• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
   • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania
    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

    • 26. 6. 2019
    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

     Učebnica ekonómie a podnikania je jedným zo vzdelávacích programov, ktoré poskytuje nezisková organizácia JA Slovensko, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu.   Vzdelávací program poskytuje informácie o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade aj o podnikaní. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

     Program prináša výhody pre študentov:

     • získať základný ekonomický rozhľad
     • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
     • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov
     • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
     • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu
     • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

     V školskom roku 2018/2019 sa do vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania  zapojili študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie.  Po jeho absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečného testu získali certifikát:

     1. Simona Brodzianska
     2. Simona Harabová
     3. Kristína Mištíková
     4. Anežka Šipikalová
     5. Veronika Tencerová

     Študentkám blahoželám a verím, že uvedené vedomosti využijú v ďalšom štúdiu.

                                                                                                           Ing. Erika Struhárová

                                                                                                   učiteľka odborných predmetov

   • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019
    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

    • 21. 6. 2019
    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

           Dňa 20.6.2019  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2018/2019.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka I. N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách Bianka Ciglanová a žiačka III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Anežka Šipikalová, ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2018/2019.

     Bianka Ciglanová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinning s partnerskou školou z Turecka, v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21. storočí.  V rámci tohto projektu absolvovala inkubačný program Rozbiehátor, zameraný na realizáciu vlastného podnikateľského nápadu. Bianka pracuje na vlastnom podnikateľskom nápade, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom budúceho školského roka. Pracovala aj v projekte Social Innovation Relay, ktorý bol zameraný na sociálne podnikanie. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, ekonomickej olympiády a olympiády ľudských práv. U Bianky oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

     Anežka Šipikalová - je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Anežka reprezentovala našu školu v krajskom kole Ekonomickej olympiády, ako aj v krajskom kole olympiády ľudských práv. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinnning, ďalej v projekte Social Innovation Relay zameranom na sociálne podnikanie a v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21.storočí. Zúčastnila sa aj finančnej olympiády, zapájala sa aj do charitatívnych projektov -  Vianočná a Veľkonočná pošta, Deň narcisov, Biela pastelka. Anežka je svedomitá, slušná, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

     Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   • Hodina cestovného ruchu v teréne
    • Hodina cestovného ruchu v teréne

    • 21. 6. 2019
    • Hodina cestovného ruchu v teréne

     V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu  študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie navštívili penzión Semmelrock v Novej Bani. Privítala nás vedúca penziónu pani Kristína Bartošová–Paulíková, ktorá nás oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj s rôznymi úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša.  Študentkám odovzdala veľa skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia, študentky oboznámila aj s množstvom povinností, ktoré s podnikaním v oblasti cestovného ruchu súvisia. Históriu penziónu nám priblížila naša študentka Lenka Bartošová, ktorá v uvedenom penzióne brigáduje.  Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavé a zaujímavé rozprávanie.

                                                                                                   Ing. Erika Struhárová

                                                                                       učiteľka predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

   • Odborná prax našich študentov
    • Odborná prax našich študentov

    • 21. 6. 2019
    • Odborná prax našich študentov

     Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                      Ing. Erika Struhárová

   • Školský výlet I.C
    • Školský výlet I.C

    • 21. 6. 2019
    • Školský výlet I.C

     Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                    Žiaci I.C triedy

   • Odborná exkurzia – Trnava
    • Odborná exkurzia – Trnava

    • 17. 6. 2019
    • Odborná exkurzia – Trnava

     Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

     Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

     Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

      Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                  Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                       učiteľka odborných predmetov

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl