• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Odborná prax našich študentov
    • Odborná prax našich študentov

    • 21. 6. 2019
    • Odborná prax našich študentov

     Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                      Ing. Erika Struhárová

   • Školský výlet I.C
    • Školský výlet I.C

    • 21. 6. 2019
    • Školský výlet I.C

     Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                    Žiaci I.C triedy

   • Odborná exkurzia – Trnava
    • Odborná exkurzia – Trnava

    • 17. 6. 2019
    • Odborná exkurzia – Trnava

     Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

     Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

     Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

      Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                  Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                       učiteľka odborných predmetov

   • E – TWINNING 2018/2019
    • E – TWINNING 2018/2019

    • 12. 6. 2019
    • E – TWINNING 2018/2019

          SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V NOVEJ BANI

          V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do projektu eTwinning. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou  sa realizujú  inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami- učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Vyučujúce jazykov PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová a Mgr. M. Falatová využili túto možnosť a pracovali v dvoch anglických projektoch a v jednom nemeckom projekte.

          Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 150 žiakov a 15 učiteľov.

             Výsledkom práce na projekte bolo vytvoriť logo projektu pomocou rôznych grafických návrhov, spracovať históriu jazykov, priblížiť najzaujímavejšie a najstaršie písomné pamiatky v jednotlivých krajinách, spracovať históriu internetu, vytvoriť video s ukážkou krátkeho tanca typického pre danú krajinu, ako aj vytvorenie 3D modelov historických pamiatok z jednotlivých krajín a vytvorenie interaktívnej mapy. Najzaujímavejšou aktivitou bolo napísanie ľúbostného príbehu, ktorý je typický pre  danú krajinu a následne spracovanie príbehu z partnerských krajín prostredníctvom krátkeho komiksu. Našich žiakov oslovil príbeh A. Sládkoviča a Maríny, vytvorili projekty a zúčastnili sa aj exkurzie v Banskej Štiavnici, kde je v pôvodnom dome Maríny vybudovaná jedinečná expozícia pod názvom Banka lásky.

        V rámci projektu TIME MACHINE žiaci partnerských krajín využívali projektové vyučovanie, tvorbu videí, komiksov, prezentácie, vymieňali si množstvo obrazového a písomného materiálu, ale pracovali aj s novými nástrojmi, ako sú Padlet, Canva a Tinkercad. Všetky práce žiakov budú sprístupnené na výstavke žiackych prác v partnerských krajinách na konci školského roka.

         Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 učitelia.

          Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým zdokonaliť sa v nemeckom jazyku inovatívnymi formami. Žiaci oboch škôl vytvorili prezentácie v programoch Power point alebo Prezi o tom, ako vyzerá ich týždenný program. Na základe spoločných záujmov a aktivít si každý našiel svojho kamaráta z partnerskej školy a jedenkrát do mesiaca sa stretávali spoločne  v TWINSPACE, virtuálnom priestore, v ktorom si žiaci medzi sebou chatovali. Okrem obohatenia slovnej zásoby z oblasti voľného času a záľub sa žiaci naučili robiť aj v nových počítačových programoch, akými sú Avatar pri tvorbe profilov, Prezi pri tvorbe prezentácií alebo Thinglink pri tvorbe záverečného projektu. Môj obľúbený spevák, speváčka alebo skupina bola téma nášho záverečného projektu, na ktorom žiaci pracovali v skupinách a v ňom prezentovali nielen slovenské,  ale aj zahraničné hviezdy. Všetky materiály, ktoré sme vo výučbe použili alebo vytvorili, sme si vzájomne posielali, a tak si obohatili naše vyučovanie novými aktivitami.    

          Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our Towns!

           V projekte žiaci predstavili svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámili s podobným malým mestečkom Trabzon  z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bol anglický jazyk, čo tiež pomohlo žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci navzájom komunikovali, robili prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bolo  prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci používali  IKT prostriedky, ktoré boli nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci mali  možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk. Administrátormi projektu boli  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá technicky spracovala  informácie ku projektu.

         Aby naše projekty boli vedené a spracované kvalifikovane, vyučujúce cudzích jazykov úspešne absolvovali aktualizačný vzdelávací program Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet, organizovaný pod záštitou NSS – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Vyučujúce získali nové vedomosti a zručnosti v implementácii digitálnych médií vo vyučovaní a najmä v projektovej práci, ktorá je jednou z popredných metód používaných v edukačnom procese.

          Našu prácu v projektoch si môžete podrobne prezrieť na stránkach projektov:

      

                                                      PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M Falatová. Mgr. M. Plechlová

                                                                          SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

   • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“
    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

    • 6. 6. 2019
    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

     Trojica študentov z II. A triedy sa 3.júna 2019 zúčastnila roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ v Banskej Bystrici.  Na uvedenom podujatí sa študenti naučili, ako objavovať nové podnikateľské nápady a ako rýchlo posudzovať ich potenciál. Dozvedeli sa, ako premyslieť nápad tak, aby ich vedel uživiť od prvých dní, ako aj to, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€.  Študentom bol predstavený aj medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorý podporuje rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a štartovacím kapitálom od 1500€. Naučili sa, ako premýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a enviromentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

                                                                                     Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

   • Dobrý príklad
    • Dobrý príklad

    • 30. 5. 2019
    • Dobrý príklad

     v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý realizuje od roku 2006  CVČ – JUNIOR vo Zvolene sme sa zúčastnili  prezentačno – motivačného stretnutia členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej školskej rade na SŠ a sieťovanie mladých ľudí v regióne.

     Cieľom nášho stretnutia bolo oboznámiť sa s aktivitami ŽŠR na školách v banskobystrickom kraji, vziať si „dobrý príklad“ a načerpať nové inšpirácie. Žiačky našej školy Viktória Senešiová z 2.A a Veronika Tencerová z 3.A si pripravili prezentáciu o činnosti našej ŽŠR v školskom roku 2018/2019 a tak dúfame, že sme aj my mohli inšpirovať našimi aktivitami ďalšie školy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, okrem získavania nových poznatkov sme robili aj rôzne motivačné aktivity.

     Organizátorom ďakujeme za pohostenie a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                                    Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR 

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa