• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Nový projekt pre školu

    • 9. 8. 2021
    • Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2


     Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

     Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

     Začiatok realizácie: 1.7.2021

     Ukončenie realizácie: 30.6.2022

     Výška NFP: 55 439,91 EUR

     Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou tejto aktivity:

      Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

     Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

     Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra


     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

     Rozvoj_energetickych_sluzieb_plagat.pdf

    • Maturita u nás aj pre starších

    • 24. 5. 2021
    • Chceli by ste si doplniť vzdelanie popri zamestnaní?

     Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka v školskom roku 2021/2022 2-ročné nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách a službách. Podmienkou prijatia je vlastniť výučný list.

     Charakteristika odboru: Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravený založiť si a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.

     Informácie: sekretariat@sosnb.sk, 045/ 68 55 585, 0905 493 007

     Prihláška: prihlaskananadsavbovestudium.doc​​​​​​​

    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

    • 2. 7. 2021
    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom 2021

     Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. Ku kritériám patrila realizácia vzdelávacej aktivity, ďalej realizácia  fundraisingovej aktivity a vyplnenie evaluačného formulára. Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa  môže opäť pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

     Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                                                          Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2020/2021

    • 2. 7. 2021
    • Dňa 29.6.2021  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2020/2021.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka IV.A triedy študijného odboru - obchod a podnikanie Viktória Senešiová a  žiak II.C triedy učebného odboru- kuchár René Tomčáni, ktorí patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2020/2021.

     Viktória Senešiová

     Bola všestranne nadaná študentka IV. ročníka, študijného odboru obchod a podnikanie.  Počas štúdia dosahovala  výborné študijné výsledky, zapájala sa do všetkých aktivít organizovaných školou,  reprezentovala školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov, pracovala v projektoch z cudzích jazykov, zúčastňovala sa športových súťaží. Zapojila sa do nasledovných aktivít:

     Ekonomická olympiáda

     Finančná olympiáda

     Poznaj svoje peniaze – projekt, v rámci ktorého získala certifikát, ktorý potvrdzuje zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti

     Olympiády z cudzích jazykov

     Pracovala v medzinárodnom projekte  e-Twinnig v rámci anglického jazyka

     Absolvovala barmanský kurz

     Bola aktívna  aj v charitatívnych projektoch:

     Vianočná pošta a Veľkonočná pošta – ručná výroba pohľadníc pre seniorov v Domovoch dôchodcov

     Deň narcisov

     Biela pastelka

     Oceňujeme aj jej povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, aktivitu a  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

     Prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu na vysokej škole

     René Tomčáni

     žiak II. ročníka učebného odboru kuchár. V školskom roku 2020/2021 dosahoval výborné študijné výsledky . Počas dištančného aj prezenčného vyučovania sa vyznačoval mimoriadnou aktivitou, ochotou a znalosťami. Jeho pozitívny vzťah k budúcej profesii sa odzrkadľuje  aj v práci na odbornom výcviku. Je snaživý, ochotný, spoľahlivý  a často sa zúčastňuje  spoločenských akcií organizovaných odborným výcvikom, kde zdokonaľuje  svoje odborné zručnosti. Počas štúdia absolvoval barmanský kurz a jeho záujem učiť sa niečo nové zvyšuje  jeho budúcu kulinársku odbornosť.

     Oceneným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                        Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • V novom školskom roku 2021/2022 pre našich študentov pripravujeme:

    • 2. 7. 2021
    • PROJEKT „Zmudri do škôl“   

     Ide o novú formu vzdelávania, ktorá je pre  mladých blízka a atraktívna. Online platforma Zmudri.sk vytvára vzdelávacie videá na občianske a praktické témy, ako aj vzdelávacie materiály, aktivity k video kurzom, ktoré sú využiteľné v klasickom aj dištančnom vzdelávaní. Sme jedna z 15 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do uvedeného projektu.  Zapojením sa do projektu sa podieľame na vytváraní nového inovatívneho systému vyučovania, pretože nám záleží na kvalitnom vzdelávaní našich žiakov.

      

     Zručnosti pre úspech       

     V nasledujúcom školskom roku budeme pokračovať v programe  Zručnosti pre úspech, ktorý realizuje nezisková organizácia JA Slovensko.  Tento program rozvíja u žiakov základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

      

    • Športový deň

    • 2. 7. 2021
    • Krásny slnečný deň, 28. jún 2021 využili triedy I. C a I. N  na vychádzku do prírody. Vychádzku sme spojili s rôznymi športovými aktivitami. Našou prvou zastávkou bol Bike & Freerun park Nová Baňa na sídlisku Pod Sekvojou, kde si žiaci vyskúšali dostupné športové vybavenie. Pokračovali sme na multifunkčné ihrisko, kde si zahrali loptové hry a zacvičili na švihadle.  V neďalekom altánku sme si oddýchli a občerstvili sa a príjemne unavení sme sa vrátili späť do školy.

                                                                             Ing. Erika Struhárová, Mgr. Mária Falatová, triedne učiteľky


    • Rozlúčka so školou

    • 23. 6. 2021
    • Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie roky  patria aj tie ktoré sme strávili na strednej škole.  O chvíľu sa však  jej brány zatvoria a my vstúpime do sveta dospelých.

     Učili ste nás zodpovednosti, samostatnosti, disciplíne, ale ďakujeme aj za chvíle dobrej pohody, zábavy. Čaká nás ešte veľa, veľa práce, námahy, aby sme dokázali zúročiť všetko to, čo ste nás naučili .


     Už nastal čas, ten jediný zastaviť sa nedá,

     Chveje sa hlas, ako kŕdeľ rozpŕchne sa trieda,

     Ešte skôr však vďačne chceme, povedať Vám 

     ď a k u j e m e ......

     Kým iní po nás prídu, v tejto vzácnej chvíli,

     radi by sme našu cestu v škole  touto vetou ukončili -  všetkým  Vám patrí veľké  -   ď a k u j e m.

     žiaci IV. A triedy

    • Do nového školského roka s novým programom - FinQ

    • 23. 6. 2021
    • Inovatívny program FinQ, ako prvý na Slovensku, má za cieľ naučiť študentov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. Prináša komplexné metodické a podporné materiály pre školy, vytvorené s cieľom rozvíjať finančné vzdelávanie a finančnú kultúru žiakov na základných a stredných školách. Podporuje rozvoj kritického myslenia. Žiaci dokážu dôslednejšie zvažovať, ako funguje a aký význam má svet financií.

     Tento program pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť študentov, môže sa využívať v rámci výučby  odborných predmetov na našej škole. Tejto problematike venujeme značnú pozornosť aj v rámci predmetu Manažment osobných financií, ale aj každoročnou účasťou našich študentov na finančnej a ekonomickej olympiáde.

                                                                                               Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Projekt „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“

    • 28. 5. 2021
    • Študenti maturitných ročníkov mali možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu „Zvýš svoju hodnotu na trhu práce“, ktorý organizovala spoločnosť PARTNERS GROUP SK. Išlo o vzdelávací cyklus 4 webinárov, ktorých cieľom bolo predstaviť a sprostredkovať konkrétne informácie o tom, ako sa uplatniť na trhu práce.

     Študenti získali vedomosti z nasledovných oblastí:

     • Obchodné vzdelávanie
     • Finančné vzdelávanie
     • Manažérske vzdelávanie
     • Podnikateľské vzdelávanie

     Cyklus vzdelávania bol ukončený online vedomostným testom realizovaný manažérmi projektu.  Po jeho úspešnom absolvovaní študenti získali cenný certifikát.

     K dosiahnutým vedomostiam a k získaným certifikátom blahoželáme.

                                                                                          Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 17. 12. 2020
    • Vyhodnotenie

     9. ročníka celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

      

          Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020 pre stredné školy 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.  Do projektu sa  aj napriek sťaženým podmienkam spôsobených pandémiou Covid -19  prihlásilo 162 stredných škôl s celkovým počtom 8 431  žiakov.

          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme už druhýkrát s partnerskou školou SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi  a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

        Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

     https://mail.azet.sk/inbox/dorucene/msg/1608115790335476/view/hodnotenie_9_rocnika_celoslovenskeho_projektu_zalozka_do_knihy_spaja_slovenske_skoly_strednymi_skolami.pdf?i9=62f858559308&data-external=yes&token=1039c7b5836d4532c726532b188a8b2

                                    

      PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Projekt Vianočná pošta   

    • 4. 12. 2020
    • Súčasťou projektu „Vianočná pošta“ sme od jeho úplného začiatku, teda už štvrtý rok.  Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov. Vianočná pošta je dokonalý nápad ako potešiť starkých a zároveň naučiť mládež úcte k starším. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli  priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy, či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar, symbol toho, že na nich niekto myslí. Začiatkom decembra nám boli doručené adresy starkých v Domove dôchodcov v Kružlove. Dúfame, že vianočné pozdravy zhotovené  našimi študentkami starkých a starenky potešia, a sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť k sviatočnej nálade.  Okrem vianočných pozdravov sme vyjadrili vďaku všetkým pracovníkom zariadenia za ich namáhavú a obetavú prácu a popriali sme aj im príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný a úspešný Nový rok 2021.

     Za opätovné zapojenie sa do projektu „Vianočná pošta“, škola získala ďakovný certifikát pisateľa Vianočnej pošty.

     Do tohto krásneho projektu sa určite zapojíme aj o rok.

                                                             Ing. Erika Struhárová, koordinátorka Žiackej školskej rady

    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

    • 10. 11. 2020
    • ​​​​​​​Aj v tomto školskom roku, aj keď prebieha dištančné vzdelávanie sa naša škola zapojila do 9. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

     Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

     Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

     Časový harmonogram súťaže:

     I. otvorené kolo súťaže

     – 02. 11. 2020 o 12.00 hod. – 02. 02. 2021 o 23.59 hod.

     II. uzavreté kolo súťaže

     – 23. 02. 2021 o 00.00 hod. – 06. 04. 2021 o 23.59 hod.

     III. finálové kolo súťaže

     – koniec mesiaca apríl 2021, presný termín bude finalistom oznámený prostredníctvom e-mailovej správy.

     V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.
     Vo finálovom kole, ktoré sa organizuje prezenčnou formou, je študent odkázaný už iba na svoje finančné vedomosti.

     Pre tých najlepších sú určené pekné ceny:

     1. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
     2. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
     3. miesto – vecná cena Apple Watch Series 3 pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu

     Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                             Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

    • SOŠ obchodu a služieb pomáha ...

    • 10. 11. 2020
    • Naša škola sa okrem výchovno-vzdelávacej činnosti venuje aj tej charitatívnej.  Už niekoľko rokov sa zapájame do Zbierky vrchnákov z plastových fliaš,  a aj touto formou sa snažíme pomôcť ľuďom v zložitých životných situáciách.  Pre niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.

       Ing. Erika Struhárová, koordinátor Žiackej školskej rady

    • Ekonomická olympiáda štartuje

    • 10. 11. 2020
    • Naša škola je súčasťou Ekonomickej olympiády od úplného začiatku, teda už štvrtý rok.

     Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

     Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity,  Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV) a Českej národnej banky.

     Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do celoslovenského kola. Minulý rok sa po prvýkrát  realizovalo aj medzinárodné finále Ekonomickej olympiády.

     Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Tak neváhajte a zapojte sa!

                                                           Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Oznam

    • 13. 10. 2020
    • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa Vám oznamuje, že na základe Usmernenia Úradu banskobystrického samosprávneho kraja sú od 12.10.2020 priestory telocvične UZATVORENÉ.

                                                                                        Ing. Jozef Koperdák v.r.

                                                                                              riaditeľ školy

    • Oznam

    • 11. 10. 2020
    • Na základe opatrenia MŠVVaŠ prechádza naša škola od pondelka 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Všetky pokyny k ďalšiemu vzdelávaniu zverejníme 12.10. 2020.

     Ďakujeme za spoluprácu!

     Ing. Jozef Koperdák, riaditeľ školy

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 8. 10. 2020
    • IX. ročník celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

      

        SOŠ obchodu a služieb sa  deviatykrát  zapojila do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy  z  učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

         Záložky žiaci vyrábali na hodinách slovenského jazyka v rúškach, keďže tento rok vyučovanie poznačila pandémia Covid -19.  Téma 9. ročníka celoslovenského projektu bola „Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).“

        Vyrobené záložky pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka  pribalíme aj propagačné materiály školy a nášho mesta.  Veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

             

                                                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová

                                                                             koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Získanie titulu Škola priateľská k deťom

    • 1. 10. 2020
    • Naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do projektu UNICEF – Škola priateľská k deťom.  Pre získanie tohto titulu boli stanovené kritériá, ktoré bolo potrebné splniť. V dôsledku pandémie COVID-19 bolo nutné kritériá upraviť.  Jedným z kritérií bolo vyplnenie dotazníka, v ktorom sme informovali o realizácii aktivít, ako aj o vzdelávaní  žiakov počas pandémie COVID-19.  Aj napriek sťaženým podmienkam sa nám tento titul podarilo získať. SOŠ obchodu a služieb sa teda môže pýšiť titulom ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

     Cieľom tohto projektu je vzdelávať našich žiakov a učiť ich pomáhať, aby nám vyrastala generácia ohľaduplná k svojmu okoliu.

                                              Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

      

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl
   • Banskobystrický samosprávny kraj