• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Vianočný bazár

    • 14. 12. 2022
    • Adventný čas je plný očakávania,  radosti, nádeje a vzájomnej spolupatričnosti.  V tento čas sa priestory školskej knižnice v našej škole premenili na „vianočný bazár“, do ktorého prispeli zamestnanci školy a priniesli oblečenie, obuv, tašky a rôzne spotrebné veci a doplnky. Žiaci tak „ nakupovali“ za symbolický príspevok a mohli si vziať, čo sa im páčilo alebo potrebovali.

     Ani sme netušili, že sa žiakom  vianočný bazár tak zapáči, ale teší nás, že všetky prinesené veci ešte poslúžia. Dobrovoľný finančný príspevok bude použitý v projekte Adopcia srdca, ktorý prebieha u nás už 12 rok.

     Myšlienku adventu sa nám podarilo naplniť, lebo ak konáte dobré skutky, dobro sa vracia späť a energia porozumenia a lásky víťazí  aj v tejto náročnej dobe.

     PaedDr. Slavomíra Gáborová

      koordinátor ľudských práv

    • Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 5. 12. 2022
    • Vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenského projektu

     Záložka do knihy spája slovenské školy

          Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2022 pre stredné školy 11. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: „ Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“ . Do projektu sa prihlásilo 172 stredných škôl s celkovým počtom 8 792  žiakov.

          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu,  ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu.  Pracovali sme s partnerskou školou SSOŠ polytechnická  v Nitre   a Slovenská pedagogická knižnica  udelila obidvom školám  diplom.

        Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese: 

      https://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=vyhodnotenie-11-rocnika-

      

           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Olympiáda ľudských práv XXV. ročník

    • 11. 11. 2022
    • Olympiáda ľudských práv je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl v Slovenskej republike. Uskutočňuje sa každoročne a možno ju organizovať na všetkých typoch škôl. Olympiádu ľudských práv odporúča organizovať Sprievodca školským rokom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nosná téma 25. ročníka OĽP je  „ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE.“

     Do školského kola na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojili žiaci nadstavbového štúdia, ktorí na hodinách občianskej náuky napísali vedomostný test zostavený z otázok z predchádzajúcich ročníkov. Najlepším riešiteľom sa stal Anton Kristián Kocík z II.N.  Krajského kola sa však môžu zúčastniť len žiaci štvorročných študijných odborov, ktoré sa v tomto školskom roku neotvorili.  Naša škola  však bola v uplynulých rokoch veľmi úspešná, pretože žiačky študijného odboru Obchod a podnikanie nás reprezentovali na krajskej a celoslovenskej úrovni. Dúfame, že sa k tejto tradícii opäť vrátime.

         PaedDr. Slavomíra Gáborová

           koordinátor ľudských práv

      

    • Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

    • 10. 10. 2022

    • Pracovná pozícia :

     - učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov – matematika   v kombinácií TSV, Fyz, Che
     - učiteľ odborných predmetov pre odbory kuchár, čašník

     Počet voľných miest: 2
     Termín nástupu do pracovného pomeru: 1.11.2022

     Kvalifikačné predpoklady:

     - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore

     - bezúhonnosť

     - pedagogická prax vítaná

     - zdravotná spôsobilosť

     - ovládanie štátneho jazyka

     Požadované doklady:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania

     - profesijný životopis

     - overené kópie dokladu o vzdelaní

     - čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

     - doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti

     - súhlas so spracovaním osobných údajov

     Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.

     Prijatým uchádzačom ponúkame možnosť ubytovania v školskom byte.

     Kontakt: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01  Nová Baňa

     sekretariat@sosnb.sk, telefón: 045/6855585, 0947 923 378

      

     Ing. Jozef Koperdák v.r.

             riaditeľ školy

      

    • FINANČNO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ  

    • 27. 10. 2022
    •               

     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do  súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA.

     Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

     Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

     Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny.

     Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2023 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

     Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                    Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

    • Finančná akadémia

    • 27. 10. 2022
    • Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

     Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

     Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov  a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Nový ročník úspešných prednášok dokazuje, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

     Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

      Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

      Finančná akadémia má šesť lekcií, pričom je možné absolvovať celý cyklus, ako i vybrané lekcie jednotlivo – podľa preferencií a časových možností školy. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Študenti sa oboznámia s nasledovnými témami:

     Bohatí alebo chudobní, Dobrý alebo zlý hospodár, Vlastné bývanie, Život v istote, S istotou do rizika, Pre lepšiu budúcnosť.

     Touto cestou sa chcem poďakovať pani Cesnakovej Ľubici zo spoločnosti Partners Group SK za netradičnú prednášku, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Máme za sebou  niekoľko lekcií a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                 Ing. Mária Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Svetový deň výživy

    • 27. 10. 2022
    • Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

     V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

     Zdravá výživa na chodbách školy  

     V oddychových zónach v priestoroch školy sme na stolíkoch ponúkali čerstvé ovocie.  Na chodbách vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia a zrelého ovocia.

     Prezentácia 

     Bola zameraná na Svetový deň výživy, ale aj na tému „Jablká“. Študenti sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o jablkách, odrodách nových i starých, o možnosti ich využitia. Potom absolvovali kvíz na tému – jablká. Za správne odpovede boli odmenení pekným jabĺčkom.

     Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej jedálni

     V priestoroch školskej jedálne pod vedením majstrov  odborného výcviku

     a študentov, bola pripravená ochutnávka  výrobkov z jabĺk. Ponuka bola veľmi zaujímavá – mrkvovo-jablkový koláč, pšenová kaša s jablkovým pyré, jablkové lievance s karamelizovaným jablkom a zapili sme to čerstvou jablkovou šťavou.  Všetkým tieto pochúťky veľmi chutili. Školská jedáleň bola pekne vyzdobená v jesenno- jablkovom štýle.

     Takto prebiehal zaujímavý a netradičný deň na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa do týchto aktivít zapojili.  A nezabúdajme na to že „ V zdravom tele, zdravý duch“, alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.                                                                   

       Ing. Lenčová Mária                                                                                                  

     učiteľka odborných predmetov

      

    • Záložky z partnerskej  školy

    • 27. 10. 2022
    • Dnes sme dostali milý balíček so záložkami z partnerskej školy SSOŠ polytechnickej v Nitre, ktoré sme si vymenili v rámci projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.  V balíčku bol aj malý darček a materiály o škole. Ďakujeme a prajeme pekné čítanie našim žiakom!

      PaedDr. Slavomíra Gáborová

      koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 24. 10. 2022
    • Medzinárodný deň školských knižníc bol vyhlásený v roku 1999 prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva Dr. Blanche Woolls. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne každý štvrtý októbrový pondelok. V roku 2022 tento deň pripadol na 24. októbra.

     Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu,  poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

     Naša škola v tomto školskom roku zmenila miesto školskej knižnice kvôli úsporným energetickým opatreniam, priestory knižnice sme presťahovali a v týždni od 17.10. do 21.10 žiaci knižnicu upratovali, vytvorili nástenku, v knižnici prebehli aj hodiny slovenského jazyka,  pohrali sme sa s vytvorením vtipných kaligramov a zapojili sme sa do Lingua kvízu, ktorý sa začal pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a končí sa 25.októbra.  

     Dúfame, že sa našim žiakom budú priestory páčiť a stanú sa stálymi čitateľmi .

      PaedDr. Slavomíra Gáborová

      koordinátor čitateľskej gramotnosti

                                                     

    • Deň súkromného podnikania

    • 13. 10. 2022
    • Podnikatelia každoročne oslavujú so zákazníkmi svoj deň - Deň súkromného podnikania. Malí podnikatelia pracujú tvrdo, prekonávajú mnoho prekážok a preto si zaslúžia svoj špeciálny deň – je to 11. október. Za myšlienkou Dňa súkromného podnikania stoja Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Zväz hotelov a reštaurácií SR a spoločnosť METRO, ktoré podporí túto udalosť veľkou mediálnou kampaňou.

     Na našej škole sme v tento deň pripravili besedu s našim bývalým študentom Marekom Hajdónim, ktorý je mladým podnikateľom. Len dva roky po skončení školy si Marek založil vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá spracovaním ekonomickej agendy,                                  v ktorej úspešne podniká. Porozprával študentom o svojich začiatkoch, o veľkej zodpovednosti, disciplíne, pracovitosti, úskaliach, ktoré podnikanie prináša.

     V jeho podnikateľskej činnosti mu prajeme veľa úspechov.

                     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Súťaž Generácia €uro 

    • 13. 10. 2022
    •                                                           

     Súťaž v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka. Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska.


     Súťaž je určená pre stredné školy a jej poslaním je priblížiť študentom význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií.

     Harmonogram 12 . ročníka súťaže

     1. kolo: registrácia tímov do súťaže a online kvíz
     2. kolo: vypracovanie zadania od poroty
     3. kolo: prezentácia finalistov pred porotou v ústredí NBS
     4. európske finále

     Do prvého kola súťaže sa z našich študentov zapojí:

     Tím I.N v zložení – René Tomčáni, Adrián Tisovský, Adrián Kocík, Adam Seneši

     Tím II. N v zložení – Patrik Úškrt, Dávid Štrba, Anton Kristián Kocík


     Našim študentom prajeme veľa úspechov a veríme, že získajú nové poznatky zo sveta makroekonómie, financií a Eurosystéme.


                             Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

    • 12. 10. 2022
    • ​​​​​​​Portál TRANSPAREX našej škole udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.


     Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho mesta v očiach občanov a celého Slovenska.


     Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.

    • ROZBEHNI SA!

    • 5. 10. 2022
    • V dňoch 29. a 30. septembra 2022 sa žiaci II. C a I. N triedy zúčastnili úvodného workshopu programu Rozbehni sa! Ide o praktický doplnok podnikateľského vzdelávania a rozvoja finančnej gramotnosti na školách. Žiaci majú možnosť získať pomoc pri hľadaní podnikateľského nápadu a overiť si, či je dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Následne môžu absolvovať podnikateľskú prípravku a urobiť prvé kroky k rozbehnutiu podnikania so štartovacím balíkom od Rozbehni sa! Verím, že podobne ako po minulé školské roky, túto možnosť využijú a aktívne sa do tohto vynoveného programu zapoja, čím získajú cenné praktické skúsenosti.

       Ing. Erika Struhárová - ambasádor programu

     V

      

    • Svetový deň mlieka v školách

    • 4. 10. 2022
    • Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

     Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

     Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

     Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre náš ďalší zdravý vývin. Niektorým ľuďom však mlieko môže spôsobovať aj problémy, pretože ich telo nedokáže spracovať mliečny cukor takzvanú laktózu. Títo ľudia musia, bohužiaľ, mlieko úplne vylúčiť zo svojho jedálnička a prísun bielkovín nahradiť z iného zdroja. My ostatní ho však s chuťou môžeme piť.

     Pre našich študentov sme na hodine potraviny a výživa  pripravili prezentácie, kvízy, filmy a ochutnávku mliečnych výrobkov.

     Veríme, že táto aktivita sa študentom páčila a niečo nové sa dozvedeli.

         Ing. Lenčová Mária, Ing. Struhárová Erika

               učiteľky odborných predmetov

      

                                                             

    • Záložka do knihy spája slovenské školy 2022

    • 3. 10. 2022
    • SOŠ obchodu a služieb sa  každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  

      V školskom  roku 2022/23 vstupujeme do druhej dekády projektu,  pretože  Slovenská pedagogická knižnica odštartovala už jedenásty ročník tohto ušľachtilého a zaujímavého projektu. Za našu školu  sme vyrobili 30 kusov záložiek na tému:  „ Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“

        Vyrobené záložky  pošleme svojej partnerskej škole,  ktorou je SSOŠ polytechnická Nitra do balíka pribalíme aktuálne propagačné materiály školy a mesta.

         PaedDr. Slavomíra Gáborová

     koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • 26.September - Európsky deň jazykov

    • 26. 9. 2022
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

     Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

     Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

     Pri tejto príležitosti   žiaci  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani na hodinách jazykov mali možnosť sa oboznámiť s rôznymi Európskymi jazykmi a porovnať ich . Žiaci sa prezentovali svojimi poznatkami z iných jazykov, ktoré získali na zahraničných dovolenkách, od rovesníkov, rodičov alebo samoštúdiom. Aktivity boli  zamerané na poznanie základných fráz  jednotlivých jazykov s cieľom podporiť rozvoj viacjazyčnosti a upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov.

                       Mgr. Mária Falatová,

                         vyučujuca AJ

    • Otvorenie školského roka 2022/2023

    • 30. 8. 2022
    • Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

     slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 8.30 hod.v aule na prízemí školy.


     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa §150 ods. 8 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022 je žiak povinný pri nástupe do školy a školských zariadení predložiť predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti.

     U žiakov vyšších ročníkov, môže zákonný zástupca žiaka tak urobiť aj prostredníctvom Edupage zaslaním vyplneného tlačiva.

     Tešíme sa na Vás!    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2021/22

    • 1. 7. 2022
    • Dňa 23.6.2022  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo

                                         slávnostné podujatie pod názvom 

     „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl.“ 

      

      Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali  svoje školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupoval žiak  David Štrba, ktorý patrí k najlepším študentom našej školy v školskom roku 2021/2022.

      

     David je študentom 1. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani.

     Už počas štúdia na učebnom odbore mal veľmi dobré študijné výsledky, bol snaživý a zodpovedný a preto sa rozhodol pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

     Je to všestranne nadaný študent, ktorý  dosahuje vynikajúce študijné výsledky a vyznačuje sa vzornou dochádzkou. Reprezentoval školu v rámci všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov.

     Zapojil sa do nasledovných olympiád a projektov:

     • Ekonomická olympiáda
     • Finančná olympiáda
     • Rozbehni sa academy! – projekt zameraný na podnikanie v 21. storočí
     • aktívne pracoval v oblasti Jazyk a komunikácia, spolupracoval na tvorbe a implementácii digitálnych úloh , pripravil tematické prezentácie ku Dňu jazykov a iných udalosti.
     • Aktívne sa zapájal aj do mimoškolskej činnosti

     Oceňujeme aj jeho povahové vlastnosti – svedomitosť, slušnosť, spoľahlivosť,  ochotu pomôcť spolužiakom,  zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      

     Prajeme mu veľa úspechov v novom školskom roku.

      

                                                    Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl
   • Banskobystrický samosprávny kraj