• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • „SOŠ obchodu a služieb pomáha“     

    • 19. 11. 2019
    •     

          Aj naša škola sa pripojila k charitatívnej zbierke  organizovanej Mládežníckym parlamentom  mesta Nová Baňa pod názvom „Každé kilo pomôže“,  určenej pre novobanské rodiny v núdzi v predvianočnom období. V priebehu uplynulého týždňa študenti, ako aj zamestnanci školy priniesli do školy trvanlivé potraviny,  ktoré v piatok, predseda žiackej školskej rady Filip Hudec, spolu s jej  koordinátorkou, Ing. Struhárovou, odovzdali v stánku  pri Lidli.  Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a ukázali tak, že im osud iných nie je ľahostajný.

                                                    Ing. Erika Struhárová,  koordinátorka Žiackej školskej rady

    • XXII. ročník Olympiády ľudských práv

    • 14. 11. 2019
    •      Dňa 13.11. 2019 sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo

      XXII. ročníka Olympiády ľudských práv.

     Školské kolo zorganizovali  PaedDr. Gáborová a Mgr. Pavol Lipták  na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 12 žiaci z  III.A, IV.A,  I.N a II. N  triedy.   

     Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 20.   

         Výsledky školského kola sú nasledovné:

     1. Anežka Šipikalová  -  IV. A – 18/20
     2. Simona Harabová – IV.A – 14/20
     3. Lucia Blizňáková – III.A   Adam Švec  – II.N – 12/20
     4. Veronika Tencerová- IV.A, Kristína Mištíková – IV.A , Karin Gažiová – I.N, Annamária  Kosejová – III.A – 10/20
     5. Lea Tokolyová- III.A, Lenka Bartošová – III.A – 8/20
     6. Tatiana Mikulášková II.N, Viktória Senešiová- III.A – 6/20

          Školské kolá mali  prebehnúť do 6.12.2019 a prihláška do krajského kola sa posiela do 13.12.2019. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2020 v centre voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici, sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavol Liptáka.  

        Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!!!                              


                                PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

    • Výstava ,,Mladý tvorca 2019“

    • 12. 11. 2019
    •             V dňoch  5.- 6.11.2019 sa v Nitre konal 27. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl ,, Mladý tvorca 2019“.

      Je  to najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku. Pomáha rozvíjať potenciál segmentu odborného školstva a firiem nielen vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, ale aj k novým trendom súvisiacim s témou digitálnych zručností a inteligentného priemyslu. Cieľom výstavy je zviditeľniť alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce a v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl  poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl a napomáha ich nasmerovať  na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

     Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a Medzinárodný veľtrh cvičných firiem.

     Výstava bola tentokrát  spojená s kontraktačno predajným  veľtrhom zameraným na trendy modernej gastronómie, potraviny, nápoje a zdravý životný štýl- GASTRA & KULINÁRIA 2019 a s Európskym  veľtrhom pomaturitného a celoživotného vzdelávania -  GAUDEAMUS NITRA 2019 .

     Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa i tento rok  zúčastnila výstavy  „Mladý tvorca“ so svojím prezenčným stánkom. Pod vedením Ing. Ivaničovej a Ing. Garajovej žiačky  študijného odboru Podnikanie v remeslách a službách   Zuzana Kovácsová a Monika Vallová spolu s žiakom učebného odboru kuchár – Renné Tomčánim dôstojne reprezentovali školu i mesto Nová Baňa.

     V pútavo pripravenom výstavnom stánku, ktorý nám pomohla zrealizovať majsterka odborného výcviku Bc.  Andrea Kvaššayová,  sme priblížili hosťom život v škole pomocou stále bežiacej prezentácie a pútačov. Návštevníkov k nášmu  stánku  prilákala vôňa francúzskych palaciniek so šľahačkou a ovocím, ktoré študenti pripravovali priamo pred zrakmi okoloidúcich. Okrem palaciniek sme ponúkali aj  tradičné domáce tvarohové koláče z kysnutého cesta. Svojou návštevou nás poctili aj zástupcovia BBSK Ing. Miroslav Martiš a Ing. Jana Slačková,  ale i kolegovia a spolužiaci, ktorí v rámci exkurzie navštívili aj ostatné sprievodné akcie a výstavy.

     Touto cestou chceme poďakovať mestu Nová Baňa za finančnú podporu, zúčastneným žiakom za  ich zodpovedný a profesionálny prístup a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli zrealizovať účasť a prezentáciu našej školy a nášho mesta.

                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

                                                                                           učiteľka odborných predmetov

    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA 

    • 12. 11. 2019
    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších siedmich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 32 000 študentov z celého Slovenska.

     Naša škola sa každý rok zapája do tejto súťaže a dosahuje veľmi pekné výsledky.

     Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:

     1. miesto – iPad PRO pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
     2. miesto – iPad MINI pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu
     3. miesto – iPad pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu

     Súťažiť sa bude v troch kolách.  Prvé dve kolá prebehnú formou online testu. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole koncom apríla 2020 zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARNERS.

     Našim študentom prajeme veľa úspechov pri riešení finančnej olympiády.

                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor fin. gramotnosti

    • Odborná exkurzia v Nitre

    • 12. 11. 2019
    • Odborná exkurzia v Nitre

     V jeden pekný novembrový deň  sa naša škola vybrala na výstavisko Agrokomplex v Nitre. Program bol veľmi bohatý. Navštívili sme výstavu „Mladý Tvorca“, kde mala propagačný stánok aj naša škola.

     Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

     Ďalej sme si prezreli súťažné stánky v rámci „Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem“, ktorého sa zúčastnili aj tímy zo zahraničia napr. Talianska, Českej republiky, Poľska. Úlohou zúčastnených bolo prezentovať na pódiu svoju činnosť, pripraviť si propagačné materiály, pripraviť stánok.

     V ďalšom pavilóne na nás čakal veľtrh „Gaudeamus“, ktorý bol zameraný na možnosti štúdia. Ponuka vzdelávania bola sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňalo všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia so zástupcami a študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia, vyhľadať vhodnú školu, alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

     Ďalšou zastávkou bola výstava „ Gastra&Kulinária“ , ktorá bola zameraná na prezentáciu výrobcov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Predstavili sa inovácie v technológiách a vybavení pre potravinárky priemysel, gastronomické a ubytovacie zariadenia. Hlavným cieľom tejto výstavy však bolo podporenie trendu návratu k lokálnym tradíciám a k lokálnym výrobkom vysokej kvality, ktorý dnes predstavujú slovenskí výrobcovia.

     Verím, že študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, ktoré budú môcť využiť aj v škole.

                                                                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie  

    • 12. 11. 2019
    • Dni finančného spotrebiteľa - vyhodnotenie                     

     Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity.

     V rámci týchto aktivít NBS pripravuje už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa, ktorého nosnou témou je:  „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“

     Aj naša škola sa zapojila do týchto aktivít. Majú rozšíriť praktické vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Vstupenkou na podujatie je úspešné absolvovanie on-line kvízu. Kritérium úspešnosti je získaný priemerný počet bodov v kvíze za celú triedu. Otázky v kvíze vychádzajú z reálnych životných situácií v oblasti finančnej gramotnosti a ochrany finančného spotrebiteľa.

     Do tejto súťaže sa zapojili triedy III.A, IV.A, I.N, II.N. Trieda  III.A dosiahla v tomto kvíze priemernú úspešnosť 97,5% a trieda IV.A  80% úspešnosť, trieda II.N 90% úspešnosť.

     Našim študentom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

                                                                                  Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl