• Učím sa to, čo budem potrebovať.

  • Aktuality

   Čo je u nás nové
    • Rozumieť financiám je IN!

    • 12. 10. 2021
    • Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

     Na našej škole sme vyskúšali študentov nadstavbového štúdia. Prvým krokom bolo otestovať si svoje finančné vedomosti v FQ teste. Výsledky si každý mohol porovnať s indexom reprezentujúcim priemer pre územie Slovenska.

     Záber projektu ide však omnoho ďalej. Cieľom je úroveň finančnej gramotnosti nielen konštatovať. Zámerom Nadácie Partners je aktívne sa podieľať na jej zvyšovaní. Významnou súčasťou aktivít bude aj séria vzdelávacích cyklov, prednášok, školení či príprava vzdelávacích pomôcok, vďaka ktorým sa budú mať možnosť finančne vzdelávať rôzne skupiny obyvateľstva – či už žiaci, študenti alebo dospelí či seniori, ale i sociálne slabšie skupiny, na ktoré Nadácia zameria aktivity špeciálne prispôsobené ich potrebám.

      S nadáciou Partners spolupracujeme v rámci  vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia a máme za sebou už zrealizované veľmi zaujímavé workshopy. Ak nám to dovolí pandemická situácia, veľmi radi by sme v tejto spolupráci pokračovali aj v tomto školskom roku.

                                                                   Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • X. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

    • 3. 10. 2021
    •    SOŠ obchodu a služieb sa  každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku je to už desiaty ročník a   do projektu  sa zapojilo 40 žiakov školy z učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

         Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 10. ročníka celoslovenského projektu bola „ Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).“ Počas mesiaca október si prostredníctvom prezentácií a filmov priblížime našich najznámejších spisovateľov a ich diela, v priestoroch školskej knižnice vytvoríme  projekt o živote a diele týchto slovenských velikánov.  

        Vyrobené záložky  pošleme svojej partnerskej škole , ktorou je už tretíkrát   SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi, do balíka pribalíme aktuálne propagačné materiály školy a mesta a budeme čakať na zásielku od partnerskej školy.  

      

          PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • 26.September - Európsky deň jazykov

    • 23. 9. 2021
    • 26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

     Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy.

     V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov

     • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
     • Slovenský jazyk patrí do skupiny západoslovanských jazykov, obsahuje však niektoré prvky juhoslovanských jazykov.
     • Slovenčina ako kodifikovaný jazyk neexistovala až do konca 18. storočia, keď sa rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák rozhodol vytvoriť slovenský literárny jazyk. Svoju tvorbu založil na západoslovenskom dialekte a vytvoril fonetický pravopis (taký, ktorý je napísaný tak, ako je vyslovovaný). Bernolák publikoval svoj koncept kodifikovaného jazyka vo svojom „Grammatica Slavica“ v roku 1790.
     •  Kodifikácia sa ďalej rozvíjala v roku 1843, keď sa dosiahla dohoda o kodifikácii slovenského jazyka. Na jeho čele stál Ľudovít Štúr, ktorý si ako základ zvolil centrálny dialekt a veril, že je to najčistejšia forma.

     Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

     V školskom roku 2021/2022  Stredná odborná škola obchodu a služieb  prostredníctvom príspevku Ministerstva  školstva SR  nakúpila nové učebnice Headway Pre Intermediate a Headway Intermediate z vydavateľstva Oxford University Press. Ku týmto učebniciam sme z vydavateľstva  Oxford University Press dostali  aj interaktívne  programy, ktoré budeme využívať vo vynovenej učebni cudzích jazykov. V učebni cudzích jazykov pribudla nová podlaha, vkusne omaľované steny a moderná interaktívna technika.

      

      V  ponuke krúžkov   v tomto školskom  roku môžu žiaci  nájsť nasledovné krúžky, kde sa zdokonalia v jazykoch.

     - Anglicky s úsmevom: Mgr. Falatová

     -  Mediálny krúžok : PaedDr. Gáborová

     Ďalšie informácie žiaci  získajú  u vyučujúcich Slovenského a Anglického jazyka.  

      

                                                                                     Mgr. Mária Falatová, PaedDr.Gáborová

    • Nový školský rok 2021 /2022  na SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • 23. 9. 2021
    •      Nový školský rok 2021 /2022  klopal na dvere v našej škole už o čosi skôr, lebo počas letných prázdnin sa v škole neoddychovalo, naopak, pracovalo sa na vynovení a modernizácii priestorov školy a školskej jedálne.

           Na začiatku školského roka 2021/2022 sme našich žiakov preto  mohli privítať  vo vynovených priestoroch. Čakali na nich čerstvo vymaľované, zmodernizované triedy , niektoré s novými podlahami  a výpočtovou technikou.

          Po jarnej a  letnej modernizácii priestorov kuchyne a jedálne  sa spoločenské priestory stali reprezentatívnejšie a modernejšie. Po ukončení prác sa z celej budovy stalo  moderné výcvikové stravovacie centrum nielen pre študentov spoločného stravovania a  učebných  odborov kuchár,  čašník, ale aj pre širokú verejnosť.  Steny sú omietnuté novými stierkami a obložené vkusnými obkladmi, jedáleň sa rozšírila o vnútorný priestor , vybudovali sa nové sociálne zariadenia a priestor jedálne spĺňa moderné štandardy pre uskutočnenie spoločenských a rodinných podujatí aj väčšieho charakteru.

          Svoje podnikateľské zručnosti si v našej škole  osvojujú študenti učebných odborov, ale aj študenti nového študijného odboru  Škola podnikania, ktorý máme v ponuke pre uchádzačov o štúdium. Tento študijný odbor je nový a nahrádza pôvodný odbor Obchod a podnikanie, ktorý mal na škole dlhodobú tradíciu. Dúfame, že aj odbor Škola podnikania osloví žiakov základných škôl v našom regióne. 

           Veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a umožní prezenčné vyučovanie a poskytovanie gastronomických služieb  študentom a verejnosti.

          V tomto školskom roku nás čaká ešte veľký kus práce, nakoľko sme začali nový projekt modernizácie priestorov administratívnej a prevádzkovej budovy školy, ktorý sa v rámci energetickej úspornosti zateplí a zmení svoju fasádu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prijímateľom je Banskobystrický samosprávny kraj a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.

          Prajeme všetkým študentom, zamestnancom a priateľom školy úspešný nový školský rok 2021/2022.

                                     

                                                                                        Ing. Katarína Garajová,  SOŠ OaS Nová Baňa

  • Partneri

   • Mesto Nová Baňa
   • KROS
   • Poznaj svoje peniaze
   • Poradca podnikateľa
   • JA Slovensko
   • IT AKADÉMIA
   • Rozbehni sa
   • JA Slovensko
   • Zmudri do škôl