• Aktuality

     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      6. 2. 2020

      31. januára 2020 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici.  Najúspešnejší študenti banskobystrického kraja sa stretli v slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov stredných škôl privítal a možnosti štúdia na univerzite predstavil prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále ekonomickej olympiády. Ďalej sa študentom prihovorila Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa tento rok zúčastnilo viac ako 6 500 stredoškolákov z celého Slovenska. Riaditeľka Ekonomickej olympiády ocenila dve študentky s najlepším výsledkom zo školského kola v kraji, odovzdala im diplom a novú knihu Roberta Chovanculiaka pod názvom Pokrok bez povolenia. Sme hrdí na to, že jednou zo študentiek bola naša Daniela Ridajová, žiačka III. A triedy.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková IV. A, Viktória Senešiová III. A, Michaela Hollá III. A, Bianka Ciglanová II. N a Henrieta Kocáková II. N trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 28.apríla 2020 v Bratislave, za účasti organizátorov INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                              Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

     • EXPERT Geniality Show

      6. 2. 2020

      EXPERT Geniality Show

      V šk.roku 2019/2020 SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do súťaže Expert Geniality Show.  Je to celoslovenská súťaž, ktorá podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Žiaci majú možnosť využiť informácie získane nielen v škole, ale aj z iných mimoškolských aktivít. Po zhodnotení  výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež aj motiváciu získavať ďalšie informácie  a vzdelávať sa.

       Dňa 28.11.2019 žiaci III.A, IN a II.N tried si mali možnosť otestovať svoje vedomosti zo 6 tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstva prírody, Do you speak English?, Góly, body, sekundy. Každý žiak si vybral 2 súťažné témy a pracoval počas 60 minút.

      Výsledky sú nasledovne:

      Diplom účastníka získali:

      Henrieta Kocáková – II.N, Bianka Ciglanová – II.N, Sofia Gažiová – I.N, Annamária Kosejová – III.A, Viktória Senešiová – III.A, Lea Tokolyová – III.A, Daniela    Ridajová – III.A

      EXPERT na Góly, body sekundy :

      Lenka Bartošová – III.A, Miroslav Ižold – II.C

      EXPERT na Od Dunaja k Tatrám:

      Filip Hudec – I.N, Ľuboš Škvarka – I.N

      EXPERT na Tajomstvá prírody:

      Lucia Blizňaková – III.A

       

      Všetkým účastníkom blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť aj  v budúcom školskom roku.

                                                             PK Všeobecnovzdelávacích predmetov: Mgr. Káčerová, Mgr. Falatová

                                                             PK Odborných predmetov: Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

     • Súťaž – spracovanie informácií na počítači

      24. 1. 2020

       Dňa 21. januára 2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže – spracovanie informácií na počítači.

      Zúčastnili sa ho študentky III.A, IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie. Po rozcvičke nasledoval 10. minútový odpis.

      Podmienkou postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. februára 2020 v SOŠ obchodu a služieb v Krupine je splnenie limitu 270 čistých úderov za minútu, pri presnosti písania najmenej 99,75% /0,25% chýb/.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto – Kristína Mištíková IV. A

      2. miesto – Michaela Hollá III. A

      3. miesto – Anežka Šipikalová IV. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a držíme palce Kristíne Mištíkovej, ktorá nás bude reprezentovať v  krajskom kole.

                                                                          Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Vianočná akadémia

      8. 1. 2020

      Vianočná akadémia

      V tomto predvianočnom období členovia Žiackej školskej rady pripravili pre študentov a pedagógov vianočnú akadémiu. Prostredníctvom prezentácie im študentka  tretieho ročníka, Viktória Senešiová, priblížila vianočné zvyky a tradície. Súčasťou posedenia bolo aj vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu, v ktorej 1. miesto získala III. A trieda, na druhom mieste sa umiestnila IV. A trieda a tretie miesto obsadili triedy III. C a I. C.  Víťazné triedy získali sladkú odmenu. Posedenie pokračovalo ochutnávkou vianočného punču a vianočných koláčikov, ktoré študenti priniesli. Stretnutie spríjemnili vianočné melódie a rozprávky.

       

                                                                 Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      8. 1. 2020

      Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

      Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.


      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.  Ide o postupovú súťaž, súťažiaci začína v školskom  kole, ak je úspešný, postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a  otvorenými otázkami. V dňoch 10. až 14. 12. 2019 prebiehali školské kolá ekonomickej olympiády. V rámci Slovenska sa zapojilo viac ako 6 500 študentov a 696 z nich postúpilo do krajského kola.  Naša škola je už tradične súčasťou tejto súťaže a naši študenti boli znovu úspešní. Do krajského kola postupuje 9 študentov našej školy.   Študentom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať v termíne od 30.1.2020 do 28.02.2020. Každá škola, ktorej študenti postúpili do krajského kola získala zaujímavú učebnicu Ekonómia v 31 hodinách. 

                                                                                               Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    koordinátorka Ekonomickej olympiády

     • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      17. 12. 2019

      Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov študentov  zapojili aj tento rok.  Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov v Galante a v Bratislave.  Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentmi starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade. Pretože pre starčekov je rukou písané prianie naozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí a že nie sú na svete sami.

      Je to krásny projekt, do ktorého sa určite zapojíme aj o rok.

                                                               Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Absolventi barmanského kurzu

      17. 12. 2019

      Základný barmanský kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA

      Kurzu sa zúčastňujú prevažne študenti hotelových akadémií alebo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, spoločné stravovanie alebo  cestovný ruch. Certifikát Slovenskej barmanskej asociácie obdržia študenti až po absolvovaní záverečnej skúšky.

      Práve takýto základný barmanský kurz absolvovali  v dňoch 2. – 5. 12.2019 naši žiaci SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  - Karin Rafaelová, Viktória Senešiová, René Tomčáni a Timotej Grec  v rámci dobrej spolupráce na pôde SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom.

      Celý kurz bol rozdelený do štyroch dní.

      Prvý deň prebiehal v teoretickej rovine, kde sa preberali témy z histórie barmanstva, spôsoby prípravy miešaných nápojov, základné tovaroznalectvo- prehľad destilátov, likérov, tichých vín, dezertných vín, sektov a šampanských vín, barmanský inventár , barové sklo a pod.

      Ďalšie dni boli určené na praktickú prípravu nápojov, počas ktorej si vyskúšali prípravu koktailov zo zoznamu IBA.

      V posledný deň prebieha záverečná skúška z preberaného učiva. 

       Naši žiaci úspešne absolvovali celý kurz, vyhoveli požadovaným kritériám a získali certifikát Slovenskej barmanskej asociácie, potvrdený pečiatkou a podpisom prezidenta SkBA , spolu s podpisom Ing. Jozefa Rotha, odborného lektora, ktorý viedol barmanský kurz.

       Študentom srdečne blahoželáme a veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú naďalej rozvíjať vo svojom profesionálnom živote.

       

                                                                 Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

     • Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry

      13. 12. 2019

      CVČ JUNIOR v Banskej Bystrici vyhlásilo súťaž žiakov stredných škôl pod názvom Korešpondenčný seminár zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci mali za úlohu vypracovať test a zaslať ho do Centra voľného času v Banskej Bystrici. Súťaž sa uzavrie v mesiaci máj, kedy budú vyhlásené výsledky.

      Našu školu reprezentovali žiačky:

      Simona Brodzianska

      Sofia Gažiová

      Kristína Mištíková

      Simona Harabová

      Michaela Hollá

      Lucia Blizňáková

      Lea Tokolyová

      Lenka Bartošová

      Zúčastneným ďakujeme a prajeme aby boli úspešné riešiteľky !

                                                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • Advent v Banskej Bystrici

      11. 12. 2019

      V tento vzácny adventný čas sme sa so študentmi našej školy vybrali nadýchať krásnej vianočnej atmosféry na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Prešli sme sa nádherne vyzdobeným mestom a všade okolo nás sa šírila príjemná vôňa vianočného punču , rôznych dobrôt i vianočných melódií.  Zabehli sme aj do nádherne vyzdobeného nákupného centra. Keďže táto exkurzia bola z predmetu cestovný ruch zavítali sme aj do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, ktorý bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 7. júla 2008. Zastavili sme sa aj pri najstaršej stavbe v obci Hronsek , ktorou je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 tzv. „ Vodný hrad“. 

      Príjemne unavení, s peknými zážitkami sme sa tak, ako vždy vrátili vlakom domov.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                           učiteľka odborných predmetov

     • Mikuláš

      11. 12. 2019

      Začiatkom decembra to už zo všetkých strán začína dýchať Vianocami. Mestá sa začínajú odievať do svojho krásneho vianočného šatu a červený bradatý deduško na saniach ťahaných sobmi sa čoraz častejšie začína objavovať aj na televíznych obrazovkách. Mikuláš prichádza 6. decembra  snáď do každej domácnosti, na všetky námestia. Neobišiel ani našu školu. So svojimi pomocníkmi navštívili všetky triedy a študentom porozdávali darčeky. Žiaci ich za to odmenili vtipnou vianočnou básničkou, či pesničkou. Celý deň na škole vládla príjemná predvianočná atmosféra. A o tom, že bolo veselo, svedčia aj nasledujúce fotografie. 

       

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová

                                                                                                       koordinátorka Žiackej školskej rady

     • Kariérne poradenstvo

      3. 12. 2019

      Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť zúčastniť sa kariérneho poradenstva, ktoré pre našu školu zabezpečovalo CPPPaP v Žarnovici. Túto možnosť využilo 9 študentov našej školy.  Výsledky  by im mali pomôcť orientovať sa  pri výbere vysokej školy.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Stredoškolák 2019

      3. 12. 2019

      Dňa 26. novembra 2019 sa v Žiari nad Hronom konal  23. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu pod názvom STREDOŠKOLÁK. Žiaci a ich rodičia mali možnosť získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách a aktuálne informácie o študijných a učebných odboroch otváraných v školskom roku 2020/2021. Naša škola si pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl pripravila ochutnávku koláčikov ako aj toastov, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov. Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a zároveň aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2019. Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho príprave, najmä však prezentujúcim žiakom Viktórii Senešiovej, Vladimírovi Oláhovi a Renému Tomčánimu.

      Ing. Erika Struhárová, výchovná poradkyňa

     • Navždy sa zachová v pamäti naša stužková.....

      2. 12. 2019

      Deň 29.11.2019 navždy zostane v pamäti pre žiakov 4.A triedy odboru Obchod a podnikanie a 2.N triedy Podnikanie v remeslách a službách SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani, kedy oslávili svoju stužkovú slávnosť, ktorá ich priblížila opäť o krok bližšie k prahu dospelosti.

      V slávnostnom príhovore žiaci poďakovali rodičom a príbuzným za krásne strávene detstvo a pedagógom školy za výnimočný čas dospievania. Po dekorovaní symbolickými zelenými stužkami, riaditeľ školy Ing. Jozef Koperdak a triedny učiteľ 2.N triedy Mgr. Pavol Lipták sa obrátili s prejavom na žiakov a tiež rodičov, v ktorom zaželali úspešné zvládnutie maturitných skúšok a štart do života dospelých. 

      Počas programu žiaci pripravili prezentácie o svojom živote počas štúdia na škole, rodičia museli absolvovať kvíz „Čí poznám školu a štúdium môjho dieťaťa“ a taktiež zaujímavú predvianočnú tombolu.

      O občerstvenie počas stužkovej slávnosti sa postarali majstri odborného výcviku Bc. Michal  Tužinský, Bc. Andrea Kvaššayová a žiaci učebného  odboru kuchár, čašník.

      Do budúcnosti želáme maturantom veľa šťastia do života a výber tých najlepších otázok počas maturitných skúšok.

                                                                 Triedna učiteľka 4.A triedy Mgr. Mária Falatová

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      29. 11. 2019

      Vyhodnotenie

      8. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.  Do projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom 9 397  žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu spoločne s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  nám Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave udelila diplom.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1574933363358279/view/hodnotenie_8._rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=16cc163a9d08&data-external=yes&token=78403b0c4b0d9b36604f9c40edb532ad_1574967771

                                      

                                                                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                                         koordinátor čitateľskej gramotnosti

     • e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      21. 11. 2019

      e Twinning  2019/2020 „ Udržiavame tradície počas celého roka“

      JESEŇ

      V školskom roku 2019/2020 sa triedy III.A  IV.A študijného odboru Obchod a podnikanie  pod vedením PaedDr. Slavomíry Gáborovej zapojili do projektu e Twinning  pod názvom „Keeping traditions all the year round“, v preklade „Udržiavame tradície počas celého roka“. Projekt má štyri hlavné časti rovnako ako štyri ročné obdobia.  Spoločne s nami pracujú  školy z Turecka, Španielska a Rumunska.

      Máme za sebou jednu časť projektu -  JESEŇ. Počas jesenných mesiacov sme si navzájom predstavili svoje tímy formou padletu, prezentácií, fotografií a videí. Na stránky škôl pribudli aj informácie o školách a ich aktivitách a krátke propagačné videá škôl.

      Hlavná činnosť projektu je zameraná na priblíženie tradícií v mestách, dedinách alebo regiónoch, v ktorých sa školy nachádzajú.  Žiaci zo Španielska spracovali formou prezentácií typický  jesenný festival v meste Manresa, ktorý je podobný nášmu novobanskému jarmoku. Žiaci z Rumunska nás oboznámili s  festivalom kvetov v meste Braila. Žiaci z Turecka z oblastí Ordu a Bursa  spracovali jesenný festival Ashura alebo Noemov puding, čo znamená, že v tento deň sa na základe tradície o Neomovej arche varí špeciálny puding, ktorý potom rozdávajú chudobným a akcia nadobúda charitatívny rozmer.  Žiaci z Tureckého mesta Izmir nám priblížili medzinárodný festival remesiel a tradičnej kuchyne. Naši žiaci spracovali novobanský jarmok, výstavu plodov zeme v rámci tradície Roľnícka nedeľa a spôsob oslavovania sviatku Dušičky versus Halloween.

      V každej škole pribudli nástenky prác žiakov z iných krajín a  priestor TwinSpace v projekte sa zaplnil fotografiami, prezentáciami, článkami a krátkymi videami. Všetky materiály navzájom zdieľame a oboznamujeme sa s tradíciami iných kultúr na hodinách anglického jazyka, ale aj vo svojom voľnom čase.

                                                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka projektu e Twinning

     • Zavítali sme do Štátnej opery v Banskej Bystrici

      21. 11. 2019

      Chodiť do opery je vymoženosť. Práve Banská  Bystrica je tým miestom, ktoré svoj operný dom má. Opera patrí moderným ľuďom, ktorí majú radi kvalitné umenie, silné emócie a neobyčajný estetický zážitok.

      Žiaci našej školy navštívili  Štátnu operu v Banskej Bystrici niekoľkokrát.  Videli sme už muzikál Cigánske korenie, hudobno –tanečné predstavenie Carmen a scénické tanečné predstavenie Nemé tváre.  V tomto školskom roku  žiaci IV.A, II.N a I.N sledovali  operné predstavenie Čarovná flauta od W. A. Mozarta.  Opera ako spojenie hudby, spevu, herectva, tanečného a výtvarného umenia je najkomplexnejším divadelným útvarom.  Dielo Čarovná flauta spĺňa všetky atribúty čarovného rozprávkového príbehu a filozofického odkazu, ktorý zostáva nadčasový.

      My sme mali možnosť počas štúdia na našej škole nadobudnúť známosť s operou a vytvoriť si trvalé hudobné priateľstvo. Kto mu raz prepadne, obyčajne ho drží navždy.                                                                              

                                                                                                                      PaedDr. S. Gáborová a Mgr. M. Falatová

     • XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      21. 11. 2019

      Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

      Dňa 19.11.2019 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXX. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 10 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič, Karin Gažiová, Adam Švec – II.N, Anežka Šipikalová, Simona Harabová, Simona Brodzianská  - IV.A

      III. Miesto  -     Kristína Mištiková, IV.A

      II. Miesto   -     Lucia Blizňaková, III.A

      I.Miesto     -     Martina Nagyová, III.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v okresnom  kole.

      Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.   

                                                                          Mgr. Mária Falatová, vyučujúca ANJ

     • Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Mesto  Žarnovica zorganizovalo pre  žiakov 8. a 9 ročníkov ako aj pre ich rodičov prezentáciu stredných škôl okresu pod názvom „Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne“.  Naša škola si pripravila pre žiakov základných škôl ochutnávku sladkých a slaných koláčikov, ale aj zdravých nátierok.  Záujemci o našu školu dostali propagačné materiály a samozrejme aj pozvanie na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 11. decembra 2019.  Poďakovanie za úspešný priebeh akcie patrí majstrom odborného výcviku, ktorí pripravili so žiakmi chutné občerstvenie, ako aj našim prezentujúcim študentom – Lenke Bartošovej, René Tomčánimu, Vladimírovi Oláhovi a Martinovi Hudecovi.

                                          Ing. Erika Struhárová

     • Hodina deťom 2019

      20. 11. 2019

      ​​​​​​​Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom  na celom Slovensku. Každý rok spájame tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť. Zbierka Hodina deťom na Slovensku funguje nepretržite 21 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

      Aj dnešný rok sa naša škola SOŠ obchodu a služieb zapojila do 21. ročníka tejto  zbierky dňa 14. 11. 2019. Zorganizovali sme tím dobrovoľníčok žiačok III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Leu Tökölyovú a Viktóriu Senešiovú, ktoré dostali pokladničku a boli vyberať dobrovoľné príspevky  v uliciach  nášho  mesta. Do pokladničky vyzbierali celkovú sumu 64,78€, ktoré sme vložili na účet Nadácie pre deti Slovenska.

                                                                                 Ing. Gabriela Ivaničová, koordinátorka zbierky