• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Očkovanie v škole

    • 24. 9. 2021
    • Milí študenti!

      

     Chcete získať deň voľna navyše? A zároveň chrániť svoje zdravie a zdravie vašich blízkych??

                     Zaočkujte sa priamo v našej škole proti Covid 19. Zoberte so  sebou aj svojich príbuzných a priateľov a navyše môžete získať sprostredkovateľský bonus až do výšky 90 eur.

     Kedy?? 28.9.2021   - Očkovanie jednodávkovou vakcínou Janssen

     Svoj záujem nahláste u triednych učiteľov alebo priamo na sekretariáte školy do pondelka 27.9.2021 do 8,30.

     Ďakujeme, že sa chránime navzájom.

    • 26.September - Európsky deň jazykov

    • 23. 9. 2021
    • ​​​​​​​26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

     V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

     • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
     • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
     • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
     •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.

     Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

     V školskom roku 2021/2022  Stredná odborná škola obchodu a služieb  prostredníctvom príspevku Ministerstva  školstva SR  nakúpila nové učebnice Headway Pre Intermediate a Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford University Press. Ku týmto učebniciam sme z vydavateľstva  HeHhEOxford University Press dostali  aj interaktívne  programy, ktoré budeme využívať vo vynovenej učebni cudzích jazykov. V učebni cudzích jazykov pribudla nová podlaha, vkusne omaľované steny a moderná interaktívna technika.


      V  ponuke krúžkov   v tomto školskom  roku môžu žiaci  nájsť nasledovné krúžky, kde sa zdokonalia v jazykoch.

     - Anglicky s úsmevom: Mgr. Falatová

     -  Mediálny krúžok : PaedDr. Gáborová

     Ďalšie informácie žiaci  získajú  u vyučujúcich Slovenského a Anglického jazyka.  


                                                                                     Mgr. Mária Falatová, PaedDr.Gáborová

    • Nový školský rok 2021 /2022  na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • 23. 9. 2021
    •      Nový školský rok 2021 /2022  klopal na dvere v našej škole už o čosi skôr, lebo počas letných prázdnin sa v škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa na vynovení a modernizácii priestorov školy a školskej jedálne.

           Na začiatku školského roka 2021/2022 sme našich žiakov preto  mohli privítať  vo vynovených priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované, zmodernizované triedy , niektoré s novými podlahami  a výpočtovou technikou.

          Po jarnej a  letnej modernizácii priestorov kuchyne a jedálne  sa spoločenské priestory stali reprezentatívnejšie a modernejšie. Po ukončení prác sa z celej budovy stalo  moderné výcvikové stravovacie centrum nielen pre študentov spoločného stravovania a  učebných  odborov kuchár,  čašník, ale aj pre širokú verejnosť.  Steny sú omietnuté novými stierkami a obložené vkusnými obkladmi, jedáleň sa rozšírila o vnútorný priestor , vybudovali sa nové sociálne zariadenia a priestor jedálne spĺňa moderné štandardy pre uskutočnenie spoločenských a rodinných podujatí aj väčšieho charakteru.

          Svoje podnikateľské zručnosti si v našej škole  osvojujú študenti učebných odborov, ale aj študenti nového študijného odboru  Škola podnikania, ktorý máme v ponuke pre uchádzačov o štúdium. Tento študijný odbor je nový a nahrádza pôvodný odbor Obchod a podnikanie, ktorý mal na škole dlhodobú tradíciu. Dúfame, že aj odbor Škola podnikania osloví žiakov základných škôl v našom regióne. 

           Veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie a poskytovanie gastronomických služieb  študentom a verejnosti.

          V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký kus práce, nakoľko sme začali nový projekt modernizácie priestorov administratívnej a prevádzkovej budovy školy, ktorý sa v rámci energetickej úspornosti zateplí a zmení svoju fasádu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prijímateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.

          Prajeme všetkým študentom, zamestnancom a priateľom školy úspešný nový školský rok 2021/2022.

                                     

                                                                                        Ing. Katarína Garajová,  SOŠ OaS Nová Baňa

    • Začiatok školského roka

    • 27. 8. 2021
    • Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

     slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1. ročníkov  bude prebiehať v aule školy na prízemí dňa 2. septembra 2021 so začiatkom o 8.30 hod.

     Žiaci ostatných tried sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi priamo vo svojich triedach.

     Pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak vyplní formulár 

               "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" 

     1.  vytlačením a podpísaním tlačiva zákonným zástupcom, ktoré žiak odovzdá triednemu učiteľovi alebo
     2.  podpísaním pripraveného tlačiva pri vstupe do  školy, jeho následné odovzdanie triednemu učiteľovi (  len plnoletý žiak).

     Už teraz sa na vás tešíme a prajeme pekný zvyšok prázdnin.

     20488_Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti_ziak.docx

    • Pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

    • 27. 8. 2021
    • Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      

     Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.

     Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem rezort poskytne PCR kloktacie testy pre základné a špeciálne základné školy. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Inštrukcie ako objednať testy dostanú školy mailom.

     Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

     Ministerstvo školstva tiež poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu. Ostatné školy dostanú 5 eurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky a využiť ich môžu na zabezpečenie dezinfekcie, ochranných pomôcok či na iné náklady spojené s vytvorením bezpečného prostredia na školách.

     Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

     Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OČR, teda ošetrovné.

     Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.


     Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     20487-Priloha-2-Oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx

     20558_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnik.docx

     Skolsky_semafor_2021_2022.pdf

    • Pokyny pre stravníkov

    • 26. 8. 2021
    •      Všetci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

     1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ
     2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ a postupovať podľa jej pokynov.
     3. Prihlásiť sa na obedy cez www.sosnb.sk, alebo v školskej jedálni.

                                                                                        Jarmila Hoghová, vedúca školskej jedálne

     ​​​​​​​

           Zapisny_listok_na_skolske_stravovanie_2021(1).pdf


  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • Mesto Nová Baňa