• Aktuality

    • Career day v Bratislave
     • Career day v Bratislave

      15. 10. 2018

      Career day v Bratislave

      Dňa 11. októbra 2018 sa študentky II. N triedy Radka Holienčinová a Stanislava Gregorová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day v Bratislave.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére.  Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“
     • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“

      15. 10. 2018

      Divadelné  predstavenie „Orol Tatranský“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na poeticko-dramatickú kompozíciu Juraja Sarvaša „Orol Tatranský“ do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadlo pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu.

      Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov, ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      15. 10. 2018

      Finančná gramotnosť

      Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

      Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

      Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

      Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

      Negramotnosť v oblasti financií je jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      V rámci dňa finančnej gramotnosti si aj naši študenti otestovali  svoj finančný kvocient – FQ. Do tejto aktivity sa zapojili študenti II.A, III.A, I.N, II.N triedy.

      Výsledky boli nasledovné:

      Extra trieda – finančný génius – 2 študenti

      Veľmi dobrý – hotový minister financií – 16 študentov

      Priemerný – finančný normál – 14 študentov

      Podpriemerný – finančný bohém -5 študenti

      Je čo zlepšovať – finančný analfabet- 5 študentov

       

      Deň finančnej gramotnosti má teda za cieľ rozpútať celospoločenskú diskusiu o problematike finančnej gramotnosti a o problémoch, ktoré jej nízka úroveň spôsobuje. Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

      Aj táto aktivita nám potvrdila, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a je potrebné sa stále v tejto oblasti zdokonalovať.

       

                                                                                                  Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Roľnícka nedeľa
     • Roľnícka nedeľa

      5. 10. 2018

      Roľnícka nedeľa

       Roľníckou nedeľou je Nová Baňa známa široko ďaleko. Výzdobu kostola chystajú dobrovoľníci niekoľko dní.

       Ani tento rok nebude vo farskom kostole Narodenia Panny Márie chýbať bohatá a originálna výzdoba na znak vďaky za tohtoročnú úrodu. Novobanskí veriaci si tento rok dokonca pripomenú okrúhle výročie tejto zvyklosti. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby si prezreli naozaj krásne až umelecké diela.

      V každej farnosti sa na jeseň ďakuje Pánu Bohu za úrodu. V Novej Bani sa to robí takým slávnostným spôsobom, že oltáre trojloďového kostola sa vyzdobia ovocím a zeleninou a dnes už aj rôznymi obrazmi.  Roľnícka nedeľa v Novej Bani vznikla v roku 1954 a s touto výzdobou začala jednoduchá žena. Vtedajší kanonik jej dal k tomu priestor a došlo to do takýchto rozmerov, aké poznáme dnes,  hovorí novobanský dekan Peter Mišík. Dnes chodia výzdobu novobanského kostola obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.

      Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tento rok zapojila do tohto podujatia. Naše študentky pekne vystrojené v krojoch rozdávali účastníkom krásne maľované medové srdiečka. Pekné počasie len umocňovalo neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej udalosti.

       

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Svetový deň mlieka v školách – 26.september
     • Svetový deň mlieka v školách – 26.september

      5. 10. 2018

      Svetový deň mlieka v školách – 26.september

       

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

       

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, mládeži , zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti a mládež.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

      Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pre študentov sme pripravili rozhlasovú reláciu na túto tému, prezentáciu, krátky kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti a potom ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov.

      Verím, že táto aktivita sa študentom páčila a že si ju na budúci rok zopakujeme.

                                                                             Ing. Lenčová,  Ing. Struhárová

                                                                              učiteľky odborných predmetov

    • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku
     • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

      5. 10. 2018

      Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

         Zážitkové učenie je v súčasnosti veľmi obľúbené. Žiaci sa neučia v priestoroch svojej triedy, ale na úplne iných miestach, ktoré im poskytujú aj celkom iný zážitok.

         Žiaci I.C triedy sa rozhodli zavítať do Mestského múzea v Novej Bani, aby si spestrili hodinu slovenského jazyka a pozreli si výstavu „drotárky Anky“, ktorá študovala na našej škole. Pani Anna Budová sa venuje tradičnej remeselnej technike drôtovania už niekoľko rokov a svojimi šikovnými rukami vytvára pozoruhodné umelecké diela. Žiakom sa výstava jej prác mimoriadne páčila a ocenili aj edukačné video, v ktorom pani Budová  vysvetľuje, ako sa s touto technikou narába a čo všetko je možné vytvoriť.  Súčasťou hodiny bola aj prehliadka priestorov múzea a odborný výklad o expozíciách múzea. Už teraz sa tešíme na ďalšie výstavy, ktoré v tomto školskom roku navštívime.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 10. 2018

      VII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už sedem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu bola „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“,  preto sme si prostredníctvom prezentácie o M. R. Štefánikovi priblížili jeho dobrodružný život, vedeckú, pracovnú a diplomatickú kariéru.

         Vyrobené záložky pošleme  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ dopravná v Žiline , do balíka tiež  pribalíme  propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                     PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani
     • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      2. 10. 2018

      Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      Dňa 27. septembra 2018  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu žiaci II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Pohronské múzeum v Novej Bani. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii múzea a prezreli si aktuálne výstavy. Pre študentov bola veľmi zaujímavá výstava „Tvorenie drotárky Anny“. Anka je totiž  bývalá žiačka našej školy, ktorá svoju kreativitu a záľubu pretavila do nádherných výrobkov, ako napr. výnimočné tablo, ktoré zhotovila pre svojich spolužiakov, alebo erb nášho mesta, ktorý venovala našej škole pri príležitosti 70. výročia založenia odborného školstva v Novej Bani.

      Ďalšou zaujímavou výstavou bola výstava pod názvom „Reprodukcie slávnych obrazov“ v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej.  Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. 

      Žiaci si odniesli krásny umelecký zážitok.     

                                        Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      1. 10. 2018

      Z iniciatívy Rady Európy Štrasburg sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Zapája sa  doň 45 krajín a svojimi aktivitami poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporujú  jazykové  vzdelávanie. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      My sme ho na našej škole oslávili vytvorením kaviarničky s medzinárodnými motívmi.  Študenti sa tak mohli zábavnou a netradičnou formou zapojiť do tohto projektu Európskej únie. Pri talianskej či viedenskej kávičke si zahrali dvojjazyčné pexeso, s tureckým čajom potrápili svoje mozgové závity rôznymi dvojjazyčnými hlavolamami v slovenskom, nemeckom či anglickom jazyku. Pri prezentácii o Európskej únii si študenti pochutili na dobrotách z rôznych krajín Európy, napr. anglický cheescake, nemecké dolky, talianske pizza rožky, slovenský jablkový koláčik či české buchty a rakúska Sachertorte.

      Veľká vďaka patrím našim žiačkam – Simonke Brodzianskej z 3.A, Sofii z 3.C a Stanke  z 2.N, ktoré sa v tento deň premenili na šikovné a usmiate čašníčky. Všetci spoločne sme strávili pekné dopoludnie a dúfame, že sa v našej kaviarničke ešte stretneme.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

    • Túlavé topánky po jesennej Bratislave
     • Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      26. 9. 2018

      Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sme pre našich študentov II.A triedy študijného odboru obchod a podnikanie a I.N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách pripravili exkurziu do Bratislavy.

      Hoci školský rok 2018/19 už beží v plnom prúde, ale krásne počasie stále láka, využili sme túto príležitosť, nasadli do vlaku a pristáli v Bratislave.

      Prvé kroky viedli na Bratislavský hrad, kde sme si prezreli aj novovybudovaný záhradný park a kochali sa krásnymi výhľadmi z hradného kopca. Potom naša cesta viedla pod Michalskú bránu, cez malebné uličky starého mesta, popri Primaciálnom paláci, Hviezdoslavovom námestí až na nábrežie Dunaja. Zoznámili sme sa s históriou a kultúrnymi pamiatkami nášho hlavného mesta. Nakoniec sme si prezreli aj nákupné centrum Eurovea. Krásne počasie naše zážitky len upevnili a v dobrej nálade sme sa vracali domov.  Získané poznatky študenti využijú hlavne v predmetoch cestovný ruch, geografia cestovného ruchu. Takéto zážitkové učenie sa všetkým páčilo a verím, že si ho ešte v budúcnosti  zopakujeme.

                                                     Ing. Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

       

    • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje
     • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje

      12. 9. 2018

      Projekt Rozbehnisa!Academy  pokračuje

      Projekt  Rozbehnisa!Academy  pokračuje aj v tomto školskom roku.  Ide o zaujímavý projekt, ktorý učí študentov (budúcich podnikateľov) ako rozbehnúť svoje podnikanie. Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie a záverečný test. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý študentom predstaví R!Academy.  Následne škola získa certifikát o zapojení sa do projektu  samozrejme všetci študenti, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, takisto získavajú certifikáty. V minulom školskom roku získalo certifikát 26 študentov.  V tomto školskom roku pripravilo pre nás R!Academy viaceré novinky. Pre študentov sú pripravené  R!ťaháky, prostredníctvom ktorých  študenti rýchlo zistia, či bude o ich nápad záujem.

      Rozbehni sa! pomáha ľuďom overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

                                                                         Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

       

    • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!
     • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

      12. 9. 2018

      Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

       

      JA Slovensko, n.o.  spolu so spoločnosťou  Google prinášajú  študentom možnosť zlepšiť ich digitálne zručnosti vďaka projektu Digitálna garáž.

      Projekt Digitálna garáž je určený každému, kto má záujem zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré môže využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. V rámci projektu študenti môžu využívať pomoc odborníkov, bez ohľadu na svoje zručnosti, ciele alebo vzdelanie.

      Študenti:

      • Naučte sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac
      • Dozviete sa, ako efektívne využívať sociálne siete, tvoriť webové videá, alebo správne používať vyhľadávacie nástroje
      • Vďaka uvedenému projektu môžete zlepšiť svoje zručnosti pre 21.storočie. Po

      jeho úspešnom absolvovaní, získate certifikát od spoločnosti Google.

      • Študujete online, prostredníctvom videonávodov a s použitím praktických príkladov.
      • Účasť v projekte a celý kurz so získaním certifikátu je bezplatný
      • Klikni na www.digitalnagaraz.sk a získaj certifikát od Google!

       

      V minulom školskom roku certifikát získalo certifikát 18 študentov.

       

                               Ing. Erika Struhárová, koordinátor  pre podnikateľské zručnosti

    • Do nového školského roka s novým projektom
     • Do nového školského roka s novým projektom

      12. 9. 2018

      Do nového školského roka s novým projektom

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojila do nového zaujímavého projektu „PP Poradca pre školy“. Ide o projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing a podnikanie.  V rámci uvedeného projektu škola získala na výučbové účely prístup na odborné systémy DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk,  možnosť využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články, či videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách.  Študenti  sa naučia pracovať s týmito odbornými online systémami  v konkrétnych praktických situáciách, čím si zvýšia svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní.

      Cieľom projektu je dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností.  V priebehu druhého polroka budú mať študenti aj možnosť exkurzie do PP Centra a zoznámiť sa osobne s odbornými poradcami, prácou v call centre či spoznať fungovanie firmy zvnútra.  Študenti v prípade záujmu majú možnosť stretnutia s majiteľom firmy na jeho obľúbenom vystúpení v rámci 36+1 Tour Začnite už! Najlepší študenti majú možnosť získať po úspešnom zvládnutí záverečného testu certifikát.

      Sme prvá škola v banskobystrickom kraji, ktorá sa zapojila do uvedeného projektu.

      PP Poradca pre školy je živý program, ktorý školám aj študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Turistická vychádzka
     • Turistická vychádzka

      12. 7. 2018

      Turistická vychádzka

      Leto, prázdniny už klopú na dvere a po náročnom ročníku v novej škole, v novom prostredí sme sa s triedou I. A vybrali do prírody. V krásnom prostredí novobanského Tajchu sme sa poprechádzali, opekali, oddychovali a v pokoji   porozprávali o tom čo sme spolu tento rok prežili a tak neformálne sme zhodnotili život na našej škole.

      Mojim študentom prajem krásne prázdniny, plné pohody, oddychu a teším sa na stretnutie v novom školskom roku.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • Exkurzia v pivovare
     • Exkurzia v pivovare

      12. 7. 2018

      Exkurzia v pivovare

      Poslednou exkurziou v tomto školskom roku bola návšteva pivovaru Steiger vo Vyhniach, kde sme sa vybrali s triedou I.A študijného odboru obchod a podnikanie.

      Prečo sme sa rozhodli navštíviť tento pivovar?

      • Keďže na hodinách tovaroznalectva preberáme tému pivo, vybrali sme sa technológiu výroby piva pozrieť v praxi.
      • Je to prvý pivovar na Slovensku založený v roku 1473.  Prvé pivo na Slovensku v dedinke Vyhne začali variť mnísi už pred viac ako päťsto rokmi.
      • Všetky pivá sú vyrábané klasickou technológiou, ktorá sa líši od pív z veľkovýroby využívaním tradičných pivných surovín, sladu, chmeľu, vody a pivovarských kvasníc. Už prvý proces varenie surovín prebieha inak, samostatne na každú stupňovitosť, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu.
      • Klasická chuť piva.

              Rozdiely postupov klasickej výroby a veľkovýroby sú jasné. Pomalé a prirodzené nasycovanie piva kysličníkom počas dlhého kvasenia sa odrazí aj v pene, ktorá vydrží a na pohári po každom napití zanechá po obvode krúžky.

              Prezreli  sme si priestory závodu, nové moderné technológie výroby, balenia, kontroly kvality  piva, chladné pivnice, kde pivo „leží“ po dobu 30-35 dní v ležiackych tankoch. Dozvedeli sme sa o histórii závodu, jeho súčasnom sortimente.

           Na záver sme si posedeli v malej krčmičke, kde prebehla ochutnávka niektorých pív. Ďakujeme pani Pramukovej, ktorá nám podala odborný výklad a sprevádzala nás.

              Exkurzia bola zaujímavá, veď vidieť niečo na vlastné oči, je úplné iné ako si to len prečítať z knihy.

       

                                                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

       

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

      27. 6. 2018

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

         Dňa 21.6.2018  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2017/2018.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Kristína MištíkováLea Haringová,  ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2017/2018.

      Kristína Mištíková  je všestranne nadaná študentka, dosahuje výborné študijné výsledky, zapája sa do všetkých aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školských kôl olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády z anglického jazyka, olympiády ľudských práv. Kristína  reprezentovala našu školu aj na krajskom kole ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, pracovala v projekte Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Biela pastelka, Deň narcisov. U Kristíny oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Lea Haringová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády ľudských práv. Lea získala v krajskom kole korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry „Slovenčinárik“ II. miesto.  Zapojila sa do ekonomickej olympiády, finančnej olympiády, pracovala v projektoch Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, Deň kariéry, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Červené stužky, Deň narcisov.  Lea je svedomitá, slušná, kreatívna, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

       

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.       

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • SLOVENČINÁRIK
     • SLOVENČINÁRIK

      15. 6. 2018

      Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

      SLOVENČINÁRIK  II. kolo

       

                  V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého a druhého   kola zapojili nasledovní žiaci: 

      1. Erik Tomčáni – I.A

      2. Lucia Blizňáková – I.A

      3. Anna Mária Kosejová – I.A

      4. Lea Haringová – II.A

      5. Anežka Šipikalová – II.A

      6. Simona Brodzianska – II.A

                  Úlohy korešpondenčnej súťaže sú rozdelené do dvoch kôl v mesiacoch december 2017 až máj 2018. V júni  bola  súťaž vyhodnotená a traja najlepší riešitelia budú odmenení finančnými poukážkami. Naša úspešná riešiteľka je Lea Haringová z II. A triedy,  ktorá sa v rámci Banskobystrického kraja umiestnila na výbornom  II. mieste. Srdečne blahoželáme !!!

       

                                                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Ročníková súťaž vo varení
     • Ročníková súťaž vo varení

      15. 6. 2018

      Ročníková súťaž vo varení

      Dňa 11.5.2018  sa uskutočnila ročníková súťaž  žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár .

      Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Forgáčovej ,  žiaci pripravovali jedlá na tému: Príprava jednoduchého jedla.

      Odborná komisia hodnotila technologickú prípravu, chuť, vzhľad, hygienu práce a dodržanie časového limitu. Všetky pripravované jedlá boli chutné, lahodiace oku.

      Výsledky:

      1. Laura Černáková- Bryndzové pirohy s kyslou kapustou

      2. Adam Kňažko – Zemiakové placky

      3. Monika Búryová – Garanadír

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa kulinárskych úspechov. Všetci zúčastnení dokázali, že počas prvého ročníka si osvojili kuchárske umenie a v ďalších ročníkoch ho budú zdokonaľovať.  Držíme im v tom palce.

                                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody
     • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      15. 6. 2018

      Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      V dňoch 5.- 7.6.2018 absolvovali žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár povinný ,,Kurz na ochranu  zdravia ,života a prírody.“

      Počas týchto dní   okrem turistiky na Veľký Inovec si osvojili aj základy streľby zo  vzduchovky, určovanie azimutu, spôsoby odhadu vzdialenosti či základy prvej pomoci.

      Kurz vyvrcholil branným pretekom, v rámci ktorého plnili jednotlivé disciplíny v časovom limite. Po sčítaní všetkých bodov a trestných minút najzdatnejšie obstáli:

      Ľuboš Boris Suchý

      Laura Červíková

      Okrem získania nových vedomostí, zručností a skúseností ,žiaci zažili veľa zábavy čo poslúžilo aj na upevnenie  triedneho kolektívu.

                                                                                                                                   Ing. Katarína Garajová