŠ  Žarnovica - Gym. F. Švantnera Nová Baňa   4:2    

      SOŠOaS  Nová Baňa - Gym. F.Švantnera Nová Baňa   7:2    

      SSUŠHodruša - Hámre - SOŠ Žarnovica   4:5    

      SOŠ  Žarnovica – SOŠOaS Nová Baňa   3:5    

      Gym. F. Švantnera  Nová Baňa - SSUŚ  Hodruša - Hámre   3:6    

       

      Umiestnenie:

      1. SOŠOaS Nová Baňa
      2. SOŠ Žarnovica
      3. SSUŠ Hodruša – Hámre
      4. Gymnázium F.Š. Nová Baňa

      CVČ Žarnovica, odd. športu a TV                                               

      M. Kopčáková                                

    • SLOVENČINÁRIK
     • SLOVENČINÁRIK

      4. 12. 2017

      Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

      SLOVENČINÁRIK

         V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého  kola zapojili nasledovní žiaci: 

      1. Erik Tomčáni – I.A

      2. Lucia Blizňáková – I.A

      3. Anna Mária Kosejová – I.A

      4. Lea Haringová – II.A

      5. Anežka Šipikalová – II.A

      6. Simona Brodzianska – II.A

         Úlohy korešpondenčnej súťaže sú rozdelené do dvoch kôl v mesiacoch december 2017 až máj 2018. V júni  bude súťaž vyhodnotená a traja najlepší riešitelia budú odmenení finančnými poukážkami. Úlohy sa posielajú do jednotlivých  škôl a študenti odpovedajú písomne. Ich úlohou je  vyriešiť zadania 1. kola a 2. kola  zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré  sa zasielajú na adresu  Centra voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici.

                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      4. 12. 2017

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sa študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie vybrali zmapovať niektoré ubytovacie zariadenia v našom meste.

      Prvou zastávkou bol hotel Hron, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. V rámci prehliadky sme si prezreli reštauráciu, priestory recepcie, hotelové izby. Zaujala nás krásna Vianočná výzdoba, čistota a poriadok. Našou sprievodkyňou bola bývala študentka študijného odboru obchod a podnikanie Lucia Mošková, ktorá nám stručne porozprávala o chode hotela a jeho prevádzke. V hotely pracuje na pozícii – recepčná.

      Druhou zastávkou bol penzión Semerlock, ktorý dýcha atmosférou starých čias.  Privítala nás súčasná vedúca penziónu pani Kristína Bartošová-Paulíková, ktorá nás oboznámila s históriou penziónu, ktorý bol prerobený zo starého mlyna, podrobne oboznámila s prevádzkou penziónu, so všetkými úskaliami, ktoré vyplývajú z podnikania v oblasti cestovného ruchu. Čo nás však zaujalo bolo aj veľa praktických skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia a veľa rád, ktoré dala študentkám, ak by chceli začať podnikať v tejto oblasti. Svoje rozprávanie spestrila aj často nepríjemnými skúsenosťami, ktoré zažila s návštevníkmi, ktorí jej spôsobili škody na zariadení aj inventári. Ale na druhej strane porozprávala aj o tých, ktorí sa do peziónu radi vracajú, sú so službami veľmi spokojní a stávajú sa z nich stáli zákazníci.

      Touto cestou sa chceme poďakovať za naozaj pútavé a zaujímavé rozprávanie. Tak sme klasickú hodinu vymenili za zážitkové učenie, ktoré je pre študentov veľmi dobrou formou výuky.

                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková...

      4. 12. 2017

      Navždy sa zachová v pamäti stužková...

         Aj naša je už za nami.  Aká bola?  Veselá  a bezstarostná.  Ako mladosť.  A taká naša. Máme z nej pekné zážitky, fotky, video, stužku, pohár, úlomok  z džbánu  a spomienky. Tie nám nikto nevezme, sú jedinečné a neopakovateľné. Sme radi, že sa stali súčasťou nášho študentského príbehu. Teraz už len dobre zmaturovať J

                                                                                               trieda IV.A

    • Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy
     • Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy

      1. 12. 2017

      Vyhodnotenie

      6. ročníka celoslovenského projektu

      pre stredné školy

       

      Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre stredné školy 6. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Do projektu sa prihlásilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa už druhýkrát dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 157 strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

       

      http://www.spgk.sk/swift_data/source/2017/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie2017.pdf

                                     

                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • XX. ročník Olympiády ľudských práv
     • XX. ročník Olympiády ľudských práv

      29. 11. 2017

      XX. ročník Olympiády ľudských práv

       

           Dňa 29.11. 2017  o 12.20. hod. sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv – 10.12.

       

      Školské kolo zorganizovala  PaedDr. Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 18 žiaci.

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 27. Žiačky Veronika Kosejová a Anna Mária Kosejová dosiahli v teste rovnaký počet 24 bodov, preto písali ešte jeden test s počtom bodov 39, v ktorom Veronika Kosejová dosiahla  24 bodov a Anna Mária Kosejová dosiahla 6 bodov.

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. Veronika Kosejová         

      2. Anna Mária Kosejová      

      3. Martin Korbeľ                           

      4. Simona Harabová   

      5. Lea Haringová ,   Radka Holienčinová ,    Eduard Dunko  , Anežka Šipikalová                                     

      6. Michaela Hollá            

      7.Veronika Tencerová , Tatiana Mikulášková        

      8. Stanislava Gregorová  , Adam Kňažko, Kristína Mištíková    

      9. Lucia Tekeliová  , Diana Tokolyová            

      10. Erik Tomčáni         

      11. Simona Brodzianska     

           Školské kolá mali  prebehnúť do 8.12.2017 a prihláška do krajského kola sa posiela do15.12.2017. Prihláška sa vypisuje pre víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 8.2.2017  sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavla Liptáka.

       

                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy ľudských práv

                                             Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci ONB

    • Pri súťaži sa aj plakalo
     • Pri súťaži sa aj plakalo

      27. 11. 2017

      Pri súťaži sa aj plakalo

      Kuchárske umenie nespočíva len v tepelnej úprave a v dochutení pokrmov, ale aj v predbežnej úprave potravín.

      Predbežná úprava zahŕňa čistenie, odstránenie nepožívateľných častí a zmenu pôvodnej štruktúry, ako je krájanie, strúhanie, mletie pred tepelnou úpravou.

      Žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár si zmerali svoje zručnosti v čistení a krájaní cibule. Úlohou každého žiaka bolo očistiť a nakrájať 3 cibule. Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku merala čas, a zároveň hodnotila techniku krájania, kvalitu a rovnorodosť nakrájanej cibule.

      Žiaci sa snažili a pri  pohľade na ich prácu, sa mnohí takmer vyrovnali profesionálnym kuchárom. V tesnom poradí zvíťazili:

      1.miesto: Zuzana Kovácsová

      2. miesto: Dominika Goralová

      3. miesto: Sofia Gažiová

      Keďže cibuľa je známa svojimi aromatickými látkami, ktoré mnohým dráždia oči, nechýbali počas súťaže ani slzy. Nie však slzy sklamania.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová